Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Mediacenter

Newsroom

Villkor och meddelanden för webbplatsen TripAdvisor

Välkommen till webbplatsen TripAdvisor eller dess mobiltjänster, inklusive relaterade program (kallas gemensamt ”Webbplatsen”). Den här webbplatsen är enbart till för att hjälpa kunder att samla reseinformation, publicera sina åsikter om reserelaterade frågor, delta i interaktiva reseforum samt söka efter och boka resor, och endast för dessa ändamål. Termerna ”vi”, ”oss”, ”vår” och ”TripAdvisor” refererar till TripAdvisor LLC samt företagets filialer och webbplatser (kallas gemensamt ”TripAdvisor”). Med ordet ”du” avses den kund som besöker webbplatsen och/eller bidrar med innehåll till den.

Den här Webbplatsen görs tillgänglig förutsatt att du godkänner alla villkor och meddelanden enligt nedan (kallas gemensamt ”Användarvillkoren” eller ”Avtalet”). Genom att ansluta till eller använda Webbplatsen godkänner du Avtalet och bekräftar att du har läst och förstått villkoren i det. Läs noga igenom Avtalet. Det innehåller information gällande dina rättigheter enligt lag samt begränsningar i dessa rättigheter. Det innehåller även ett avsnitt om gällande lagar och domstolars behörighet vid eventuell tvist. Om du inte godkänner dessa villkor och bestämmelser har du inte behörighet att använda Webbplatsen.

Vi kan i framtiden komma att ändra eller på annat sätt uppdatera Avtalet i enlighet med villkoren häri. Du förstår och godkänner att fortsatt användning av Webbplatsen efter sådan förändring innebär att du godkänner ändringarna eller uppdateringarna av Avtalet. Längst ned på den här sidan redogör vi för de datum då Avtalet reviderades och alla revideringer träder i kraft i samband med publicering. Vi meddelar medlemmarna om större förändringar i dessa villkor genom att skicka ett e-postmeddelande till den adress som angavs vid registrering eller genom att publicera ett meddelande på Webbplatsen. Kom tillbaka till den här sidan med jämna mellanrum för att gå igenom den senaste versionen av Avtalet.

ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Som ett villkor för din användning av den här Webbplatsen intygar du (i) att all information som tillhandahålls av dig på den här Webbplatsen är riktig, aktuell och fullständig, (ii) om du har ett konto hos TripAdvisor, att du skyddar din kontoinformation och övervakar och har fullständigt ansvar för all användning av ditt konto av dig och någon annan, (iii) att du är minst 13 år gammal för att registrera ett konto och bidra till Webbplatsen: (iv) att du har laglig rätt att ingå det här avtalet och använda den här Webbplatsen i enlighet med de här Användarvillkoren.

TripAdvisor samlar inte medvetet in information från någon under 13 års ålder. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande neka åtkomst till Webbplatsen och de tjänster vi erbjuder, när som helst och av vilken orsak som helst, inklusive men inte begränsat till, brott mot Avtalet.

Det är strängt förbjudet att, utan föregående skriftligt tillstånd från TripAdvisor, kopiera, överföra, reproducera, replikera, publicera eller omdistribuera innehåll från Webbplatsen eller delar därav. Om du vill be om tillstånd kontaktar du TripAdvisor på följande sätt:

Director, Partnerships and Business Development
TripAdvisor LLC
400 1st Avenue
Needham, MA 02494, USA

Användarna av den här Webbplatsen debiteras inte för användning av Webbplatsen i enlighet med dessa villkor. Webbplatsen innehåller dock länkar till webbplatser från tredje part som drivs och ägs av oberoende tjänsteleverantörer eller handlare. Sådan tredje part kan debitera avgifter för användning av visst innehåll eller tjänster som tillhandahålls på webbplatsen. Du bör därför göra vad du anser vara nödvändiga eller lämpliga undersökningar innan du genomför transaktioner med en tredje part så att du är medveten om huruvida du kommer att debiteras. I de fall där TripAdvisor tillhandahåller uppgifter om kostnader på Webbplatsen erbjuder vi den informationen endast i upplysande syfte. TripAdvisor garanterar inte på något sätt att informationen är korrekt. Vi ansvarar inte heller på något sätt för det innehåll eller de tjänster som tillhandahålls på dessa webbplatser från tredje part.

FÖRBJUDNA AKTIVITETER

Innehållet och informationen på denna Webbplats (inklusive men inte begränsat till, meddelanden, data, information, text, musik, ljud, bilder, grafik, video, kartor, ikoner, programvara, kod eller annat material) och den infrastruktur som används för att tillhandahålla sådant innehåll och sådan information tillhör oss. Du accepterar att inte på annat sätt ändra, kopiera, distribuera, överföra, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa härledda verk från eller sälja någon form av information, programvara, produkter eller tjänster som har hämtats från eller via den här Webbplatsen. Du samtycker vidare till att inte göra följande:

 • (i) använda denna Webbplats eller dess innehåll i något kommersiellt syfte,

 • (ii) ta fram, övervaka eller kopiera något innehåll eller någon information på denna Webbplats med hjälp av en robot, spindel, scraper eller annan automatisk metod eller manuell process för något som helst syfte utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd,

 • (iii) bryta mot restriktionerna i något robotförbud på denna Webbplats eller kringgå andra åtgärder som syftar till att förhindra eller begränsa åtkomsten till denna Webbplats,

 • (iv) vidta några åtgärder som lägger, eller enligt vår bedömning kan lägga, en oskälig eller oproportionellt stor börda på vår infrastruktur,

 • (v) skapa djupa länkar till någon del av denna Webbsida i något syfte utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd,

 • (vi) ”avbilda”, ”spegla” eller på annat sätt införliva någon del av denna Webbplats i en annan webbplats utan vårt föregående skriftliga tillstånd eller

 • (vii) försöka att ändra, översätta, anpassa, redigera, bryta ned, plocka isär eller använda baklängeskonstruktion (US: reverse engineering) på någon programvara som används av TripAdvisor i anslutning till Webbplatsen eller tjänsterna.

