Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Medijski centar

Newsroom

Uslovi, odredbe i napomene za TripAdvisor veb-sajt

Dobro došli na TripAdvisor veb-sajt ili proizvode za mobilne uređaje, uključujući i povezane aplikacije (zajednički naziv „Veb-sajt“). Namena ovog Veb-sajta je isključivo da pomaže klijentima prilikom prikupljanja informacija o putovanjima, postavljanja mišljenja o pitanjima u vezi sa putovanjem, uključivanja u diskusije na interaktivnim forumima o putovanjima i potrage za smeštajem i njegove rezervacije, a ne da se koristi u bilo koje druge svrhe. Termini „mi“, „nas“, „naš“ i „TripAdvisor“ odnose se na TripAdvisor LLC, kao i na naša povezana društva i veb-sajtove (zajednički naziv „TripAdvisor“). Termin „vi“ odnosi se na klijenta koji posećuje Veb-sajt i/ili postavlja sadržaj na ovaj Veb-sajt.

Ovaj Veb-sajt vam se nudi pod uslovom da prihvatite bilo koje/sve uslove, odredbe i napomene navedene u nastavku bez izmena (zajednički naziv „Ugovor“). Pristupanjem ovom Veb-sajtu ili njegovim korišćenjem na bilo koji način prihvatate da budete obavezani Ugovorom i izjavljujete da ste pročitali i razumeli njegove odredbe. Pažljivo pročitajte Ugovor pošto sadrži informacije u vezi sa vašim zakonskim pravima i ograničenjima ovih prava, kao i odeljak u vezi sa merodavnim pravom i nadležnošću u slučaju sporova. Ako ne prihvatite sve ove uslove i odredbe, nemate ovlašćenje da koristite ovaj Veb-sajt.

Možemo da promenimo ili na drugi način izmenimo Ugovor u budućnosti u skladu sa Uslovima i odredbama navedenim u ovom dokumentu i vi razumete i prihvatate da vaš dalji pristup Veb-sajtu ili njegovo korišćenje nakon te promene znači da ste prihvatili ažuriranu i izmenjenu verziju Ugovora. Naznačićemo datum poslednje izmene ovog Ugovora u dnu ove stranice, a sve izmene stupaju na snagu nakon objavljivanja. Obavestićemo naše članove o materijalnim izmenama ovih uslova i odredbi tako što ćemo poslati obaveštenje na e-adresu koju ste nam dostavili prilikom registracije ili tako što ćemo postaviti obaveštenje na naš Veb-sajt. Obavezno povremeno posećujte ovu stranicu da biste pregledali najaktuelniju verziju Ugovora.

KORIŠĆENJE VEB-SAJTA

Kao uslov za korišćenje ovog Veb-sajta, vi garantujete (i) da su sve informacije koje dostavite na ovom Veb-sajtu tačne, precizne, aktuelne i potpune (ii) da ćete, ako imate nalog na TripAdvisor, obezbediti informacije na nalogu i nadgledati korišćenje naloga u slučaju da ga koristi neka druga osoba osim vas, za šta takođe preuzimate kompletnu odgovornost, (iii) da imate 13 ili više godina da biste mogli da se registrujete za otvaranje naloga i prilažete sadržaj na Veb-sajtu (iv) da imate zakonsko ovlašćenje da sklopite ovaj Ugovor i koristite ovaj Veb-sajt u skladu sa svim uslovima i odredbama navedenim u ovom dokumentu.

TripAdvisor ne prikuplja svesno informacije o osobama mlađim od 13 godina. Zadržavamo pravo da po sopstvenom nahođenju odbijemo pristup ovom Wveb-sajtu i uslugama koje nudimo bilo kome, u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga, uključujući, bez ograničenja, zbog kršenja ovog Ugovora.

Kopiranje, prenos, reprodukcija, umnožavanje, objavljivanje ili ponovna distribucija Sadržaja Veb-sajta ili bilo kog njegovog dela su strogo zabranjeni bez prethodnog pismenog odobrenja TripAdvisora.  Da biste zahtevali odobrenje, možete da kontaktirate TripAdvisor na sledeću adresu:

Director, Partnerships and Business Development

TripAdvisor LLC

400 1st Avenue

Needham, MA 02494, USA

 

Korisnicima Veb-sajta se neće naplaćivati naknada za njegovo korišćenje u skladu sa ovim Uslovima i odredbama. Međutim, Veb-sajt sadrži linkove do veb-sajtova trećih strana kojima rukovode nezavisni pružaoci usluga ili trgovci, koji su ujedno njihovi vlasnici. Te treće strane mogu da naplaćuju naknadu za korišćenje određenog sadržaja ili usluga koje pružaju na veb-sajtu. Stoga bi pre nego što obavite bilo koju transakciju sa bilo kojom trećom stranom trebalo da istražite sve informacije za koje smatrate da su neophodne ili relevantne kako biste utvrdili da li će vam biti naplaćena naknada. Kada TripAdvisor navodi detalje o naknadama na Veb-sajtu, te informacije su navedene isključivo radi vaše pogodnosti i u informativne svrhe. TripAdvisor ni na koji način ne garantuje da su te informacije tačne niti je na bilo koji način odgovoran za sadržaj ili usluge koji su navedeni na tim veb-sajtovima trećih strana.

 

ZABRANJENE AKTIVNOSTI

Sadržaj i informacije na ovom Veb-sajtu (uključujući, bez ograničenja, poruke, podatke, informacije, tekst, muziku, zvuk, fotografije, grafički sadržaj, video snimke, mape, ikone, softver, kôdove ili drugi materijal), kao i infrastruktura koja se koristi za dostavljanje tog sadržaja ili informacija, naše su vlasništvo. Prihvatate da nećete menjati, kopirati, distribuirati, prenositi, prikazivati, izvoditi, reprodukovati, objavljivati, licencirati, prenositi, prodavati ili preprodavati bilo koje informacije, softver, proizvode ili usluge koje ste dobili sa ovog Veb-sajta ili preko njega, kao i da nećete stvarati izvedena dela od navedenih materijala. Pored toga, prihvatate da nećete:

(i) koristiti ovaj Veb-sajt ili njegov sadržaj u bilo koje komercijalne svrhe;

(ii) pristupati, nadgledati ili kopirati bilo koji sadržaj ili informacije ovog Veb-sajta pomoću robota, programa tragača, alatki za izvlačenje podataka ili drugih automatskih sredstava ili ručnih procesa u bilo koje svrhe bez naše izričite pismene saglasnosti;

(iii) kršiti ograničenja u svim zaglavljima koja robotima onemogućavaju popisivanje stranice na ovom Veb-sajtu ili zaobilaziti druge mere koje se koriste da bi se sprečio ili ograničio pristup ovom Veb-sajtu;

(iv) preduzimati bilo koje mere koje dovode ili mogu da dovedu do nerazumnog ili nesrazmerno velikog opterećenja naše infrastrukture, po našem sopstvenom nahođenju;

(v) napraviti preciznu vezu do bilo kog dela ovog Veb-sajta u bilo koje svrhe bez naše izričite pismene saglasnosti;

(vi) „uokviriti“, „preslikavati“ ili na drugi način uvrstiti bilo koji deo ovog Veb-sajta u bilo koji drugi veb-sajt bez našeg prethodnog pismenog odobrenja; ili

(vii) pokušavati da promenite, prevedete, prilagodite, izmenite ili rastavite bilo koji softverski program koji TripAdvisor koristi u vezi sa Veb-sajtom ili uslugama, niti da izvršite dekompilaciju ili reverzni inženjering tih softverskih programa.

