Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Mediacenter

Newsroom

Villkor och meddelanden för webbplatsen Tripadvisor

ANVÄNDA TJÄNSTERNA

TILLÄGGSPRODUKTER

FÖRBJUDNA AKTIVITETER

SEKRETESSPOLICY OCH UTLÄMNANDEN

OMDÖMEN, KOMMENTARER OCH ANVÄNDNING AV ANDRA INTERAKTIVA OMRÅDEN; BEVILJANDE AV LICENS

BOKNING MED TREDJEPARTSLEVERANTÖRER VIA Tripadvisor

RESMÅL
 

ANSVARSFRISKRIVNING

SKADEERSÄTTNING

LÄNKAR TILL TREDJE PARTS WEBBPLATSER

PROGRAMVARA SOM EN DEL AV TJÄNSTER; YTTERLIGARE MOBILA LICENSER

UPPHOVSRÄTTS- OCH VARUMÄRKESMEDDELANDEN

ÄNDRINGAR AV TJÄNSTERNA; UPPSÄGNING

JURISDIKTION OCH GÄLLANDE LAG

VALUTAOMVANDLARE

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

TJÄNSTEHJÄLP

 

Välkommen till Tripadvisors webbplatser och mobiltjänster på www.Tripadvisor.se och tillämpliga landsdomäner på högsta nivå (inklusive underdomäner som är kopplade till dem), relaterade programvaror (ibland kallade ”appar”), data, sms, API:er, e-post, chatt- och telefonkorrespondens, knappar, widgetar och annonser (alla dessa objekt ska häri benämnas som ”Tjänsterna”; mer generellt ska Tripadvisors webbplatser och mobiltjänster hädanefter benämnas som ”webbplatser”). Tjänsterna erbjuds till dig förutsatt att du godkänner de regler, villkor och meddelanden som anges nedan (kallas gemensamt detta ”Avtal”). Genom att ansluta till eller använda Tjänsterna samtycker du till att bindas av detta Avtal och bekräftar att du har läst och förstått villkoren i det. Läs noga igenom detta Avtal, då det innehåller information gällande dina rättigheter enligt lag samt begränsningar av dessa rättigheter. Det innehåller även ett avsnitt om gällande lagar och domstolars behörighet vid eventuell tvist. Om du inte godkänner alla dessa regler och villkor har du inte behörighet till Tjänsterna. Om du har ett Tripadvisor-konto och vill säga upp detta Avtal, kan du när som helst göra det genom att avsluta ditt konto och inte längre ansluta till eller använda Tjänsterna (en beskrivning av hur du gör det finns tillgänglig här.

All(a) information, text, länkar, grafik, bilder, ljud, videoklipp, data, kod eller annat material eller arrangemang av material som du kan visa på, komma åt eller på annat sätt interagera med genom Tjänsterna ska benämnas som ”Innehåll”. Termerna ”vi”, ”oss”, ”vår” och ”Tripadvisor” hänvisar till Tripadvisor LLC, ett aktiebolag med bas i Delaware i USA (”Tripadvisor”). ”Tjänsterna”, enligt definitionen ovan, avser de som tillhandahålls av Tripadvisor eller våra företagsfilialer (vid hänvisning till Tripadvisor och sådana parter ska de gemensamt definieras som ”Tripadvisor-företag”). För att undvika oklarheter ägs och regleras alla webbplatserna av Tripadvisor.  Vissa specifika Tjänster som görs tillgängliga via webbplatserna kan dock ägas och regleras av Tripadvisors företagsfilialer, till exempel Tjänster som möjliggör bokning av semesterbostäder, restauranger och upplevelser med tredjepartsleverantörer (se nedan). Som en del av våra Tjänster kanske vi skickar meddelanden till dig om specialerbjudanden, produkter eller extra tjänster som är tillgängliga från oss, våra dotterbolag, eller våra partner, som kan vara av intresse för dig. Sådana meddelanden skickas vanligtvis via nyhetsbrev och marknadsföringsmeddelanden och är i syfte att lära känna dig och dina preferenser bättre, både vad gäller våra egna och våra dotterbolags Tjänster. I sin tur möjliggör detta anpassning av tjänsterna enligt dessa preferenser.

Termen ”du” avser den individ, det företag, den affärsorganisation eller annan juridisk enhet som använder Tjänsterna och/eller bidrar med innehåll till dem. Det Innehåll som du bidrar med, skickar in, överför och/eller lägger till i eller genom Tjänsterna ska benämnas som ”ditt Innehåll”, ”Innehåll tillhörande dig” och/eller ”Innehåll du skickar in”.

Tjänsterna tillhandahålls enbart i följande syfte:

 1. hjälpa kunder att samla reseinformation, publicera Innehåll och söka och boka resetjänster och reservationer;
 2. hjälpa rese-, turism- och restaurangföretag att kommunicera med kunder och potentiella kunder, genom kostnadsfria tjänster och/eller betaltjänster som erbjuds av eller genom Tripadvisor-företagen.

Vi kan i framtiden komma att ändra eller på annat sätt uppdatera detta Avtal i enlighet med reglerna och villkoren häri. Du förstår och godkänner att fortsatt användning av Tjänsterna efter en sådan ändring innebär att du godkänner ändringarna eller uppdateringarna av Avtalet. Längst ned i detta Avtal redogör vi för de datum då Avtalet ändrades och alla uppdateringar träder i kraft i samband med publicering. Vi meddelar registrerade användare av våra Tjänster (dessa registrerade användare benämns som ”Kontoinnehavare”) om större förändringar i dessa regler och villkor genom att skicka ett meddelande till den e-postadress som är kopplad till Kontoinnehavarens profil eller genom att publicera ett meddelande på våra webbplatser. Kom tillbaka till den här sidan med jämna mellanrum för att granska den senaste versionen av detta Avtal.

ANVÄNDA TJÄNSTERNA

Som ett villkor för din användning av Tjänsterna intygar du (i) att all information som du uppger till Tripadvisor-företagen via Tjänsterna är sann, aktuell och fullständig, (ii) att du, om du är Kontoinnehavare, skyddar din kontoinformation och övervakar och har fullständigt ansvar för all användning av ditt konto av någon annan än dig själv, (iii) att du är minst 13 år gammal eller äldre (i vissa jurisdiktioner kan lokala lagar stipulera ett högre ålderskrav) för att kunna registrera ett konto, använda Tjänsterna och bidra till våra webbplatser: (iv) att du har laglig rätt att ingå det här Avtalet och använda Tjänsterna, däribland våra webbplatser, i enlighet med alla regler och villkor häri. Tripadvisor-företagen samlar inte medvetet in information från någon under 13 år. Vi förbehåller oss rätten att enligt eget gottfinnande neka någon tillgång till Tjänsterna, när som helst och av vilken orsak som helst, bland annat brott mot detta Avtal. Genom att använda Tjänsterna, inklusive eventuella produkter eller tjänster som möjliggör delningen av Innehåll till eller från tredjepartssidor, förstår du att du är ensamt ansvarig för all information du delar med Tripadvisor-företagen. Du får enbart komma åt Tjänsterna på det sätt som avsetts genom Tjänsternas tillhandahållna funktionalitet och enligt vad som tillåts i detta Avtal.

Kopiering, överföring, reproduktion, replikation, publicering eller omdistribution av (a) innehåll eller delar av det och/eller (b) tjänsterna mer generellt sett är strängt förbjudet utan föregående skriftligt tillstånd från Tripadvisor-företagen. Om du vill be om tillstånd ska du skicka din begäran till:

Director, Partnerships and Business Development

Tripadvisor LLC

400 1st Avenue

Needham, MA 02494, USA

För att kunna komma åt vissa funktioner i Tjänsterna måste du bli en Kontoinnehavare genom att skapa ett konto. När du skapar ett konto måste du uppge fullständig och korrekt information. Du är ensamt ansvarig för den aktivitet som sker på ditt konto, inklusive interaktion och kommunikation med andra, och du måste skydda ditt konto. I detta syfte samtycker du, om du är en Kontoinnehavare, till att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade.  

Om du skapar ett Tripadvisor-konto för kommersiella ändamål och godkänner detta Avtal på uppdrag av ett företag, en organisation eller annan juridisk enhet, utfäster och garanterar du att du är auktoriserad att göra detta och har behörighet att binda en sådan part till detta Avtal, i vilket fall ”du” och ”din” såsom det används i detta Avtal ska hänvisa till denna part och den individ som agerar på uppdrag av företaget och ska benämnas som ”Företagsrepresentant.”

