Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Mediakeskus

Newsroom

TripAdvisor-verkkosivuston ehdot ja ilmoitukset

PALVELUJEN KÄYTTÖ

LISÄTUOTTEET

KIELLETTY TOIMINTA

TIETOSUOJA JA TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

ARVOSTELUT, KOMMENTIT JA MUIDEN VUOROVAIKUTTEISTEN ALUEIDEN KÄYTTÖ, LISENSSIN MYÖNTÄMINEN

MATKOJEN VARAAMINEN ULKOPUOLISILTA TOIMITTAJILTA Tripadvisor-SIVUSTON KAUTTA

MATKAKOHTEET
 

VASTUUVAPAUTUS

KORVAUSVELVOLLISUUS

LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOIHIN

OHJELMISTO OSANA PALVELUJA, LISÄMOBIILILISENSSIT

TEKIJÄNOIKEUS- JA TAVARAMERKKI-ILMOITUKSET

PALVELUJEN MUUTOKSET, IRTISANOMINEN

LAINKÄYTTÖALUE JA SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ

VALUUTTAMUUNNIN

YLEISET EHDOT

OHJEITA

 

Tervetuloa Tripadvisorin sivustoille ja mobiiliominaisuuksiin, jotka sijaitsevat osoitteessa www.Tripadvisor.fi ja sovellettavilla eri maiden ylätason toimialueilla (ja niihin liittyvillä alitoimialueilla), asiaan liittyvissä ohjelmistosovelluksissa (tunnetaan lyhyesti ”sovelluksina”), datassa, tekstiviesteissä, ohjelmointirajapinnoissa, sähköpostissa, painikkeissa, pienoisohjelmissa, mainoksissa sekä verkkokeskustelun ja puhelinpalvelun viesteissä (yhdessä näihin kaikkiin viitataan tästä lähtien ”palveluina”, ja Tripadvisorin sivustoihin ja mobiiliominaisuuksiin ”sivustoina”). Palveluja tarjotaan käyttäjälle vain, jos hän on hyväksynyt seuraavat ehdot ja ilmoitukset (yhdessä ”sopimus”). Palveluja käyttämällä käyttäjä ilmaisee, että on lukenut ja ymmärtänyt sopimuksen ehdot ja hyväksyy niiden sitovuuden. Käyttäjän kannattaa lukea sopimus huolellisesti, sillä se sisältää tietoja käyttäjän lakisääteisistä oikeuksista ja näiden oikeuksien rajoituksista sekä kiistatilanteissa sovellettavasta lainsäädännöstä ja lainkäyttöalueesta. Jos käyttäjä ei hyväksy kaikkia näitä ehtoja, hänellä ei ole lupa käyttää palveluja. Tripadvisor-tilin omaava käyttäjä voi milloin tahansa irtisanoa tämän sopimuksen sulkemalla tilin ja lopettamalla palvelujen käytön (ohjeet siihen ovat täällä).

Kaikkiin tietoihin, teksteihin, linkkeihin, grafiikoihin, valokuviin, ääniin, videoihin, dataan, koodiin ja muihin palvelujen kautta tarkasteltaviin tai käytettäviin materiaaleihin tai materiaalisommitteluihin viitataan yhteisnimellä ”sisältö”. Termit ”yritys” ja ”Tripadvisor” viittaavat TripAdvisor, LLC -yhtiöön, joka on Yhdysvalloissa sijaitseva Delawaren osavaltion lakien mukainen osakeyhtiö (”Tripadvisor”). ”Palvelut” tarkoittavat edellä olevan määrittelyn mukaisesti Tripadvisorin ja sen yhteistyökumppanien (Tripadvisoriin ja yhteen tai useampaan tällaiseen yritykseen viitataan nimellä ”Tripadvisor-yritykset”) toimittamia palveluja. Epäselvyyksien välttämiseksi kaikki sivustot ovat Tripadvisorin omistuksessa ja hallinnassa. Tietyt sivustojen kautta saatavana olevat palvelut saattavat kuitenkin olla Tripadvisorin yhteistyökumppanien omistuksessa ja hallinnassa, kuten ulkopuolisten toimittajien vuokrattavien loma-asuntojen, ravintoloiden ja elämysten varaamisen mahdollistavat palvelut (lisätietoja alla).

