Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Medijski centar

Newsroom

Uslovi korišćenja za Tripadvisor za mobilne uređaje

Obaveštenje o autorskim pravima:

Delovi softvera Tripadvisora za mobilne uređaje mogu da koriste materijal zaštićen autorskim pravima, o čemu vas ovde obaveštavamo, u skladu sa odredbama sledećih licenci.

Licence za iOS

Licenca za IGListKit:

Licenca za BSD

Za IGListKit softver

Autorska prava (c) 2016, Facebook, Inc. Sva prava zadržana.

Dozvoljena je ponovna distribucija i korišćenje u izvornom i binarnom obliku, sa izmenama ili bez njih, ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi: Pri ponovnoj distribuciji izvornog koda morate da zadržite gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti. Pri ponovnoj distribuciji u binarnom obliku morate da uvrstite gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti u dokumentaciju i/ili drugi materijal koji navodite pri distribuciji. Ne smete da koristite ime Facebook niti imena njegovih saradnika u svrhe davanja preporuka ili promocije proizvoda izvedenih iz ovog softvera bez prethodne pisane dozvole.

VLASNICI AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI PRUŽAJU OVAJ SOFTVER „TAKAV KAKAV JESTE“ I ODRIČU SE SVIH IZRIČITIH I PODRAZUMEVANIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMEVANE GARANCIJE PODESNOSTI ZA PRODAJU I PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU. VLASNIK AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVE DIREKTNE, POSREDNE, SLUČAJNE, POSEBNE, KAZNENE ILI POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, DOBAVLJANJE ZAMENE ZA ROBU ILI USLUGE; GUBITAK MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA, PODATAKA ILI PROFITA ILI PREKID U POSLOVANJU) BEZ OBZIRA NA NJIHOV UZROK I NA TEORIJU ODGOVORNOSTI, BILO DA SE NAČELO O ODGOVORNOSTI TEMELJI NA UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEPAŽNJU ILI DRUGE UZROKE), A KOJE NA BILO KOJI NAČIN PROISTIČU IZ KORIŠĆENJA OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO SU VLASNIK AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI BILI OBAVEŠTENI O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE.

Uslovi korišćenja

Licenca za Alamofire:

Autorska prava (c) 2014–2016. Alamofire Software Foundation ( http://alamofire.org/ )

Ovim besplatno dajemo dozvolu bilo kojoj osobi koja nabavi kopiju ovog softvera i povezane datoteke za dokumentaciju („Softver“) da neograničeno koristi Softver, uključujući, bez ograničenja, prava na korišćenje, kopiranje, menjanje, spajanje, objavljivanje, distribuciju, podlicenciranje i/ili prodaju kopija Softvera, kao i na davanje dozvole osobama za koje je Softver namenjen da rade isto to, u skladu sa sledećim uslovima:

Gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli naći će se u svim kopijama ili bitnijim delovima Softvera.

SOFTVER SE PRUŽA „TAKAV KAKAV JESTE“ BEZ BILO KAKVIH GARANCIJA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJU PRAVA. AUTORI ILI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVO POTRAŽIVANJE, ŠTETE ILI NEKU DRUGU VRSTU ODGOVORNOSTI, BILO DA SE ODGOVORNOST TEMELJI NA UGOVORU, DELIKTU ILI NEČEM DRUGOM ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA, NJEGOVOG KORIŠĆENJA ILI DRUGIH RADNJI U VEZI SA SOFTVEROM, ODNOSNO ŠTO NASTAJE KAO POSLEDICA TOGA ILI JE POVEZANO SA TIM.

Uslovi korišćenja

Licenca za PromiseKit:

Autorska prava 2016, Maks Hauel; mxcl@me.com

Ovim besplatno dajemo dozvolu bilo kojoj osobi koja nabavi kopiju ovog softvera i povezane datoteke za dokumentaciju („Softver“) da neograničeno koristi Softver, uključujući, bez ograničenja, prava na korišćenje, kopiranje, menjanje, spajanje, objavljivanje, distribuciju, podlicenciranje i/ili prodaju kopija Softvera, kao i na davanje dozvole osobama za koje je Softver namenjen da rade isto to, u skladu sa sledećim uslovima:

Gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli naći će se u svim kopijama ili bitnijim delovima Softvera.

SOFTVER SE PRUŽA „TAKAV KAKAV JESTE“ BEZ BILO KAKVIH GARANCIJA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJU PRAVA. AUTORI ILI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVO POTRAŽIVANJE, ŠTETE ILI NEKU DRUGU VRSTU ODGOVORNOSTI, BILO DA SE ODGOVORNOST TEMELJI NA UGOVORU, DELIKTU ILI NEČEM DRUGOM ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA, NJEGOVOG KORIŠĆENJA ILI DRUGIH RADNJI U VEZI SA SOFTVEROM, ODNOSNO ŠTO NASTAJE KAO POSLEDICA TOGA ILI JE POVEZANO SA TIM.

Uslovi korišćenja

MCSegmented Control licenca:

Autorska prava (c) 2011, MCSegmented Control and Matteo Caldari
Sva prava zadržana.

Dozvoljena je ponovna distribucija i korišćenje u izvornom i binarnom obliku, sa izmenama ili bez njih, ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

 • Pri ponovnoj distribuciji izvornog koda morate da zadržite gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti.
 • Pri ponovnoj distribuciji u binarnom obliku morate da uvrstite gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti u dokumentaciju i/ili drugi materijal koji navodite pri distribuciji.
 • Ne smete da koristite ime MCSegmented Control niti Matteo Caldari, kao ni imena njihovih saradnika, u svrhe davanja preporuka ili promocije proizvoda izvedenih iz ovog softvera bez prethodne pisane dozvole.

VLASNICI AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI PRUŽAJU OVAJ SOFTVER „TAKAV KAKAV JESTE“ I ODRIČU SE SVIH IZRIČITIH I PODRAZUMEVANIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMEVANE GARANCIJE PODESNOSTI ZA PRODAJU I PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU. VLASNIK AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVE DIREKTNE, POSREDNE, SLUČAJNE, POSEBNE, KAZNENE ILI POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, DOBAVLJANJE ZAMENE ZA ROBU ILI USLUGE; GUBITAK MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA, PODATAKA ILI PROFITA ILI PREKID U POSLOVANJU) BEZ OBZIRA NA NJIHOV UZROK I NA TEORIJU ODGOVORNOSTI, BILO DA SE NAČELO O ODGOVORNOSTI TEMELJI NA UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEPAŽNJU ILI DRUGE UZROKE), A KOJE NA BILO KOJI NAČIN PROISTIČU IZ KORIŠĆENJA OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO SU VLASNIK AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI BILI OBAVEŠTENI O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE.

