Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Mediasenter

Newsroom

Vilkår og merknader for TripAdvisors Webområde

Velkommen til TripAdvisors webområde eller mobile sider, herunder relaterte applikasjoner (samlet kalt dette "Webområdet"). Formålet med dette Webområdet er utelukkende å hjelpe kunder med å innhente informasjon om reiser, legge ut sine synspunkter i tilknytning til reiser, delta i interaktive reisefora, søke etter og foreta reisebestillinger, og for ingen andre formål. Termene "vi", "oss", "vår" og "TripAdvisor" henviser til TripAdvisor LLC, og våre tilknyttede selskap og webområder (samlet kalt "TripAdvisor"). Betegnelsen "du" henviser til kunden som besøker Webområdet og/eller som bidrar med innhold på dette Webområdet.

Dette Webområdet er tilgjengelig for deg på betingelse av at du helt og holdent aksepterer alle vilkår og merknader som vi angir nedenfor (samlet kalt "Avtalen"). Ved å åpne eller bruke dette Webområdet på noen måte, aksepterer du å være bundet av Avtalen og bekrefter at du har lest og forstått betingelsene. Les Avtalen nøye, da den inneholder informasjon vedrørende dine lovfestede rettigheter og begrensninger av disse rettighetene, samt en del angående gjeldende rett og verneting i forbindelse med tvister. Hvis du ikke godtar alle vilkårene, har du ikke rett til å bruke dette Webområdet.

Vi kan komme til å endre eller på annen måte modifisere Avtalen i fremtiden i henhold til Vilkårene heri, og du forstår og godtar at din fortsatte tilgang eller bruk av dette Webområdet etter slik endring signaliserer din godkjennelse av den oppdaterte eller modifiserte Avtalen. Vi oppgir datoen da endringer av Avtalen ble sist foretatt på bunnen av denne siden, og eventuelle revisjoner vil tre i kraft når den oppdaterte siden blir lagt ut. Vi varsler våre medlemmer om vesentlige endringer av disse vilkårene ved enten å sende en varsel til e-postadressen som du opplyste om ved registrering, eller ved å opplyse om dette på Webområdet vårt. Pass på at du besøker denne siden periodisk for å se gjennom den mest oppdaterte versjonen av Avtalen.

BRUK AV WEBOMRÅDET

Som en betingelse for bruk av dette Webområdet, garanterer du at (i) all informasjon du har oppgitt på dette Webområdet er sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig, (ii) hvis du har en TripAdvisor-konto, vil du beskytte kontoinformasjonen din og du vil overvåke og være fullstendig ansvarlig dersom andre enn deg bruker kontoen din, (iii) du er 13 år eller eldre dersom du registrerer deg for en konto og bidra på Webområdet og (iv) du har juridisk myndighet til å inngå denne Avtalen og bruke dette Webområdet i henhold til alle vilkår heri.

TripAdvisor samler ikke med viten og vilje inn informasjon om noen personer under 13 år. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å nekte enhver tilgang til dette Webområdet og tjenestene vi tilbyr, når som helst og av hvilken som helst grunn, herunder, men ikke begrenset til, brudd på denne Avtalen.

Kopiering, overføring, gjengivelse, duplisering, utlegging eller videreformidling av innhold eller deler av innhold på Webområdet er strengt forbudt uten forutgående skriftlig tillatelse fra TripAdvisor. Hvis du vil be om tillatelse, kan du kontakte TripAdvisor på følgende adresse:

Director, Partnerships and Business Development
TripAdvisor LLC
400 1st Avenue
Needham, MA 02494, USA

Brukere av dette Webområdet vil ikke bli belastet for bruk av Webområdet i henhold til disse vilkårene. Webområdet inneholder imidlertid koblinger til tredjeparters webområder som drives og eies av uavhengige tjenesteleverandører og forhandlere. På slike tredjeparters webområder kan bruk av bestemt materiale eller innhold på webområdet koste penger. Du må derfor foreta de undersøkelsene du føler er nødvendig eller passende før du fortsetter en transaksjon med en tredjepart for å finne ut om tjenesten koster penger. Dersom TripAdvisor oppgir informasjon om betaling på Webområdet, er denne informasjonen kun i informasjonsøyemed. TripAdvisor garanterer på ingen måte at denne informasjonen er korrekt, og er på ingen måte ansvarlig for innhold eller tjenester på tredjeparters webområder.

FORBUDTE AKTIVITETER

Innholdet og informasjonen på dette Webområdet (herunder, men ikke begrenset til, meldinger, data, informasjon, tekst, musikk, lyd, bilder, grafikk, video, kart, ikoner, programvare, kode eller annet materiale) samt infrastrukturen som brukes til å tilby slikt innhold og informasjon, er vår eiendom. Du samtykker til at du ikke på annen måte skal modifisere, kopiere, distribuere, overføre, vise, utføre, reprodusere, publisere, lisensiere, lage avledet arbeid fra, overføre, selge eller videreselge informasjon, programvare, produkter eller tjenester som innhentes fra eller gjennom dette Webområdet. I tillegg samtykker du til følgende:

 • (i) Ikke bruke dette Webområdet eller dets innhold til noe kommersielt formål;

 • (ii) Ikke åpne, overvåke eller kopiere innhold eller informasjon på dette Webområdet ved bruk av en robot eller andre automatiske metoder som spider eller scraper eller manuelle prosesser til noe formål uten vår uttrykkelige skriftlige tillatelse;

 • (iii) Overholde restriksjonene i alle automatiske topptekster om unntak på dette Webområdet, eller ikke omgå eller unngå andre tiltak som er iverksatt for å forhindre eller begrense tilgang til dette Webområdet;

 • (iv) Ikke utføre handlinger som etter vårt skjønn fører til, eller kan føre til, en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på vår infrastruktur;

 • (v) Ikke opprette koblinger til underliggende sider på dette Webområdet til noe formål uten uttrykkelig skriftlig tillatelse;

 • (vi) Ikke "ramme inn", "speile" eller på annen måte inkorporere deler av dette Webområdet på et annet webområde uten vår uttrykkelige skriftlige tillatelse; eller

 • (vii) Ikke forsøke å endre, oversette, tilpasse, redigere, dekompilere, desassemblere eller foreta omvendt kompilering (reverse engineer) av programvare som brukes av TripAdvisor i forbindelse med Webområdet eller tjenestene.

RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN OG OPPLYSNINGER

TripAdvisor mener det er viktig å beskytte personvernet ditt. Alle personlige opplysninger du legger ut på Webområdet, blir benyttet i henhold til retningslinjene for personvern. Klikk her for å vise våre Retningslinjer for personvern.

ANMELDELSER, KOMMENTARER OG BRUK AV ANDRE INTERAKTIVE OMRÅDER

Vi setter pris på å høre fra deg. Vær oppmerksom på at ved å sende inn innhold til dette Webområdet via e-post, innlegg på Webområdet eller lignende, herunder alle hotellanmeldelser, spørsmål, bilder, videoer, kommentarer, forslag, idéer og lignende i enhver innsendelse (samlet kalt "Innsendelser"), gir du TripAdvisor og dets tilknyttede selskap en ikke-eksklusiv, gratis, evigvarende, overførbar, ugjenkallelig og fullstendig dellisensierbar rett til å (a) bruke, reprodusere, endre, tilpasse, oversette, distribuere, publisere, lage avledede arbeider fra og offentlig vise og utføre slike Innsendelser over hele verden på et hvilket som helst medium til ethvert formål; og (b) bruke navnet som du oppgir i forbindelse med slike Innsendelser. Du anerkjenner at TripAdvisor etter eget skjønn kan velge å benytte dine kommentarer og anmeldelser. Videre gir du TripAdvisor rett til å rettslig forfølge enhver person eller enhet som ikke overholder dine eller TripAdvisors rettigheter i forbindelse med Innsendelser ved mislighold av denne Avtalen. Du anerkjenner og samtykker til at innsendte bidrag verken er konfidensielle eller rettighetsbeskyttede.

TripAdvisor kan ikke redigere eller kontrollere meldinger fra brukere som legges ut eller distribueres på dette Webområdet, inkludert i chatrooms (samtalerom), på oppslagstavler eller andre kommunikasjonsfora, og TripAdvisor er på ingen måte ansvarlig for slike brukermeldinger. TripAdvisor forbeholder seg imidlertid retten til å fjerne enhver brukermelding og/eller innhold på Webområdet etter eget skjønn uten varsel.

Webområdet kan inneholde diskusjonsfora, oppslagstavler, tjenester for anmeldelser eller andre fora der du eller tredjeparter kan legge ut anmeldelser av reiseopplevelser eller annet innhold, meldinger, materiale eller andre elementer på dette Webområdet ("Interaktive områder"). Dersom TripAdvisor tilbyr slike Interaktive områder, er du selv ansvarlig for din bruk av slike Interaktive områder, og bruk av slike områder skjer på eget ansvar. Ved å bruke Interaktive områder samtykker du uttrykkelig til å ikke legge ut, laste opp, overføre, distribuere, lagre, opprette eller på annen måte publisere gjennom Webområdet, noe av det følgende:

 1. Meldinger, data, informasjon, tekst, musikk, lyd, bilder, grafikk, kode eller annet materiale ("Innhold") som er falskt, ulovlig, misvisende, injurierende, ærekrenkende, uanstendig, pornografisk, upassende, usømmelig, suggererende, trakasserende eller som oppfordrer til trakassering av andre personer, som er truende, invaderer andres privatliv eller krenker andres reklamerettigheter, som er støtende, provoserende, bedragersk eller upassende på annen måte;

 2. Innhold som er åpenbart krenkende for Internett-samfunnet, slik som innhold som oppfordrer til rasisme, fanatisme, hat eller fysisk skade av noe slag på en gruppe eller enkeltpersoner;

 3. Innhold som fremsetter, oppfordrer til eller fremmer instruksjoner for en handlemåte som er ulovlig, kriminell, som medfører sivilrettslig ansvar, krenker en annen parts rettigheter hvilket som helst sted i verden, eller som på andre måter vil medføre ansvar eller bryte en lokal, statlig, nasjonal eller internasjonal lov, herunder, uten begrensning, forskriftene fra U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eller regler fra noen tilsynsmyndighet, herunder, men ikke begrenset til, New York Stock Exchange (NYSE), NASDAQ eller London Stock Exchange;

 4. Innhold som gir instruksjoner for ulovlig virksomhet, som produksjon eller kjøp av ulovlige våpen, invadering av andres privatliv, eller produksjon av eller tilbud om datavirus;

 5. Innhold som kan krenke patenter, varemerker, forretningshemmeligheter, opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter eller eiendomsretten til noen part. Spesielt angår dette innhold som oppfordrer til ulovlig eller uautorisert kopiering av andre personers arbeid som er beskyttet av opphavsrettigheter, slik som å tilby piratkopier av dataprogrammer eller koblinger til slike, tilby informasjon for å omgå kopisperrer installert av produsenten, eller tilby piratkopiert musikk eller koblinger til privatkopierte musikkfiler;

 6. Innhold som parodierer en person eller enhet eller på annen måte uriktig fremstiller din tilknytning til en person eller enhet, herunder TripAdvisor;

 7. Uoppfordret kampanjer, "masseutsendelser" (spamming), overføring av "søppel-e-post", "kjedebrev", politiske kampanjer, reklame, konkurranser, lotterier eller anmodninger;

 8. Innhold som inneholder kommersielle aktiviteter og/eller salg uten å innhente skriftlig samtykke fra oss på forhånd, til for eksempel konkurranser, lotterier, byttehandel, reklame og pyramidespill;

 9. Private opplysninger om noen tredjepart, inkludert, uten begrensning, etternavn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, personnummer og kredittkortnummer;

 10. Innhold som inneholder begrensede eller passordbeskyttede sider, eller skjulte sider eller bilder (som ikke har kobling til eller fra en annen tilgjengelig side);Virus, ødelagte data eller andre skadelige, forstyrrende eller ødeleggende filer;

 11. Innhold som ikke er relatert til emnet på det Interaktive området der innholdet legges ut; eller

 12. Innhold eller koblinger til innhold som etter TripAdvisors egen vurdering, (a) ikke overholder de ovennevnte punktene, (b) er upassende, (c) forhindrer eller begrenser andre personer i å bruke eller benytte seg av de Interaktive områdene eller Webområdet, eller (d) som kan påføre TripAdvisor eller dets tilknyttede selskap eller dets brukere skade eller juridisk ansvar av noe slag.