Termi ”käyttäjä” viittaa palveluja käyttävään ja/tai niiden sisältöä tuottavaan yksilöön, yritykseen, liiketoimintaorganisaatioon tai muuhun oikeushenkilöön. Käyttäjän palveluihin tai palvelujen kautta luomaan, lähettämään, siirtämään ja/tai julkaisemaan sisältöön viitataan eri yhteyksissä ”käyttäjän sisältönä” ja/tai ”käyttäjän lähettämänä sisältönä”.

Palvelut toimitetaan yksinomaan seuraaviin tarkoituksiin:

 1. Auttamaan asiakkaita keräämään matkailutietoja, julkaisemaan sisältöä sekä hakemaan ja varaamaan matkapalveluja ja -varauksia.
 2. Auttamaan matkailu-, ravintola- ja majoitusalan yrityksiä kommunikoimaan nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa Tripadvisor-yritysten tarjoamien tai niiden kautta tarjottujen maksuttomien ja/tai maksullisten palvelujen kautta.

Tripadvisor voi muuttaa tai muulla tavoin muokata sopimusta tulevaisuudessa tässä esitettyjen ehtojen mukaisesti, ja käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy sen, että jatkamalla näiden palvelujen käyttöä muutosten jälkeen hän ilmaisee hyväksyvänsä päivitetyn tai muokatun sopimuksen. Tripadvisor merkitsee sopimuksen viimeisimmän muutospäivämäärän tämän sopimuksen alaosaan, ja kaikki muutokset astuvat voimaan julkaisuhetkellä. Tripadvisor ilmoittaa palvelujen rekisteröidyille käyttäjille (tällaisiin rekisteröityihin käyttäjiin viitataan yhteisnimikkeellä ”tilinhaltijat”) näiden ehtojen olennaisista muutoksista joko tilinhaltijan profiiliin rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen lähetetyllä sähköpostiviestillä tai Tripadvisorin sivustoilla näkyvällä ilmoituksella. Tälle sivulle kannattaa ajoittain palata lukemaan sopimuksen viimeisin versio.

PALVELUJEN KÄYTTÖ

Palvelujen käyttö edellyttää, että käyttäjä vakuuttaa noudattavansa seuraavia ehtoja: (i) Kaikki palvelujen kautta Tripadvisor-yrityksiin lähetetyt tiedot ovat tosia, virheettömiä, ajantasaisia ja kattavia. (ii) Jos käyttäjä on tilinhaltija, hän suojaa tilinsä tiedot, valvoo tilin käyttöä ja on täysin vastuussa jonkun muun kuin hänen itsensä käyttäessä tiliä. (iii) Käyttäjä on vähintään 13-vuotias, jotta hän voi rekisteröityä tiliä varten, käyttää palveluja ja julkaista sisältöä sivustoilla. (Joillakin lainkäyttöalueilla paikallinen lainsäädäntö voi edellyttää korkeampaa ikää.) (iv) Käyttäjällä on oikeudellinen valtuutus tämän sopimuksen solmimiseen ja palvelujen, Tripadvisorin sivustot mukaan lukien, käyttöön kaikkien tässä esitettyjen ehtojen mukaisesti. Tripadvisor-yritykset eivät tieten kerää alle 13-vuotiaiden tietoja. Tripadvisor pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan kieltää palvelujen käytön keneltä tahansa ja milloin ja mistä syystä tahansa, esimerkiksi tämän sopimuksen rikkomisen johdosta. Palveluja käyttäessään (mukaan lukien kaikki tuotteet ja palvelut, jotka mahdollistavat sisällön jakamisen kolmansien osapuolten sivustoihin tai niiden kautta) käyttäjä ymmärtää olevansa yksin vastuussa Tripadvisor-yritysten kanssa jakamistaan tiedoista. Käyttäjä saa käyttää palveluja vain palvelun toiminnoille tarkoituksenmukaisella tavalla ja tämän sopimuksen sallimissa rajoissa.