Licenca za ZipArchive

Autorska prava (c) 2010–2015, Sem Sofs, http://soff.es

Ovim besplatno dajemo dozvolu bilo kojoj osobi koja nabavi kopiju ovog softvera i povezane datoteke za dokumentaciju („Softver“) da neograničeno koristi Softver, uključujući, bez ograničenja, prava na korišćenje, kopiranje, menjanje, spajanje, objavljivanje, distribuciju, podlicenciranje i/ili prodaju kopija Softvera, kao i na davanje dozvole osobama za koje je Softver namenjen da rade isto to, u skladu sa sledećim uslovima:

Gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli naći će se u svim kopijama ili bitnijim delovima Softvera.

SOFTVER SE PRUŽA „TAKAV KAKAV JESTE“ BEZ BILO KAKVIH GARANCIJA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJU PRAVA. AUTORI ILI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVO POTRAŽIVANJE, ŠTETE ILI NEKU DRUGU VRSTU ODGOVORNOSTI, BILO DA SE ODGOVORNOST TEMELJI NA UGOVORU, DELIKTU ILI NEČEM DRUGOM ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA, NJEGOVOG KORIŠĆENJA ILI DRUGIH RADNJI U VEZI SA SOFTVEROM, ODNOSNO ŠTO NASTAJE KAO POSLEDICA TOGA ILI JE POVEZANO SA TIM.

Uslovi korišćenja

SSZipArchive je licenciran na osnovu MIT licence. Malo izmenjena verzija aplikacije Minizip 1.1 je takođe uvrštena i licencirana na osnovu Licence za Zlib.

Licenca za Appirater

Autorska prava (c) 2014. Araš Pajan

Ovim besplatno dajemo dozvolu bilo kojoj osobi koja nabavi kopiju ovog softvera i povezane datoteke za dokumentaciju („Softver“) da neograničeno koristi Softver, uključujući, bez ograničenja, prava na korišćenje, kopiranje, menjanje, spajanje, objavljivanje, distribuciju, podlicenciranje i/ili prodaju kopija Softvera, kao i na davanje dozvole osobama za koje je Softver namenjen da rade isto to, u skladu sa sledećim uslovima:

Gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli naći će se u svim kopijama ili bitnijim delovima Softvera.

SOFTVER SE PRUŽA „TAKAV KAKAV JESTE“ BEZ BILO KAKVIH GARANCIJA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJU PRAVA. AUTORI ILI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVO POTRAŽIVANJE, ŠTETE ILI NEKU DRUGU VRSTU ODGOVORNOSTI, BILO DA SE ODGOVORNOST TEMELJI NA UGOVORU, DELIKTU ILI NEČEM DRUGOM ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA, NJEGOVOG KORIŠĆENJA ILI DRUGIH RADNJI U VEZI SA SOFTVEROM, ODNOSNO ŠTO NASTAJE KAO POSLEDICA TOGA ILI JE POVEZANO SA TIM.

Dodatne informacije o licencama

Licenca za RestKit

Autorska prava 2009–2012. The RestKit Project

Licencirano je na osnovu Apache licence, verzija 2.0 („Licenca“); možete da koristite ovu datoteku samo u skladu sa Licencom. Kopiju Licence možete da dobijete na http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Ako drugačije ne nalaže važeći zakon ili pisani ugovor, softver koji se distribuira na osnovu Licence distribuira se „TAKAV KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVIH GARANCIJA ILI USLOVA, bilo izričitih ili podrazumevanih. U Licenci pronađite konkretni tekst koji reguliše dozvole i ograničenja u skladu sa ovom Licencom.

Uslovi korišćenja

Licenca za CocoaLumberjack

Autorska prava (c) 2010–2015, Deusty, LLC

Sva prava zadržana.

Dozvoljena je ponovna distribucija i korišćenje ovog softvera u izvornom i binarnom obliku, sa izmenama ili bez njih, ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

 • Pri ponovnoj distribuciji izvornog koda morate da zadržite gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti.
 • Ne smete da koristite ime Deusty niti imena njegovih saradnika u svrhe davanja preporuka ili promocije proizvoda izvedenih iz ovog softvera bez prethodne pisane dozvole kompanije Deusty, LLC.

VLASNICI AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI PRUŽAJU OVAJ SOFTVER „TAKAV KAKAV JESTE“ I ODRIČU SE SVIH IZRIČITIH I PODRAZUMEVANIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMEVANE GARANCIJE PODESNOSTI ZA PRODAJU I PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU. VLASNIK AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVE DIREKTNE, POSREDNE, SLUČAJNE, POSEBNE, KAZNENE ILI POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, DOBAVLJANJE ZAMENE ZA ROBU ILI USLUGE; GUBITAK MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA, PODATAKA ILI PROFITA ILI PREKID U POSLOVANJU) BEZ OBZIRA NA NJIHOV UZROK I NA TEORIJU ODGOVORNOSTI, BILO DA SE NAČELO O ODGOVORNOSTI TEMELJI NA UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEPAŽNJU ILI DRUGE UZROKE), A KOJE NA BILO KOJI NAČIN PROISTIČU IZ KORIŠĆENJA OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO SU VLASNIK AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI BILI OBAVEŠTENI O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE.

Uslovi korišćenja

Licenca za SOCKit

Autorska prava 2011–2014. NimbusKit

Licencirano je na osnovu Apache licence, verzija 2.0 („Licenca“); možete da koristite ovu datoteku samo u skladu sa Licencom. Kopiju Licence možete da dobijete na http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Ako drugačije ne nalaže važeći zakon ili pisani ugovor, softver koji se distribuira na osnovu Licence distribuira se „TAKAV KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVIH GARANCIJA ILI USLOVA, bilo izričitih ili podrazumevanih. U Licenci pronađite konkretni tekst koji reguliše dozvole i ograničenja u skladu sa ovom Licencom.