TripAdvisor påtar seg intet ansvar for noe Innhold som legges ut, lagres eller lastes opp av deg eller av noen tredjepart, eller for noe tap eller skade på slikt materiale. TripAdvisor er heller ikke ansvarlig for feil, injurie, sladder, ærekrenkelser, utelatelser, usannheter, uanstendighet, pornografi eller blasfemi som kan forekomme. Som leverandør av interaktive tjenester er ikke TripAdvisor ansvarlig for noen uttalelser, fremstillinger eller innhold fra brukere på offentlige fora, personlige hjemmesider eller andre Interaktive områder. Selv om TripAdvisor ikke har noen plikt til å sortere, redigere eller overvåke Innholdet som legges ut eller distribueres via Interaktive områder, forbeholder TripAdvisor seg retten til etter eget skjønn å fjerne, sortere eller redigere Innhold som er lagt ut eller lagret på Webområdet uten varsel til enhver tid uansett grunn, og du har selv det hele og fulle ansvar for å lage reservekopier av og erstatte Innhold som du legger ut eller lagrer på Webområdet på egen bekostning.

Dersom det fastslås at du har ideelle rettigheter (herunder retten til kreditering og at arbeidets integritet ivaretas) til Innholdet, erklærer du herved at (a) du ikke krever at eventuell personlig identifiserbar informasjon brukes sammen med Innholdet, eller avledede arbeider av eller oppgraderinger eller revisjoner av dette; (b) du har ingen innvendinger til TripAdvisor eller dets lisenstakeres, etterfølgeres og utvalgtes publisering, bruk, endring, sletting og benyttelse av Innholdet; (c) du frasier deg til evig tid og godtar ikke å kreve eller hevde din rett til noen eller alle ideelle rettigheter som forfatter til noe Innhold; og (d) du fritar TripAdvisor, dets lisensinnehavere, etterfølgere og utvalgte alltid for krav som du ellers kan gjøre gjeldende mot TripAdvisor i kraft av slike moralske rettigheter.

Enhver bruk av de Interaktive områdene eller andre deler av Webområdet som ikke overholder det ovennevnte, anses som et brudd på denne Avtalen og kan blant annet føre til opphør av eller avbrudd i din rett til å bruke de Interaktive områdene og/eller Webområdet.

BESTILLING MED TREDJEPARTSLEVERANDØRER VIA TRIPADVISOR

Bruk av Umiddelbar bestilling. TripAdvisor tilbyr deg muligheten til å søke etter, velge og foreta reisebestillinger hos tredjepartsleverandører uten at du trenger å forlate TripAdvisors nettopplevelse. Ved å foreta bestillinger med Umiddelbar bestilling, blir du TripAdvisor-medlem hvis du ikke er det allerede. Som TripAdvisor-medlem kan du legge inn reiseanmeldelser, delta på diskusjonfora, sende TripAdvisor-innhold til deg selv og andre via e-post, få tilgang til og motta nyhetsbrev kun for medlemmer og informasjon om reiseplanlegging, og delta i spørreundersøkelser, konkurranser og loddtrekninger.

Ved å bruke Umiddelbar bestilling, anerkjenner du at du godtar praksisen beskrevet i Retningslinjene for personvern og alle vilkårene. I tillegg garanterer du at du er minst 18 år og har myndighet til å inngå denne Avtalen og at du bruker Umiddelbar bestilling og dette Webområdet i henhold til alle betingelsene og vilkårene, og at all informasjon du bidrar med, er sann og nøyaktig. Videre samtykker du til at Umiddelbar bestilling kun skal brukes til å foreta legitime bestillinger for deg eller en annen person som du har juridisk rett til å handle på vegne av. Falske eller bedragerske bestillinger er forbudt, og brukere som forsøker å foreta en slik bestilling risikerer at TripAdvisor-medlemskapet blir avsluttet. Hvis du har en TripAdvisor-konto, må du beskytte kontoinformasjonen og ha kontroll over og være fullstendig ansvarlig for all bruk av kontoen av personer andre enn deg selv.

SOM BRUKER AV DETTE WEBOMRÅDET, HERUNDER UMIDDELBAR BESTILLING, HAR DU FORSTÅTT OG AKSEPTERT AT: (1) VERKEN TRIPADVISOR ELLER DETS TILKNYTTEDE SELSKAP HAR NOE SOM HELST ANSVAR VERKEN OVERFOR DEG ELLER ANDRE FOR UAUTORISERTE TRANSAKSJONER UTFØRT MED DITT PASSORD ELLER KONTO; OG (2) UAUTORISERT BRUK AV PASSORDET ELLER KONTOEN KAN MEDFØRE AT DU PÅDRAR DEG ANSVAR OVERFOR TRIPADVISOR OG/ELLER ANDRE BRUKERE.

Når du foretar en bestilling ved bruk av Umiddelbar bestilling, samler vi inn betalingsinformasjonen og overfører den til leverandøren for å fullføre transaksjonen, som beskrevet i Retningslinjene for personvern. Merk at det er leverandøren, ikke TripAdvisor, som behandler din betaling og fullfører bestillingen.

TripAdvisor og dets tilknyttede selskap vil ikke legge seg opp i bestillinger uten grunn, men vi forbeholder oss retten til å avbestille eller la være å behandle en bestilling dersom visse formildende omstendigheter foreligger, slik som når en bestilling ikke lenger er tilgjengelig eller hvis vi har rimelig grunn til å mistenke at bestillingen kan være bedragersk. TripAdvisor forbeholder seg også retten til å ta steg for å bekrefte identiteten din for å kunne behandle bestillingen.