 

POLITIKA PRIVATNOSTI I OTKRIVANJE INFORMACIJA

TripAdvisor je posvećen zaštiti vaše privatnosti. Sve lične informacije koje postavljate na Veb-sajt će se koristiti u skladu sa našom Politikom privatnosti. Kliknite ovde da biste pročitali našu Politiku privatnosti.

RECENZIJE, KOMENTARI I KORIŠĆENJE DRUGIH INTERAKTIVNIH OBLASTI

Uvek nam je drago kada nas kontaktirate. Imajte na umu da slanjem sadržaja na ovaj Veb-sajt e-poštom, postavljanjem sadržaja na Veb-sajt ili na druge načine, uključujući sve recenzije hotela, pitanja, fotografije ili video snimke, komentare, predloge, ideje ili sličan poslati sadržaj (zajednički naziv „Poslati sadržaj“), dajete TripAdvisoru i njegovim povezanim društvima neekskluzivno, besplatno, trajno, prenosivo i neopozivo pravo koje može da se podlicencira na (a) korišćenje, reprodukciju, izmene, prilagođavanje, prevođenje, distribuciju, objavljivanje, javno prikazivanje i izvođenje tog Poslatog sadržaja, kao i na stvaranje izvedenih dela od njega, koje važi u celom svetu i za sve medije, bilo one koji su trenutno poznati ili će biti osmišljeni u budućnosti, i za bilo koju namenu; i (b) korišćenje naziva koji pošaljete u vezi sa tim Poslatim sadržajem. Prihvatate da TripAdvisor može da izabere da navede autorska prava za vaše komentare ili recenzije po sopstvenom nahođenju. Pored toga, dajete TripAdvisoru pravo da zakonski goni bilo koje fizičko ili pravno lice koje prekrši vaša ili TripAdvisorova prava na Poslati sadržaj kršenjem ovog Ugovora. Razumete i prihvatate da Poslati sadržaj ne predstavlja poverljive niti vlasničke podatke.

TripAdvisor ne menja niti kontroliše Poruke korisnika koje su postavljene na Veb-sajt ili se distribuiraju na njemu, uključujući poruke poslate preko svih soba za ćaskanje, oglasnih tabli ili drugih foruma za komunikaciju, i neće biti ni na koji način odgovoran za te Poruke korisnika. TripAdvisor ipak zadržava pravo da iz bilo kog razloga po sopstvenom nahođenju ukloni Poruke korisnika i/ili Sadržaj na sajtu bez prethodnog obaveštenja.

Ovaj Veb-sajt može da sadrži forume za diskusije, oglasne table, usluge pisanja recenzija ili druge forume na kojima vi ili treće strane možete da postavljate recenzije sa iskustvima sa putovanja, kao i drugi sadržaj, poruke, materijal ili druge stavke na ovaj Veb-sajt („Interaktivne oblasti“). Ako TripAdvisor omogući takve Interaktivne oblasti, vi ste isključivo odgovorni za svoje korišćenje Interaktivnih oblasti i koristite ih na sopstveni rizik. Korišćenjem bilo koje Interaktivne oblasti dajete izričitu saglasnost da nećete postavljati, otpremati ili prenositi sadržaj na Veb-sajt, kao i da ga nećete distribuirati, čuvati, praviti ili na drugi način objavljivati na njemu bilo šta od dole navedenog:

a.         Bilo koje poruke, podatke, informacije, tekst, muziku, zvuk, fotografije, grafički sadržaj, kôdove ili bilo koji drugi materijal („Sadržaj“) koji su netačni, nezakoniti, obmanjujući, pogrdni, klevetnički, opsceni, pornografski, nepristojni, razvratni, sugestivni, uznemiravajući, preteći, uvredljivi ili lažni, odnosno koji zagovaraju uznemiravanje druge osobe, krše prava na privatnost ili zaštitu identiteta, pozivaju na nasilje, ili su na drugi način sporni;

b.         Sadržaj koji je očigledno uvredljiv onlajn zajednici, poput sadržaja koji promoviše rasizam, netrpeljivost, mržnju ili fizičko nasilje bilo koje vrste protiv bilo koje grupe ili pojedinca;

c.         Sadržaj koji predstavlja, podstiče ili promoviše sprovođenje nezakonitih aktivnosti ili krivičnog dela, odnosno koji daje uputstva za njihovo sprovođenje, zatim sadržaj koji dovodi do građanske odgovornosti, krši prava bilo koje strane u bilo kojoj zemlji sveta, ili koji na drugi način može da dovede do zakonske odgovornosti ili kršenja bilo kog lokalnog, državnog, nacionalnog ili međunarodnog zakona, uključujući, bez ograničenja, propise Komisije za hartije od vrednosti i berzu SAD (SEC) ili bilo koja pravila bilo koje berze, uključujući, bez ograničenja, Njujoršku berzu (NYSE), NASDAQ ili Londonsku berzu;

d.         Sadržaj koji daje uputstva za sprovođenje nezakonitih aktivnosti, poput uputstava za pravljenje ili kupovinu nezakonitog oružja, kršenje nečije privatnosti ili prenošenje ili pravljenje računarskih virusa;

e.         Sadržaj koji može da povredi bilo koja prava na patent, žig, poslovnu tajnu, kao i autorska prava ili druga prava na intelektualnu svojinu ili vlasništvo bilo koje strane. Ovo se posebno odnosi na sadržaj koji promoviše nezakonito ili neovlašćeno kopiranje dela druge osobe zaštićenog autorskim pravima, poput dostavljanja piratskih računarskih programa ili linkova do njih, navođenja informacija o zaobilaženju mehanizama za zaštitu kopiranja koje je ugradio proizvođač ili dostavljanja piratske muzike ili linkova do piratskih muzičkih datoteka;

f.          Sadržaj u kome se neko lažno predstavlja kao fizičko ili pravno lice ili se na drugi način pogrešno prikazuje vaš odnos sa fizičkim ili pravnim licem, uključujući i TripAdvisor;

g.         Neželjene promocije, masovno slanje e-pošte tj. distribucija neželjene pošte, prenos „bezvredne pošte“, „lančana pošta“, političke kampanje, oglašavanje, nagradne igre, lutrije ili zahtevi;

h.         Sadržaj koji obuhvata komercijalne i/ili prodajne aktivnosti za koje nismo prethodno dali pismenu saglasnost, poput takmičenja, nagradnih igara, zahteva za razmenu dobara, oglašavanja i piramidalnih šema;