Uslovi korišćenja

Licenca za MagicalRecord

Autorska prava (c) 2010–2015, Magical Panda Software, LLC

Ovim besplatno dajemo dozvolu bilo kojoj osobi koja nabavi kopiju ovog softvera i povezane datoteke za dokumentaciju („Softver“) da neograničeno koristi Softver, uključujući, bez ograničenja, prava na korišćenje, kopiranje, menjanje, spajanje, objavljivanje, distribuciju, podlicenciranje i/ili prodaju kopija Softvera, kao i na davanje dozvole osobama za koje je Softver namenjen da rade isto to, u skladu sa sledećim uslovima:

Gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli naći će se u svim kopijama ili bitnijim delovima Softvera.

Ova softverska licenca je u skladu sa standardnom MIT licencom.

SOFTVER SE PRUŽA „TAKAV KAKAV JESTE“ BEZ BILO KAKVIH GARANCIJA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJU PRAVA. AUTORI ILI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVO POTRAŽIVANJE, ŠTETE ILI NEKU DRUGU VRSTU ODGOVORNOSTI, BILO DA SE ODGOVORNOST TEMELJI NA UGOVORU, DELIKTU ILI NEČEM DRUGOM ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA, NJEGOVOG KORIŠĆENJA ILI DRUGIH RADNJI U VEZI SA SOFTVEROM, ODNOSNO ŠTO NASTAJE KAO POSLEDICA TOGA ILI JE POVEZANO SA TIM.

Uslovi korišćenja

Licenca za Masonry

Autorska prava (c) 2011–2012. Masonry Team - https://github.com/SnapKit/Masonry

Ovim besplatno dajemo dozvolu bilo kojoj osobi koja nabavi kopiju ovog softvera i povezane datoteke za dokumentaciju („Softver“) da neograničeno koristi Softver, uključujući, bez ograničenja, prava na korišćenje, kopiranje, menjanje, spajanje, objavljivanje, distribuciju, podlicenciranje i/ili prodaju kopija Softvera, kao i na davanje dozvole osobama za koje je Softver namenjen da rade isto to, u skladu sa sledećim uslovima:

Gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli naći će se u svim kopijama ili bitnijim delovima Softvera.

SOFTVER SE PRUŽA „TAKAV KAKAV JESTE“ BEZ BILO KAKVIH GARANCIJA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJU PRAVA. AUTORI ILI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVO POTRAŽIVANJE, ŠTETE ILI NEKU DRUGU VRSTU ODGOVORNOSTI, BILO DA SE ODGOVORNOST TEMELJI NA UGOVORU, DELIKTU ILI NEČEM DRUGOM ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA, NJEGOVOG KORIŠĆENJA ILI DRUGIH RADNJI U VEZI SA SOFTVEROM, ODNOSNO ŠTO NASTAJE KAO POSLEDICA TOGA ILI JE POVEZANO SA TIM.

Uslovi korišćenja

Licenca za card.io

Autorska prava (c) 2013–2016. PayPal Holdings, Inc.

Ovim besplatno dajemo dozvolu bilo kojoj osobi koja nabavi kopiju ovog softvera i povezane datoteke za dokumentaciju („Softver“) da neograničeno koristi Softver, uključujući, bez ograničenja, prava na korišćenje, kopiranje, menjanje, spajanje, objavljivanje, distribuciju, podlicenciranje i/ili prodaju kopija Softvera, kao i na davanje dozvole osobama za koje je Softver namenjen da rade isto to, u skladu sa sledećim uslovima:

Gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli naći će se u svim kopijama ili bitnijim delovima Softvera.

SOFTVER SE PRUŽA „TAKAV KAKAV JESTE“ BEZ BILO KAKVIH GARANCIJA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJU PRAVA. AUTORI ILI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVO POTRAŽIVANJE, ŠTETE ILI NEKU DRUGU VRSTU ODGOVORNOSTI, BILO DA SE ODGOVORNOST TEMELJI NA UGOVORU, DELIKTU ILI NEČEM DRUGOM ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA, NJEGOVOG KORIŠĆENJA ILI DRUGIH RADNJI U VEZI SA SOFTVEROM, ODNOSNO ŠTO NASTAJE KAO POSLEDICA TOGA ILI JE POVEZANO SA TIM.

Uslovi korišćenja

Licenca za uidevice-extension

Biblioteka za card.io sadrži izvorni kôd izveden iz biblioteke Erike Sadun za uidevice-extension

Autorska prava (c) 2012, Erika Sadun. Sva prava zadržana.

Dozvoljena je ponovna distribucija i korišćenje u izvornom i binarnom obliku, sa izmenama ili bez njih, ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

 • Pri ponovnoj distribuciji izvornog koda morate da zadržite gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti.
 • Pri ponovnoj distribuciji u binarnom obliku morate da uvrstite gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti u dokumentaciju i/ili drugi materijal koji navodite pri distribuciji.
 • VLASNICI AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI PRUŽAJU OVAJ SOFTVER „TAKAV KAKAV JESTE“ I ODRIČU SE SVIH IZRIČITIH I PODRAZUMEVANIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMEVANE GARANCIJE PODESNOSTI ZA PRODAJU I PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU. VLASNIK AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVE DIREKTNE, POSREDNE, SLUČAJNE, POSEBNE, KAZNENE ILI POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, DOBAVLJANJE ZAMENE ZA ROBU ILI USLUGE; GUBITAK MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA, PODATAKA ILI PROFITA ILI PREKID U POSLOVANJU) BEZ OBZIRA NA NJIHOV UZROK I NA TEORIJU ODGOVORNOSTI, BILO DA SE NAČELO O ODGOVORNOSTI TEMELJI NA UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEPAŽNJU ILI DRUGE UZROKE), A KOJE NA BILO KOJI NAČIN PROISTIČU IZ KORIŠĆENJA OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO SU VLASNIK AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI BILI OBAVEŠTENI O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE.