On täysin kiellettyä kopioida, siirtää, tuottaa uudelleen, jäljentää, julkaista tai jakaa edelleen mitään (a) sisältöä kokonaan tai osittain ja/tai (b) palvelua yleisemmin ilman Tripadvisor-yritysten ennalta myöntämää kirjallista lupaa. Lupa-anomuksen voi lähettää englanninkielisenä seuraavaan osoitteeseen:

Director, Partnerships and Business Development

TripAdvisor LLC

400 1st Avenue

Needham, MA 02494, USA

Jotta käyttäjä voi käyttää tiettyjä palvelujen ominaisuuksia, hänen on luotava tili ja ryhdyttävä siten tilinhaltijaksi. Tilin luomisen yhteydessä annettavien tietojen on oltava kattavia ja paikkansapitäviä. Käyttäjä on yksin vastuussa tilillä tapahtuvasta toiminnasta, kuten vuorovaikutuksista muiden kanssa, ja hänen on turvattava oma tilinsä. Tämän vuoksi tilinhaltija sitoutuu pitämään yhteystietonsa ajan tasalla.

Jos käyttäjä luo Tripadvisor-tilin kaupallisiin tarkoituksiin ja hyväksyy tämän sopimuksen jonkin yrityksen, organisaation tai muun oikeushenkilön puolesta, hän vakuuttaa ja takaa omaavansa siihen riittävät valtuudet ja olevansa valtuutettu sitouttamaan kyseisen oikeushenkilön tähän sopimukseen. Tällaisessa tapauksessa ”käyttäjä” viittaa tässä sopimuksessa kyseiseen oikeushenkilöön ja tätä yrityksen puolesta toimivaa henkilöä kutsutaan ”yrityksen edustajaksi”.

Palveluja käyttäessään käyttäjä saattaa kohdata kolmansien osapuolten sivustoihin ja sovelluksiin johtavia linkkejä tai saada mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa kolmansien osapuolten sivustojen tai sovellusten kanssa. Tähän saattaa liittyä mahdollisuus jakaa muun muassa käyttäjän sisältöä palveluista kyseisten kolmansien osapuolten sivustojen ja sovellusten kanssa. Kannattaa ottaa huomioon, että kolmansien osapuolten sivustot ja sovellukset saattavat julkaista jaetun sisällön. Kolmannet osapuolet saattavat veloittaa maksun tiettyjen sisältöjen tai palvelujen käytöstä sivustoillaan tai niiden kautta. Siksi on hyvä selvittää etukäteen tarpeelliseksi tai asianmukaiseksi katsotulla tavalla, veloitetaanko kolmannen osapuolen sivuston käytöstä maksu. Tripadvisor-yritykset antavat tietoja tällaisten kolmansien osapuolten sisältöihin tai palveluihin liittyvistä maksuista. Nämä tiedot annetaan vain käytettävyyden helpottamiseksi ja tiedotustarkoituksessa. Kaikki vuorovaikutus kolmansien osapuolten sivustojen ja sovellusten kanssa tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Käyttäjä nimenomaisesti tiedostaa ja hyväksyy sen, että Tripadvisor-yrityksillä ei ole minkäänlaista vastuuta tai korvausvelvollisuutta kolmannen osapuolen sivustoihin tai sovelluksiin liittyvissä asioissa.

Osaa käyttäjän palveluissa tai niiden kautta näkemästä tai muuten käyttämästä sisällöstä käytetään kaupallisiin tarkoituksiin. Käyttäjä hyväksyy ja ymmärtää, että Tripadvisor-yritykset saattavat asettaa mainoksia tai kampanjoita palveluihin käyttäjän tai muiden käyttäjien sisällön viereen, lähelle tai muulla tavoin lähistölle (mukaan lukien videoissa tai muussa dynaamisessa sisällössä ennen esitystä, sen keskelle tai jälkeen).

LISÄTUOTTEET

Tripadvisor-yritykset saattavat ajoittain päättää muuttaa tai päivittää tiettyjä palvelujen tuotteita tai ominaisuuksia tai lopettaa niiden tarjoamisen. Käyttäjä hyväksyy ja ymmärtää, että Tripadvisor-yrityksillä ei ole mitään velvollisuutta säilyttää tai ylläpitää käyttäjän sisältöä tai muita käyttäjän toimittamia tietoja muilta kuin sovellettavien lakien edellyttämiltä osin.