INTEGRITETSPOLICY OCH MEDDELANDEN

TripAdvisor är noga med att skydda din integritet. All personlig information som du publicerar på Webbplatsen kommer att användas i enlighet med vår sekretesspolicy. Klicka här för att läsa vår sekretesspolicy

OMDÖMEN, KOMMENTARER OCH ANVÄNDNING AV ANDRA INTERAKTIVA OMRÅDEN

Vi uppskattar dina åsikter. Observera att du, genom att skicka in innehåll till Webbplatsen via mejl, publiceringar på Webbplatsen eller på annat sätt, inklusive hotellomdömen, frågor, bilder och videoklipp, kommentarer, förslag, idéer eller något liknande i material (kallas gemensamt ”Inskickat material”), ger TripAdvisor och dess dotterbolag en icke-exklusiv, royalty-fri, oupphörlig, överförbar, oåterkallelig och helt vidarelicensierbar rätt att (a) använda, reproducera, ändra, anpassa, översätta, distribuera, publicera, skapa härledda verk från och offentligt visa sådant Inskickat material över hela världen i valfritt nu känt eller senare skapat medium; och (b) använda namnet som du skickar in i samband med sådant inskickat material. Du samtycker till att TripAdvisor kan välja att ange källa till dina kommentarer eller omdömen efter eget gottfinnande. Du ger dessutom TripAdvisor rätt att vidta juridiska åtgärder mot en fysisk eller juridisk person som bryter mot dina eller TripAdvisors rättigheter i det Inskickade materialet genom ett brott mot de här Användarvillkoren. Du godkänner och samtycker till att Inskickat materialär icke-konfidentiellt och allmänt tillgängligt. .

TripAdvisor redigerar eller kontrollerar inte kommentarer som användare publicerar eller distribuerar på Webbplatsen, inklusive via chattrum, elektroniska anslagstavlor eller andra kommunikationsforum, och vi är inte på något sätt ansvariga eller ansvarsskyldiga för sådana användarkommentarer. TripAdvisor förbehåller sig ändå rätten att av vilken orsak som helst efter eget gottfinnande, utan föregående meddelande avlägsna vilka användarkommentarer och/eller vilket webbplatsinnehåll som helst.

Webbplatsen kan innehålla diskussionsforum, elektroniska anslagstavlor, omdömestjänster eller andra forum där du eller tredje part kan publicera omdömen av reseupplevelser och annat innehåll, kommentarer, material eller andra objekt på den här webbplatsen (”Interaktiva områden”). Om TripAdvisor tillhandahåller sådana Interaktiva områden är du ensam ansvarig för din användning av sådana Interaktiva områden och du använder dem på egen risk. Genom att använda Interaktiva områden accepterar du uttryckligen att inte publicera, överföra till, överföra, distribuera, lagra, skapa eller på annat sätt publicera något av följande via denna Webbplats:

 1. Kommentarer, data, information, text, musik, ljud, bilder, grafik, kod eller annat material (”Innehåll”) som är falskt, oäkta, vilseledande, ärekränkande, nedsättande, obscent, pornografiskt, oanständigt, otuktigt, suggestivt, trakasserande eller som förespråkar trakasserier av en annan person, hotfullt, kränkande avseende sekretess eller publiceringsrättigheter, smädligt, provocerande, bedrägligt eller på annat sätt stötande.

 2. Innehåll som är uppenbarligen stötande mot nätgemenskapen (online community) , till exempel innehåll som främjar rasism, bigotteri, hat eller fysisk skada av något slag mot någon grupp eller person.

 3. Innehåll som kan utgöra, uppmuntra, främja eller tillhandahålla instruktioner för olaglig verksamhet, brottsliga handlingar, utgöra grund för skadeståndsansvar, kränka rättigheterna för någon part i något land i världen eller som på annat sätt kan skapa ansvarsskyldighet eller bryta mot lokala, statliga, nationella eller internationella lagar, inklusive men inte begränsat till, bestämmelser från U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eller andra bestämmelser avseende handel med värdepapper, inklusive men inte begränsat till, New York Stock Exchange (NYSE), NASDAQ eller London Stock Exchange.

 4. Innehåll som ger instruktioner till olaglig verksamhet som att tillverka eller köpa olagliga vapen, kränka någons integritet eller tillhandahålla eller skapa datorvirus.

 5. Innehåll som kan inkräkta på patent, affärshemligheter, upphovsrätt eller andra immateriella eller ägarrättigheter av någon part. Det gäller särskilt innehåll som främjar olaglig eller obehörig kopiering av en annan persons upphovsrättsskyddade verk, såsom att tillhandahålla piratprogram eller länkar till dem, tillhandahålla information till enheter som kringgår tillverkarinstallerade kopieringsskydd eller att tillhandahålla piratmusik eller länkar till musikfiler för piratkopiering.

 6. Innehåll som efterliknar en person eller ett företag eller på annat sätt ger en felaktig bild av din koppling till en person eller ett företag, inklusive TripAdvisor.

 7. Oönskad marknadsföring, massmeddelanden eller ”skräppost”, överföring av ”skräppost”, ”kedjebrev”, politiska kampanjer, annonser, tävlingar, lotterier eller lockkampanjer.

 8. Innehåll som avser kommersiell verksamhet och/eller försäljning utan vårt föregående skriftliga samtycke, exempelvis tävlingar, lotterier, byteshandel, annonsering och pyramidspel.

 9. Privat information från någon tredje part, inklusive men inte begränsat till efternamn, adresser, telefonnummer, e-postadresser, personnummer och betalkortsnummer.