Izvor za ovu biblioteku je dostupan ovde: https://github.com/erica/uidevice-extension

Licenca za Eigen

Licencirano je prevashodno na osnovu licence Mozilla Public License, verzija 2.0 („Licenca“). Kopiju licence MPL 2.0 možete da dobijete na http://www.mozilla.org/MPL/2.0

Kopija izvornog koda je dostupna na https://bitbucket.org/eigen/eigen/ ili preko sajta http://eigen.tuxfamily.org/

Uslovi korišćenja

Licenca za OpenCV

Autorska prava (C) 2000–2016, Intel Corporation. Sva prava zadržana.
Autorska prava (C) 2009–2011, Willow Garage Inc. Sva prava zadržana.
Autorska prava (C) 2009–2016, NVIDIA Corporation. Sva prava zadržana.
Autorska prava (C) 2010–2013, Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava zadržana.
Autorska prava (C) 2015–2016, OpenCV Foundation. Sva prava zadržana.
Autorska prava (C) 2015–2016, Itseez Inc. Sva prava zadržana.

Dozvoljena je ponovna distribucija i korišćenje u izvornom i binarnom obliku, sa izmenama ili bez njih, ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

 • Pri ponovnoj distribuciji izvornog koda morate da zadržite gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti.
 • Pri ponovnoj distribuciji u binarnom obliku morate da uvrstite gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti u dokumentaciju i/ili drugi materijal koji navodite pri distribuciji.
 • Ne smete da koristite ime Facebook niti imena njegovih saradnika u svrhe davanja preporuka ili promocije proizvoda izvedenih iz ovog softvera bez prethodne pisane dozvole.

Vlasnici autorskih prava i saradnici pružaju ovaj softver „takav kakav jeste“ i odriču se svih izričitih i podrazumevanih garancija, uključujući, bez ograničenja, podrazumevane garancije podesnosti za prodaju i podesnosti za određenu namenu. Vlasnici autorskih prava i saradnici ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakve direktne, posredne, slučajne, posebne, kaznene ili posledične štete (uključujući, bez ograničenja, dobavljanje zamene za robu ili usluge; gubitak mogućnosti korišćenja, podataka ili profita ili prekid u poslovanju) bez obzira na njihov uzrok i na teoriju odgovornosti, bilo da se načelo o odgovornosti temelji na ugovoru, striktnoj odgovornosti ili deliktu (uključujući nepažnju ili druge uzroke), a koje na bilo koji način proističu iz korišćenja ovog softvera, čak i ako su vlasnik autorskih prava i saradnici bili obavešteni o mogućnosti nastanka takve štete.

Uslovi korišćenja

Licenca za softver Kahuna

Sav tekst i dizajn su zaštićeni autorskim pravima (c) 2012–2014. Kahuna, Inc. Sva prava zadržana.

Uslovi korišćenja

Licenca za FMDB

Autorska prava (c) 2008–2014. Flying Meat Inc.

Ovim besplatno dajemo dozvolu bilo kojoj osobi koja nabavi kopiju ovog softvera i povezane datoteke za dokumentaciju („Softver“) da neograničeno koristi Softver, uključujući, bez ograničenja, prava na korišćenje, kopiranje, menjanje, spajanje, objavljivanje, distribuciju, podlicenciranje i/ili prodaju kopija Softvera, kao i na davanje dozvole osobama za koje je Softver namenjen da rade isto to, u skladu sa sledećim uslovima:

Gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli naći će se u svim kopijama ili bitnijim delovima Softvera.

SOFTVER SE PRUŽA „TAKAV KAKAV JESTE“ BEZ BILO KAKVIH GARANCIJA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJU PRAVA. AUTORI ILI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVO POTRAŽIVANJE, ŠTETE ILI NEKU DRUGU VRSTU ODGOVORNOSTI, BILO DA SE ODGOVORNOST TEMELJI NA UGOVORU, DELIKTU ILI NEČEM DRUGOM ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA, NJEGOVOG KORIŠĆENJA ILI DRUGIH RADNJI U VEZI SA SOFTVEROM, ODNOSNO ŠTO NASTAJE KAO POSLEDICA TOGA ILI JE POVEZANO SA TIM.

Uslovi korišćenja

Licenca za MBProgressHUD

Autorska prava (c) 2009–2015. Matej Bukovinski

Ovim besplatno dajemo dozvolu bilo kojoj osobi koja nabavi kopiju ovog softvera i povezane datoteke za dokumentaciju („Softver“) da neograničeno koristi Softver, uključujući, bez ograničenja, prava na korišćenje, kopiranje, menjanje, spajanje, objavljivanje, distribuciju, podlicenciranje i/ili prodaju kopija Softvera, kao i na davanje dozvole osobama za koje je Softver namenjen da rade isto to, u skladu sa sledećim uslovima:

Gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli naći će se u svim kopijama ili bitnijim delovima Softvera.

SOFTVER SE PRUŽA „TAKAV KAKAV JESTE“ BEZ BILO KAKVIH GARANCIJA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJU PRAVA. AUTORI ILI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVO POTRAŽIVANJE, ŠTETE ILI NEKU DRUGU VRSTU ODGOVORNOSTI, BILO DA SE ODGOVORNOST TEMELJI NA UGOVORU, DELIKTU ILI NEČEM DRUGOM ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA, NJEGOVOG KORIŠĆENJA ILI DRUGIH RADNJI U VEZI SA SOFTVEROM, ODNOSNO ŠTO NASTAJE KAO POSLEDICA TOGA ILI JE POVEZANO SA TIM.

Uslovi korišćenja

Licenca za BlocksKit

Autorska prava (c) 2011–2015. Zakari Valdovski, Aleksander Ejkers i BlocksKit saradnici

Ovim besplatno dajemo dozvolu bilo kojoj osobi koja nabavi kopiju ovog softvera i povezane datoteke za dokumentaciju („Softver“) da neograničeno koristi Softver, uključujući, bez ograničenja, prava na korišćenje, kopiranje, menjanje, spajanje, objavljivanje, distribuciju, podlicenciranje i/ili prodaju kopija Softvera, kao i na davanje dozvole osobama za koje je Softver namenjen da rade isto to, u skladu sa sledećim uslovima:

Gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli naći će se u svim kopijama ili bitnijim delovima Softvera.

SOFTVER SE PRUŽA „TAKAV KAKAV JESTE“ BEZ BILO KAKVIH GARANCIJA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJU PRAVA. AUTORI ILI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVO POTRAŽIVANJE, ŠTETE ILI NEKU DRUGU VRSTU ODGOVORNOSTI, BILO DA SE ODGOVORNOST TEMELJI NA UGOVORU, DELIKTU ILI NEČEM DRUGOM ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA, NJEGOVOG KORIŠĆENJA ILI DRUGIH RADNJI U VEZI SA SOFTVEROM, ODNOSNO ŠTO NASTAJE KAO POSLEDICA TOGA ILI JE POVEZANO SA TIM.