Tripadvisor tarjoaa lisäksi muita palveluja, joihin saattaa liittyä lisäehtoja tai -sopimuksia. Jos käyttäjä käyttää tällaisia palveluja, lisäehdot tulevat saataville. Lisäksi lisäehdoista tulee osa tätä sopimusta, paitsi tapauksissa, joissa ne nimenomaisesti sulkevat pois tai muuten korvaavat tämän sopimuksen. Jos käyttäjä esimerkiksi käyttää näitä lisäpalveluja tai ostaa ne kaupallisiin tai liiketoiminnallisiin tarkoituksiin, hänen on hyväksyttävä kaikki sovellettavat lisäehdot. Siinä määrin kuin mitkä tahansa muut ehdot ovat ristiriidassa tämän sopimuksen ehtojen kanssa, lisäehdot ovat voimassa ristiriidan laajuudessa näiden tiettyjen palvelujen osalta.

KIELLETTY TOIMINTA

Tripadvisor-yritykset omistavat näissä palveluissa ja niiden kautta saatavilla olevan sisällön ja tiedot (mukaan lukien muun muassa viestit, datan, tiedot, tekstin, musiikin, äänen, valokuvat, grafiikan, videot, kartat, kuvakkeet, ohjelmiston, koodin ja muun materiaalin) sekä niiden tarjoamiseen käytettävän infrastruktuurin tai ovat saaneet niiden lisenssin kolmansilta osapuolilta. Käyttäjä suostuu kaiken muun kuin oman sisältönsä osalta siihen, että ei millään tavalla muokkaa, kopioi, jaa, lähetä, aseta esille, esitä, jäljennä, julkaise, lisensoi, luo johdannaistöitä, siirrä, myy tai jälleenmyy mitään tältä sivustolta tai sen kautta saamiaan tietoja, ohjelmia, tuotteita tai palveluita. Lisäksi käyttäjä hyväksyy seuraavat ehdot:

 • (i) Käyttäjä ei käytä palveluja tai sisältöä minkäänlaisiin muihin kuin sellaisiin kaupallisiin tarkoituksiin, jotka tässä sopimuksessa ja Tripadvisor-yritysten julkaisemissa asiaan liittyvissä ohjeistuksissa nimenomaisesti sallitaan.
 • (ii) Käyttäjä ei käytä, seuraa, jäljennä, jaa, siirrä, lähetä, laita esille, myy, lisensioi, kopioi tai muuten hyväksikäytä mitään palvelujen sisältöä, mukaan lukien ja näihin rajoittumatta käyttäjien profiileja ja valokuvia, millään automatisoidulla tavalla (esim. robotit, agentit, haravointi) tai millään manuaalisella prosessilla mitään tämän sopimuksen vastaista tarkoitusta varten tai ilman Tripadvisorin nimenomaista kirjallista lupaa.
 • (iii) Käyttäjä ei riko palvelujen robotinestomääritteiden rajoituksia eikä ohita tai kierrä muita palvelujen käyttöä estäviä tai rajoittavia toimenpiteitä.
 • (iv) Käyttäjä ei toimi tavalla, joka Tripadvisorin harkinnan mukaan kuormittaa tai saattaa kuormittaa Tripadvisorin infrastruktuuria kohtuuttoman tai suhteettoman paljon.
 • (v) Käyttäjä ei luo tarkkaa linkkiä mihinkään palvelujen osaan mitään tarkoitusta varten ilman Tripadvisorin nimenomaista kirjallista lupaa.
 • (vi) Käyttäjä ei kehystä, peilaa tai muulla tavoin sisällytä mitään palvelujen osaa mihinkään muuhun sivustoon tai palveluun ilman Tripadvisorin etukäteen myöntämää kirjallista lupaa.
 • (vii) Käyttäjä ei yritä muuntaa, kääntää, mukauttaa, muokata, purkaa, hajottaa tai muuntaa lähdekoodiksi mitään Tripadvisor-yritysten käyttämiä palveluihin liittyviä ohjelmia.
 • (viii) Käyttäjä ei ohita, poista käytöstä tai muuten häiritse palvelujen turvallisuuteen liittyviä ominaisuuksia tai sisällön käyttöä tai kopiointia estäviä tai rajoittavia ominaisuuksia.
 • (ix) Käyttäjä ei lataa mitään sisältöä laitteelleen, elleivät Tripadvisor-yritykset ole nimenomaan tarjonneet kyseistä sisältöä ladattavaksi.