Genom att använda Tjänsterna kan du stöta på länkar till sidor och appar från tredje part, eller möjligheten att interagera med sidor och appar från tredje part. Detta kan omfatta möjligheten att dela Innehåll från Tjänsterna, inklusive ditt Innehåll, med sådana sidor och appar från tredje part. Du bör vara medveten om att sidor och appar från tredje part kan visa sådant delat Innehåll offentligt. Sådana tredje parter kan debitera en avgift för användning av visst innehåll eller vissa tjänster på eller genom sina webbplatser. Du bör därför göra vad du anser vara nödvändiga eller lämpliga undersökningar innan du genomför transaktioner med en tredje part så att du är medveten om huruvida du kommer att debiteras. Där Tripadvisor-företagen anger information om avgifter för denna typ av innehåll eller tjänster från tredje part anges denna information enbart i praktiskt och informerande syfte. All interaktion med sidor och appar från tredje part sker på egen risk. Du samtycker uttryckligen till och godkänner att Tripadvisor-företagen inte på något sätt kan hållas ansvariga för sådana sidor och appar från tredje part.

Visst Innehåll du ser eller på annat sätt kommer åt i eller via Tjänsterna används för kommersiella ändamål. Du samtycker till och förstår att Tripadvisor-företagen kan visa annonser och kampanjer i Tjänsterna bredvid, nära, intill eller på annat sätt i närheten av ditt Innehåll (inklusive, för videoklipp eller annat dynamiskt innehåll, innan, under eller efter presentationen av det), samt andras Innehåll.

TILLÄGGSPRODUKTER

Tripadvisor-företagen kan, från tid till annan, bestämma sig för att ändra, uppdatera eller avsluta vissa produkter och funktioner i Tjänsterna. Du samtycker till och förstår att Tripadvisor-företagen inte har någon skyldighet att lagra eller behålla ditt Innehåll eller annan information du uppger, utom i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag.

Vi erbjuder även andra tjänster som regleras av ytterligare villkor eller avtal. Om du använder andra sådana tjänster, görs de ytterligare villkoren tillgängliga och blir del av detta Avtal, förutom om sådana ytterligare villkor uttryckligen exkluderar eller på annat sätt ersätter detta Avtal. Om du till exempel använder eller köper sådana tilläggstjänster för kommersiellt ändamål eller affärsändamål, måste du godkänna de tillämpliga ytterligare villkoren. I den utsträckning övriga villkor strider mot villkoren i detta Avtal ska de ytterligare villkoren gälla i den utsträckning konflikten gäller när det kommer till dessa särskilda tjänster.

FÖRBJUDNA AKTIVITETER

Det Innehållet och den information som är tillgänglig i och via Tjänsterna (bland annat meddelanden, data, information, text, musik, ljud, bilder, grafik, video, kartor, ikoner, programvara, kod eller annat material) och den infrastruktur som används för att tillhandahålla sådant Innehåll och sådan information tillhör Tripadvisor-företagen eller är licensierad till Tripadvisor-företagen av tredjeparter. Vad gäller allt annat Innehåll än ditt Innehåll accepterar du att inte på annat sätt ändra, kopiera, distribuera, överföra, visa, framföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa härledda verk från eller sälja någon form av information, programvara, produkter eller tjänster som har hämtats från eller via Tjänsterna. Du samtycker vidare till att inte göra följande:

 • (i) använda Tjänsterna eller Innehåll för kommersiellt syfte, utanför omfattningen hos de kommersiella ändamål som uttryckligen tillåts enligt detta Avtal och relaterade riktlinjer som gjorts tillgängliga av Tripadvisor-företagen;
 • (ii) komma åt, övervaka, reproducera, distribuera, överföra, sända, visa, sälja, licensiera, kopiera eller på annat sätt utnyttja något Innehåll i Tjänsterna, bland annat användarprofiler och bilder, med hjälp av någon robot, spindel, scraper eller annan automatisk metod eller manuell process för något syfte som inte omfattas av detta Avtal eller utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd;
 • (iii) bryta mot restriktionerna i något robotförbud i Tjänsterna eller kringgå andra åtgärder som syftar till att förhindra eller begränsa åtkomst till Tjänsterna;
 • (iv) vidta några åtgärder som lägger, eller enligt vår bedömning kan lägga, en oskälig eller oproportionellt stor börda på vår infrastruktur;
 • (v) skapa djupa länkar till någon del av Tjänsterna i något syfte utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd;
 • (vi) ”avbilda”, ”spegla” eller på annat sätt införliva någon del av Tjänsterna på/i en annan webbplats eller tjänst utan vårt föregående skriftliga tillstånd;
 • (vii) försöka att ändra, översätta, anpassa, redigera, bryta ned, plocka isär eller använda omvänd ingenjörskonst på någon programvara som används av Tripadvisor-företagen i anslutning till Tjänsterna;
 • (viii) kringgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner i Tjänsterna eller funktioner som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av Innehåll; eller
 • (ix) ladda ned något Innehåll såvida det inte uttryckligen görs tillgängligt för nedladdning av Tripadvisor-företagen.

SEKRETESSPOLICY OCH UTLÄMNANDEN

All personlig information som du publicerar i eller på annat sätt skickar in i samband med Tjänsterna kommer att användas enligt vår Sekretesspolicy. Klicka här för att läsa vår Sekretesspolicy.

OMDÖMEN, KOMMENTARER OCH ANVÄNDNING AV ANDRA INTERAKTIVA OMRÅDEN; BEVILJANDE AV LICENS

Vi uppskattar dina åsikter. Du bör vara medveten om att genom att tillhandahålla ditt Innehåll i eller via Tjänsterna, vare sig det sker via e-post, publicering via Tripadvisors synkroniseringsprodukt, via andras tjänster och program eller på annat sätt, inklusive någon del av ditt Innehåll som överförs till ditt Tripadvisor-konto genom någon av Tripadvisor-företagens produkter eller tjänster, omdömen, frågor, bilder eller videoklipp, kommentarer, förslag, idéer eller liknande i något av ditt Innehåll, ger du Tripadvisor-företagen en icke-exklusiv, royaltyfri, oupphörlig, överförbar, oåterkallelig och helt underlicensierbar rätt att (a) verka som värd för, använda, reproducera, ändra, köra, anpassa, översätta, distribuera, publicera, skapa härledda verk från och offentligt visa och framföra sådant Innehåll tillhörande dig över hela världen i alla typer av befintliga eller framtida medier; (b) göra ditt Innehåll tillgängligt för resten av världen och låta andra göra detsamma; (c) tillhandahålla, marknadsföra och förbättra Tjänsterna och göra ditt Innehåll som delas i Tjänsterna tillgängligt för andra företag, organisationer eller individer för syndikering, sändning, distribution, marknadsföring eller publicering sådant Innehåll tillhörande dig i andra medier och tjänster, enligt vår Sekretesspolicy och detta Avtal; och (d) använda det namn och/eller varumärke som du skickar in i samband med sådant Innehåll tillhörande dig. Du samtycker till att Tripadvisor kan välja att ange källa till ditt Innehåll enligt eget gottfinnande. Du ger dessutom Tripadvisor-företagen rätt att vidta juridiska åtgärder mot en fysisk eller juridisk person som bryter mot dina eller Tripadvisor-företagens rättigheter i ditt Innehåll genom ett brott mot detta Avtal. Du godkänner och samtycker till att ditt Innehåll inte är konfidentiellt eller äganderättsligt. Du bekräftar, utfäster och garanterar att du äger eller har de licenser, rättigheter (inklusive upphovsrätt och andra äganderätter), tillstånd och behörigheter som krävs för att publicera och på annat sätt använda (och för Tripadvisor-företagen att publicera och på annat sätt använda) ditt Innehåll enligt vad som auktoriseras i detta Avtal.

Om det fastställs att du har moraliska rättigheter (inklusive ägande- eller sekretessrättigheter) i ditt Innehåll tillkännager du härmed att, i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag, (a) du inte kräver att någon personligt identifierbar information används i anslutning till Innehållet eller några av dess härledda verk, uppgraderingar eller uppdateringar; (b) du inte motsätter dig att Tripadvisor-företagen eller deras licensinnehavare, efterträdare och ombud publicerar, använder, ändrar, raderar och utnyttjar ditt Innehåll; (c) du för all framtid avsäger dig och samtycker till att inte göra anspråk på eller hävda några moraliska rättigheter som författare i någon del av ditt Innehåll; och (d) att du för all framtid befriar Tripadvisor-företagen och dess licensinnehavare, efterträdare och ombud från samtliga anspråk som du i annat fall skulle kunna framföra mot Tripadvisor-företagen i kraft av sådana moraliska rättigheter.