Uslovi korišćenja

Licenca za pop – BSD

Autorska prava (c) 2014, Facebook, Inc. Sva prava zadržana.

Dozvoljena je ponovna distribucija i korišćenje u izvornom i binarnom obliku, sa izmenama ili bez njih, ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

 • Pri ponovnoj distribuciji izvornog koda morate da zadržite gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti.
 • Pri ponovnoj distribuciji u binarnom obliku morate da uvrstite gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti u dokumentaciju i/ili drugi materijal koji navodite pri distribuciji.
 • Ne smete da koristite ime Facebook niti imena njegovih saradnika u svrhe davanja preporuka ili promocije proizvoda izvedenih iz ovog softvera bez prethodne pisane dozvole.

VLASNICI AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI PRUŽAJU OVAJ SOFTVER „TAKAV KAKAV JESTE“ I ODRIČU SE SVIH IZRIČITIH I PODRAZUMEVANIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMEVANE GARANCIJE PODESNOSTI ZA PRODAJU I PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU. VLASNIK AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVE DIREKTNE, POSREDNE, SLUČAJNE, POSEBNE, KAZNENE ILI POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, DOBAVLJANJE ZAMENE ZA ROBU ILI USLUGE; GUBITAK MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA, PODATAKA ILI PROFITA ILI PREKID U POSLOVANJU) BEZ OBZIRA NA NJIHOV UZROK I NA TEORIJU ODGOVORNOSTI, BILO DA SE NAČELO O ODGOVORNOSTI TEMELJI NA UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEPAŽNJU ILI DRUGE UZROKE), A KOJE NA BILO KOJI NAČIN PROISTIČU IZ KORIŠĆENJA OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO SU VLASNIK AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI BILI OBAVEŠTENI O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE.

Uslovi korišćenja

Licenca za Bolts

Licenca za BSD

Za softver Bolts

Autorska prava (c) 2013–sada, Facebook, Inc. Sva prava zadržana.

Dozvoljena je ponovna distribucija i korišćenje u izvornom i binarnom obliku, sa izmenama ili bez njih, ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

 • Pri ponovnoj distribuciji izvornog koda morate da zadržite gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti.
 • Pri ponovnoj distribuciji u binarnom obliku morate da uvrstite gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti u dokumentaciju i/ili drugi materijal koji navodite pri distribuciji.
 • Ne smete da koristite ime Facebook niti imena njegovih saradnika u svrhe davanja preporuka ili promocije proizvoda izvedenih iz ovog softvera bez prethodne pisane dozvole.

VLASNICI AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI PRUŽAJU OVAJ SOFTVER „TAKAV KAKAV JESTE“ I ODRIČU SE SVIH IZRIČITIH I PODRAZUMEVANIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMEVANE GARANCIJE PODESNOSTI ZA PRODAJU I PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU. VLASNIK AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVE DIREKTNE, POSREDNE, SLUČAJNE, POSEBNE, KAZNENE ILI POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, DOBAVLJANJE ZAMENE ZA ROBU ILI USLUGE; GUBITAK MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA, PODATAKA ILI PROFITA ILI PREKID U POSLOVANJU) BEZ OBZIRA NA NJIHOV UZROK I NA TEORIJU ODGOVORNOSTI, BILO DA SE NAČELO O ODGOVORNOSTI TEMELJI NA UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEPAŽNJU ILI DRUGE UZROKE), A KOJE NA BILO KOJI NAČIN PROISTIČU IZ KORIŠĆENJA OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO SU VLASNIK AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI BILI OBAVEŠTENI O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE.

Uslovi korišćenja

Licenca za SFHFKeychainUtils

Napravio ga je Baz Andersen 20.10.2008. Delimično je zasnovano na programerskom kodu Džonatana Vajta, Džona Krozbija i Majka Malouna. Autorska prava 2008. Sci-Fi Hi-Fi. Sva prava zadržana.

Ovim besplatno dajemo dozvolu bilo kojoj osobi koja nabavi kopiju ovog softvera i povezane datoteke za dokumentaciju („Softver“) da neograničeno koristi Softver, uključujući, bez ograničenja, prava na korišćenje, kopiranje, menjanje, spajanje, objavljivanje, distribuciju, podlicenciranje i/ili prodaju kopija Softvera, kao i na davanje dozvole osobama za koje je Softver namenjen da rade isto to, u skladu sa sledećim uslovima:

Gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli naći će se u svim kopijama ili bitnijim delovima Softvera.

SOFTVER SE PRUŽA „TAKAV KAKAV JESTE“ BEZ BILO KAKVIH GARANCIJA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJU PRAVA. AUTORI ILI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVO POTRAŽIVANJE, ŠTETE ILI NEKU DRUGU VRSTU ODGOVORNOSTI, BILO DA SE ODGOVORNOST TEMELJI NA UGOVORU, DELIKTU ILI NEČEM DRUGOM ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA, NJEGOVOG KORIŠĆENJA ILI DRUGIH RADNJI U VEZI SA SOFTVEROM, ODNOSNO ŠTO NASTAJE KAO POSLEDICA TOGA ILI JE POVEZANO SA TIM.

Dodatne informacije o licencama

Licenca za JSON radni okvir:

Autorska prava (c) 2007-2011. Stig Brautaset 
Sva prava zadržana.

Dozvoljena je ponovna distribucija i korišćenje u izvornom i binarnom obliku, sa izmenama ili bez njih, ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

 • Pri ponovnoj distribuciji izvornog koda morate da zadržite gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti.
 • Pri ponovnoj distribuciji u binarnom obliku morate da uvrstite gorenavedeno obaveštenje o autorskim pravima, ovu listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti u dokumentaciju i/ili drugi materijal koji navodite pri distribuciji.
 • Ne smete da koristite ime Stig Brautaset niti imena njegovih saradnika u svrhe davanja preporuka ili promocije proizvoda izvedenih iz ovog softvera bez prethodne pisane dozvole.