Hvis det mot formodning skulle forekomme at selv om en reservasjon er ledig når du foretar bestilling, men så blir utilgjengelig før innsjekking, er det eneste du kan gjøre å kontakte leverandøren for å ordne et alternativ eller annullere bestillingen din.

Tredjepartsleverandører. TripAdvisor er ikke et reisebyrå og verken tilbyr eller eier transporttjenester eller overnattingssteder. Selv om TripAdvisor tilbyr informasjon om steder som eies av tredjepartsleverandører, og legger til rette for bestillinger med visse leverandører med Umiddelbar bestilling og tilknyttede webområder, er det på ingen måte tilfelle at dette impliserer, antyder eller medfører at TripAdvisor dermed sponser eller godkjenner tredjepartsleverandører, og heller ikke at det er noen tilknytning mellom TripAdvisor og tredjepartsleverandører. Selv om TripAdvisor-medlemmer vurderer og anmelder bestemte steder basert på egne erfaringer, så er det ikke tilfelle at TripAdvisor støtter eller anbefaler produkter eller tjenester som tilhører tredjepartsleverandører. Du samtykker til at TripAdvisor ikke er ansvarlig for at informasjon fra tredjepartsleverandører som brukes på Webområdet og i applikasjoner, er nøyaktig og fullstendig informasjon.

Hvis du foretar en bestilling med en tredjepartsleverandør, samtykker du til å se gjennom og bli bundet av leverandørens vilkår for kjøp og bruk av webområdet ("Vilkår for bruk"), samt Retningslinjene for personvern, og eventuelle andre regler og retningslinjer som angår leverandørens webområde eller eiendom. Dine samhandlinger med tredjepartsleverandører skjer på egen risiko. TripAdvisor er ikke ansvarlig for handlinger, utelatelser, feil, utsagn, garantier, løftebrudd eller uaktsomhet fra tredjepartsleverandører eller for noen personskader, dødsfall, skader på eiendom eller andre skader eller kostnader forårsaket av din samhandling med tredjepartsleverandører.

Dette Webområdet kan koble deg til leverandørers webområder eller andre webområder som TripAdvisor ikke driver eller har kontroll over. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen "Koblinger til tredjeparters webområder" nedenfor.

Bestille ferieutleie med tredjepartsleverandører oppført på tilknyttede webområder. TripAdvisor og noen av dets tilknyttede selskap fungerer som markedsplasser som lar reisende inngå ferieutleieavtaler eller gjennomføre leietransaksjoner med stedseiere og ledelse (hver enkelt, en "Annonsør"). Som bruker må du ta ansvar for din bruk av dette Webområdet, tilknyttede webområder og eventuelle transaksjoner som involverer ferieutleie utført via Umiddelbar bestilling og/eller som er oppført på et tilknyttet webområde. Vi verken eier, forvalter eller påtar oss arbeid for ferieutleiestedene oppført på dette Webområdet eller tilknyttede webområder.

Da verken TripAdvisor eller dets tilknyttede selskap er parter til leietransaksjoner mellom reisende og Annonsører, vil enhver tvist eller konflikt som involverer en faktisk eller potensiell transaksjon mellom deg og en Annonsør, herunder kvalitet, tilstand, sikkerhet og lovlighet til et oppført sted, at det oppgitte innholdet er nøyaktig, Annonsørens mulighet til å leie ut et ferieutleiested eller din evne til å betale for et ferieutleiested, være hver enkelt brukers ansvar alene. Du forstår og samtykker til at du kan bli bedt om å inngå en separat leieavtale med en Annonsør før du foretar en bestilling eller kjøper et produkt eller tjeneste, og en slik avtale kan pålegge din bestilling, produkt eller tjeneste ytterligere restriksjoner.

Betalingsbetingelser for ferieutleie

Du samtykker til å betale en Annonsør, eller et selskap tilknyttet TripAdvisor som handler på vegne av en Annonsør, tjenestegebyret for ferieutleiebestillinger i henhold til Vilkår for bruk på det tilknyttede webområdet. Et selskap som er tilknyttet TripAdvisor, kan fungere som en Annonsørs agent i en begrenset kapasitet kun for det formål å overføre betalingen din til Annonsøren.

For videre informasjon om ferieutleiepriser, depositum, betalingsbehandling, og avbestillinger og refusjoner, henvis til Vilkår for bruk på våre tilknyttede webområder. Ved å gjøre en ferieutleiebestilling på et av våre tilknyttede webområder, anerkjenner og samtykker du til webområdets Vilkår for bruk og Retningslinjer for personvern.

REISEMÅL

Utenlandsreiser. Når du foretar internasjonale reisebestillinger med tredjepartsleverandører eller planlegger internasjonale reiser ved bruk av dette Webområdet, er du selv ansvarlig for at du oppfyller utenlandske innreisekrav og at reisedokumentene dine, som pass og visum (gjennomreisende, forretningsreisende, turist og annet), er i orden.

For informasjon om pass- og visumkrav, henvend deg til aktuell ambassade eller konsulat. Da kravene kan endres når som helst, må du sjekke for oppdatert informasjon både før du bestiller og før avreise. TripAdvisor påtar seg intet ansvar for reisende som nektes adgang på en flyvning eller inn til et land på grunn av manglende gyldig pass, visum eller andre reisedokumenter som kreves av ulike flyselskap, myndigheter eller land, herunder land den reisende kanskje bare er på gjennomreise i.

Det er også ditt ansvar å sikre at du oppfyller alle helserelaterte innreisebestemmelser, får de anbefalte vaksinasjonene, tar alle anbefalte medisiner og følger alle medisinske råd i forbindelse med turen.

Selv om de fleste reiser, herunder reiser til utlandet, fullføres uten spesielle hendelser, kan reiser til visse reisemål innebære en større risiko enn andre. TripAdvisor anbefaler passasjerer å undersøke og sjekke eventuelle reiseforbud, advarsler, kunngjøringer og råd som utstedes av dine lokale myndigheter og fra myndighetene dit du skal reise, før du bestiller reiser til utlandet. SELV OM TRIPADVISOR VISER INFORMASJON SOM ER RELEVANT FOR REISER TIL BESTEMTE REISEMÅL I UTLANDET, GARANTERES DET IKKE AT REISER TIL SLIKE REISEMÅL ER ANBEFALT ELLER UTEN RISIKO, OG VI ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADER ELLER TAP SOM KAN OPPSTÅ SOM FØLGE AV REISER TIL SLIKE REISEMÅL.