Observera att all feedback och andra förslag du tillhandahåller när som helst kan användas och att vi inte har någon skyldighet att hålla dem konfidentiella.

Tjänsterna kan omfatta diskussionsforum, anslagstavlor, omdömestjänster, reseflöden eller andra forum där du kan publicera ditt Innehåll, t.ex. omdömen om reseupplevelser, meddelanden, material eller andra objekt (”Interaktiva områden”). Om Tripadvisor tillhandahåller sådana Interaktiva områden på webbplatserna är du ensamt ansvarig för din användning av sådana Interaktiva områden och du använder dem på egen risk. Tripadvisor-företagen garanterar inte någon konfidentialitet med hänsyn till något av ditt Innehåll som du tillhandahåller i Tjänsterna eller i något Interaktivt område.  I den utsträckning som en enhet som utgör ett av Tripadvisor-företagen tillhandahåller någon form av privat meddelandekanal mellan Kontoinnehavare, samtycker du till att denna/dessa enhet(er) kan övervaka innehållet i kommunikationen i syfte att bidra till att skydda vårt forum och Tjänsterna. Du förstår att Tripadvisor-företagen inte redigerar eller kontrollerar de användarmeddelanden som publiceras eller distribueras via Tjänsterna, inklusive via chattrum, elektroniska anslagstavlor eller andra kommunikationsforum, och vi är inte på något sätt ansvariga eller ansvarsskyldiga för sådana meddelanden.  Tripadvisor redigerar eller kontrollerar i synnerhet inte användares Innehåll som visas på webbplatserna.  Tripadvisor-företagen förbehåller sig dock rätten att utan förvarning ta bort sådana meddelanden eller annat Innehåll från Tjänsterna, där de i god tro anser att sådant Innehåll bryter mot detta Avtal eller på annat sätt anser att borttagningen är skäligen nödvändig för att skydda rättigheterna hos Tripadvisor-företagen och/eller andra användare av Tjänsterna. Om du motsätter dig att ditt Innehåll tas bort från webbplatserna kan du kontakta Tripadvisor via hjälpcentret för att göra invändningar.  Genom att använda Interaktiva områden samtycker du uttryckligen till att endast skicka in Innehåll tillhörande dig som följer Tripadvisor riktlinjer för publicering, vilka gäller vid tidpunkten för inskickandet och som gjorts tillgängliga för dig av Tripadvisor.  Du samtycker uttryckligen till att inte publicera, ladda upp till, överföra, distribuera, lagra, skapa eller på annat sätt publicera via Tjänsterna något Innehåll tillhörande dig som

 1. är falskt, oäkta, vilseledande, ärekränkande, nedsättande, obscent, pornografiskt, oanständigt, otuktigt, suggestivt, trakasserande eller som förespråkar trakasserier av en annan person, hotande, kränkande av sekretess eller publiceringsrättigheter, smädligt, provocerande, bedrägligt eller på annat sätt stötande;
 2. uppenbarligen är stötande mot onlineforumet, till exempel som främjar rasism, bigotteri, hat eller fysisk skada av något slag mot någon grupp eller person;
 3. kan utgöra, uppmuntra, främja eller tillhandahålla instruktioner för en olaglig aktivitet, en brottslig handling, utgöra grund för skadeståndsansvar, kränka rättigheterna för någon part i något land i världen eller som på annat sätt kan skapa ansvarsskyldighet eller bryta mot lokala, statliga, nationella eller internationella lagar, bland annat bestämmelser från U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eller bestämmelser för någon typ av säkerhetsutbyte, bland annat New York Stock Exchange (NYSE), NASDAQ eller London Stock Exchange;
 4. ger instruktioner om olaglig verksamhet som att tillverka eller köpa olagliga vapen, kränka någons integritet eller tillhandahålla eller skapa datorvirus;
 5. kan inkräkta på patent, affärshemligheter, upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter eller ägarrättigheter av någon part. Det gäller särskilt innehåll som främjar olaglig eller obehörig kopiering av någon annans upphovsrättsskyddade verk, såsom att tillhandahålla piratprogram eller länkar till dem, tillhandahålla information till enheter som kringgår tillverkarinstallerade kopieringsskydd eller att tillhandahålla piratmusik eller länkar till musikfiler för piratkopiering;
 6. utgör massmeddelanden eller ”spam”, ”skräppost”, ”kedjebrev” eller ”pyramidspel”;
 7. efterliknar en person eller ett företag eller på annat sätt felaktigt framställer din koppling till en person eller ett företag, inklusive Tripadvisor-företagen;
 8. utgör information från någon tredje part, bland annat adresser, telefonnummer, e-postadresser, personnummer och kreditkortsnummer.  Observera att en individs efternamn kan publiceras på våra webbplatser, men endast då den identifierade individen på förhand uttryckligen givit sin tillåtelse till detta;
 9. innehåller begränsade eller lösenordsskyddade sidor eller dolda sidor eller bilder (som inte länkas till eller från en annan åtkomlig sida);
 10. innehåller eller har som syfte att underlätta för virus, korrupta data eller andra skadliga, störande eller destruktiva filer;
 11. inte är relaterat till ämnet för de(t) Interaktiva område(n) där sådant Innehåll publiceras; eller
 12. helt enligt Tripadvisors gottfinnande (a) bryter mot de tidigare underavsnitten häri, (b) strider mot Tripadvisors relaterade riktlinjer som gjorts tillgängliga för dig av Tripadvisor, (c) är stötande, (d) begränsar eller hämmar någon annan person från att använda eller utnyttja de Interaktiva områdena eller någon annan aspekt av Tjänsterna, eller (e) kan utsätta något av Tripadvisor-företagen eller deras användare för skada eller ansvarsskyldighet av något slag.

Tripadvisor-företagen tar inget som helst ansvar för något Innehåll som publiceras, lagras, överförs eller laddas upp till Tjänsterna av dig (vad gäller ditt Innehåll) eller av någon tredje part (vad gäller samtligt Innehåll, mer generellt sett) eller för förlust eller skada av detta, och Tripadvisor-företagen är heller inte ansvariga för eventuella misstag, ärekränkningar, förtal, förolämpningar, utelämnanden, lögner, obsceniteter, pornografi eller svordomar som du stöter på. Som leverantör av interaktiva tjänster är Tripadvisor inte ansvariga för några uttalanden, framställningar eller annat Innehåll från sina användare (inklusive dig vad gäller ditt Innehåll) på webbplatserna eller i andra forum. Även om Tripadvisor inte är skyldiga att kontrollera, redigera eller övervaka det innehåll som publiceras eller distribueras i något Interaktivt område förbehåller Tripadvisor sig rätten, och har fullständig bestämmanderätt vad gäller, att utan föregående meddelande radera, dölja eller redigera Innehåll som publiceras eller lagras i Tjänsterna när som helst och av vilken anledning som helst, eller anlita en tredje part att göra det. Du har eget ansvar för att på egen bekostnad skapa säkerhetskopior av, samt ersätta, det Innehåll du publicerar eller på annat sätt skickar till oss eller lagrar i Tjänsterna.

All användning av de Interaktiva områdena eller andra aspekter av Tjänsterna som bryter mot det förut nämnda bryter mot villkoren i detta Avtal och kan bland annat leda till att du förlorar din rätt att använda de Interaktiva områdena och/eller mer generellt sett Tjänsterna.