VLASNICI AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI PRUŽAJU OVAJ SOFTVER „TAKAV KAKAV JESTE“ I ODRIČU SE SVIH IZRIČITIH I PODRAZUMEVANIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMEVANE GARANCIJE PODESNOSTI ZA PRODAJU I PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU. VLASNIK AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVE DIREKTNE, POSREDNE, SLUČAJNE, POSEBNE, KAZNENE ILI POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, DOBAVLJANJE ZAMENE ZA ROBU ILI USLUGE; GUBITAK MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA, PODATAKA ILI PROFITA ILI PREKID U POSLOVANJU) BEZ OBZIRA NA NJIHOV UZROK I NA TEORIJU ODGOVORNOSTI, BILO DA SE NAČELO O ODGOVORNOSTI TEMELJI NA UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEPAŽNJU ILI DRUGE UZROKE), A KOJE NA BILO KOJI NAČIN PROISTIČU IZ KORIŠĆENJA OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO SU VLASNIK AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI BILI OBAVEŠTENI O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE.


 

Licence za Android

Licenca za Epoxy:

Autorska prava 2016. Airbnb, Inc.

Licencirano je na osnovu Apache licence, verzija 2.0 („Licenca“); možete da koristite ovu datoteku samo u skladu sa Licencom. Kopiju Licence možete da dobijete na http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Ako drugačije ne nalaže važeći zakon ili pisani ugovor, softver koji se distribuira na osnovu Licence distribuira se „TAKAV KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVIH GARANCIJA ILI USLOVA, bilo izričitih ili podrazumevanih. U Licenci pronađite konkretni tekst koji reguliše dozvole i ograničenja u skladu sa ovom Licencom.

Uslovi korišćenja

Licenca za OkHttp

Autorska prava 2016. Square, Inc.

Licencirano je na osnovu Apache licence, verzija 2.0 („Licenca“); možete da koristite ovu datoteku samo u skladu sa Licencom. Kopiju Licence možete da dobijete na http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Ako drugačije ne nalaže važeći zakon ili pisani ugovor, softver koji se distribuira na osnovu Licence distribuira se „TAKAV KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVIH GARANCIJA ILI USLOVA, bilo izričitih ili podrazumevanih. U Licenci pronađite konkretni tekst koji reguliše dozvole i ograničenja u skladu sa ovom Licencom.

Uslovi korišćenja

Licenca za Retrofit

Autorska prava 2013. Square, Inc.

Licencirano je na osnovu Apache licence, verzija 2.0 („Licenca“); možete da koristite ovu datoteku samo u skladu sa Licencom. Kopiju Licence možete da dobijete na http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Ako drugačije ne nalaže važeći zakon ili pisani ugovor, softver koji se distribuira na osnovu Licence distribuira se „TAKAV KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVIH GARANCIJA ILI USLOVA, bilo izričitih ili podrazumevanih. U Licenci pronađite konkretni tekst koji reguliše dozvole i ograničenja u skladu sa ovom Licencom.

Uslovi korišćenja

Licenca za StickyGridHeaders

Autorska prava (c) 2013. Tonik Artos

Licencirano je na osnovu Apache licence, verzija 2.0 („Licenca“); možete da koristite ovu datoteku samo u skladu sa Licencom. Kopiju Licence možete da dobijete na http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Ako drugačije ne nalaže važeći zakon ili pisani ugovor, softver koji se distribuira na osnovu Licence distribuira se „TAKAV KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVIH GARANCIJA ILI USLOVA, bilo izričitih ili podrazumevanih. U Licenci pronađite konkretni tekst koji reguliše dozvole i ograničenja u skladu sa ovom Licencom.

Uslovi korišćenja

Licenca za Dagger

Autorska prava 2013. Square, Inc.

Licencirano je na osnovu Apache licence, verzija 2.0 („Licenca“); možete da koristite ovu datoteku samo u skladu sa Licencom. Kopiju Licence možete da dobijete na http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Ako drugačije ne nalaže važeći zakon ili pisani ugovor, softver koji se distribuira na osnovu Licence distribuira se „TAKAV KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVIH GARANCIJA ILI USLOVA, bilo izričitih ili podrazumevanih. U Licenci pronađite konkretni tekst koji reguliše dozvole i ograničenja u skladu sa ovom Licencom.

Uslovi korišćenja

Licenca za Signpost

Autorska prava (c) 2009. Matijas Kepler

Licencirano je na osnovu Apache licence, verzija 2.0 („Licenca“); možete da koristite ovu datoteku samo u skladu sa Licencom. Kopiju Licence možete da dobijete na http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Ako drugačije ne nalaže važeći zakon ili pisani ugovor, softver koji se distribuira na osnovu Licence distribuira se „TAKAV KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVIH GARANCIJA ILI USLOVA, bilo izričitih ili podrazumevanih. U Licenci pronađite konkretni tekst koji reguliše dozvole i ograničenja u skladu sa ovom Licencom.

Dodatne informacije o licencama

Licenca za Apache commons-logging

Autorska prava 2003–2014. The Apache Software Foundation

Ovaj proizvod sadrži softver programiran u kompaniji The Apache Software Foundation (http://www.apache.org).

Licencirano je na osnovu Apache licence, verzija 2.0 („Licenca“); možete da koristite ovu datoteku samo u skladu sa Licencom. Kopiju Licence možete da dobijete na http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Ako drugačije ne nalaže važeći zakon ili pisani ugovor, softver koji se distribuira na osnovu Licence distribuira se „TAKAV KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVIH GARANCIJA ILI USLOVA, bilo izričitih ili podrazumevanih. U Licenci pronađite konkretni tekst koji reguliše dozvole i ograničenja u skladu sa ovom Licencom.

Uslovi korišćenja

Licenca za Apache xmlrpc

Autorska prava The Apache Software Foundation

Ovaj proizvod sadrži softver programiran u kompaniji The Apache Software Foundation (http://www.apache.org).

Licencirano je na osnovu Apache licence, verzija 2.0 („Licenca“); možete da koristite ovu datoteku samo u skladu sa Licencom. Kopiju Licence možete da dobijete na http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Ako drugačije ne nalaže važeći zakon ili pisani ugovor, softver koji se distribuira na osnovu Licence distribuira se „TAKAV KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVIH GARANCIJA ILI USLOVA, bilo izričitih ili podrazumevanih. U Licenci pronađite konkretni tekst koji reguliše dozvole i ograničenja u skladu sa ovom Licencom.