 10. Innehållersidor med begränsad åtkomst eller sidor med lösenordsåtkomst, eller dolda sidor eller bilder (som inte har länkar till eller från en annan åtkomlig sida), virus, korrupt data eller på annat sätt skadliga, störande eller destruktiva filer.

 11. Innehåll som inte har något samband med ämnet för de Interaktiva områden där sådant Iinnehåll publiceras.

 12. Innehåll eller länkar till Innehåll som, enligt TripAdvisors eget gottfinnande, (a) strider mot föregående delavsnitt häri, (b) är stötande, (c) begränsar eller hämmar någon annan från att använda de Interaktiva områdena på Webbplatsen eller (d) kan utsätta TripAdvisor eller dess dotterbolag eller användare för skada eller ansvarsskyldighet av något slag.

TripAdvisor ansvarar inte för det Innehåll som publiceras, lagras eller överförs av dig eller en tredje part, eller för förlust eller skada av detta. TripAdvisor ansvarar inte heller för eventuella misstag, ärekränkningar, förtal, förolämpningar, utelämnanden, lögner, obsceniteter, pornografi eller svordomar du kan stöta på. Som leverantör av interaktiva tjänster tar inte TripAdvisor ansvar för uttalanden, framställningar eller Innehåll från dess användare på allmänna forum, personliga hemsidor eller andra Interaktiva områden. Även om TripAdvisor inte är skyldigt att kontrollera, redigera eller övervaka det Innehåll som publiceras eller distribueras i något Interaktivt område förbehåller TripAdvisor sig rätten, och har fullständig bestämmanderätt vad gäller, att utan föregående meddelande radera, dölja eller redigera Innehåll som publiceras eller lagras på sidan när som helst och av vilken anledning som helst, eller anlita en tredje part att göra det. Du har eget ansvar för att på egen bekostnad skapa säkerhetskopior av, samt ersätta det Innehåll du publicerar eller lagrar på den här Webbplatsen.

Om det slutligt avgörs att du har en ideell rättighet (inklusive attributionsrätt och rätt till integritet) till Innehållet uppger du härmed att (a) du inte kräver att personligt identifierbar information används i anslutning till Innehållet eller härledande verk eller uppgraderingar eller uppdateringar därav, (b) du inte motsätter dig att TripAdvisor eller dess licensierade, efterföljare eller tillträdare publicerar, använder, ändrar, raderar eller utnyttjar Innehållet, (c) du för all framtid avstår från och accepterar att inte kräva eller hävda rätt till någon ideell rätt till något Innehåll i förhållande till dessskapare, (d) du för evigt frånsäger dig rätten att mot TripAdvisor och dess licensierade, efterföljare och tillträdare framställa krav som du annars skulle kunna rikta mot TripAdvisor gällande sådan ideell rättighet.

All användning av de Interaktiva områdena eller andra delar av Webbplatsen som bryter mot det förut nämnda bryter mot villkoren i Avtalet och kan bland annat leda till att du förlorar din rätt att använda de Interaktiva områdena och/eller Webbplatsen, för all framtid eller för en bestämd period.

BOKNING MED TREDJEPARTSLEVERANTÖRER VIA TRIPADVISOR

Använda direktbokning. TripAdvisor erbjuder möjligheten att söka efter, välja och boka resor med tredjepartsleverantörer utan att behöva lämna TripAdvisors Webbplats. När du använder direktbokning för dina resor blir du TripAdvisor-medlem om du inte redan är det. Som TripAdvisor-medlem kan du publicera omdömen av resor, delta i diskussionsforum, skicka TripAdvisor-innehåll via e-post till dig själv och andra, läsa nyhetsbrev och reseplaneringsinnehåll för medlemmar, samt delta i undersökningar, tävlingar och lotterier.

När du använder direktbokning bekräftar du att du accepterar de förfaranden som beskrivs i vår sekretesspolicy samt alla dessa villkor. Du garanterar dessutom att du är minst 18 år och har juridisk behörighet att ingå detta Avtal och att använda direktbokning och Webbplatsen enligt alla villkor häri, samt att all information du lämnar är sann och korrekt. Du godkänner också att du endast kommer att använda direktbokning för lagligt berättigade bokningar och köp för dig eller någon annan som du har laglig rätt att representera. Falska och bedrägliga bokningar är förbjudna och användare som försöker göra en sådan bokning kan få sitt medlemskap hos TripAdvisor avslutat. Om du har ett konto hos TripAdvisor skyddar du din kontoinformation och övervakar och har fullständigt ansvar för all användning av ditt konto av någon annan än dig.

SOM ANVÄNDARE AV DEN HÄR WEBBPLATSEN, INKLUSIVE DIREKTBOKNING, FÖRSTÅR DU OCH GODKÄNNER ATT: (1) VARKEN TRIPADVISOR ELLER DESS DOTTERBOLAG HAR NÅGOT ANSVAR GENTEMOT DIG ELLER ANDRA GÄLLANDE OBEHÖRIGA TRANSAKTIONER SOM GÖRS MED DITT LÖSENORD ELLER KONTO, (2) OBEHÖRIG ANVÄNDNING AV DITT LÖSENORD ELLER KONTO KAN GÖRA ATT DU BLIR ANSVARIG GENTEMOT BÅDE TRIPADVISOR OCH ANDRA ANVÄNDARE.

När du gör en direktbokning samlar vi in dina betalningsuppgifter och överför dem till den leverantör som slutför transaktionen, enligt beskrivning i vår sekretesspolicy. Observera att det är leverantören, inte TripAdvisor, som behandlar din betalning och slutför bokningen.

TripAdvisor och dess dotterbolag ingriper inte godtyckligt i bokningar, men vi förbehåller oss rätten att avboka eller inte behandla en bokning på grund av särskilda omständigheter, till exempel när en bokning inte längre finns tillgänglig eller när vi har rimliga skäl att tro att en bokning kan vara bedräglig. TripAdvisor förbehåller sig även rätten att vidta åtgärder för att bekräfta din identitet så att bokningen kan behandlas.