Begränsa Tripadvisors licensrättigheter. Du kan välja att framöver begränsa Tripadvisor-företagens användning av ditt Innehåll enligt detta Avtal (enligt beskrivningen ovan) genom att välja att ge Tripadvisor-företagen en mer begränsad licens, enligt vad som beskrivs nedan (en sådan begränsad licens ska häri benämnas som en ”Begränsad licens”).  Du kan göra detta genom att välja att bevilja en sådan Begränsad licens här (observera att för att göra detta måste du vara inloggad på ditt konto). Om du gör detta val ska de rättigheter du ger Tripadvisor-företagen till ditt Innehåll enligt de licensvillkor som anges ovan (kallade ”Standardlicensen”) begränsas på vissa avgörande sätt, vilka beskrivs i stycke 1–6 direkt här nedanför, så att Tripadvisor-företagen inte ska inneha en Standardlicens till något av ditt Innehåll förutom de textbaserade omdömen och tillhörande totalbetyg du publicerar (för vilka Tripadvisor-företagen ska beviljas en standardlicens), utan beviljas en ”Begränsad licens” vad gäller ditt resterande Innehåll enligt definitionen nedan: 

 1. När du publicerar Innehåll i Tjänsterna ska den licens du beviljar Tripadvisor-företag för Ditt innehåll vara begränsad till en icke-exklusiv, royaltyfri, överförbar, underlicensierbar och global licens att verka som värd för, använda, distribuera, ändra, köra, reproducera, offentligt visa eller framföra, översätta och skapa härledda verk av ditt Innehåll i syfte att visa detta i Tjänsterna, samt att använda ditt namn och/eller varumärke i samband med det Innehållet. Enligt paragraf 6 nedan tillämpas den Begränsade licensen på allt ditt Innehåll (återigen, förutom textbaserade omdömen och tillhörande totalbetyg) som du eller någon annan på dina vägnar (t.ex. en tredje part som bidrar till eller på annat sätt hanterar ditt konto) har gjort tillgängligt i eller i samband med Tjänsterna.
   
 2. Vad gäller enskilda objekt i ditt Innehåll som är föremål för den Begränsade licensen kan du säga upp Tripadvisor-företagens rättigheter till dessa härunder genom att ta bort sådana inlägg från Tjänsterna.  På motsvarande sätt kan du säga upp Tripadvisor-företagens rättigheter till allt ditt Innehåll som är föremål för den Begränsade licensen genom att avsluta ditt konto (en beskrivning av hur du gör det är tillgänglig här).  Ditt innehåll, utan hinder av något som talar emot detta, (a) ska förbli i Tjänsterna i den utsträckning du har delat det med andra och de har kopierat eller lagrat det innan du raderade det eller ditt konto, (b) kan fortsätta att visas i tjänsterna under en rimlig tidsperiod efter att du raderat det eller avslutat ditt konto medan vi arbetar med att ta bort det, och/eller (c) kan kvarhållas (men inte offentligt visas) av tekniska, bedrägeribegränsningsmässiga, regelmässiga eller juridiska anledningar i säkerhetskopierad form under en period.
   
 3. Tripadvisor-företagen kommer inte att använda ditt Innehåll i annonsering av tredje parters produkter och tjänster till andra utan ditt enskilda samtycke (inklusive sponsrat Innehåll), även om du samtycker till och förstår att Tripadvisor-företagen kan visa annonser och kampanjer i Tjänsterna, bredvid, nära, intill eller på annat sätt i närheten av ditt Innehåll (inklusive, för videoklipp eller annat dynamiskt innehåll, innan, under eller efter presentationen av det), samt andras Innehåll.  I alla fall där ditt Innehåll visas i Tjänsterna ska vi ange källan genom att använda det namn och/eller varumärke som du skickar in i samband med ditt Innehåll.   
   
 4. Tripadvisor-företagen kommer inte att ge tredje parter rätten att publicera ditt Innehåll utöver i Tjänsterna. Delningen av ditt Innehåll i Tjänsterna (förutom vår funktion ”Resor”, vilken kan göras privat) ska resultera i att ditt Innehåll görs ”offentligt” och vi möjliggör en funktion som tillåter andra användare att dela (genom inbäddning av det offentliga inlägget eller på annat sätt) sådant Innehåll tillhörande dig (förutom, som angetts, Resor du konfigurerar till att vara privata) till tredjepartstjänster och gör det möjligt för sökmotorer att göra det offentliga Innehåll som tillhör dig sökbart via sina tjänster. 
   
 5. Förutom enligt vad som ändrats i paragraf 1–6 i detta avsnitt i detta Avtal ska dina och våra rättigheter och förpliktelser förbli föremål för de resterande villkoren i detta Avtal. Den licens som du beviljar Tripadvisor-företag enligt ändringarna i dessa paragrafer 1–6 ska benämnas som en ”Begränsad licens”.
   
 6. För tydlighetens skull är det Innehåll du skickar in till Tjänsterna i samband med Tripadvisor-företagens andra tjänster eller program inte föremål för den Begränsade licensen, utan regleras istället av de regler och villkor som är kopplade till Tripadvisors specifika tjänst eller program.

BOKNING MED TREDJEPARTSLEVERANTÖRER VIA Tripadvisor

Användning av Tripadvisors bokningstjänster. Tripadvisor-företagen erbjuder möjligheten att söka efter, välja och boka resor med tredjepartsleverantörer utan att du behöver lämna Tjänsterna. Genom att boka resor via webbplatserna blir du en Kontoinnehavare om du inte redan är det.

Genom att boka via webbplatserna bekräftar du att du godkänner de metoder som beskrivs i vår Sekretesspolicy och i detta Avtal. Utöver detta garanterar du, antingen i din enskilda kapacitet eller som Företagsrepresentant, att du är 18 år eller äldre, har juridisk behörighet att ingå detta Avtal och att använda Tjänsterna (inklusive Tripadvisor-företagens bokningstjänster) enligt detta Avtal och att all information du uppger är sann och korrekt. Du samtycker också till att du endast kommer att använda Tripadvisor-företagens bokningstjänster för legitima bokningar för dig eller andra som du har laglig rätt att representera. Falska och bedrägliga bokningar är förbjudna och användare som försöker göra sådana bokningar kan få sitt konto nedstängt.

SOM ANVÄNDARE AV TJÄNSTERNA, INKLUSIVE Tripadvisor-FÖRETAGENS BOKNINGSTJÄNSTER, FÖRSTÅR DU OCH SAMTYCKER DU TILL ATT: (1) Tripadvisor-FÖRETAGEN INTE KOMMER ATT HA NÅGOT ANSVAR GENTEMOT DIG ELLER ANDRA GÄLLANDE OBEHÖRIGA TRANSAKTIONER SOM GÖRS MED DITT LÖSENORD ELLER KONTO; (2) OBEHÖRIG ANVÄNDNING AV DITT LÖSENORD ELLER KONTO KAN GÖRA ATT DU BLIR ANSVARIG GENTEMOT Tripadvisor, DESS FÖRETAGSFILIALER OCH/ELLER ANDRA.

När du gör en bokning som möjliggörs av Tripadvisor-företagen samlas dina betalningsuppgifter in och överförs till leverantören som slutför transaktionen, enligt beskrivningen i vår Sekretesspolicy. Observera att leverantören, inte Tripadvisor-företagen, ansvarar för behandlingen av din betalning och uppfyllandet av din bokning.

Tripadvisor-företagen ingriper inte godtyckligt i bokningar, men förbehåller sig rätten att återkalla bokningstjänsterna på grund av särskilda förmildrande omständigheter, till exempel när en bokning inte längre finns tillgänglig eller när vi har rimliga skäl att tro att en bokning kan vara bedräglig. Tripadvisor-företagen förbehåller sig även rätten att vidta åtgärder för att bekräfta din identitet så att din bokningsbegäran kan behandlas.

I det osannolika fall att en bokning är tillgänglig när du gör en beställning men blir otillgänglig innan du checkar in finns det inget annat att göra än att kontakta leverantören för alternativa lösningar eller för att avboka.

Tredjepartsleverantörer. Tripadvisor-företagen är inte resebyråer och tillhandahåller inte egna transporttjänster, boenden, restauranger, rundturer, aktiviteter eller upplevelser. Även om Tripadvisor-företagen visar information om verksamheter som ägs av tredjepartsleverantörer och möjliggör bokningar med vissa leverantörer på eller via Tripadvisor-företagens webbplatser, innebär, antyder eller utgör sådana handlingar inte Tripadvisor-företagens sponsring eller godkännande av tredjepartsleverantörer eller något sorts samarbete mellan Tripadvisor-företagen och tredjepartsleverantörer. Även om Kontoinnehavare kan betygsätta och recensera vissa transporttjänster, boenden, restauranger, rundturer, aktiviteter eller upplevelser utifrån sina egna erfarenheter, står inte Tripadvisor-företagen bakom eller rekommenderar en viss tredjepartsleverantörs produkter eller tjänster, förutom att Tripadvisor tilldelar vissa företag utmärkelser som baseras på omdömen publicerade av Kontoinnehavare. Tripadvisor-företagen står inte bakom något Innehåll som publiceras, skickas in eller på annat sätt tillhandahålls av någon användare eller företag eller någon åsikt, rekommendation eller råd som uttrycks däri, och Tripadvisor-företagen frånsäger sig uttryckligen allt ansvar i samband med sådant Innehåll. Du samtycker till att Tripadvisor-företagen inte är ansvariga för korrektheten eller fullständigheten hos den information som de erhåller från tredjepartsleverantörer och visar i Tjänsterna.