TIETOSUOJA JA TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Kaikkia käyttäjän julkaisemia tai muuten palvelujen yhteydessä lähettämiä henkilötietoja käytetään Tripadvisorin tietosuojakäytännön mukaisesti. Tutustu Tripadvisorin tietosuojakäytäntöön napsauttamalla tätä.

ARVOSTELUT, KOMMENTIT JA MUIDEN VUOROVAIKUTTEISTEN ALUEIDEN KÄYTTÖ, LISENSSIN MYÖNTÄMINEN

Tripadvisor ottaa mielellään vastaan käyttäjien viestejä. Käyttäjän kannattaa tiedostaa, että kun hän lähettää sisältöä (esim. arvosteluja, kysymyksiä, valokuvia, videoita, kommentteja, ehdotuksia, ideoita tai mitä tahansa muuta) palveluihin tai niiden kautta esimerkiksi sähköpostilla, minkä tahansa Tripadvisorin synkronointityökalun kautta, muiden tahojen palvelujen ja sovellusten kautta tai muulla tavoin (mukaan lukien kaikki Tripadvisor-yritysten tuotteiden tai palvelujen käyttäjän Tripadvisor-tiliin lähettämä sisältö), hän myöntää Tripadvisor-yrityksille ei-yksinomaisen, maksuttoman, ikuisen, siirrettävissä olevan, peruuttamattoman ja täysin alilisensioitavan oikeuden (a) isännöidä, käyttää, toisintaa, suorittaa, muokata, mukauttaa, kääntää, jakaa, julkaista, asettaa julkisesti esille ja esittää tällaista käyttäjän sisältöä sekä luoda sen pohjalta johdannaistöitä kaikkialla maailmassa ja minkä tahansa nyt olemassa olevan tai tulevan viestintävälineen kautta, (b) laittaa käyttäjän sisältö saataville koko maailmassa ja antaa muille sama oikeus, (c) tarjota, edistää ja parantaa palveluja ja asettaa käyttäjän palveluissa jakama sisältö muiden yritysten, organisaatioiden ja henkilöiden saataville, jotta ne voivat syndikoida, lähettää, levittää, mainostaa tai julkaista sen muissa medioissa ja palveluissa tietosuojakäytännön ja tämän sopimuksen sallimissa rajoissa, sekä (d) käyttää käyttäjän lähettämää nimeä ja/tai tavaramerkkiä käyttäjän sisällön yhteydessä. Käyttäjä hyväksyy sen, että Tripadvisor saattaa ilmoittaa sisällön lähteen oman harkintansa mukaan. Käyttäjä antaa lisäksi Tripadvisor-yrityksille oikeuden haastaa oikeuteen kaikki henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka rikkovat käyttäjän tai Tripadvisor-yritysten sisältöön liittyviä oikeuksia rikkomalla tätä sopimusta. Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että käyttäjän sisältö ei ole luottamuksellista tai omistusoikeudellista. Käyttäjä vahvistaa, vakuuttaa ja takaa, että omistaa tai omaa käyttäjän sisällön julkaisuun tai muuhun tämän sopimuksen valtuuttamaan käyttöön (ja Tripadvisor-yritysten julkaisuun ja muuhun käyttöön) tarvittavat lisenssit, oikeudet (mukaan lukien tekijänoikeudet ja muuta omistusoikeudet), suostumukset ja luvat.