I det osannolika fallet att en bokning är tillgänglig när du gör en beställning men blir otillgänglig innan du når kassan finns det ingen annan lösning än att kontakta leverantören för alternativa arrangemang eller för att avboka.

Tredjepartsleverantörer. TripAdvisor är inte en resebyrå och tillhandahåller inte egna transporttjänster eller boende. TripAdvisor visar information om hotell som ägs av tredje part och förmedlar bokningar med vissa leverantörer via direktbokning och webbplatser från samarbetspartner, men detta betyder eller innebär inte att TripAdvisor sponsrar eller godkänner dessa tredjepartsleverantörer. Det innebär inte heller något sorts samarbete mellan TripAdvisor och tredjepartsleverantörerna. Även om TripAdvisor-medlemmar kan betygsätta och recensera vissa hotell utifrån sina egna erfarenheter innebär det inte att TripAdvisor främjar eller rekommenderar produkter och tjänster från en viss tredjepartsleverantör. Du godkänner att TripAdvisor inte ansvarar för att den information som tillhandahålls från tredjepartsleverantörer och som TripAdvisor visar på sina Webbplatser eller appar är korrekt eller fullständig.

Om du gör en bokning med en tredjepartsleverantör godkänner du att du granskar och är bunden av den leverantörens villkor för köp och användning av webbplatsen (”Villkor”) dess sekretesspolicy samt alla andra regler och riktlinjer som gäller leverantörens webbplats eller verksamhet. Din kommunikation med tredjepartsleverantörer sker på egen risk. TripAdvisor ansvarar inte i något avseende för eventuella åtgärder, underlåtenheter, fel, ansvar, garantier, regelöverträdelser eller försumlighet för personskador, dödsfall, skada på egendom eller andra skador eller utgifter till följd av din kommunikation med tredjepartsleverantörer.

Webbplatsen kan länka dig till leverantörers webbplatser eller andra webbplatser som TripAdvisor inte driver eller kontrollerar. Mer information finns i avsnittet Länkar till tredje parter här nedan.

Boka semesterboende för uthyrning med tredjepartsleverantörer på samarbetspartners webbplatser. TripAdvisor och några av dess samarbetspartner fungerar som marknadsplatser där resenärer kan ingå hyresavtaleller genomföra hyrestransaktioner avseende semesterboende med fastighetsägare och representanter för sådana verksamheter (båda”Annonsörer”). Som användare ansvarar du för din användning av Webbplatsen, våra samarbetspartners webbplatser samt alla transaktioner som görs via direktbokning och/eller som finns på samarbetspartners webbplatser. Vi äger inte, sköter inte och driver inte de semesterboenden för uthyrning som finns på den här Webbplatsen eller samarbetspartners webbplatser.

Eftersom varken TripAdvisor eller dess samarbetspartner utför uthyrningstransaktioner mellan resenärer och Annonsörer har alla användare fullständigt ansvar för eventuella tvister eller konflikter gällande en faktisk eller potentiell transaktion mellan dig och en Annonsör. Det inbegriper kvalitet, skick, säkerhet eller lagenlighet för ett listat boende, att det listade innehållet är korrekt, Annonsörens behörighet att hyra ut ett semesterboende samt din möjlighet att betala för ett semesterboende för uthyrning. Du förstår och godkänner att du kan behöva ingå ett separat hyresavtal med en Annonsör innan du gör en bokning eller köper en produkt eller tjänst samt att ett sådant avtal kan innebära ytterligare begränsningar för bokningen, produkten eller tjänsten.

Villkor för semesterboende för uthyrning

Du godkänner att du ska betala serviceavgiften för semesterboende för uthyrning i enlighet med villkoren på den berördas webbplats till en Annonsör eller samarbetspartner till TripAdvisor som agerar i en Annonsörs namn. En samarbetspartner till TripAdvisor kan agera som agent för en Annonsör enbart i syfte att överföra din betalning till Annonsören.

Vi hänvisar till våra samarbetspartners webbplatser vad gäller vidare information om avgifter för semesterboende för uthyrning, säkerhetsavgifter, betalningsprocesser samt avbokning och återbetalning. När du bokar semesterboende för uthyrning som tillhandahålls från en samarbetspartners webbplats godkänner du villkoren och sekretesspolicyn som finns för den webbplatsen.

RESMÅL

Internationella resor När du gör bokningar för internationella resor med tredjepartsleverantörer eller planerar internationella resor via den här Webbplatsen är du ansvarig för att se till att du uppfyller inträdeskrav och att dina resedokument, till exempel pass och visum är i sin ordning och att eventuella andra inträdeskrav är uppfyllda.

När det gäller pass- och visumkrav måste du rådfråga den berörda ambassaden eller konsulatet. Eftersom kraven kan komma att ändras när som helst bör du kontrollera aktuell information före bokning och avresa. TripAdvisor tar inget ansvar för resenärer som nekas tillträde till ett flyg eller nekas inträde i ett land på grund av att de inte medfört de resedokument som krävs av ett flygbolag, myndighet eller land, inklusive länder som de bara mellanlandar i.

Det är också ditt ansvar att se till att du rådfrågar din läkare om aktuella rekommendationer gällande vaccinationer innan du reser internationellt samt att du uppfyller alla hälsokrav och följer alla medicinska råd i samband med din resa.