Om du gör en bokning med en tredjepartsleverantör godkänner du, utöver detta Avtal, att du granskar och är bunden av den leverantörens regler och villkor för köp och användning av webbplatsen, sekretesspolicy samt alla andra regler och policyer som gäller leverantörens webbplats eller verksamhet. Din kommunikation med tredjepartsleverantörer sker på egen risk. Tripadvisor-företagen ansvarar inte för något gällande eventuella åtgärder, underlåtelser, fel, ansvar, garantier, regelöverträdelser eller försumlighet för personskador, dödsfall, skada på egendom eller andra skador eller utgifter till följd av din kommunikation med tredjepartsleverantörer.

Tjänsterna kan länka dig till leverantörers webbplatser eller andra webbplatser som Tripadvisor inte driver eller kontrollerar. Mer information finns i avsnittet ”Länkar till tredjepartswebbplatser” här nedan.

Bokning av semesterbostäder, restauranger och upplevelser med tredjepartsleverantörer på företagsfilialers webbplatser. Några av Tripadvisors företagsfilialer fungerar som marknadsplatser som underlättar resenärers möjlighet att (1) ingå hyresavtal om semesterbostäder med boendeägare och uthyrare (”Semesterbostäder”), (2) boka restauranger (”Restauranger”) och/eller (3) boka rundturer, aktiviteter och sevärdheter (på olika sätt, ”Upplevelser”) med tredjepartsleverantörer av sådana Upplevelser (alla sådana leverantörer av en semesterbostad och/eller Upplevelse ska benämnas som en ”Annonsör”). Dessa företagsfilialer till Tripadvisor syndikerar sina annonser till andra enheter inom Tripadvisor-företagens koncern och det är därför du ser dem på Tripadvisor-företagens webbplatser.  Som användare måste du ansvara för din användning av Tjänsterna (inklusive, i synnerhet, Tripadvisor-företagens webbplatser) och alla transaktioner som rör Semesterbostäder, Restauranger eller Upplevelser som möjliggörs av Tripadvisor-företagens företagsfilialer. Vi äger, hanterar eller tecknar inte avtal för några Semesterbostäder, Restauranger eller Upplevelser i Tjänsterna.

Eftersom varken Tripadvisor eller dess företagsfilialer utgör en del i transaktioner för Semesterbostäder, bokningar av Restauranger eller Upplevelserelaterade transaktioner mellan resenärer och Annonsörer har alla användare fullständigt ansvar för eventuella tvister eller konflikter gällande en faktisk eller potentiell transaktion mellan dig och en Annonsör. Det inbegriper kvalitet, skick, säkerhet eller lagenlighet för en listad Semesterbostad, Restaurang eller Upplevelse, korrektheten hos det listade Innehållet, Annonsörens behörighet att hyra ut en Semesterbostad samt din möjlighet att betala för en Semesterbostad, en Restaurangmåltid eller -tjänst eller en Upplevelse.

En av Tripadvisors företagsfilialer kan agera ombud för en Annonsör enbart i syfte att överföra din betalning till Annonsören. Du samtycker till att betala en Annonsör eller en Tripadvisor-företagsfilial som agerar som begränsat betalningsinsamlingsombud för en Annonsörs räkning, eventuell(a) specificerad(e) avgift(er) som tas ut av Annonsören för samtliga bokningar av Semesterbostäder eller Upplevelser.

Mer information om avgifter för Semesterbostäder, säkerhetsdepositioner, avgifter för Upplevelser, betalningsbehandling, återbetalningar och liknande hittar du i våra företagsfilialers regler och villkor (för Upplevelser besöker du Viator; för Restauranger besöker du The Fork; för Semesterbostäder besöker du Tripadvisor-företagens Semesterbostäder. Genom att göra en bokning av en Semesterbostad, Restaurang eller Upplevelse som möjliggörs av en av våra företagsfilialer måste du bekräfta och samtycka till dess regler och villkor, samt dess Sekretesspolicy.

Om du hamnar i en tvist med en Annonsör inom EU finns alternativa metoder för att lösa tvisten online här: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

RESMÅL

Internationella resor. När du bokar internationella resor med tredjepartsleverantörer eller planerar internationella resor med hjälp av Tjänsterna är du ansvarig för att se till att du uppfyller inträdeskrav och att dina resedokument, till exempel pass och visum, är i ordning och att eventuella andra inträdeskrav är uppfyllda.

När det gäller pass- och visumkrav måste du rådfråga den berörda ambassaden eller konsulatet. Eftersom kraven kan komma att ändras när som helst bör du kontrollera aktuell information före bokning och avresa. Tripadvisor-företagen tar inget ansvar för resenärer som nekas inträde på ett flyg eller i ett land på grund av att de inte medfört de resedokument som krävs av ett flygbolag, myndighet eller land, inklusive länder som de bara mellanlandar i.

Det är även ditt ansvar att se till att du rådfrågar din läkare om aktuella rekommendationer gällande vaccinationer innan du reser utrikes samt att du uppfyller alla hälsokrav och följer alla medicinska råd i samband med resan.

Trots att de flesta resor, inklusive resor till internationella resmål, sker utan incidenter kan resor till vissa resmål innebära större risker än andra. Tripadvisor uppmanar resenärer att granska reseförbud, varningar, meddelanden och råd som utfärdas av både sina egna och resmålets myndigheter innan de bokar resa till internationella resmål. Information om förhållanden i olika länder och de risknivåer som förknippas med resor till vissa internationella resmål tillhandahålls exempelvis av USA:s regering påwww.stat.govwww.tsa.gov,www.dot.govwww.faa.govwww.cdc.govwww.treas.gov/ofac ochwww.customs.gov.

GENOM ATT ERBJUDA RESOR TILL VISSA INTERNATIONELLA RESMÅL GARANTERAR ELLER UTFÄSTER INTE Tripadvisor-FÖRETAGEN ATT RESOR TILL SÅDANA RESMÅL REKOMMENDERAS ELLER KAN SKE RISKFRITT OCH ANSVARAR DÄRMED INTE FÖR SKADOR ELLER FÖRLUSTER I SAMBAND MED RESOR TILL SÅDANA RESMÅL.

ANSVARSFRISKRIVNING

LÄS DETTA AVSNITT NOGA. DETTA AVSNITT BEGRÄNSAR Tripadvisor-FÖRETAGENS ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR PROBLEM SOM KAN UPPSTÅ I ANSLUTNING TILL DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA. OM DU INTE FÖRSTÅR VILLKOREN I DET HÄR AVSNITTET ELLER NÅGON ANNANSTANS I DETTA AVTAL SKA DU BE EN JURIST ATT FÖRKLARA DEM FÖR DIG INNAN DU ÖPPNAR ELLER ANVÄNDER TJÄNSTERNA.

DEN INFORMATION, PROGRAMVARA OCH DE PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM FINNS PUBLICERADE I, ELLER PÅ ANNAT SÄTT TILLHANDAHÅLLS VIA, TJÄNSTERNA KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER, INKLUSIVE TILLGÄNGLIGHETS- OCH PRISFEL. Tripadvisor-FÖRETAGEN GARANTERAR INTE KORREKTHETEN HOS, OCH FRISKRIVER SIG FRÅN ALLT ANSVAR FÖR, EVENTUELLA FELAKTIGHETER ELLER ÖVRIGA ORIKTIGHETER RELATERADE TILL INFORMATIONEN OM OCH BESKRIVNINGEN AV DE BOENDE-, UPPLEVELSE-, FLYG-, KRYSSNINGS- OCH RESTAURANGPRODUKTER ELLER ANDRA RESEPRODUKTER SOM VISAS I TJÄNSTERNA (BLAND ANNAT PRISSÄTTNINGEN AV, TILLGÄNGLIGHETEN HOS, BILDERNA PÅ OCH ANNONSERINGEN AV BOENDE-, UPPLEVELSE-, FLYG-, KRYSSNINGS- OCH RESTAURANGPRODUKTERS ELLER ANDRA RESEPRODUKTERS BEKVÄMLIGHETER, ALLMÄNNA PRODUKTBESKRIVNINGAR, OMDÖMEN OCH BETYG OSV.). DESSUTOM FÖRBEHÅLLER Tripadvisor-FÖRETAGEN SIG UTTRYCKLIGEN RÄTTEN ATT KORRIGERA EVENTUELLA PRISFEL I TJÄNSTERNA OCH/ELLER VÄNTANDE BOKNINGAR SOM GJORTS MED ETT FELAKTIGT PRIS.