ANSVARSFRASKRIVELSE

LES DENNE SEKSJONEN NØYE. DENNE SEKSJONEN BEGRENSER TRIPADVISORS ANSVAR OVERFOR DEG I SAKER SOM KAN OPPSTÅ I FORBINDELSE MED BRUK AV DETTE WEBOMRÅDET. DERSOM DU IKKE FORSTÅR VILKÅRENE I DENNE DELEN ELLER I ANDRE DELER AV AVTALEN, BØR DU KONSULTERE EN ADVOKAT FOR KLARGJØRING FØR DU ÅPNER ELLER TAR I BRUK DETTE WEBOMRÅDET.

INFORMASJONEN, PROGRAMVAREN, PRODUKTENE OG TJENESTENE SOM PUBLISERES PÅ DETTE WEBOMRÅDET, KAN INNEHOLDE UNØYAKTIGHETER OG FEIL, OG DETTE GJELDER OGSÅ TILGJENGELIGHET OG PRISER. TRIPADVISOR, DETS DATTERSELSKAP OG TILKNYTTEDE SELSKAP (SAMLET KALT "TRIPADVISOR MEDIA-GRUPPEN") GARANTERER IKKE NØYAKTIGHETEN AV, OG FRASKRIVER SEG ETHVERT ANSVAR FOR, FEIL ELLER ANDRE MANGLER KNYTTET TIL INFORMASJONEN OG BESKRIVELSEN AV HOTELL, FERIEUTLEIESTED, FLY, BÅT, BIL OG EVENTUELLE ANDRE REISEPRODUKTER SOM VISES PÅ DETTE WEBOMRÅDET (HERUNDER, UTEN BEGRENSNING, PRISER, LEDIG KAPASITET, BILDER, LISTE OVER FASILITETER, GENERELLE PRODUKTBESKRIVELSER, ANMELDELSER OG VURDERINGER OSV.). I TILLEGG VIL VI UTTRYKKELIG FORBEHOLDE OSS RETTEN TIL Å KORRIGERE EVENTUELLE FEIL I OPPGITTE TALL FOR LEDIG KAPASITET ELLER PRISER PÅ WEBOMRÅDET OG/ELLER I VENTENDE BESTILLINGER SOM ER FORETATT MED FEIL PRIS.

TRIPADVISOR MEDIA-GRUPPEN PÅTAR SEG INTET ANSVAR AV NOE SLAG FOR HENSIKTSMESSIGHETEN TIL INFORMASJONEN, PROGRAMVAREN, PRODUKTENE OG TJENESTENE PÅ DETTE WEBOMRÅDET (INNHOLDET PÅ WEBOMRÅDET) ELLER DELER AV DETTE TIL NOE FORMÅL, OG INKLUDERING AV ELLER TILBUD OM PRODUKTER ELLER TJENESTER PÅ DETTE WEBOMRÅDET UTGJØR INGEN GARANTI FOR ELLER ANBEFALING AV SLIKE PRODUKTER ELLER TJENESTER FRA TRIPADVISOR MEDIA-GRUPPEN. ALL SLIK INFORMASJON, PROGRAMVARE OG ALLE SLIKE PRODUKTER OG TJENESTER LEVERES "AS IS" (som de er) UTEN GARANTI AV NOE SLAG. TRIPADVISOR MEDIA-GRUPPEN FRASKRIVER SEG ETHVERT ANSVAR FOR AT DETTE WEBOMRÅDET, DETS SERVERE ELLER E-POST SOM SENDES FRA TRIPADVISOR MEDIA-GRUPPEN, IKKE INNEHOLDER VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. I DEN GRAD DET ER TILLATT ETTER GJELDENDE RETT FRASKRIVER TRIPADVISOR SEG HERVED ALLE GARANTIER OG BETINGELSER MED HENSYN TIL INFORMASJONEN, PROGRAMVAREN, PRODUKTENE OG TJENESTENE, HERUNDER ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG VILKÅR AV NOE SLAG OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, EIENDOMSRETT, ”QUIET POSESSION” OG IKKE-KRENKELSE (“NON-INFRINGEMENT”) .

TRIPADVISOR FRASKRIVER SEG OGSÅ EKSPLISITT ETHVERT ANSVAR FOR NØYAKTIGHETEN AV ELLER UTFORMINGEN AV INNHOLDET PÅ WEBOMRÅDET OG EVENTUELLE ANDRE VILKÅR.

INGENTING I DENNE AVTALEN SKAL UTELUKKE ELLER BEGRENSE TRIPADVISORS ANSVAR FOR (I) DØD ELLER PERSONSKADER SOM FØLGE AV FORSØMMELSE; (II) SVINDEL; (III) BEDRAGERSK FEILINFORMASJON; (IV) FORSETTLIG MISLIGHOLD ELLER GROV UAKTSOMHET; ELLER (V) ETHVERT ANSVAR SOM IKKE KAN UTELUKKES ETTER GJELDENDE RETT.