i.           Privatne informacije bilo koje treće strane, uključujući, bez ograničenja, prezime, adrese, brojeve telefona, e-adrese, brojeve socijalnog osiguranja i brojeve kreditnih kartica;

j.          Sadržaj koji obuhvata stranice sa ograničenim pristupom ili stranice zaštićene lozinkom, kao i skrivene stranice i slike (one do kojih ne postoje linkovi sa druge stranice kojoj imate pristup, odnosno koje ne vode do takve stranice);Virusi, oštećeni podaci ili druge štetne datoteke koje ometaju ili prekidaju normalne procese;

k.         Sadržaj koji nema veze sa temom Interaktivnih oblasti u kojima se takav Sadržaj objavljuje; ili

l.           Sadržaj ili linkove do sadržaja koji, prema sopstvenom nahođenju TripAdvisora, (a) krše pododeljke koji su prethodno navedeni u ovom dokumentu, (b) su sporni, (c) ograničavaju ili sprečavaju bilo koju drugu osobu da koristi ili posećuje Interaktivne oblasti ili ovaj Veb-sajt, ili (č) mogu da izlože TripAdvisor, njegova povezana društva ili korisnike bilo kakvoj šteti ili odgovornosti bilo kog tipa.

 

TripAdvisor ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koji Sadržaj koji vi ili treća strana postavljate, čuvate ili otpremate, niti preuzima odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu u vezi sa tim. TripAdvisor takođe nije odgovoran za bilo koje greške, povredu ugleda, pismenu ili usmenu klevetu, izuzimanje informacija, netačnosti, opsceni sadržaj, pornografiju ili vulgarnosti na koje možete da naiđete. Kao pružalac interaktivnih usluga, TripAdvisor nije odgovoran ni za kakve izjave, tvrdnje ili Sadržaj koji njegovi korisnici navode na bilo kom javnom forumu, ličnoj početnoj stranici ili u drugoj Interaktivnoj oblasti. Iako TripAdvisor nema obavezu da nadgleda, menja ili prati bilo koji Sadržaj koji se postavlja u Interaktivnoj oblasti ili distribuira preko nje, TripAdvisor zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju, bilo kada, iz bilo kog razloga i bez ikakvog obaveštenja ukloni, nadgleda, prevede ili izmeni Sadržaj postavljen ili sačuvan na ovom Veb-sajtu, ili da te radnje obave treće strane u njegovo ime, a vi ste isključivo odgovorni za pravljenje rezervnih kopija ili zamenu Sadržaja koji postavljate ili čuvate na ovom Veb-sajtu, što obavljate o sopstvenom trošku.

Ako se utvrdi da zadržavate moralna prava (uključujući pripisivanje autorskih prava ili prava na integritet) na Sadržaj, ovime izjavljujete (a) da ne zahtevate da se u vezi sa Sadržajem, odnosno bilo kojim izvedenim delima, nadogradnjama ili ažuriranjima Sadržaja, koriste bilo koje informacije za ličnu identifikaciju; (b) da se ne protivite da TripAdvisor, odnosno njegovi pravni sledbenike ili lica kojima je on dao licencu ili ustupio prava, objavljuju, koriste, menjaju, brišu ili eksploatišu Sadržaj; (c) da se zauvek odričete bilo kojih i svih moralnih prava autora na bilo koji Sadržaj, kao i da nećete tražiti ili polagati ova prava na njega; i (d) da zauvek oslobađate TripAdvisor i njegove pravne sledbenike ili lica kojima je on dao licencu ili ustupio prava od svih zahteva koje biste mogli da uputite TripAdvisoru po osnovu tih moralnih prava.

Svako korišćenje Interaktivnih oblasti ili drugih delova ovog Veb-sajta koje krši gorenavedene odredbe krši uslove ovog Ugovora i može da dovede, između ostalog, do trajnog ili privremenog oduzimanja prava na korišćenje Interaktivnih oblasti i/ili ovog Veb-sajta.

REZERVACIJA KOD PRUŽAOCA USLUGA - TREĆE STRANE PREKO TRIPADVISORA

Korišćenje Instant rezervacija. TripAdvisor vam nudi mogućnost da potražite, izaberete i rezervišete putovanje kod pružaoca usluga - treće strane bez napuštanja sajta TripAdvisor. Ako rezervišete putovanje pomoću Instant rezervacija, postaćete član TripAdvisora ako to do tada niste bili. Kao član TripAdvisora možete da pišete recenzije, učestvujete u diskusijama na forumima, šaljete e-poruke sa TripAdvisor sadržajem sebi i drugima, pristupate biltenima i sadržaju za planiranje putovanja namenjenim isključivo članovima i primate ovaj sadržaj, kao i da učestvujete u anketama, takmičenjima i nagradnim igrama.

Korišćenjem Instant rezervacija potvrđujete da prihvatate prakse opisane u našoj Politici privatnosti i sve ove uslove i odredbe. Pored toga, garantujete da imate 18 ili više godina, da imate zakonsko ovlašćenje da sklopite ovaj Ugovor i koristite Instant rezervacije i ovaj sajt u skladu sa ovim uslovima i odredbama, kao i da su sve informacije koje navedete istinite i tačne. Dalje, prihvatate da ćete koristiti Instant rezervacije samo da biste obavljali prave rezervacije za sebe ili druge osobe u čije ime možete da postupate na osnovu zakonskog ovlašćenja. Zabranjene su sve lažne rezervacije, a bilo kom članu koji pokuša da obavi takvu rezervaciju možemo da prekinemo članstvo na TripAdvisoru. Ako imate TripAdvisor nalog, obezbedićete informacije sa naloga i nadgledaćete situacije kada neko drugi koristi vaš nalog, u kom slučaju snosite celokupnu odgovornost za to korišćenje.

KAO KORISNIK OVOG VEB-SAJTA, UKLJUČUJUĆI INSTANT REZERVACIJE, RAZUMETE I PRIHVATATE SLEDEĆE: (1) NI TRIPADVISOR NITI NJEGOVA POVEZANA DRUŠTVA NE SNOSE NIKAKVU ODGOVORNOST PREMA VAMA ILI DRUGIMA ZA BILO KAKVE NEOVLAŠĆENE TRANSAKCIJE KOJE SU OBAVLJENE POMOĆU VAŠE LOZINKE ILI NALOGA; I (2) NEOVLAŠĆENO KORIŠĆENJE LOZINKE ILI NALOGA MOŽE DA DOVEDE DO TOGA DA SNOSITE ODGOVORNOST PREMA TRIPADVISORU I DRUGIM KORISNICIMA.

Kada obavite rezervaciju pomoću Instant rezervacija, prikupićemo vaše informacije za plaćanje i prenećemo ih pružaocu usluge kako bi dovršio transakciju, kao što je opisano u našoj Politici privatnosti. Imajte na umu da TripAdvisor nije zadužen za obrađivanje uplate i obavljanje rezervacije, već da je za to zadužen pružalac usluge.