Tripadvisor LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER AV NÅGOT SLAG AVSEENDE LÄMPLIGHETEN HOS TJÄNSTERNA, INKLUSIVE DEN INFORMATION SOM ÄR TILLGÄNGLIG PÅ DERAS WEBBPLATSER ELLER DELAR AV DESSA, I NÅGOT SYFTE, OCH TILLHANDAHÅLLANDET ELLER ERBJUDANDET AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER PÅ DERAS WEBBPLATSER ELLER PÅ ANNAT SÄTT VIA TJÄNSTERNA INNEBÄR INGA GODKÄNNANDEN ELLER REKOMMENDATIONER AVSEENDE SÅDANA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER FRÅN TripadvisorS SIDA, OAKTAT EVENTUELLA UTMÄRKELSER SOM DELAS UT BASERAT PÅ ANVÄNDAROMDÖMEN. ALL SÅDAN INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM TILLGÄNGLIGGÖRS GENOM ELLER VIA TJÄNSTERNA ERBJUDS ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON TYP AV GARANTI. Tripadvisor FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA GARANTIER, FÖRUTSÄTTNINGAR ELLER ANDRA VILLKOR AV NÅGOT SLAG OM ATT TJÄNSTERNA, DESS SERVRAR ELLER DATA (INKLUSIVE E-POST) SOM SKICKAS FRÅN Tripadvisor ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANNAT SKADLIGT INNEHÅLL. I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM ÄR MÖJLIG ENLIGT GÄLLANDE LAG FRISKRIVER SIG Tripadvisor HÄRMED FRÅN ALLT GARANTIANSVAR AVSEENDE INFORMATIONEN, PROGRAMVARAN, PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA, INKLUSIVE GARANTI AVSEENDE PRODUKTENS SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT, TYST INNEHAV SAMT GARANTI AVSEENDE FRÅNVARO AV INTRÅNG.

Tripadvisor-FÖRETAGEN FRISKRIVER SIG OCKSÅ UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA GARANTIER, FRAMSTÄLLNINGAR ELLER VILLKOR AV ANNAT SLAG VAD GÄLLER KORREKTHET ELLER ÄGANDETYP AV DET INNEHÅLL SOM ÄR TILLGÄNGLIGT I OCH VIA TJÄNSTERNA.

DE TREDJEPARTSLEVERANTÖRER SOM TILLHANDAHÅLLER INFORMATION OM BOENDEN, FLYGRESOR, SEMESTERBOSTÄDER, UPPLEVELSER, RESTAURANGER, KRYSSNINGAR ELLER ANDRA TJÄNSTER I ELLER VIA TJÄNSTERNA ÄR OBEROENDE LEVERANTÖRER OCH INTE OMBUD ELLER ANSTÄLLDA HOS Tripadvisor-FÖRETAGEN. Tripadvisor-FÖRETAGEN ANSVARAR INTE FÖR SÅDANA LEVERANTÖRERS EVENTUELLA ÅTGÄRDER, FEL, UNDERLÅTANDEN, ANSVAR, GARANTIER, REGELÖVERTRÄDELSER ELLER FÖRSUMLIGHET ELLER FÖR PERSONSKADOR, DÖDSFALL, SKADA PÅ EGENDOM ELLER ANDRA SKADOR ELLER UTGIFTER TILL FÖLJD AV SÅDANA SKADOR. Tripadvisor ANSVARAR INTE FÖR, OCH GÖR INGA ÅTERBETALNINGAR VID, EVENTUELL FÖRSENING, AVBOKNING, ÖVERBOKNING, STREJK, FORCE MAJEURE ELLER ANDRA ANLEDNINGAR UTANFÖR SIN DIREKTA KONTROLL, OCH ANSVARAR INTE FÖR YTTERLIGARE KOSTNADER, UNDERLÅTANDEN, FÖRSENINGAR, OMDIRIGERINGAR ELLER ÅTGÄRDER UTFÖRDA AV NÅGON MYNDIGHET.

I ENLIGHET MED OVANSTÅENDE ANVÄNDER DU TJÄNSTERNA PÅ EGEN RISK OCH Tripadvisor-FÖRETAGEN (ELLER DERAS BEFATTNINGSHAVARE, CHEFER OCH/ELLER ANSTÄLLDA) SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, STRAFFRELATERADE, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA ELLER PÅFÖLJANDE FÖRLUSTER ELLER SKADOR ELLER NÅGON FÖRLUST AV INKOMST, VINST, GOODWILL, DATA, AVTAL, ANVÄNDNING AV PENGAR ELLER FÖRLUST ELLER SKADOR SOM UPPSTÅR AV ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ÄR KOPPLADE TILL DRIFTSAVBROTT AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅR AV ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ÄR KOPPLADE TILL DIN ÅTKOMST TILL, VISNING AV ELLER ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA ELLER AV FÖRSENINGEN MED ELLER OFÖRMÅGAN ATT KOMMA ÅT, VISA ELLER ANVÄNDA TJÄNSTERNA, BLAND ANNAT DIN TILLIT TILL OMDÖMEN OCH ÅSIKTER FRÅN RESENÄRER SOM VISAS I ELLER VIA TJÄNSTERNA; EVENTUELL(A) DATORVIRUS, BUGGAR, TROJANER, INFORMATION, PROGRAMVARA, LÄNKADE WEBBPLATSER, PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM ERHÅLLS VIA TJÄNSTERNA (BLAND ANNAT EVENTUELLA SYNKRONISERINGSPRODUKTER FRÅN Tripadvisor-FÖRETAGEN); PERSONSKADA ELLER SKADA PÅ EGENDOM AV ALLA TYPER SOM UPPSTÅR SOM ETT RESULTAT AV DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNAS SERVRAR OCH/ELLER SAMTLIG PERSONLIG INFORMATION OCH FINANSIELL INFORMATION SOM LAGRAS DÄRPÅ; SAMTLIGA FEL ELLER UTELÄMNANDEN I NÅGOT INNEHÅLL ELLER FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅTT TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV NÅGOT INNEHÅLL; ELLER SOM PÅ ANNAT SÄTT UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANSLUTNING TILL, VISNING ELLER ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA OAVSETT OM TEORIN ÄR BASERAD PÅ FÖRSUMLIGHET, AVTALSBROTT, ÅTALBARA HANDLINGAR, ABSOLUT ANSVAR ELLER ANNAT, ÄVEN OM Tripadvisor ELLER DESS FÖRETAGSFILIALER HAR FÅTT INFORMATION OM ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ.

Om Tripadvisor-företagen bedöms vara ansvariga för någon förlust eller skada som uppstår av eller på något sätt är kopplad till din användning av Tjänsterna ska Tripadvisor-företagens ansvar under inga omständigheter sammanlagt överstiga det större av (a) de transaktionsavgifter som betalas till Tripadvisor-företagen för de(n) transaktion(er) i eller via Tjänsterna som givit upphov till anspråket, eller (b) ett hundra dollar (100,00 USD).

Ansvarsbegränsningen avspeglar riskfördelningen mellan parterna. De begränsningar som beskrivs i detta avsnitt gäller även om eventuella begränsade påföljder som anges i dessa villkor inte fått avsedd effekt. Ansvarsbegränsningarna i de här villkoren utfaller till fördel för Tripadvisor-företagen.

DESSA REGLER OCH VILLKOR OCH FÖREGÅENDE ANSVARSFRISKRIVNING PÅVERKAR INTE DE OBLIGATORISKA JURIDISKA RÄTTIGHETER SOM INTE KAN EXKLUDERAS ENLIGT GÄLLANDE LAG, TILL EXEMPEL UNDER TILLÄMPLIGA KONSUMENTSKYDDSLAGAR I VISSA LÄNDER.