TREDJEPARTSLEVERANDØRENE SOM LEVERER INFORMASJON OM FERIEUTLEIE, REISER ELLER ANDRE TJENESTER TIL DETTE WEBOMRÅDET, ER UAVHENGIGE UNDERLEVERANDØRER OG IKKE AGENTER FOR ELLER ANSATTE I TRIPADVISOR MEDIA-GRUPPEN. TRIPADVISOR MEDIA-GRUPPEN ER IKKE ANSVARLIG FOR HANDLINGER, FEIL, UTELATELSER, UTSAGN, GARANTIER, LØFTEBRUDD ELLER UAKTSOMHET FRA NOEN AV DISSE LEVERANDØRENE ELLER FOR NOEN PERSONSKADER, DØDSFALL, SKADER PÅ EIENDOM ELLER ANDRE SKADER ELLER KOSTNADER FORÅRSAKET AV DETTE. TRIPADVISOR MEDIA-GRUPPEN HAR IKKE NOE ANSVAR OG VIL IKKE TILBY REFUSJON DERSOM DET SKULLE OPPSTÅ FORSINKELSER, AVBESTILLINGER, OVERBOOKING, STREIK, FORCE MAJEURE ELLER ANDRE HENDELSER UTENFOR DERES DIREKTE KONTROLL, OG DE HAR IKKE NOE ANSVAR FOR TILLEGGSKOSTNADER, UTELATELSER, FORSINKELSER, OMRUTING ELLER HANDLINGER FRA STYRESMAKTER ELLER MYNDIGHETER.

I HENHOLD TIL DET OVENNEVNTE SKJER DIN BRUK AV WEBOMRÅDET PÅ EGET ANSVAR, OG UNDER INGEN OMSTENDIGHET ER TRIPADVISOR MEDIA-GRUPPEN (ELLER DETS LEDERE, STYRE OG TILKNYTTEDE SELSKAP) ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ERSTATNING, STRAFFEERSTATNING, TILFELDIG SKADE, SPESIELL SKADE ELLER FØLGESKADE ELLER NOE TAP AV INNTEKT, FORTJENESTE, GOODWILL, DATA, KONTRAKTER, PENGEBRUK, ELLER TAP ELLER SKADER SOM FØLGE AV ELLER KNYTTET TIL FORSTYRRELSER I FORRETNINGSDRIFTEN AV NOE SLAG, SOM FØLGE AV ELLER PÅ NOEN MÅTE KNYTTET TIL DIN TILGANG TIL, VISNING ELLER BRUK AV DETTE WEBOMRÅDET, ELLER MED FORSINKET ELLER MANGLENDE TILGANG TIL Å FÅ TILGANG TIL, VISE ELLER BRUKE DETTE WEBOMRÅDET (HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DIN TILLIT TIL ANMELDELSER ELLER SYNSPUNKTER SOM VISES PÅ DETTE WEBOMRÅDET; EVENTUELLE DATAVIRUS, INFORMASJON, PROGRAMVARE, WEBOMRÅDER SOM DET ER KOBLINGER TIL, PRODUKTER OG TJENESTER SOM ANSKAFFES GJENNOM DETTE WEBOMRÅDET ELLER SOM FØLGER AV TILGANG TIL, VISNING ELLER BRUK AV DETTE WEBOMRÅDET) ENTEN DET ER BASERT PÅ UAKTSOMHETSANSVAR, KONTRAKTSANSVAR, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER LIGNENDE, OG SELV OM TRIPADVISOR ER INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKT ANSVAR.

DISSE VILKÅRENE OG DEN FOREGÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSEN GJELDER IKKE FOR TVINGENDE RETTIGHETER SOM IKKE KAN FRAVIKES I HENHOLD TIL GJELDENDE RETT.

Dersom TripAdvisor Media-gruppen blir holdt ansvarlig for noe tap eller skade som utgår fra, eller er på noen måte er forbundet til, bruk av våre sider og tjenester, vil TripAdvisor Media-gruppens ansvar ikke i noe tilfelle overskride, totalt, den største av enten (a) transaksjonsgebyrer betalt til TripAdvisor for transaksjon(er) på dette Webområdet som ligger til grunn for saken, eller (b) Ett Hundre Dollar (USD 100).

Ansvarsbegrensningen gjenspeiler risikofordelingen mellom partene. Begrensningene i denne delen vil bestå og gjelde selv om et begrenset tiltak spesifisert i disse vilkårene skulle vise seg å ikke dekke det tiltenkte formålet. Ansvarsbegrensningene som er angitt i disse vilkårene, gjelder til fordel for TripAdvisor Media-gruppen.

SKADELØSHOLDELSE

Du samtykker til å forsvare og holde TripAdvisor og dets tilknyttede selskap og deres ledere, styre, ansatte og agenter skadesløse for ethvert krav, rettskrav, begjæring, erstatningskrav, tap, bøter eller andre kostnader eller utgifter av ethvert slag, herunder, men ikke begrenset til, rimelige juridiske omkostninger og regnskapsomkostninger framsatt av tredjeparter som følge av:

 • (i) ditt mislighold av denne Avtalen eller dokumentene som det refereres til i denne Avtalen;

 • (ii) at du ikke overholder loven eller en tredjeparts rettigheter; eller

 • (iii) din bruk av dette Webområdet.

KOBLINGER TIL TREDJEPARTERS WEBOMRÅDER

Dette Webområdet kan inneholde hyperkoblinger til webområder som driftes av andre parter enn TripAdvisor. Slike hyperkoblinger er kun tatt med i informasjonsøyemed. Vi har ingen kontroll over slike webområder og er ikke ansvarlig for innholdet, personvernet eller andre rutiner på slike webområder. Det er også opp til deg å ta forholdsregler for å sikre at koblinger du velger eller programvare du laster ned (enten det er fra dette Webområdet eller andre webområder), ikke inneholder elementer som virus, ormer, trojanske hester, feil eller andre elementer av ødeleggende karakter. Vår inkludering av hyperkoblinger til slike webområder innebærer ingen godkjennelse av materialet på slike webområder eller noen tilknytning til slike operatører. I enkelte tilfeller kan du få spørsmål på tredjeparters webområder om å koble din TripAdvisor-profil til en profil på en tredjeparts webområde. Du velger selv om du vil gjøre dette, og sammenkoblingen av denne informasjonen til tredjepartens webområde kan når som helst deaktiveres igjen.