TripAdvisor i njegova povezana društva se neće proizvoljno uključivati u postupak rezervacije, ali zadržavamo pravo da otkažemo ili odbijemo da obradimo rezervaciju zbog određenih olakšavajućih okolnosti, kao kada rezervacija više nije dostupna ili kada imamo opravdane razloge za sumnju u to da je zahtev za rezervaciju lažan. TripAdvisor takođe zadržava pravo da preduzme korake kako bi potvrdio vaš identitet radi obrade rezervacije.

U slučaju da je rezervacije bila dostupna kada ste poslali porudžbinu, ali je postala nedostupna pre prijavljivanja, vaše jedino pravno sredstvo je da kontaktirate pružaoca usluge kako biste promenili aranžman ili otkazali rezervaciju.

Pružaoci usluga - treće strane. TripAdvisor nije turistička agencija, ne pruža usluge prevoza ili smeštaja, niti je vlasnik kompanija koje pružaju ove usluge. Iako TripAdvisor prikazuje informacije o objektima u vlasništvu pružalaca usluga - trećih strana i omogućava rezervacije kod određenih pružalaca usluga preko Instant rezervacija i partnerskih sajtova, te aktivnosti ni na koji način ne znače, podrazumevaju ili ukazuju na to da TripAdvisor sponzoriše ili odobrava pružaoce usluga - treće strane, odnosno da između TripAdvisora i pružalaca usluga - trećih strana trećih strana postoji povezanost. Iako članovi TripAdvisora mogu da daju ocene ili pišu recenzije o određenim objektima na osnovu sopstvenih iskustava, TripAdvisor ne podržava niti preporučuje proizvode ili usluge bilo kojih pružalaca usluga - trećih strana. Prihvatate da TripAdvisor nije odgovoran za tačnost ili potpunost informacija koje dobija od pružalaca usluga - trećih strana i prikazuje na svojim sajtovima ili u aplikacijama.

Ako obavite rezervaciju kod pružaoca usluga - treće strane, prihvatate da ćete pregledati uslove i odredbe kupovine i korišćenja sajta pružaoca usluga („Uslovi korišćenja“), Politiku privatnosti i bilo koja druga pravila ili smernice u vezi sa sajtom ili objektom pružaoca usluga, a prihvatate i da budete obavezani njima. Snosite sav rizik u pogledu interakcija sa pružaocima usluga - trećim stranama. TripAdvisor neće biti odgovoran u pogledu radnji, izuzimanja informacija, grešaka, tvrdnji, garancija, kršenja prava ili nemarnosti bilo kog pružaoca usluge - treće strane, kao ni u slučaju ličnih povreda, smrti, oštećenja imovine ili drugih šteta ili troškova do kojih dođe zbog vaših interakcija sa pružaocima usluga - trećim stranama.

Ovaj Veb-sajt može da vas poveže sa sajtovima pružalaca usluga ili drugim veb-sajtovima kojima TripAdvisor ne rukovodi i koje ne kontroliše. Da biste saznali dodatne informacije, pogledajte odeljak „Veze do sajtova treće strane“ u nastavku.

Rezervacija turističkog smeštaja kod pružalaca usluga - trećih strana navedenih na partnerskim sajtovima. TripAdvisor i neka njegovih povezanih društava imaju ulogu tržišta na kome putnici mogu da sklapaju ugovor o iznajmljivanju turističkog smeštaja ili obavljaju transakcije za taj smeštaj sa vlasnicima i menadžerima objekata (svako od njih je „Oglašavač“). Kao korisnik morate da snosite odgovornost za svoje korišćenje ovog Veb-sajta, naših povezanih sajtova i za sve transakcije koje uključuju turistički smeštaj koje se obavljaju pomoću Instant rezervacija i/ili navode na povezanim sajtovima. Nismo vlasnici, menadžeri ili ugovarači nijednog turističkog smeštajnog objekta navedenog na ovom Veb-sajtu ili našim povezanim sajtovima.

Zbog toga što TripAdvisor ili njegova povezana društva ne učestvuju u transakcijama u vezi sa turističkim smeštajem između putnika i Oglašavača, svaki spor ili sukob u vezi sa stvarnom ili potencijalnom transakcijom između vas i Oglašavača, uključujući kvalitet, stanje, bezbednost ili zakonitost navedenog objekta, tačnost sadržaja unosa, mogućnost Oglašavača da iznajmi turistički smeštajni objekat ili vašu mogućnost da platite naknadu za turistički smeštajni objekat, isključivo predstavlja odgovornost svakog korisnika. Razumete i prihvatate da ćete možda morati da sklopite poseban ugovor o najmu smeštaja sa Oglašavačem pre rezervisanja ili kupovine proizvoda ili usluge i taj ugovor može da nametne dodatna ograničenja u vezi sa vašom rezervacijom, proizvodom ili uslugom.

Uslovi plaćanja za turistički smeštaj

Prihvatate da Oglašavaču ili povezanom društvu TripAdvisora koje postupa u ime Oglašavača platite naknadu za uslugu za svaku rezervaciju turističkog smeštaja u skladu sa Uslovima korišćenja na povezanom sajtu. Povezano društvo TripAdvisora može da ima ulogu zastupnika sa ograničenim pravima Oglašavača isključivo u svrhe prenosa uplate Oglašavaču.

Za dodatne informacije o naknadama za turistički smeštaj, sigurnosnim depozitima, obradi plaćanja i otkazivanju rezervacije i povraćaju sredstava, pogledajte Uslove korišćenja naših povezanih sajtova. Ako obavite rezervaciju turističkog smeštaja preko jednog od naših povezanih sajtova, razumete i prihvatate Uslove korišćenja i Politiku privatnosti tog sajta.

TURISTIČKE DESTINACIJE

Međunarodna putovanja. Kada rezervišete međunarodno putovanje kod pružaoca usluga - treće strane ili isplanirate međunarodno putovanje preko ovog Veb-sajta, odgovorni ste da proverite da li ispunjavate sve zahteve za ulazak u stranu zemlju i da li su vaše putne isprave u redu, uključujući pasoše i vize.

Da biste saznali zahteve u vezi sa pasošima i vizama, kontaktirajte odgovarajuću ambasadu ili konzulat. Zbog toga što zahtevi mogu da se promene u bilo kom trenutku, obavezno potražite najaktuelnije informacije pre rezervacije i polaska. TripAdvisor ne prihvata odgovornost za putnike kojima je zabranjeno ukrcavanje na let ili ulazak u bilo koju zemlju zbog toga što nisu poneli putne isprave koje je zahtevala avio-kompanija, nadležna služba ili zemlja, uključujući zemlje kroz koje putnik možda samo prolazi na putu do odredišta.

Takođe je vaša odgovornost da se pre međunarodnog putovanja posavetujete sa lekarom da biste saznali aktuelne preporuke u vezi sa vakcinacijom, da proverite da li ispunjavate sve zdravstvene zahteve za ulazak u zemlju i da postupate u skladu sa medicinskim savetima u vezi sa putovanjem.