Trots att de flesta resor, inklusive resor till internationella resmål, sker utan incidenter kan resor till vissa resmål innebära större risker än andra. TripAdvisor uppmanar passagerare att granska reseförbud, varningar, meddelanden och råd som utfärdas av regeringen i Sverige och av regeringen på resmålet innan du bokar resa till internationella resmål. GENOM ATT ERBJUDA RESOR TILL VISSA INTERNATIONELLA RESMÅL GARANTERAR ELLER UTFÄSTER INTE TRIPADVISOR ATT RESOR TILL SÅDANA RESMÅL REKOMMENDERAS ELLER KAN SKE RISKFRITT OCH ANSVARAR DÄRMED INTE FÖR SKADOR ELLER FÖRLUSTER I SAMBAND MED RESOR TILL SÅDANA RESMÅL.

ANSVARSFRISKRIVNING

LÄS DETTA AVSNITT NOGA. DETTA AVSNITT BEGRÄNSAR TRIPADVISORS ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR PROBLEM SOM KAN UPPSTÅ I ANSLUTNING TILL DIN ANVÄNDNING AV DEN HÄR WEBBPLATSEN. OM DU INTE FÖRSTÅR VILLKOREN I DET HÄR AVSNITTET ELLER NÅGON ANNANSTANS I AVTALET SKA DU BE EN JURIST ATT FÖRKLARA FÖR DIG INNAN DU ÖPPNAR ELLER ANVÄNDER DEN HÄR WEBBPLATSEN.

DEN INFORMATION, PROGRAMVARA OCH DE PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM FINNS PUBLICERADE PÅ WEBBPLATSEN KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER, INKLUSIVE TILLGÄNGLIGHET OCH PRISFEL. TRIPADVISOR, DESS DOTTERBOLAG OCH SAMARBETSPARTNER (KALLAS GEMENSAMT FÖRETAG I MEDIAGRUPPEN TRIPADVISOR) GARANTERAR INTE RIKTIGHETEN I, OCH FRISKRIVER SIG FRÅN ALLT ANSVAR FÖR EVENTUELLA FEL ELLER ANDRA FELAKTIGHETER RELATERADE TILL INFORMATIONEN OCH BESKRIVNINGAR OM HOTELL, SEMESTERBOENDEN FÖR UTHYRNING, FLYG, KRYSSNINGAR, BILAR OCH ANDRA RESEPRODUKTER SOM VISAS PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, PRISER, TILLGÄNGLIGHET, BILDER, LISTOR ÖVER BEKVÄMLIGHETER I HOTELL OCH SEMESTERBOENDEN FÖR UTHYRNING, ALLMÄNNA PRODUKTBESKRIVNINGAR, OMDÖMEN OCH BETYG O.S.V.). DESSUTOM FÖRBEHÅLLER VI OSS UTTRYCKLIGEN RÄTTEN ATT KORRIGERA EVENTUELLA PRISFEL PÅ VÅR WEBBPLATS OCH/ELLER VÄNTANDE BOKNINGAR SOM GJORTS MED ETT FELAKTIGT PRIS.

MEDIAGRUPPEN TRIPADVISOR LÄMNAR INGA GARANTIER AVSEENDE LÄMPLIGHETEN I INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA PÅ WEBBPLATSEN (SIDINNEHÅLL) ELLER NÅGON DEL AV DEN OAVSETT SYFTE, OCH TILLHANDAHÅLLANDE ELLER ERBJUDANDE AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER PÅ WEBBPLATSEN INNEBÄR INGA ÅTAGANDEN ELLER REKOMMENDATIONER AVSEENDE DESSA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER FRÅN MEDIAGRUPPEN TRIPADVISOR. ALL SÅDAN INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER OCH TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGRA GARANTIER. MEDIAGRUPPEN TRIPADVISOR FRISKRIVER SIG FRÅN ATT ALLA GARANTIER ELLER ANDRA VILLKOR SOM FINNS PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN, DESS SERVRAR ELLER E-POSTMEDDELANDEN SOM SKICKAS FRÅN MEDIAGRUPPEN TRIPADVISOR ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. TRIPADVISOR FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN ALLT GARANTIANSVAR AVSEENDE INFORMATIONEN, PROGRAMVARAN, PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA, INKLUSIVE GARANTI AVSEENDE PRODUKTENS SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT, FÖRFOGANDERÄTT SAMT GARANTI AVSEENDE FRÅNVARO AV INTRÅNG.

TRIPADVISOR FRISKRIVER SIG OCKSÅ UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA GARANTIER ELLER VILLKOR AV ANNAT SLAG VAD GÄLLER RIKTIGHETEN I ELLER ÄGANDERÄTTEN TILL INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSEN.

INGET I DETTA AVTAL UTESLUTER ELLER BEGRÄNSAR TRIPADVISORS ANSVARSSKYLDIGHET FÖR (I) DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA PÅ GRUND AV OAKTSAMHET, (II) BEDRÄGERI, (III) BEDRÄGLIGA UPPGIFTER, (IV) UPPSÅTLIGA ELLER GROVT OAKTSAMMA REGELÖVERTRÄDELSER , (V) ALLT ANNAT ANSVAR SOM INTE KAN EXKLUDERAS UNDER GÄLLANDE LAG.

TREDJEPARTSLEVERANTÖRER SOM TILLHANDAHÅLLER INFORMATION OM HOTELL OCH SEMESTERBOENDE FÖR UTHYRNING PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN ÄR OBEROENDE LEVERANTÖRER OCH INTE OMBUD ELLER ANSTÄLLDA HOS FÖRETAG I MEDIAGRUPPEN TRIPADVISOR. FÖRETAG I MEDIAGRUPPEN TRIPADVISOR ANSVARAR INTE FÖR SÅDANA LEVERANTÖRERS EVENTUELLA ÅTGÄRDER, FEL, UNDERLÅTENHETER, ANSVAR, GARANTIER, REGELÖVERTRÄDELSER ELLER FÖRSUMLIGHET ELLER FÖR PERSONSKADOR, DÖDSFALL, SKADA PÅ EGENDOM ELLER ANDRA SKADOR ELLER UTGIFTER TILL FÖLJD AV SÅDANA SKADOR. FÖRETAG I MEDIAGRUPPEN TRIPADVISOR ANSVARAR INTE FÖR, OCH GÖR INGA ÅTERBETALNINGAR VID EVENTUELL FÖRSENING, AVBESTÄLLNING, ÖVERBOKNING, STREJK, FORCE MAJEURE ELLER ANDRA ANLEDNINGAR UTANFÖR DERAS DIREKTA KONTROLL, OCH DE ANSVARAR INTE FÖR YTTERLIGARE KOSTNADER, UNDERLÅTENHETER, FÖRSENINGAR, OMDIRIGERINGAR ELLER ÅTGÄRDER UTFÖRDA AV NÅGON MYNDIGHET.