Uslovi korišćenja

Licenca za Apache ws-commons-util

Autorska prava 2003, 2005. The Apache Software Foundation

Licencirano je na osnovu Apache licence, verzija 2.0 („Licenca“); možete da koristite ovu datoteku samo u skladu sa Licencom.

Kopiju Licence možete da dobijete na http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Ako drugačije ne nalaže važeći zakon ili pisani ugovor, softver koji se distribuira na osnovu Licence distribuira se „TAKAV KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVIH GARANCIJA ILI USLOVA, bilo izričitih ili podrazumevanih. U Licenci pronađite konkretni tekst koji reguliše dozvole i ograničenja u skladu sa ovom Licencom.

Uslovi korišćenja

Licenca za Apache http-mime

Autorska prava The Apache Software Foundation

Ovaj proizvod sadrži softver programiran u kompaniji The Apache Software Foundation (http://www.apache.org).

Licencirano je na osnovu Apache licence, verzija 2.0 („Licenca“); možete da koristite ovu datoteku samo u skladu sa Licencom. Kopiju Licence možete da dobijete na http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Ako drugačije ne nalaže važeći zakon ili pisani ugovor, softver koji se distribuira na osnovu Licence distribuira se „TAKAV KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVIH GARANCIJA ILI USLOVA, bilo izričitih ili podrazumevanih. U Licenci pronađite konkretni tekst koji reguliše dozvole i ograničenja u skladu sa ovom Licencom.

Uslovi korišćenja

Licenca za softver RxJava

Autorska prava (c) 2016–sada, RxJava saradnici.

Licencirano je na osnovu Apache licence, verzija 2.0 („Licenca“); možete da koristite ovu datoteku samo u skladu sa Licencom. Kopiju Licence možete da dobijete na http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Ako drugačije ne nalaže važeći zakon ili pisani ugovor, softver koji se distribuira na osnovu Licence distribuira se „TAKAV KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVIH GARANCIJA ILI USLOVA, bilo izričitih ili podrazumevanih. U Licenci pronađite konkretni tekst koji reguliše dozvole i ograničenja u skladu sa ovom Licencom.

Uslovi korišćenja

Licenca za Android Open Source Project:

Autorska prava (c) 2005–2008. Google Inc., licencirano je na osnovu Apache licence, verzija 2.0 („Licenca“); možete da koristite ovu datoteku isključivo u skladu sa Licencom. Kopiju Licence možete da dobijete na http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Ako drugačije ne nalaže važeći zakon ili pisani ugovor, softver koji se distribuira na osnovu Licence distribuira se „TAKAV KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVIH GARANCIJA ILI USLOVA, bilo izričitih ili podrazumevanih. U Licenci pronađite konkretni tekst koji reguliše dozvole i ograničenja u skladu sa ovom Licencom.

Licenca za ormlite

Ovim dajemo dozvolu za korišćenje, kopiranje, menjanje i/ili distribuciju ovog softvera za bilo koju namenu uz naknadu ili bez nje pod uslovom da se ovo obaveštenje o dozvoli pojavljuje u svim kopijama.

SOFTVER SE PRUŽA „TAKAV KAKAV JESTE“ I AUTOR SE ODRIČE SVIH GARANCIJA U VEZI SA OVIM SOFTVEROM, UKLJUČUJUĆI SVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU I ODREĐENU NAMENU. AUTOR NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVE POSEBNE, DIREKTNE, POSREDNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE ILI BILO KAKVE ŠTETE KOJE NASTANU ZBOG GUBITKA MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA, GUBITKA PODATAKA ILI PROFITA, BILO DA SE ODGOVORNOST TEMELJI NA UGOVORU, NEPAŽNJI ILI NEKOM DRUGOM DELIKTU, A KOJE PROISTIČU IZ KORIŠĆENJA ILI FUNKCIONISANJA OVOG SOFTVERA ILI U VEZI SA NJIMA.

Autora možete da kontaktirate na http://ormlite.com/

Uslovi korišćenja

Licenca za UrlImageViewHelper

Autorska prava 2012. Kušik Data

Licencirano je na osnovu Apache licence, verzija 2.0 („Licenca“); možete da koristite ovu datoteku samo u skladu sa Licencom. Kopiju Licence možete da dobijete na http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Ako drugačije ne nalaže važeći zakon ili pisani ugovor, softver koji se distribuira na osnovu Licence distribuira se „TAKAV KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVIH GARANCIJA ILI USLOVA, bilo izričitih ili podrazumevanih. U Licenci pronađite konkretni tekst koji reguliše dozvole i ograničenja u skladu sa ovom Licencom.

Uslovi korišćenja

Licenca za Google-GSON radni okvir:

Autorska prava (c) 2008-2009. Google Inc.

Licencirano je na osnovu Apache licence, verzija 2.0 („Licenca“); možete da koristite ovu datoteku samo u skladu sa Licencom. Kopiju Licence možete da dobijete na http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Uslovi korišćenja

Licenca za Joda-Time

Ovaj proizvod sadrži softver koji je programirala kompanija Joda.org (http://www.joda.org/).

Licencirano je na osnovu Apache licence, verzija 2.0 („Licenca“); možete da koristite ovu datoteku samo u skladu sa Licencom. Kopiju Licence možete da dobijete na http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Ako drugačije ne nalaže važeći zakon ili pisani ugovor, softver koji se distribuira na osnovu Licence distribuira se „TAKAV KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVIH GARANCIJA ILI USLOVA, bilo izričitih ili podrazumevanih. U Licenci pronađite konkretni tekst koji reguliše dozvole i ograničenja u skladu sa ovom Licencom.

Uslovi korišćenja


 

Licence za više platformi

Licenca za paket za razvoj softvera Google mobilnih oglasa za iOS i Android

Autorska prava (c) 2015. Google Inc.

Licencirano je na osnovu Apache licence, verzija 2.0 („Licenca“); možete da koristite ovu datoteku samo u skladu sa Licencom. Kopiju Licence možete da dobijete na http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Uslovi korišćenja

Licenca za paket za razvoj softvera Google indeksiranja aplikacija za iOS i Android

Autorska prava (c) 2015. Google Inc.