Iako većina putovanja, uključujući putovanje na međunarodne destinacije, prođe bez incidenta, putovanje na određene destinacije nosi veći rizik od drugih. TripAdvisor apeluje na putnike da pre rezervacije putovanja do međunarodne destinacije istraže i pregledaju zabrane, upozorenja, obaveštenja i savete u vezi sa putovanjem koje izdaju vaša lokalne vlada i vlade zemalja u kojima se nalazi vaše odredište. NAVOĐENJEM INFORMACIJA RELEVANTNIH ZA PUTNIKE NA ODREĐENE MEĐUNARODNE DESTINACIJE TRIPADVISOR NE IZJAVLJUJE I NE GARANTUJE DA JE PUTOVANJE NA TA ODREDIŠTA POŽELJNO ILI DA NIJE RIZIČNO I NIJE ODGOVORAN ZA ŠTETU ILI GUBITKE KOJI MOGU DA NASTANU USLED PUTOVANJA NA TE DESTINACIJE.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ ODELJAK. OVAJ ODELJAK OGRANIČAVA ODGOVORNOST TRIPADVISORA PREMA VAMA U POGLEDU PITANJA KOJA MOGU DA NASTANU U VEZI SA VAŠIM KORIŠĆENJEM OVOG VEB-SAJTA. AKO NE RAZUMETE USLOVE IZ OVOG ODELJKA ILI BILO KOG DRUGOG DELA UGOVORA, POSAVETUJTE SE SA ADVOKATOM KAKO BI VAM RAZJASNIO SPORNE DELOVE PRE NEGO ŠTO PRISTUPITE OVOM VEB-SAJTU ILI POČNETE DA GA KORISTITE.

INFORMACIJE, SOFTVER, PROIZVODI I USLUGE OBJAVLJENI NA OVOM VEB-SAJTU MOGU DA OBUHVATAJU NETAČNE INFORMACIJE ILI GREŠKE, UKLJUČUJUĆI GREŠKE U POGLEDU RASPOLOŽIVOSTI SMEŠTAJA ZA REZERVACIJE I CENA. TRIPADVISOR I NJEGOVA ZAVISNA I POVEZANA DRUŠTVA (ZAJEDNIČKI NAZIV „KOMPANIJE U GRUPI TRIPADVISOR MEDIA GROUP“) NE GARANTUJU TAČNOST INFORMACIJA I OPISA U VEZI SA HOTELOM, TURISTIČKIM SMEŠTAJNIM OBJEKTIMA, LETOVIMA, KRSTARENJIMA, AUTOMOBILIMA ILI DRUGIM PROIZVODIMA ZA PUTNIKE KOJI SU PRIKAZANI NA OVOM VEB-SAJTU (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, CENE, RASPOLOŽIVOST, FOTOGRAFIJE, LISTU POGODNOSTI HOTELA ILI TURISTIČKOG SMEŠTAJNOG OBJEKTA, OPŠTE OPISE PROIZVODA, RECENZIJE I OCENE, ITD.) I TAKOĐE ISKLJUČUJU CELOKUPNU ODGOVORNOST ZA SVE GREŠKE ILI DRUGE NETAČNOSTI OVIH INFORMACIJA. PORED TOGA, TRIPADVISOR IZRIČITO ZADRŽAVA PRAVO DA ISPRAVI SVE GREŠKE U VEZI SA RASPOLOŽIVOŠĆU I CENAMA NA NAŠEM VEB-SAJTU I/ILI U OKVIRU REZERVACIJE NA ČEKANJU KOJA JE OBAVLJENA PO NETAČNOJ CENI.

KOMPANIJE U GRUPI TRIPADVISOR MEDIA GROUP NE DAJU NIKAKVE TVRDNJE U VEZI SA PRIKLADNOŠĆU INFORMACIJA, SOFTVERA, PROIZVODA I USLUGA KOJI SE NALAZE NA OVOM VEB-SAJTU (SADRŽAJ SAJTA) ILI NA BILO KOM NJEGOVOM DELU U BILO KOJE SVRHE, A UKLJUČIVANJE BILO KOJIH PROIZVODA ILI USLUGA NA OVAJ VEB-SAJT ILI NJIHOVO NUĐENJE NA NJEMU NE PODRAZUMEVA DA KOMPANIJE U GRUPI TRIPADVISOR MEDIA GROUP PROMOVIŠU ILI PREPORUČUJU TE PROIZVODE ILI USLUGE. SVE TE INFORMACIJE, SOFTVER, PROIZVODI I USLUGE SE PRUŽAJU „TAKVI KAKVI SU“, BEZ BILO KAKVE GARANCIJE. KOMPANIJE U GRUPI TRIPADVISOR MEDIA GROUP ISKLJUČUJU SVE GARANCIJE, USLOVE I ODREDBE BILO KOJE VRSTE U KOJIMA SE TVRDI DA SE NA OVOM VEB-SAJTU I NJEGOVIM SERVERIMA ILI U BILO KOJOJ E-POŠTI KOJU ŠALJU KOMPANIJE U GRUPI TRIPADVISOR MEDIA GROUP NE NALAZE VIRUSI ILI DRUGI ŠTETAN SADRŽAJ. U NAJVEĆOJ MERI DOZVOLJENOJ PRIMENJIVIM ZAKONOM TRIPADVISOR OVIM ISKLJUČUJE SVE GARANCIJE I USLOVE U POGLEDU OVIH INFORMACIJA, SOFTVERA, PROIZVODA I USLUGA, UKLJUČUJUĆI SVE PREĆUTNE GARANCIJE I USLOVE ILI ODREDBE BILO KOJE VRSTE U VEZI SA PODOBNOŠĆU ZA PROMET ILI PODOBNOŠĆU ZA ODREĐENU NAMENU, PRAVOM VLASNIŠTVA, NEOMETANIM POSEDOVANJEM ILI NEKRŠENJEM PRAVA.

TRIPADVISOR TAKOĐE IZRIČITO ISKLJUČUJE BILO KOJE GARANCIJE, JEMSTVA ILI DRUGE USLOVE BILO KOJE VRSTE U POGLEDU TAČNOSTI ILI VLASNIČKOG KARAKTERA SADRŽAJA SAJTA.

NIŠTA U OVOM UGOVORU NEĆE ISKLJUČITI ILI OGRANIČITI ODGOVORNOST TRIPADVISORA ZA (I) SMRT ILI LIČNU POVREDU IZAZVANE NEPAŽNJOM; (II) PREVARU; (III) IZNOŠENJE NEISTINA SA CILJEM PREVARE; (IV) NAMERNO KRŠENJE ODREDBI ILI GRUBU NEPAŽNJU I (V) BILO KOJU DRUGU ODGOVORNOST KOJA NE MOŽE DA SE ISKLJUČI PREMA PRIMENJIVIM ZAKONIMA.