I ENLIGHET MED DET FÖRUT NÄMNDA ANVÄNDER DU DEN HÄR WEBBPLATSEN PÅ EGEN RISK OCH FÖRETAG I MEDIAGRUPPEN TRIPADVISOR (ELLER DERAS FÖRETRÄDARE, CHEFER OCH SAMARBETSPARTNER) SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA, OAVSIKTLIGA ELLER SÄRSKILDA FÖRLUSTER ELLER SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR ELLER FÖRLUST AV INKOMST, VINST, GOODWILL, DATA, AVTAL, ANVÄNDNING AV PENGAR ELLER FÖRLUST ELLER SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV, ELLER PÅ ANNAT SÄTT I ANSLUTNING TILL DRIFTAVBROTT AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅR I ANSLUTNING TILL VISNING ELLER ANVÄNDNING AV DEN HÄR WEBBPLATSEN ELLER EVENTUELL FÖRSENING ELLER UTEBLIVEN MÖJLIGHET ATT ANSLUTA TILL, VISA ELLER ANVÄNDA DEN HÄR WEBBPLATSEN (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DITT BEROENDE AV ATT ÅSIKTER VISAS PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN; EVENTUELLA DATORVIRUS, INFORMATION, PROGRAMVARA, LÄNKADE WEBBPLATSER, PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM ERHÅLLS VIA DEN HÄR WEBBPLATSEN; ELLER PÅ ANNAT SÄTT UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANSLUTNING TILL, VISNING ELLER ANVÄNDNING AV DEN HÄR WEBBPLATSEN) OAVSETT FÖREKOMSTEN AV OAKTSAMHET, AVTALSBROTT, ÅTALBARA HANDLINGAR, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT, ÄVEN OM TRIPADVISOR HAR FÅTT INFORMATION OM ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ.

DESSA VILLKOR OCH FÖREGÅENDE ANSVARSFRISKRIVNING PÅVERKAR INTE DE OBLIGATORISKA JURIDISKA RÄTTIGHETER SOM INTE KAN EXKLUDERAS ENLIGT GÄLLANDE LAG.

Om Företagen inom Mediagruppen TripAdvisor förklaras ansvariga för förlust eller skada som uppstått på grund av, eller som på något sätt är kopplad till, användning av våra Webbplatser eller tjänster, kommer det samlade ansvaret för Företagen i Mediagruppen TripAdvisor inte att överskrida (a) de transaktionsavgifter som betalats till TripAdvisor för transaktionerna på den här Webbplatsen och som ligger till grund för kravet eller (b) etthundra amerikanska dollar (100,00 USD).

Ansvarsbegränsningen avspeglar riskfördelningen mellan parterna. Begränsningarna som beskrivs i detta avsnitt gäller även om eventuella begränsade påföljder inte fått avsedd effekt. Ansvarsbegränsningarna i de här användarvillkoren utfalla till fördel för företagen i Mediagruppen TripAdvisor.

SKADEERSÄTTNING

Du accepterar att skydda, försvara och hålla TripAdvisor och dess dotterbolag och befattningshavare, chefer, anställda och agenter skadelösa från varje form av anspråk, åtgärder, krav, förluster, skador, böter, stämningar eller kostnader av andra slag, inklusive men inte begränsat till, ombudsarvoden som framställs av tredje part till följd av:

 • (i) att du överträder de här användarvillkoren eller dokumenten som nämns här,

 • (ii) att du bryter mot lagar eller tredje parts rättigheter eller

 • (iii) att du använder den här Webbplatsen.

LÄNKAR TILL TREDJE PARTS WEBBPLATSER

Den här Webbplatsen kan innehålla hyperlänkar till webbplatser som drivs av andra parter än TripAdvisor. Dessa hyperlänkar tillhandahålls bara som referens. Vi kontrollerar inte dessa webbplatser och ansvarar inte för innehållet däri eller sekretessen och andra förfaranden för dessa webbplatser. Det är också upp till dig att vidta försiktighetsåtgärder för att se till att de länkar du väljer eller programvara du hämtar (från den här Webbplatsen eller en annan webbplats) är fritt från sådant som virus, maskar, trojaner, skador och andra föremål av destruktivt slag. Vårt inkluderande av hyperlänkar till sådana webbplatser innebär inga godkännanden av materialet på webbplatserna eller någon form av koppling till dem som driver dem. I vissa fall kan en webbplats från tredje part be dig att länka din TripAdvisor-profil till en profil på en annan webbplats från tredje part. Det är helt valfritt att göra så och om du beslutar dig för att tillåta att informationen länkas kan du ångra dig (hos webbplatsen från tredje part) när som helst.