Jos päätetään, että käyttäjä säilyttää moraaliset oikeutensa sisältöön (mukaan lukien oikeudet lähteen ilmoittamiseen tai tietojen yhtenäisyyteen), käyttäjä vakuuttaa täten sovellettavan lain sallimissa rajoissa, että hän (a) ei vaadi, että mitään henkilöllisyyden paljastavia tietoja käytetään sisällön, siitä johdettujen töiden tai päivitysten yhteydessä; (b) ei vastusta sisältönsä julkaisua, käyttöä, muokkausta, poistoa tai hyödyntämistä Tripadvisor-yritysten tai niiden käyttöoikeuden haltijoiden, seuraajien ja oikeudenomistajien toimesta, (c) luopuu lopullisesti kaikista käyttäjän sisältöön liittyvistä moraalisista tekijänoikeuksistaan ja että ei aio esittää mitään vaatimuksia niiden suhteen, ja (d) vapauttaa Tripadvisor-yritykset ja niiden käyttöoikeuden haltijat, seuraajat ja oikeudenomistajat lopullisesti kaikista tällaisiin moraalisiin oikeuksiin perustuvista vaatimuksista, joita hän muutoin saattaisi esittää Tripadvisor-yrityksille.

Huomaa, että kaikkia käyttäjän antamia palautteita ja muita ehdotuksia voidaan käyttää milloin tahansa, eikä Tripadvisorilla ole mitään velvollisuutta pitää niitä luottamuksellisina.

Palvelut saattavat sisältää keskustelualueita, ilmoitustauluja, arvostelupalveluita, matkalokeja ja muita foorumeita, joiden kautta käyttäjä voi lähettää esimerkiksi arvosteluja matkakokemuksista, viestejä sekä muuta sisältöä ja materiaalia (”vuorovaikutteiset alueet”). Jos Tripadvisor tarjoaa tällaisia vuorovaikutteisia alueita sivustoilla, käyttäjä on yksin vastuussa tällaisten alueiden käytöstä ja käyttää niitä omalla vastuullaan. Tripadvisor-yritykset eivät takaa minkäänlaista luottamuksellisuutta käyttäjän palveluihin tai vuorovaikutteisilla alueilla lähettämälle sisällölle. Siltä osin, kuin jokin Tripadvisor-yrityksiin kuuluva taho tarjoaa jonkinlaisen yksityisen viestintäkanavan tilinhaltijoiden välille, käyttäjä hyväksyy, että kyseinen taho saattaa valvoa kyseisen viestinnän sisältöä auttaakseen yhteisön ja palvelujen turvaamisessa. Käyttäjä ymmärtää, että Tripadvisor-yritykset eivät muokkaa tai valvo palvelujen kautta lähetettyjä tai jaettuja käyttäjien viestejä, kuten esimerkiksi chat-kanavien, ilmoitustaulujen ja muiden viestintä- ja keskustelualueiden viestejä. Tripadvisor-yrityksillä ei myöskään ole minkäänlaista tällaisiin viesteihin liittyvää vastuuta tai korvausvelvollisuutta. Erityisesti mainittakoon, että Tripadvisor ei muokkaa tai hallitse sivustoilla näkyvää käyttäjien sisältöä. Tripadvisor-yritykset pidättävät kuitenkin oikeuden ilman ennakkoilmoitusta poistaa palveluista viestejä ja muuta sisältöä, jonka ne hyvässä uskossa katsovat tämän sopimuksen vastaiseksi tai jonka poistamisen ne katsovat muista syistä kohtuullisen tarpeelliseksi Tripadvisor-yritysten ja/tai palvelujen muiden käyttäjien oikeuksien turvaamiseksi. Jos käyttäjä on eri mieltä sisältönsä poistamisesta sivustoilta, hän voi valittaa asiasta ottamalla yhteyttä Tripadvisoriin Apua ja ohjeita -osion kautta. Vuorovaikutteisia alueita käyttämällä käyttäjä lupaa lähettää vain omaa sisältöään, joka noudattaa Tripadvisorin julkaisemia, lähetyshetkellä voimassa olevia ohjeita. Käyttäjä nimenomaisesti suostuu olemaan julkaisematta, lähettämättä, siirtämättä, jakamatta, säilyttämättä, luomatta tai muuten julkaisematta palvelujen kautta mitään seuraavanlaista käyttäjän sisältöä:

 1. virheellistä, lainvastaista, harhaanjohtavaa, kunniaa loukkaavaa, herjaavaa, siveetöntä, pornografista, sopimatonta, rietasta, vihjailevaa, ahdistelevaa tai toisen henkilön ahdisteluun kannustavaa, uhkaavaa, tietosuoja- tai julkaisuoikeuksia rikkovaa, loukkaavaa, kiihottavaa, vilpillistä tai muulla tavoin paheksuttavaa sisältöä
 2. verkkoyhteisöä kohtaan ilmeisen loukkaavaa sisältöä, joka esimerkiksi tukee rasismia, suvaitsemattomuutta, vihaa tai fyysistä väkivaltaa missä tahansa muodossa mitä tahansa ryhmää tai yksilöä kohtaan
 3. sisältöä, joka on itsessään lainvastaista tai rikos tai joka rohkaisee tai opastaa lainvastaiseen toimintaan tai edistää sitä, joka antaa aiheen siviilioikeudelliseen vastuuseen, joka loukkaa minkä tahansa osapuolen oikeuksia missä tahansa maassa tai joka muuten johtaa vastuuvelvollisuuteen tai rikkoo mitä tahansa paikallista, valtiollista, kansallista tai kansainvälistä lakia, mukaan lukien rajoituksetta Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC) säännöksiä tai minkä tahansa arvopaperipörssin, esimerkiksi New Yorkin pörssin (NYSE), NASDAQin tai Lontoon pörssin, mitä tahansa sääntöjä
 4. sisältöä, joka antaa ohjeita lainvastaiseen toimintaan, kuten laittomien aseiden valmistamiseen tai ostamiseen, jonkun henkilön tietosuojan loukkaamiseen tai tietokonevirusten levittämiseen tai luomiseen
 5. sisältöä, joka saattaa loukata minkä tahansa osapuolen patentteja, tavaramerkkejä, kauppasalaisuuksia, tekijänoikeuksia tai muita immateriaali- tai omistusoikeuksia. Tämä koskee erityisesti sisältöä, joka mainostaa toisen tahon tekijänoikeudellisesti suojatun työn lainvastaista tai luvatonta kopiota eli tarjoaa esimerkiksi tietokoneohjelmien piraattiversioita tai linkkejä sellaisiin, tarjoaa tietoja valmistajan asentamien kopiointia estävien laitteiden kiertämisestä tai tarjoaa laittomasti kopioitua musiikkia tai linkkejä laittomasti kopioituihin musiikkitiedostoihin.
 6. joukkosähköposteiksi, roskapostiksi, ketjukirjeiksi tai pyramidijärjestelmiksi tulkittavaa sisältöä
 7. sisältöä, jossa esiinnytään toisena henkilönä tai tahona tai muulla tavoin vääristellään suhdetta toiseen henkilöön tai tahoon, mukaan lukien Tripadvisor-yrityksiin
 8. minkä tahansa kolmannen osapuolen yksityisiä tietoja, mukaan lukien näihin rajoittumatta sukunimi, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, sosiaaliturvatunnukset ja luottokorttinumerot. Henkilön sukunimi saatetaan julkaista sivustoillamme, mutta vain, jos kyseiseltä henkilöltä on pyydetty siihen erikseen lupa etukäteen.
 9. sisältöä, johon kuuluu käyttöoikeudeltaan rajoitettuja tai salasanasuojattuja sivuja, salattuja sivuja tai kuvia (sellaisia, joihin ei ole muodostettu linkkiä toiselta vapaasti käytettävältä sivulta)
 10. viruksia, korruptoituneita tietoja tai muita haitallisia, häiriötä tai tuhoja aiheuttavia tiedostoja sisältävää tai auttavaa sisältöä
 11. sisältöä, joka ei liity niillä vuorovaikutteisilla alueilla käsiteltäviin aiheisiin, joille kyseinen sisältö lähetetään
 12. sisältöä, joka Tripadvisorin yksinomaisen harkinnan mukaan (a) rikkoo edellä esitettyjä kohtia, (b) rikkoo Tripadvisorin julkaisemia aiheeseen liittyviä ohjeita, (c) on sopimatonta, (d) rajoittaa tai estää jotain toista henkilöä käyttämästä vuorovaikutteisia alueita tai muita palvelujen ominaisuuksia tai nauttimasta niistä, tai (e) saattaa altistaa jonkin Tripadvisor-yrityksistä tai niiden käyttäjistä mille tahansa vahingolle tai korvausvelvollisuudelle.