PRUŽAOCI USLUGA - TREĆE STRANE KOJI PRUŽAJU INFORMACIJE O HOTELIMA ILI TURISTIČKIM SMEŠTAJNIM OBJEKTIMA, PUTOVANJIMA ILI DRUGIM USLUGAMA NA OVOM VEB-SAJTU SU NEZAVISNI UGOVARAČI I NISU AGENTI ILI ZAPOSLENI KOMPANIJA U GRUPI TRIPADVISOR MEDIA GROUP. KOMPANIJE U GRUPI TRIPADVISOR MEDIA GROUP NISU ODGOVORNE ZA DELA, GREŠKE, PROPUŠTANJA, TVRDNJE, GARANCIJE, KRŠENJE PRAVA ILI NEPAŽNJU TIH DOBAVLJAČA, NITI ZA LIČNE POVREDE, SMRT, OŠTEĆENJE IMOVINE ILI DRUGE ŠTETE ILI TROŠKOVE KOJI IZ TOGA NASTAJU. KOMPANIJE U GRUPI TRIPADVISOR MEDIA GROUP NEĆE BITI ODGOVORNE I NEĆE OBAVITI POVRAĆAJ SREDSTAVA U SLUČAJU BILO KOG KAŠNJENJA, OTKAZIVANJA, PREBUKIRANJA, ŠTRAJKA, VIŠE SILE ILI DRUGIH UZROKA IZVAN SVOJE DIREKTNE KONTROLE I NE SNOSE ODGOVORNOST ZA BILO KAKVE DODATNE TROŠKOVE, PROPUŠTANJA, KAŠNJENJA, PREUSMERAVANJA ILI DELA BILO KOJE VLADE ILI NADLEŽNIH ORGANA.

U SKLADU SA PRETHODNO NAVEDENIM, KORISTITE OVAJ VEB-SAJT NA SOPSTVENI RIZIK, A KOMPANIJE U GRUPI TRIPADVISOR MEDIA GROUP (ILI NJIHOVI SLUŽBENICI, DIREKTORI I POVEZANA DRUŠTVA) NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI NI ZA KAKVE NEPOSREDNE, POSREDNE, KAZNENE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLEDIČNE GUBITKE ILI ŠTETE ILI ZA BILO KAKAV GUBITAK PRIHODA, PROFITA, UGLEDA, PODATAKA, UGOVORA, MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA NOVCA ILI GUBITAKA ILI ŠTETA KOJE NASTAJU ZBOG ILI SU U VEZI SA PREKIDOM POSLOVANJA BILO KOJE VRSTE KOJE NASTAJE ZBOG ILI JE U BILO KAKVOJ VEZI SA VAŠIM PRISTUPOM OVOM VEB-SAJTU, NJEGOVIM PRIKAZIVANJEM ILI KORIŠĆENJEM, ODNOSNO SA KAŠNJENJEM ILI NEMOGUĆNOŠĆU PRISTUPA VEB-SAJTU, NJEGOVOG PRIKAZIVANJA ILI KORIŠĆENJA (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, VAŠE OSLANJANJE NA RECENZIJE I MIŠLJENJA KOJA SE PRIKAZUJU NA OVOM VEB-SAJTU; BILO KOJE RAČUNARSKE VIRUSE, INFORMACIJE, SOFTVER, POVEZANE SAJTOVE, PROIZVODE I USLUGE KOJE STE DOBILI PREKO OVOG VEB-SAJTA, ODNOSNO KOJE STE NA DRUGI NAČIN DOBILI PRISTUPOM SAJTU, NJEGOVIM PRIKAZIVANJEM ILI KORIŠĆENJEM) BEZ OBZIRA NA TO DA LI SE ODGOVORNOST TEMELJI NA TEORIJI NEMARA, UGOVORU, DELIKTU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI NEČEMU DRUGOM, I ČAK I KADA JE TRIPADVISOR UPOZOREN O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

OVI USLOVI I ODREDBE I NAVEDENO ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI NE UTIČU NA OBAVEZNA ZAKONSKA PRAVA KOJA NIJE MOGUĆE ISKLJUČITI NA OSNOVU MERODAVNOG PRAVA.

Ako se utvrdi da su Kompanije u grupi TripAdvisor Media Group odgovorne za bilo kakav gubitak ili štetu koja nastane zbog ili u vezi sa vašim korišćenjem naših sajtova ili usluga, odgovornost Kompanija u grupi TripAdvisor Media Group ni u kom slučaju neće u ukupnom iznosu prevazići (a) naknade plaćene TripAdvisoru za transakcije na ovom Veb-sajtu zbog kojih je došlo do spora ili (b) sto američkih dolara (100,00 USD), koji god je iznos veći od ova dva.

Ograničenje odgovornosti odražava podelu rizika među ugovornim stranama. Ograničenja navedena u ovom odeljku će ostati na snazi i primenjivati se čak i ako se utvrdi da bilo koje ograničeno pravno sredstvo navedeno u ovim uslovima ne ispunjava svoju osnovnu svrhu. Ograničenja odgovornosti navedena u ovim uslovima će se primenjivati u korist Kompanija u grupi TripAdvisor Media Group.

OBEŠTEĆENJE

Prihvatate da branite i obeštetite TripAdvisor, njegova povezana društva i sve njihove službenike, direktore, zaposlene i agente u vezi sa bilo kakvim tužbama, pokretanjem postupka, zahtevima, nadoknadama, gubicima, štetom, kaznama, penalima ili drugim troškovima ili izdacima bilo koje vrste ili prirode, uključujući, bez ograničenja, razumne pravne i računovodstvene naknade, a koje potražuje treća strana usled vašeg:

(i) kršenja ovog Ugovora ili dokumenata navedenih u njemu;

(ii) kršenja bilo kog zakona ili prava treće strane; ili

(iii) vašeg korišćenja Veb-sajta.

 

LINKOVI DO SAJTOVA TREĆE STRANE

Ovaj Veb-sajt može da sadrži hiperlinkove do veb-sajtova kojim rukovode treće strane, a ne TripAdvisor. Takvi hiperlinkovi su navedeni samo u referentne svrhe. Ne kontrolišemo te veb-sajtove i nismo odgovorni za njihov sadržaj ili privatnost i druge prakse na tim veb-sajtovima. Pored toga, vaša je odgovornost da preduzmete mere predostrožnosti da biste bili sigurni da sve linkove koje odaberete ili softver koji preuzmete (bilo sa ovog Veb-sajta ili drugih veb-sajtova) ne sadrže viruse, crve, trojanske konje, oštećenja ili druge štetne sadržaje. To što smo uvrstili hiperlinkove na te veb-sajtove ne podrazumeva da odobravamo materijal na tim veb-sajtovima niti da smo u bilo kakvoj vezi sa njihovim operaterima. U nekim slučajevima možda će sajt treće strane zatražiti od vas da povežete profil na TripAdvisoru sa profilom na drugom sajtu treće strane. Ovo je stvar izbora, a odluka da dozvolite povezivanje tih informacija može da se onemogući (na sajtu treće strane) u bilo kom trenutku.