TILLGÄNGLIG PROGRAMVARA PÅ DENNA WEBBPLATS

Såvida inget annat anges presenteras materialet på webbplatserna endast för att informera om och marknadsföra TripAdvisors tjänster, webbplatser, partners och andra produkter som finns tillgängliga i USA, dess territorier, besittningar och protektorat. TripAdvisors webbplatser kontrolleras och drivs av TripAdvisor från dess kontor i delstaten Massachusetts, USA. TripAdvisor garanterar inte att materialet på TripAdvisors webbplatser är lämpligt eller finns tillgängligt utanför USA. De som väljer att använda TripAdvisors webbplats utanför USA gör så på eget initiativ och ansvarar för att följa lokala lagar om och i den utsträckning lokala lagar kan tillämpas. Programvara från TripAdvisors webbplatser lyder under exportlagar i USA. Ingen programvara från TripAdvisors webbplatser får hämtas eller på annat sätt exporteras (a) i (eller till en medborgare eller invånare i) Kuba, Irak, Sudan, Nordkorea, Iran, Syrien eller något annat land som USA har handelsembargo mot eller (b) till någon på listan Specially Designated Nationals från den amerikanska skattemyndigheten eller det amerikanska handelsdepartementets lista över nekade beställningar. När du använder TripAdvisors webbplatser intygar du att du inte befinner dig i, under kontroll av, eller är medborgare eller boende i något av länderna på dessa listor.

All programvara som finns tillgänglig för nedladdning på TripAdvisors webbplatser (”Programvara") är upphovsrättsligt skyddade verk som tillhör TripAdvisor, dess dotterbolag eller annan programvara från angiven tredje part. Din användning av denna Programvara styrs av villkoren i det eventuella licensavtalet för slutanvändare, som medföljer, eller ingår i, Programvaran (”Licensavtalet”). Du får inte installera eller använda någon Programvara som åtföljs av eller inkluderar ett Licensavtal om du inte först samtycker till villkoren i Licensavtalet. För all Programvara som kan hämtas på Webbplatsen och som inte innehåller ett Licensavtal beviljar vi dig, användaren, en begränsad personlig, icke överlåtbar licens för användning av Programvaran för att besöka eller på annat sätt använda denna Webbplats i överensstämmelse med föreliggande villkor och bestämmelser och för inga andra ändamål.

Observera att all Programvara, inklusive men inte begränsat till all HTML-, XML- eller Java-kod och alla Active X-kontroller som finns på Webbplatsen, ägs av TripAdvisor och/eller dess dotterbolag och skyddas av upphovsrättsliga lagar och internationella avtalsvillkor. Varje reproduktion eller vidare distribution av Programvaran är uttryckligen förbjuden, och kan leda till hårda civil- och straffrättsliga påföljder. Eventuella överträdelser kommer att beivras.

UTAN BEGRÄNSNING AV OVANSTÅENDE ÄR ALL KOPIERING ELLER REPRODUKTION AV PROGRAMVARAN TILL EN ANNAN SERVER ELLER PLATS FÖR VIDARE REPRODUKTION ELLER VIDARE DISTRIBUTION UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN. OM PROGRAMVARAN ÖVERHUVUDTAGET OMFATTAS AV GARANTI ÄR DET ENBART I ENLIGHET MED VILLKOREN I LICENSAVTALET.

UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKEN

Allt innehåll på den här Webbplatsen är: ©2016 TripAdvisor. Alla rättigheter förbehållna. . TripAdvisor ansvarar inte för innehåll på webbplatser som drivs av andra parter än TripAdvisor. TripAdvisor, ugglelogon, betygsbubblorna och alla andra produkt- eller tjänstenamn eller slogans som visas på Webbplatsen är registrerade varumärken och/eller varumärken baserade på faktisk användning (US: Common law rights) som tillhör TripAdvisor och/eller dess leverantörer eller licensierade och får inte kopieras, efterliknas eller användas, i sin helhet eller delar därav, utan föregående skriftligt tillstånd från TripAdvisor eller varumärkesinnehavaren. Utseendet och känslan på Webbplatsen, inklusive alla sidrubriker, anpassad grafik, knappikoner och script, är dessutom servicemärken, varumärken och/eller företagsprofilen som tillhör TripAdvisor och får inte kopieras, efterliknas eller användas, i sin helhet eller delar därav, utan föregående skriftligt tillstånd från TripAdvisor. Alla andra varumärken, registrerade varumärken, produktnamn och företagsnamn eller logotyper som nämns på den här Webbplatsen tillhör respektive ägare. Hänvisningar till produkter, tjänster, processer eller annan information genom handelsnamn, varumärke, tillverkare, leverantör eller annat utgör inte eller innebär inga godkännanden, sponsring eller rekommendationer av eller för dessa av TripAdvisor.

Riktlinjer om meddelande och borttagning av olagligt innehåll

TripAdvisor agerar enligt principen om borttagning av material eller innehåll efter meddelande (US: Notice and takedown). Om du har klagomål eller invändningar mot material eller innehåll, inklusive användarkommentarer, som publiceras på Webbplatsen, eller om du anser att material eller innehåll som publiceras på Webbplatsen gör intrång på upphovsrättsskydd som du innehar, vänligen kontakta oss omedelbart genom att följa vår process för meddelande och borttagning. Klicka här för att visa riktlinjerna avseende meddelande och borttagning. När du har följt den här processen kommer TripAdvisorl att vidta alla rimliga åtgärder för att ta bort olagligt innehåll inom en rimlig tid.

Ändringar

TripAdvisor kan komma att ändra, utöka eller radera dessa Villkor eller delar av dem enligt eget gottfinnande där det bedöms vara nödvändigt av juridiska, allmänt regelmässiga eller tekniska skäl eller på grund av förändringar i de tjänster som tillhandahålls eller på grund av upplägget eller layouten på Webbplatsen. Dugodkänner uttryckligen att du därefter är bunden av de ändrade villkoren.

TripAdvisor kan när som helst komma att ändra, göra uppehåll eller avbryta delar av TripAdvisors tjänster, inklusive tillgänglighet av funktioner, databaser eller innehåll. TripAdvisor kan också införa begränsningar för vissa funktioner och tjänster eller begränsa din åtkomst till alla eller delar av Webbplatsen eller andra av TripAdvisors webbplatser utan föregående meddelande eller ansvar av tekniska eller säkerhetsskäl. Det kan ske i syfte att förhindra obehörig åtkomst, förlust eller förstörelse av data där vi enligt eget gottfinnande anser att du överträder någon del av dessa Villkor eller annan lag eller förordning och där de reglerar att avbryta tillhandahållandet av en tjänst.