Licencirano je na osnovu Apache licence, verzija 2.0 („Licenca“); možete da koristite ovu datoteku samo u skladu sa Licencom. Kopiju Licence možete da dobijete na http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Uslovi korišćenja

Licenca za Distimo

Autorska prava (c) 2012. Distimo. Sva prava zadržana.

Licencirano je na osnovu Apache licence, verzija 2.0 („Licenca“); možete da koristite ovu datoteku samo u skladu sa Licencom. Kopiju Licence možete da dobijete na http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Ako drugačije ne nalaže važeći zakon ili pisani ugovor, softver koji se distribuira na osnovu Licence distribuira se „TAKAV KAKAV JESTE“, BEZ BILO KAKVIH GARANCIJA ILI USLOVA, bilo izričitih ili podrazumevanih. U Licenci pronađite konkretni tekst koji reguliše dozvole i ograničenja u skladu sa ovom Licencom.

Uslovi korišćenja

Licenca za Facebook paket za razvoj softvera za iOS i Android

Autorska prava (c) 2014–sada, Facebook, Inc. Sva prava zadržana.

Ovim vam dajemo neekskluzivnu i besplatnu licencu u celom svetu za korišćenje, kopiranje, menjanje i distribuciju ovog softvera u izvornom kodu ili binarnom obliku radi korišćenja u vezi sa veb uslugama i API-jima koje pruža Facebook.

Kao i sa bilo kojim softverom koji se integriše sa Facebook platformom, korišćenje ovog softvera je regulisano Facebook principima i smernicama za programere [http://developers.facebook.com/policy/]. Ovo obaveštenje o autorskim pravima naći će se u svim kopijama ili bitnim delovima softvera.

SOFTVER SE PRUŽA „TAKAV KAKAV JESTE“ BEZ BILO KAKVIH GARANCIJA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJU PRAVA. AUTORI ILI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVO POTRAŽIVANJE, ŠTETE ILI NEKU DRUGU VRSTU ODGOVORNOSTI, BILO DA SE ODGOVORNOST TEMELJI NA UGOVORU, DELIKTU ILI NEČEM DRUGOM ŠTO PROISTIČE IZ SOFTVERA, NJEGOVOG KORIŠĆENJA ILI DRUGIH RADNJI U VEZI SA SOFTVEROM, ODNOSNO ŠTO NASTAJE KAO POSLEDICA TOGA ILI JE POVEZANO SA TIM.

Uslovi korišćenja: iOS Android

Licenca za Skobbler

Autorska prava 2014. Telenav, Inc. – Sva prava zadržana.

Prikazivanje mapa omogućava Scout – http://developer.skobbler.com

Izvor podataka za mape: Autorska prava OpenStreetMaps saradnici http://www.openstreetmap.org/copyright

Digitalni podaci o uzvišenjima: http://www.viewfinderpanoramas.org/

Wikipedia i Wikitravel su licencirani na osnovu licence http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

Autorska prava Google breakpad (potražite detalje u odeljku o autorskim pravima)

Fontovi su (c) Bitstream (potražite detalje u odeljku o autorskim pravima), (c) Architects Daughter (potražite detalje u odeljku o autorskim pravima), (c) Roboto (potražite detalje u odeljku o autorskim pravima) i (c) Open Sans (potražite detalje u odeljku o autorskim pravima)

DODATNI USLOVI U VEZI SA TRIPADVISOR APLIKACIJOM ZA WINDOWS PHONE NA NOKIA UREĐAJIMA:

ODRICANJE GARANCIJE. APLIKACIJA SE LICENCIRA „TAKVA KAKVA JESTE“, „SA SVIM GREŠKAMA“ I „PREMA RASPOLOŽIVOSTI“. VI SNOSITE RIZIK NJENOG KORIŠĆENJA. TRIPADVISOR, U SVOJE IME I U IME KOMPANIJA NOKIA, MICROSOFT, SVIH OPERATERA PREKO ČIJIH BEŽIČNIH MREŽA SE DISTRIBUIRA APLIKACIJA I SVIH POVEZANIH FILIJALA I DOBAVLJAČA („DISTRIBUTERI“), NE DAJE NIKAKVE IZRIČITE GARANCIJE, JEMSTVA ILI USLOVE U VEZI SA OVOM APLIKACIJOM. PREMA LOKALNIM ZAKONIMA MOŽETE DA IMATE DODATNA PRAVA KAO POTROŠAČ, A KOJA OVAJ UGOVOR NE MOŽE DA PROMENI. U MERI DOZVOLJENOJ LOKALNIM ZAKONIMA, DISTRIBUTERI ISKLJUČUJU SVAKU PODRAZUMEVANU GARANCIJU I USLOVE, UKLJUČUJUĆI I ONE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJU PRAVA.

OGRANIČENJE PRAVNIH LEKOVA I ŠTETA I NJIHOVO ISKLJUČENJE. U MERI DOZVOLJENOJ ZAKONOM, MICROSOFT MOŽE DA NADOKNADI SAMO DIREKTNE ŠTETE U MAKSIMALNOM IZNOSU KOJI STE PLATILI ZA APLIKACIJU. SAGLASNI STE DA NI OD JEDNOG DISTRIBUTERA NEĆETE TRAŽITI NADOKNADU NIJEDNE DRUGE VRSTE ŠTETE, UKLJUČUJUĆI POSLEDIČNE ŠTETE, ŠTETE NASTALE USLED GUBITKA PROFITA, POSEBNE, POSREDNE ILI SLUČAJNE ŠTETE

Pripisivanje:

Mape

© 2014. Telenav, Inc. – Sva prava zadržana.
Prikazivanje mapa omogućava Scout – http://developer.scout.me
Izvor podataka za mape: © OpenStreetMaps saradnici http://www.openstreetmap.org/copyright

Digitalni podaci o uzvišenjima

http://www.viewfinderpanoramas.org/

Wikipedia i Wikitravel

Wikipedia i Wikitravel su licencirani na osnovu licence http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

Google breakpad

© Google breakpad (detalje potražite u odeljku o autorskim pravima)

Bitstream font

© Bitstream (detalje potražite u odeljku o autorskim pravima)

Architects Daughter font

© Architects Daughter (detalje potražite u odeljku o autorskim pravima)

Open Sans font

© Open Sans (detalje potražite u odeljku o autorskim pravima)