SOFTVER DOSTUPAN NA OVOM VEB-SAJTU

Ako nije drugačije navedeno, materijal na veb-sajtovima prikazuje se samo u cilju pružanja informacija o TripAdvisor uslugama, veb-sajtovima, partnerima i drugim proizvodima dostupnim u Sjedinjenim Državama, njihovim teritorijama, posedima i protektoratima, kao i za njihovu promociju. TripAdvisor veb-sajtovi su pod kontrolom TripAdvisora, koji i upravlja njima iz svojih prostorija u Komonveltu Masačusetsa u Sjedinjenim Državama. TripAdvisor ne garantuje da su materijali na TripAdvisor veb-sajtovima prikladni ili dostupni za korišćenje izvan Sjedinjenih Država. Osobe koje izaberu da pristupe veb-sajtu TripAdvisor izvan Sjedinjenih Država to čine po sopstvenom nahođenju i snose odgovornost za postupanje u skladu sa lokalnim zakonima ako i u onoj meri u kojoj su lokalni zakoni primenjivi. Softver sa TripAdvisor veb-sajtova podleže i kontroli izvoza Sjedinjenih Država. Nikakav softver sa TripAdvisor veb-sajtova ne sme da se preuzima ili na drugi način izvozi ili naknadno izvozi (a) u Kubu, Irak, Sudan, Severnu Koreju, Iran, Siriju ili bilo koju zemlju koja podleže embargu na robu SAD (niti državljanima ovih zemalja ili osobama koje u njima imaju prebivalište), ili (b) bilo kome na listi Posebno označenih osoba Ministarstva finansija SAD ili na Tabelama odluka o nedavanju dozvola Ministarstva trgovine SAD. Ako koristite TripAdvisor veb-sajtove, izjavljujete i garantujete da se ne nalazite u nekoj od ovih zemalja, da niste pod njihovom kontrolom, da niste njihov državljanin i da nemate prebivalište u nekoj od njih, kao i da se ne nalazite ni na jednoj od navedenih lista.

Sav softver koji je dostupan za preuzimanje preko TripAdvisor veb-sajtova („Softver“) je delo zaštićeno autorskim pravima TripAdvisora ili njegovih povezanih društava, ili predstavlja softver treće strane ako je tako naznačeno. Vaše korišćenje Softvera podleže uslovima ugovora o licenciranju sa krajnjim korisnikom, ako taj ugovor postoji, koji je priložen uz Softver ili se isporučuje sa njim („Ugovor o licenciranju“). Ne smete da instalirate ili koristite bilo koji Softver uz koji je priložen Ugovor o licenciranju ili se isporučuje sa njim ako prvo ne prihvatite uslove Ugovora o licenciranju. Za bilo koji Softver koji je dostupan za preuzimanje na ovom Veb-sajtu uz koji nije priložen Ugovor o licenciranju dodeljujemo vam, kao korisniku, ograničenu, ličnu i neprenosivu licencu za korišćenje Softvera radi pregleda ili drugog korišćenja ovog Veb-sajta u skladu sa ovim uslovima i odredbama i ni u koju drugu svrhu.

Imajte na umu da su sav Softver, uključujući, bez ograničenja, sav HTML, XML i Java kôd i Active X kontrole na Veb-sajtu, u vlasništvu TripAdvisora i/ili njegovih povezanih društava, kao i da su zaštićeni autorskim pravima i odredbama međunarodnih ugovora. Svaka reprodukcija ili ponovna distribucija Softvera je izričito zabranjena i može da dovede do ozbiljnih građanskih i krivičnih kazni. Prestupnici će biti gonjeni u najvećoj dozvoljenoj meri.

BEZ OGRANIČAVANJA PRETHODNIH ODREDBI, KOPIRANJE ILI REPRODUKCIJA SOFTVERA NA BILO KOJI DRUGI SERVER ILI LOKACIJU RADI DALJE REPRODUKCIJE ILI DISTRIBUCIJE JE IZRIČITO ZABRANJENA. GARANCIJE NA SOFTVER, AKO POSTOJE, DAJU SE SAMO U SKLADU SA USLOVIMA UGOVORA O LICENCIRANJU.

OBAVEŠTENJA O AUTORSKIM PRAVIMA I  ŽIGOVIMA

Nosilac autorskih prava za sav sadržaj ovog Veb-sajta je ©2016 TripAdvisor. Sva prava zadržana. TripAdvisor nije odgovoran za sadržaj na veb-sajtovima kojima rukovode druge strane, a ne TripAdvisor. TRIPADVISOR, logotip sove, kružići za ocene i svi drugi nazivi proizvoda ili usluga ili slogani prikazani na ovom Veb-sajtu su registrovani i/ili neregistrovani žigovi kompanije TripAdvisor i/ili njenih dobavljača ili davalaca licenci, i ne smeju da se kopiraju, imitiraju ili koriste, u celosti ili delimično, bez prethodnog pismenog odobrenja TripAdvisora ili odgovarajućeg nosioca žiga. Pored toga, izgled i doživljaj korišćenja ovog Veb-sajta, uključujući i sva zaglavlja stranice, prilagođeni grafički sadržaj, ikone za dugmad i skripte, predstavljaju uslužne žigove, žigove i/ili prepoznatljivi izgled TripAdvisora i ne smeju se kopirati, imitirati ili koristiti, u celosti ili delimično, bez prethodnog pismenog odobrenja TripAdvisora. Svi ostali žigovi, registrovani žigovi, nazivi proizvoda i nazivi kompanija ili logotipi koji se pominju na ovom Veb-sajtu su vlasništvo njihovih odgovarajućih vlasnika. Pominjanje bilo kog proizvoda, usluge, procesa ili drugih informacija, to jest njihovih trgovačkih naziva, žigova, proizvođača, dobavljača ili drugih podataka o njima ne znači i ne podrazumeva da ih TripAdvisor odobrava, sponzoriše ili preporučuje.

Obaveštavanje i Politika uklanjanja nezakonitog sadržaja

TripAdvisor funkcioniše po principu slanja obaveštenja za uklanjanje sadržaja. Ako imate žalbe ili primedbe u vezi sa materijalom ili sadržajem, uključujući Poruke korisnika objavljene na ovom Veb-sajtu, ili ako smatrate da materijal ili sadržaj objavljen na ovom Veb-sajtu krši vaša autorska prava, odmah nas kontaktirajte tako što ćete pratiti našu proceduru za slanje obaveštenja za uklanjanje sadržaja. Kliknite ovde da biste pogledali Proceduru za slanje obaveštenja za uklanjanja sadržaja. Kada postupite u skladu sa ovom procedurom, TripAdvisor će uložiti sve razumne napore da ukloni nezakoniti sadržaj u razumnom periodu.

Izmene

TripAdvisor može povremeno da promeni, doda ili izbriše ove Uslove i odredbe ili bilo koji njihov deo po sopstvenom nahođenju ako smatra da je to potrebno iz zakonskih, opštih regulatornih ili tehničkih razloga, ili zbog promena u uslugama koje se pružaju ili u prirodi ili izgledu Veb-sajta. Ovim putem dajete izričitu saglasnost da nakon toga budete obavezani svim takvim izmenjenim Uslovima i odredbama.