DIN FORTSATTA ANVÄNDNING AV TRIPADVISOR NU, ELLER EFTER ATT ÄNDRINGAR AV AVTALET HAR PUBLICERATS UTGÖR DITT GODKÄNNANDE AV SÅDANA ÄNDRINGAR.

JURISDIKTION OCH GÄLLANDE LAGAR

Denna webbplats drivs av ett amerikanskt företag och avtalet regleras av lagarna i delstaten Massachusetts, USA. Du samtycker härmed till den exklusiva rättsliga behörigheten för domstolarna i Massachusetts, USA, och erkänner att det är rättvist och lämpligt att alla tvister som härrör från eller uppstår i samband med användningen av denna Webbplats hanteras av dessa domstolar. Du godkänner att eventuella krav du har gentemot TripAdvisor som härrör från eller uppstår i samband med användningen av denna Webbplats måste hanteras och lösas av en behörig domstol som finns i delstaten Massachusetts. Användningen av Webbplatsen är inte tillåten i jurisdiktioner som inte kan ge verkan åt bestämmelserna i dessa villkor, inklusive men inte begränsat till denna bestämmelse. Ovanstående gäller inte i den utsträckning lämpliga lagar i ditt land kräver tillämpning av en annan lag och/eller jurisdiktion och det inte kan avtalas bort.

VALUTAOMVANDLARE

Valutakurser baseras på olika allmänt tillgängliga källor och ska endast betraktas som riktlinjer. Valutakurserna kontrolleras inte och de faktiska kurserna kan variera. Valutakurserna uppdateras eventuellt inte dagligen. Informationen som medföljer det här programmet förväntas vara korrekt, men TripAdvisor och dess dotterbolag kan inte lämna någon garanti om att informationen är korrekt.. När du använder informationen i något ekonomiskt syfte rekommenderar vi dig att konsultera en kvalificerad yrkesman för att kontrollera att växelkurserna är riktiga. Vi godkänner inte användningen av denna information för något annat syfte än din personliga användning och det är uttryckligen förbjudet att vidareförsälja, vidaredistribuera och använda denna information i kommersiella syften.

YTTERLIGARE MOBILA LICENSER

Delar av TripAdvisors mobilprogramvara kan använda upphovsrättsskyddat material, vilket bekräftas av TripAdvisor. Det finns dessutom särskilda villkor som gäller för användningen av vissa mobilapplikationer från TripAdvisor. På sidan för mobillicenser finns information som gäller specifikt för TripAdvisors mobila program.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Du är införstådd med att Avtalet och din användning av Webbplatsen på intet sätt kan betraktas som ett upprättande av ett samarbetsavtal, partnerskap, anställnings- eller agenturförhållande mellan dig och företagen i Mediagruppen TripAdvisor.

Våra åtaganden enligt detta Avtal regleras av gällande lagstiftning och rättsliga förfaranden. Ingenting i detta Avtal upphäver vår rätt att uppfylla juridiska krav och bestämmelser från statliga myndigheter och rättsväsendet avseende din användning av Webbplatsen och information som har skickats till eller samlats in av oss med hänsyn till sådan användning. I den utsträckning som det är tillåtet enligt gällande lag samtycker du till att väcka talan eller lägga fram anspråk till följd av eller i samband med din åtkomst eller användning av denna Webbplats inom två (2) år efter den dag då detta anspråk eller denna talan uppstod eller ackumulerades, annars kommer detta anspråk eller denna talan oåterkalleligt att förfalla.

Om någon del av detta avtal skulle vara ogiltig eller overkställbar enligt tillämplig lagstiftning, inklusive, men inte begränsat till, ovan angivna garanti- och ansvarsbegränsningar, ska det ogiltiga eller overkställbara villkoret ersättas med ett villkor som så nära som möjligt överensstämmer med det ursprungliga villkorets syfte och återstoden av avtalet skall fortsätta gälla med full verkan.

Detta Avtal (och övriga villkor och bestämmelser som refereras till häri) utgör det fullständigaAvtalet mellan dig och TripAdvisor beträffande din användning av Webbplatsen och ersätter alla tidigare eller samtida elektroniska, muntliga eller skriftliga avtal och erbjudanden mellan dig och TripAdvisor vad beträffar Webbplatsen. Ett tryckt exemplar av detta Avtal och eventuella meddelanden som förmedlats i elektronisk form utgör en godtagbar och giltig handling vid rättsliga eller administrativa processer som har sitt ursprung i eller berör Avtalet, i samma utsträckning och under samma villkor som andra affärsdokument som ursprungligen framställts och handhafts i skriftlig form.

Dessa villkor finns tillgängliga på Webbplatsens språk. De specifika Villkor till vilka du lämnar ditt samtycke lagras inte enskilt av TripAdvisor.

Webbplatsen kanske inte alltid uppdateras periodvis eller regelbundet och därmed kräver ingen lag att den registreras under utgivaransvar.

Fiktiva namn på företag, produkter, personer, karaktärer och/eller data som nämns på denna Webbplats är inte avsedda att representera någon verklig person, något verkligt företag, någon verklig produkt eller händelse.

TripAdvisor förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i detta avtal.

SERVICEHJÄLP

Om du behöver svar på dina frågor eller behöver få reda på hur du kan kontakta oss besöker du vårt Hjälpcenter. Du kan också skriva till oss på:

TripAdvisor LLC
400 1st Avenue
Needham, MA 02494, USA

©2016 TripAdvisor LLC. Alla rättigheter förbehållna.