OM LAGEN I DET LAND DÄR DU BOR INTE TILLÅTER NÅGON SÄRSKILD BEGRÄNSNING AV ELLER UNDANTAG FRÅN ANSVAR SOM ANGES I DENNA KLAUSUL GÄLLER INTE DEN BEGRÄNSNINGEN. ANSVARSFRISKRIVNINGEN GÄLLER I ÖVRIGT I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LOKAL LAG.

SKADEERSÄTTNING

Du accepterar att skydda, försvara och hålla Tripadvisor-företagen och dess befattningshavare, chefer, anställda och agenter skadelösa från samtliga former av anspråk, åtgärder, krav, förluster, skador, böter, stämningar eller kostnader av andra slag, bland annat ombudsarvoden som framställs av tredje part till följd av

 • (i) att du överträder detta Avtal eller de dokument som nämns häri;
 • (ii) att du bryter mot lagar eller tredje parts rättigheter; eller
 • (iii) att du använder Tjänsterna, inklusive Tripadvisor-företagens webbplatser.

LÄNKAR TILL TREDJE PARTS WEBBPLATSER

Tjänsterna kan innehålla hyperlänkar till webbplatser som drivs av andra parter än Tripadvisor-företagen. Dessa hyperlänkar tillhandahålls bara som referens. Tripadvisor-företagen kontrollerar inte dessa webbplatser och ansvarar inte för innehållet därpå eller sekretessen och andra förfaranden för dessa webbplatser. Det är även upp till dig att vidta försiktighetsåtgärder för att se till att de länkar du klickar på eller programvara du laddar ned (från den här webbplatsen eller en annan webbplats) är fria från sådant som virus, maskar, trojaner, skador och andra föremål av destruktivt slag. Tripadvisor-företagens inkluderande av hyperlänkar till sådana webbplatser innebär inga godkännanden av materialet på eller i sådana webbplatser eller appar från tredje part eller någon form av koppling till de som driver dem.

I vissa fall kan en webbplats eller app från tredje part be dig att länka din Tripadvisor-kontoprofil till en profil på en annan webbplats från tredje part. Du ansvarar för att bestämma om du väljer att göra det, det är helt valfritt och beslutet att tillåta att informationen länkas kan när som helst ångras (hos webbplatsen eller appen från tredje part). Om du väljer att koppla ditt Tripadvisor-konto till en webbplats eller app från tredje part kommer webbplatsen eller appen från den tredje parten att kunna komma åt information du har lagrat i ditt Tripadvisor-konto, inklusive information om andra användare som du delar information med. Du bör läsa reglerna och villkoren och sekretesspolicyn för de webbplatser och appar från tredje part som du besöker då de har regler och behörigheter för hur de använder din information som kan skilja sig från Tjänsternas, inklusive våra webbplatsers. Vi uppmuntrar dig att granska de här webbplatserna och apparna från tredje part och använda dem på egen risk.

PROGRAMVARA SOM EN DEL AV TJÄNSTER; YTTERLIGARE MOBILA LICENSER

Programvara från Tjänsterna lyder under exportlagar i USA. Ingen programvara från Tjänsterna får laddas ned eller på annat sätt exporteras eller omexporteras (a) till (eller till en medborgare eller invånare i) Kuba, Irak, Sudan, Nordkorea, Iran, Syrien eller något annat land för vilket USA har infört handelsförbud, eller (b) till någon på listorna U.S. Treasury Department list of Specially Designated Nationals eller U.S. Commerce Departments Table of Deny Orders. Genom att använda Tjänsterna intygar du att du inte befinner dig i, kontrolleras av, eller är medborgare eller boende i något av länderna på dessa listor.

Som nämnts ovan innehåller Tjänsterna programvara, som ibland kan benämnas som ”appar”.  All programvara som finns tillgänglig för nedladdning från Tjänsterna (”Programvara") är upphovsrättsligt skyddade verk som tillhör Tripadvisor eller en angiven part. Din användning av denna Programvara styrs av villkoren i det eventuella licensavtalet för slutanvändare, som medföljer, eller ingår i, Programvaran. Du får inte installera eller använda någon Programvara som åtföljs av eller inkluderar ett licensavtal om du inte först samtycker till villkoren i licensavtalet. För all Programvara som görs tillgänglig för nedladdning via Tjänsterna och som inte åtföljs av ett licensavtal beviljar vi dig, användaren, en begränsad personlig, oöverlåtlig licens för användning av Programvaran för att besöka eller på annat sätt använda Tjänsterna i överensstämmelse med reglerna och villkoren i detta Avtal (inklusive de policyer som refereras till häri) och för inga andra ändamål.

Observera att Programvaran, bland annat all HTML-, XML- eller Java-kod och alla Active X-kontroller som finns i Tjänsterna, ägs eller licensieras av Tripadvisor och skyddas av upphovsrättsliga lagar och internationella avtalsvillkor. All reproduktion eller omdistribution av Programvaran är uttryckligen förbjuden, och kan leda till hårda civil- och straffrättsliga påföljder. De som överträder detta kommer att åtalas i största möjliga utsträckning.

Delar av Tripadvisors mobilprogramvara kan använda upphovsrättsskyddat material, vilket bekräftas av Tripadvisor. Utöver detta finns det särskilda villkor som gäller för användning av vissa mobilapplikationer från Tripadvisor. På sidan Mobillicenser finns information som gäller specifikt för Tripadvisors mobilapplikationer.

UTAN BEGRÄNSNING AV OVANSTÅENDE ÄR ALL KOPIERING ELLER REPRODUKTION AV PROGRAMVARAN TILL EN ANNAN SERVER ELLER PLATS FÖR VIDARE REPRODUKTION ELLER DISTRIBUTION UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN. OM PROGRAMVARAN ALLS GARANTERAS ÄR DET ENBART I ENLIGHET MED VILLKOREN I LICENSAVTALET ELLER DETTA AVTAL (ENLIGT VAD SOM ÄR TILLÄMPLIGT).

UPPHOVSRÄTTS- OCH VARUMÄRKESMEDDELANDEN

Tripadvisor, ugglelogotypen, betygsbubblorna och alla andra produkt- eller tjänstenamn eller slogans som visas i Tjänsterna är registrerade varumärken och/eller varumärken baserade på sedvanerätten som tillhör Tripadvisor och/eller dess leverantörer eller licensgivare och får inte kopieras, efterliknas eller användas, i sin helhet eller delar därav, utan föregående skriftligt tillstånd från Tripadvisor eller varumärkesinnehavaren. Dessutom är utseendet och känslan av Tjänsterna, däribland våra webbplatser samt alla sidrubriker, anpassad grafik, knappikoner och skript som rör desamma, servicemärken, varumärken och/eller företagsprofilen som tillhör Tripadvisor och får inte kopieras, efterliknas eller användas, i sin helhet eller delar därav, utan föregående skriftligt tillstånd från Tripadvisor. Alla andra varumärken, registrerade varumärken, produktnamn och företagsnamn eller logotyper som nämns i Tjänsterna tillhör respektive ägare. Förutom i den utsträckning som anges på andra ställen i detta Avtal utgör hänvisningar till produkter, tjänster, processer eller annan information genom handelsnamn, varumärke, tillverkare, leverantör eller annat inte, eller innebär inga, godkännanden, sponsring eller rekommendationer för detta av Tripadvisor.

Alla rättigheter förbehålles. Tripadvisor ansvarar inte för innehåll på webbplatser som drivs av andra parter än Tripadvisor.

Riktlinjer för anmälan om och borttagning av olagligt innehåll

Tripadvisor verkar enligt principen om borttagning efter meddelande. Om du har klagomål eller invändningar mot Innehåll, inklusive användarkommentarer, som publiceras i Tjänsterna, eller om du anser att material eller innehåll som publiceras i Tjänsterna gör intrång på upphovsrättsskydd som du innehar, kontaktar du oss omedelbart genom att följa vår process för anmälan och borttagning. Klicka här för att se Upphovsrättspolicyn och processen. När du har följt denna process svarar Tripadvisor på giltigt och korrekt underbyggda klagomål genom att vidta alla rimliga åtgärder för att ta bort uppenbart olagligt innehåll inom en rimlig tid.