TripAdvisor može da promeni, suspenduje ili okonča bilo koji deo TripAdvisor usluge u bilo kom trenutku, uključujući dostupnost bilo koje funkcije, baze podataka ili sadržaja. TripAdvisor može i da nametne ograničenja za pojedine funkcije i usluge ili da vam ograniči pristup celom Veb-sajtu ili njegovima delovima, odnosno bilo kom drugom TripAdvisor veb-sajtu ili njegovim delovima, i to bez obaveštenja ili odgovornosti u pogledu tehničkih ili bezbednosnih razloga, radi sprečavanja neovlašćenog pristupa podacima, njihovog gubitka ili uništenja ili kada po sopstvenom nahođenju smatramo da kršite bilo koju odredbu ovih Uslova i odredbi ili bilo kog zakona ili propisa, kao i kada odluči da prekine pružanje usluge.

AKO NASTAVITE DA KORISTITE TRIPADVISOR SADA ILI NAKON OBJAVLJIVANJA SVAKOG TAKVOG OBAVEŠTENJA O PROMENAMA, TO ZNAČI DA PRIHVATATE TE IZMENE.

 

NADLEŽNOST I MERODAVNO PRAVO

Ovim Veb-sajtom rukovodi pravno lice iz SAD i ovaj Ugovor je regulisan zakonima Komonvelta Masačusetsa u SAD. Ovime pristajete na isključivu nadležnost sudova u Masačusetsu u SAD i prihvate ove sudove kao pravične i prikladne u slučaju svih sporova koji nastaju zbog korišćenja ovog Veb-sajta ili u vezi sa njim. Prihvatate da se sve tužbe koje podignete protiv TripAdvisora koje nastaju zbog ovog Veb-sajta ili u vezi sa njim moraju razmotriti i razrešiti na sudu nadležnom za odgovarajuću oblast koji se nalazi u Komonveltu Masačusets. Korišćenje ovog Veb-sajta nije dozvoljeno ni u kojoj jurisdikciji u kojoj nisu na snazi svi članovi ovih uslova i odredaba, uključujući, bez ograničenja, ovaj član.  Gorenavedeno se neće primenjivati u meri u kojoj primenjivo pravo u vašoj zemlji boravka zahteva primenu drugog zakona i/ili nadležnosti i ovo nije moguće isključiti ugovorom.

KONVERTOR VALUTA

Kursevi valuta se zasnivaju na raznim javno dostupnim izvorima i trebalo bi ih koristiti samo kao smernice. Kursevi nisu provereno tačni i stvarni kursevi mogu da se razlikuju. Kursevi valuta se možda ne ažuriraju svakodnevno. Smatra se da su informacije koje dostavlja ova aplikacija tačne, ali TripAdvisor i/ili njegova zavisna društva ne garantuju tu tačnost. Kada koristite ove informacije u bilo koje finansijske svrhe, savetujemo vam da se posavetujete sa kvalifikovanim profesionalcem da biste potvrdili tačnost kurseva valuta. Ne dajemo ovlašćenje za korišćenje ovih informacija ni u koje druge svrhe osim za ličnu upotrebu i izričito vam je zabranjeno da preprodajete, ponovo distribuirate i koristite ove informacije u komercijalne svrhe.

DODATNE LICENCE ZA MOBILNE UREĐAJE

Delovi softvera TripAdvisora za mobilne uređaje mogu da koriste materijal zaštićen autorskim pravima, i TripAdvisor prihvata njegovo korišćenje. Pored toga, postoje konkretni uslovi koji se primenjuju na korišćenje određenih TripAdvisor mobilnih aplikacija. Posetite stranicuLicence za mobilne uređaje da biste pregledali posebna obaveštenja za TripAdvisor mobilne aplikacije.

OPŠTE ODREDBE

Prihvatate da ovaj Ugovor ili korišćenje Veb-sajta ne podrazumeva postojanje zajedničkog poduhvata, agencije, partnerstva niti radnog odnosa između vas i Kompanija u grupi TripAdvisor Media Group i/ili njihovih povezanih društava.

Naše sprovođenje odredbi ovog Ugovora podleže postojećim zakonima i pravnim postupcima i ništa iz ovog Ugovora ne ograničava naše pravo da sarađujemo sa zahtevima organa reda ili drugim državnim ili zakonskim zahtevima u vezi sa vašim korišćenjem ovog Veb-sajta ili informacija koje nam dostavljate ili koje prikupljamo u vezi sa takvim korišćenjem. U meri dozvoljenoj primenjivim zakonom, prihvatate da ćete podići bilo koju tužbu ili pokrenuti sudski postupak koji nastaju zbog vašeg pristupa Veb-sajtu ili njegovog korišćenja, odnosno u vezi sa njima, u roku od dve (2) godine od datuma na koji je razlog za tu tužbu ili sudski postupak nastao. Ako to ne uradite, smatra se da ste se trajno odrekli prava na tu tužbu ili pokretanje sudskog postupka.

Ako se utvrdi da je bilo koji deo ovog Ugovora nevažeći ili neizvršiv u skladu sa primenjivim zakonom, uključujući, bez ograničenja, gorenavedena isključenja garancija i ograničenja odgovornosti, nevažeća ili neizvršiva odredba će se smatrati zamenjenom važećom, izvršivom odredbom koja je najsličnija po cilju prvobitnoj odredbi, dok preostale odredbe Ugovora ostaju na snazi.

Ovaj Ugovor (i bilo koji drugi uslovi i odredbe navedeni u njemu) čine ceo ugovor između vas i TripAdvisora u pogledu ovog Veb-sajta i on zamenjuje sve prethodne ili sadašnje komunikacije i ponude, bilo elektronske, usmene ili pismene, između klijenta i TripAdvisora u pogledu ovog Veb-sajta. Štampana verzija ovog Ugovora i svakog obaveštenja poslatog u elektronskoj formi prihvatljiva je u pravnom ili administrativnom postupku na osnovu ovog Ugovora ili u vezi sa njim u istoj meri kao drugi poslovni dokumenti i zapisi originalno stvoreni i čuvani u štampanom obliku, a podleže i istim uslovima.

Ovi Uslovi i odredbe su dostupni na jeziku Veb-sajta. TripAdvisor ne čuva pojedinačnu verziju Uslova i odredaba pod kojima prihvatate ovaj ugovor.

Veb-sajt se možda neće uvek ažurirati periodično ili redovno, pa ga zbog toga nije potrebno registrovati kao urednički proizvod ni pod kojim relevantnim zakonom.

Namena izmišljenih imena kompanija, proizvoda, ljudi, likova i/ili podataka koji su pomenuti na ovom Veb-sajtu nije predstavljanje bilo koje prave osobe, kompanije, proizvoda ili događaja.

Sva prava koja nisu izričito dodeljena ovim ugovorom su zadržana.

SLUŽBA POMOĆI

Da biste saznali odgovore na pitanja ili načine da nas kontaktirate, posetite Centar za pomoć. Pored toga, možete da nam pišete na:

TripAdvisor LLC
400 1st Avenue
Needham, MA 02494, USA

©2016 TripAdvisor LLC. Sva prava zadržana.

Datum poslednje izmene: 31. oktobar 2016.