PROGRAMVARE SOM ER TILGJENGELIG PÅ DETTE WEBOMRÅDET

Med mindre noe annet er oppgitt, er materialet på webområdene kun ment å gi informasjon om og reklamere for TripAdvisors tjenester, webområder, partnere og andre produkter som er tilgjengelige i USA, dets territorier, kolonier og protektorater. TripAdvisors webområder er underlagt og driftes av TripAdvisor fra dets kontorer i staten Massachusetts i USA. TripAdvisor gir ingen garantier for at materiale på TripAdvisors webområder er passende eller tilgjengelig for bruk utenfor USA. De som velger å koble seg til TripAdvisors webområde fra andre steder enn USA, gjør dette på eget initiativ og er selv ansvarlig for å overholde lokale lover, dersom og i den grad lokale lover er gjeldende. Programvare fra TripAdvisors webområder er underlagt eksportreguleringer i USA. Ingen programvare fra TripAdvisors webområder kan lastes ned eller på annen måte eksporteres eller reeksporteres til (a) (eller til en statsborger eller innbygger i) Cuba, Irak, Sudan, Nord-Korea, Iran, Syria eller noe annet land som USA har et handelsforbud mot, eller (b) til noen på listen over spesielt utvalgte statsborgere (Specially Designated Nationals) fra det amerikanske finansdepartementet (U.S. Treasury Department) eller handelsdepartementet (U.S. Commerce Department’s Table of Deny Orders). Ved å bruke TripAdvisors webområder garanterer du at du ikke befinner deg i, kontrolleres av eller er statsborger eller innbygger i et slikt land eller er på en slik liste.

All programvare som er tilgjengelig for nedlasting fra TripAdvisors webområder ("Programvare"), er opphavsrettslig beskyttet arbeid som tilhører TripAdvisor, TripAdvisors tilknyttede selskap eller andre tredjeparter slik som angitt. Din bruk av slik Programvare er underlagt vilkårene i eventuelle lisensavtaler for sluttbrukere som følger med eller er inkludert i Programvaren ("Lisensavtale"). Du kan ikke installere eller bruke Programvare som har en vedlagt eller inkludert Lisensavtale, hvis du ikke først godtar vilkårene i Lisensavtalen. For Programvare som er tilgjengelig for nedlasting på dette webområdet, og som ikke følges av en Lisensavtale, tildeler vi med deg, brukeren, en begrenset, personlig og ikke-overførbar lisens til å bruke Programvaren til å vise og på annen måte bruke dette webområdet i samsvar med disse vilkårene og til intet annet formål.

Vær oppmerksom på at all Programvare, herunder, uten begrensning, all HTML-, XML- og Java-kode og Active X-kontroller som finnes på dette Webområdet, eies av TripAdvisor og/eller dets tilknyttede selskap, og er beskyttet av åndsverkslover og internasjonale traktatbestemmelser. Enhver gjengivelse eller videreformidling av Programvaren er uttrykkelig forbudt og kan føre til sivilt eller strafferettslig ansvar. Overtredelser straffes med strengest mulig straff.

UTEN Å BEGRENSE DET FOREGÅENDE, ER DET UTTRYKKELIG FORBUDT Å KOPIERE ELLER GJENGI PROGRAMVAREN PÅ EN ANNEN SERVER ELLER PLASSERING FOR VIDERE GJENGIVELSE ELLER REDISTRIBUSJON. PROGRAMVAREN HAR GARANTI, DERSOM DEN HAR DET, KUN I HENHOLD TIL VILKÅRENE I LISENSAVTALEN.

MERKNADER OM OPPHAVSRETT OG VAREMERKER

Alt innholdet på dette Webområdet er: ©2016 TripAdvisor. Med enerett. TripAdvisor er ikke ansvarlig for innhold på webområder som driftes av andre parter enn TripAdvisor. TRIPADVISOR, uglelogoen, vurderingsboblene og alle andre produkt- eller tjenestenavn eller slagord som vises på Webområdet, er registrerte varemerker og/eller innarbeidete varemerker som tilhører TripAdvisor og/eller dets leverandører eller lisenstakere, og de kan ikke kopieres, etterlignes eller brukes, verken helt eller delvis, uten forutgående skriftlig tillatelse fra TripAdvisor eller den relevante varemerkeinnehaveren. I tillegg til utseendet og stilen på Webområdet, herunder alle topptekster, tilpasset grafikk, knappeikoner og skript, kommer servicemerket, varemerket og/eller produktdesignrettigheter for TripAdvisor, og disse kan ikke kopieres, etterlignes eller brukes, verken helt eller delvis, uten forutgående skriftlig tillatelse fra TripAdvisor. Alle andre varemerker, registrerte varemerker, produktnavn og selskapsnavn eller logoer som er nevnt på Webområdet, eies av sine respektive eiere. Referanse til produkter, tjenester, prosesser eller annen informasjon, med merkenavn, varemerke, produsent, leverandør eller på annen måte, utgjør ikke eller innebærer ikke godkjennelse, sponsing eller anbefaling av disse fra TripAdvisor.

Prosedyre for varsling og fjerning av ulovlig materiale

TripAdvisor har prosedyrer for "varsling og fjerning" av ulovlig materiale. Dersom du har klager på eller innvendinger til materiale eller innhold, herunder brukermeldinger som legges ut på dette Webområdet, eller hvis du tror at materiale eller innhold som er lagt ut på dette Webområdet, krenker en opphavsrett som du innehar, må du kontakte oss umiddelbart ved å følge vår prosedyre for varsling og fjerning av ulovlig materiale. Klikk her for å lese prosedyrene for varsling og fjerning av ulovlig materiale. Når du har fulgt disse prosedyrene, vil TripAdvisor med rimelighet gjøre det de kan for å fjerne ulovlig materiale innen rimelig tid.

Endringer

TripAdvisor kan til enhver tid endre, legge til eller slette disse Vilkårene enten helt eller delvis, etter eget skjønn, når det anses som nødvendig av juridiske eller tekniske årsaker, eller som følge av endringer i tjenestene som tilbys, eller stilen eller layouten på Webområdet. Deretter gir du ditt uttrykkelige samtykke til å være bundet av disse endrede vilkårene.