ÄNDRINGAR AV TJÄNSTERNA; UPPSÄGNING

Tripadvisor kan komma att ändra, utöka eller radera reglerna och villkoren i detta Avtal eller delar av dem enligt eget gottfinnande där vi bedömer att det är nödvändigt av juridiska, allmänt regelmässiga eller tekniska skäl eller på grund av förändringar i de Tjänster som tillhandahålls eller på grund av Tjänsternas upplägg eller layout. Därefter samtycker du uttryckligen till att vara bunden av reglerna och villkoren i detta Avtal i sin ändrade form.

Tripadvisor-företagen kan när som helst komma att ändra, göra uppehåll i eller avbryta någon del av Tjänsterna, inklusive tillgänglighet för Tjänsternas funktioner, databaser eller Innehåll. Tripadvisor-företagen kan även utan förvarning införa gränser eller på annat sätt begränsa åtkomsten till hela eller delar av Tjänsterna eller ansvar av tekniska eller säkerhetsmässiga skäl, för att förhindra obehörig åtkomst, förlust av eller förstörelse av data eller där Tripadvisor och/eller dess företagsfilialer enligt eget gottfinnande anser att du bryter mot någon bestämmelse i detta Avtal eller någon lag eller föreskrift och där Tripadvisor och/eller dess företagsfilialer beslutar att avbryta tillhandahållet av någon aspekt av Tjänsterna.

DIN FORTSATTA ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA NU, ELLER EFTER ATT ÄNDRINGAR AV AVTALET HAR PUBLICERATS, UTGÖR DITT GODKÄNNANDE AV SÅDANA ÄNDRINGAR.

Tripadvisor kan säga upp detta Avtal med dig när som helst, utan föregående meddelande, då man i god tro anser att du har brutit mot detta Avtal eller på annat sätt anser att en uppsägning är skäligen nödvändig för att skydda rättigheterna tillhörande Tripadvisor-företagen och/eller andra användare av Tjänsterna. Det innebär att vi kan sluta tillhandahålla Tjänsterna till dig.

JURISDIKTION OCH GÄLLANDE LAG

Den här webbplatsen ägs och regleras av Tripadvisor LLC, ett amerikanskt aktiebolag. Detta Avtal och eventuella tvister och anspråk (inklusive icke-kontraktsmässiga tvister eller anspråk) som uppstår av eller i samband med det eller dess ämne eller utformning ska regleras och tolkas enligt lagen i delstaten Massachusetts i USA. Du samtycker härmed till den exklusiva rättsliga behörigheten för domstolarna i Massachusetts, USA, och stipulerar att det är rättvist och lämpligt att alla tvister som härrör från eller uppstår i samband med din eller en tredje parts användning av Tjänsterna, både kontraktsmässiga och icke-kontraktsmässiga, hanteras av dessa domstolar. Du godkänner att eventuella krav du har gentemot Tripadvisor LLC som härrör från eller uppstår i samband med användningen av Tjänsterna måste hanteras och lösas av en behörig domstol med ämneskompetens och som finns i delstaten Massachusetts. Användningen av Tjänsterna är ej godkänd i jurisdiktioner som inte tillåter alla bestämmelser i dessa regler och villkor, bland annat denna punkt. Inget i denna klausul begränsar Tripadvisor LLC:s rätt att vidta rättsliga åtgärder mot dig vid någon annan behörig domstol eller andra behöriga domstolar. Ovanstående ska inte gälla i den utsträckning att tillämplig lag i ditt vistelseland kräver tillämpning av en annan lag och/eller jurisdiktion – i synnerhet om du använder Tjänsterna som konsument – och detta inte kan exkluderas genom ett avtal och inte styras av Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor, om det annars är tillämpligt.  Om du använder Tjänsterna som konsument och inte som företag eller Företagsrepresentant kan du vara berättigad att göra anspråk mot Tripadvisor i domstolarna i ditt vistelseland. Denna klausul ska i övrigt tillämpas i den maximala utsträckning som tillåts i ditt land eller vistelseland.

VALUTAOMVANDLARE

Valutakurser baseras på olika allmänt tillgängliga källor och ska endast betraktas som riktlinjer. Valutakurserna kontrolleras inte och de faktiska kurserna kan variera. Valutakurserna kanske inte uppdateras dagligen. Den angivna informationen tros vara korrekt, men Tripadvisor-företagen lämnar inga garantier för sådan korrekthet. När du använder informationen i något ekonomiskt syfte rekommenderar vi dig att konsultera en kvalificerad yrkesman för att kontrollera att växelkurserna är riktiga. Vi godkänner inte användningen av denna information för något annat syfte än personligt bruk och det är uttryckligen förbjudet att vidaresälja, omdistribuera och använda denna information i kommersiella syften.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Vi förbehåller oss rätten att återta samtliga användarnamn, kontonamn, alias, referenser eller annan användaridentifierare av valfri anledning utan ansvar gentemot dig.

Du är införstådd med att detta Avtal och din användning av Tjänsterna kan på intet sätt betraktas som ett upprättande av ett samarbetsavtal, partnerskap eller anställnings- eller agenturförhållande mellan dig och Tripadvisor eller dess företagsfilialer.

Våra åtaganden enligt detta Avtal regleras av gällande lagstiftning och juridiska processer. Ingenting i detta Avtal upphäver vår rätt att uppfylla juridiska krav och bestämmelser från statliga myndigheter och rättsväsendet avseende din användning av Tjänsterna och information som har skickats till eller samlats in av oss med hänsyn till sådan användning. I den utsträckning som det är tillåtet enligt gällande lag samtycker du till att väcka talan eller lägga fram anspråk till följd av eller i samband med din åtkomst eller användning av Tjänsterna inom två (2) år efter den dag då detta anspråk eller denna talan uppstod eller ackumulerades, annars kommer detta anspråk eller denna talan oåterkalleligt att förfalla.

Om någon del av detta Avtal skulle vara ogiltig eller overkställbar enligt tillämplig lagstiftning, bland annat ovan angivna garanti- och ansvarsbegränsningar, ska den ogiltiga eller overkställbara bestämmelsen ersättas med en bestämmelse som så nära som möjligt överensstämmer med den ursprungliga bestämmelsens syfte och återstoden av detta Avtal ska fortsätta gälla med full verkan.

Detta Avtal (och övriga regler och villkor som refereras till häri) utgör hela avtalet mellan dig och Tripadvisor beträffande din användning av Tjänsterna och ersätter alla tidigare eller samtida elektroniska, muntliga eller skriftliga avtal och erbjudanden mellan dig och Tripadvisor vad beträffar Tjänsterna. Ett tryckt exemplar av detta Avtal och eventuella meddelanden som förmedlats i elektronisk form utgör en godtagbar och giltig handling vid rättsliga eller administrativa processer som har sitt ursprung i eller berör Avtalet, i samma utsträckning och under samma villkor som andra affärsdokument som ursprungligen framställts och handhafts i skriftlig form.

Följande avsnitt ska fortsätta att gälla vid samtliga typer av uppsägning av detta Avtal:

Reglerna och villkoren i detta Avtal är tillgängliga på det språk som används på Tripadvisors webbplatser och/eller appar på/i vilka Tjänsterna kan kommas åt.

Webbplatserna och/eller apparna på/i vilka Tjänsterna kan kommas åt kanske inte alltid uppdateras periodvis eller regelbundet och därmed kräver ingen lag att de registreras under utgivaransvar.

Fiktiva namn på företag, produkter, personer, karaktärer och/eller data som nämns i eller via Tjänsterna är inte avsedda att representera någon verklig person, något verkligt företag, någon verklig produkt eller händelse.

Ingenting i detta Avtal ska anses tilldela någon tredje part rättigheter eller förmåner, undantaget att Tripadvisor-företagens företagsfilialer ska anses vara tredjepartsförmånstagare av detta Avtal.

Du förbjuds att överföra några av dina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal till någon annan utan vårt samtycke.

Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålls.

TJÄNSTEHJÄLP

Om du behöver svar på dina frågor eller behöver få reda på hur du kan kontakta oss besöker du vårt hjälpcenter. Du kan också skriva till oss på:

Tripadvisor LLC
400 1st Avenue
Needham, MA 02494, USA

Observera att Tripadvisor LLC inte accepterar rättsliga meddelanden eller delgivning på något annat sätt än via papperskopior som levereras till den direkt ovanstående adressen.  För att undvika oklarheter och utan begränsning, accepterar vi därför inte meddelanden eller delgivning som görs till någon av våra företagsfilialer eller dotterbolag.

© 2022 Tripadvisor LLC. Alla rättigheter förbehålles.                                

Senast uppdaterad 15 december 2022.