TripAdvisor kan når som helst endre, stanse eller fjerne en hvilken som helst del av TripAdvisor-tjenesten, herunder tilgjengelighet for funksjoner, database eller innhold. TripAdvisor kan også innføre begrensninger for enkelte funksjoner og tjenester, eller uten varsel og ansvar, begrense din tilgang til alle eller deler av Webområdet på grunn av tekniske eller sikkerhetsmessige årsaker, for å forhindre uautorisert tilgang, tap og ødeleggelse av data, eller etter eget skjønn mener at du ikke overholder vilkårene i denne avtalen eller andre lover og regler, og dersom det besluttes at tjenesten ikke lenger skal tilbys.

DERSOM DU FORTSETTER Å BRUKE TRIPADVISOR NÅ ELLER ETTER AT DET LEGGES UT ET VARSEL OM ENDRINGER, TOLKES DET SOM AT DU HAR GODTATT SLIKE ENDRINGER.

VERNETING OG GJELDENDE RETT

Dette Webområdet driftes av et amerikansk selskap, og denne Avtalen er underlagt lovgivningen i staten Massachusetts, USA. Du samtykker herved til Massachusetts, USA, som eksklusivt verneting og samtykker til at reglene og prinsippene som gjelder ved slike domstoler, gjelder for alle tvister som oppstår i forbindelse med eller som følge av bruken av dette Webområdet. Du samtykker til at alle krav som du kan ha mot TripAdvisor i forbindelse med eller som følge av bruken av dette Webområdet, må fremlegges for en kompetent domstol i staten Massachusetts. Bruk av dette Webområdet er uautorisert i enhver jurisdiksjon der ikke alle disse vilkårene er gjeldende, herunder, uten begrensning, denne paragrafen. Det foregående skal ikke gjelde i den grad gjeldende rett i ditt land krever en annen lovgivning og/eller jurisdiksjon, og dette ikke kan utelukkes ved avtale.

VALUTAKALKULATOR

Valutakursene er basert på forskjellige offentlig tilgjengelige kilder, og bør kun betraktes som veiledende. Kursene er ikke bekreftet som nøyaktige, og de faktiske kursene kan variere. Valutanoteringene blir ikke alltid oppdatert daglig. Informasjonen som gis av dette programmet, anses for å være nøyaktig, men TripAdvisor og tilknyttede selskap og/eller våre leverandører garanterer ikke for slik nøyaktigheten. Når du bruker denne informasjonen til finansielle formål, anbefaler vi at du konsulterer kvalifiserte fagpersoner for å bekrefte valutakursene. Vi godkjenner ikke bruk av denne informasjonen til noen andre formål enn privat bruk, og det er strengt forbudt å videreselge, redistribuere og bruke denne informasjonen til kommersielle formål.

YTTERLIGERE MOBIL-LISENSER

Deler av TripAdvisors mobile programvare kan bruke opphavsrettsbeskyttet materiale, og TripAdvisor anerkjenner bruken av denne. I tillegg er det spesifikke vilkår som gjelder for bruken av visse mobile applikasjoner fra TripAdvisor. Se siden Mobile lisenser for anmerkninger som gjelder mobile applikasjoner fra TripAdvisor.

GENERELLE BESTEMMELSER

Du samtykker i at det ikke er noe prosjektsamarbeid, agentur, kompaniskap eller ansettelsesforhold mellom deg og TripAdvisor Media-gruppen og/eller dets tilknyttede selskap som et resultat av denne Avtalen eller bruk av dette Webområdet.

Vår gjennomføring av denne Avtalen er underlagt gjeldende rett og rettsprosesser, og ingenting som står skrevet i denne Avtalen skal begrense vår rett til å overholde rettspålegg eller rettslige begjæringer eller krav knyttet til bruken av dette Webområdet eller informasjon som er gitt eller innhentet av oss i forbindelse med slik bruk. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende rett, samtykker du til at et krav eller saksgrunnlag som oppstår fra eller i forbindelse med din tilgang til eller bruk av dette Webområdet, skal frafalles ugjenkallelig hvis det ikke fremsettes innen to (2) år fra datoen et slikt krav eller grunnlag oppstod eller ble akkumulert.

Dersom det fastslås at deler av denne Avtalen er ugyldig eller ikke rettskraftig i henhold til gjeldende rett, herunder, men ikke begrenset til, garantifraskrivelser og ansvarsbegrensninger som er fremsatt ovenfor, skal den ugyldige eller ikke-rettskraftige bestemmelsen erstattes av en gyldig og rettskraftig bestemmelse som ligger så nær hensikten med den opprinnelige bestemmelsen som mulig, og de gjenværende bestemmelsene i Avtalen skal fortsette å gjelde.

Denne Avtalen (og eventuelle andre vilkår som det henvises til i Avtalen) utgjør hele avtalen mellom deg og TripAdvisor i forbindelse med dette Webområdet, og erstatter all tidligere eller samtidig kommunikasjon og forslag, uavhengig av om den er elektronisk, muntlig eller skriftlig, mellom kunden og TripAdvisor med hensyn til dette Webområdet. En trykt versjon av denne Avtalen og av eventuelle merknader som er gitt i elektronisk form, skal være tillatt i rettslige eller administrative prosesser som er basert på eller relatert til denne Avtalen, i samme grad og underlagt de samme betingelser som andre forretningsdokumenter og fortegnelser som opprinnelig ble generert og vedlikeholdt i trykt form.

Disse Vilkårene er tilgjengelig på språket til Webområdet. De bestemte Vilkårene som du underskriver avtalen i henhold til, lagres ikke individuelt av TripAdvisor.

Da Webområdet ikke alltid blir oppdatert periodisk, er vi derfor ikke pålagt å registrere det som redaksjonelt produkt (“editorial product”) i henhold til gjeldende rett.

Fiktive navn på selskap, produkter, personer, karakterer og/eller data som nevnes på dette webområdet, representerer ikke noen virkelige individer, selskap, produkter eller hendelser.

Eventuelle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt her, forbeholdes.

SERVICEHJELP

Hvis du trenger svar på spørsmål eller måter å kontakte oss på, kan du besøke vårt Hjelpesenter. Eller du kan ta kontakt med oss på:

TripAdvisor LLC
400 1st Avenue
Needham, MA 02494, USA

© 2016 TripAdvisor LLC. Med enerett.