Tripadvisor-yritykset eivät ole vastuussa tai korvausvelvollisia mistään käyttäjän (käyttäjän sisältö) tai jonkin kolmannen osapuolen (kaikki sisältö yleisemmin) palveluihin lähettämästä, tallentamasta tai lataamasta sisällöstä eikä mistään siihen liittyvistä menetyksistä tai vahingoista. Tripadvisor-yritykset eivät ole myöskään vastuussa mistään sisällössä esiintyvistä virheistä, kunnianloukkauksista, herjauksista, solvauksista, pois jätetyistä tai virheellisistä tiedoista, säädyttömyyksistä, pornografiasta tai kirosanoista. Vuorovaikutteisten palveluiden tarjoajana Tripadvisor ei ole vastuussa mistään lausunnoista, väitteistä tai muusta sisällöstä, jonka sen käyttäjät ovat julkaisseet sivustoilla tai muissa foorumeissa. Vaikka Tripadvisor ei ole velvollinen karsimaan, muokkaamaan tai valvomaan mitään sisältöä, joka on lähetetty jollekin vuorovaikutteiselle alueelle tai jota on jaettu sellaisen kautta, Tripadvisor pidättää oikeuden täysin oman harkintansa mukaan milloin tahansa ja mistä tahansa syystä poistaa, karsia, kääntää tai muokata palveluihin lähetettyä tai tallennettua sisältöä ilman ennakkoilmoitusta tai antaa kolmansien osapuolten tehdä näin puolestaan. Käyttäjä on yksin vastuussa palveluihin lähettämänsä tai tallentamansa sisällön varmuuskopioimisesta ja korvaamisesta täysin omalla kustannuksellaan.

Vuorovaikutteisten alueiden tai palvelujen muiden ominaisuuksien käyttö edellä mainittujen sääntöjen vastaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja ja saattaa johtaa muun muassa vuorovaikutteisten alueiden ja/tai yleisemmin palvelujen käyttöoikeuksien väliaikaiseen tai lopulliseen menettämiseen.

Tripadvisorin lisenssioikeuksien rajoittaminen. Käyttäjä voi päättää jatkossa rajoittaa Tripadvisor-yritysten käyttöoikeuksia omaan sisältöönsä tämän sopimuksen piirissä (edellä kuvaillulla tavalla) tarjoamalla Tripadvisor-yrityksille rajoitetumman lisenssin, josta kerrotaan alla lisää (rajoitettuun lisenssiin viitataan tästä lähtien nimellä ”rajoitettu lisenssi”). Lisenssiä voi rajoittaa valitsemalla rajoitetun lisenssin myöntämisen täällä (sitä varten käyttäjän on kirjauduttava sisään tililleen). Jos käyttäjä valitsee tämän vaihtoehdon, hän rajoittaa Tripadvisor-yritysten kyseisen käyttäjän sisältöön liittyviä, edellä määritettyjä lisenssiehtojen mukaisia oikeuksia (”vakiolisenssi”) merkittävin tavoin, jotka kuvaillaan seuraavissa kappaleissa 1–6. Näin ollen Tripadvisor-yrityksillä ei ole vakiolisenssiä mihinkään käyttäjän sisältöön käyttäjän julkaisemia tekstipohjaisia arvosteluja ja niihin liittyviä kupla-arvioita lukuun ottamatta (niiden osalta Tripadvisor-yrityksille myönnetään edelleen vakiolisenssi). Vakiolisenssin sijaan käyttäjän sisältöön sovelletaan rajoitettua lisenssiä alla määritetyllä tavalla:

 1. Kun käyttäjä lähettää omaa sisältöä palveluihin, hänen Tripadvisor-yrityksille sisältönsä suhteen myöntämänsä lisenssi rajoittuu ei-yksinomaiseen, maksuttomaan, siirrettävissä olevaan, alilisensioitavaan ja maailmanlaajuiseen oikeuteen isännöidä, käyttää, jakaa, muokata, suorittaa, kopioida, esittää julkisesti tai kääntää käyttäjän sisältöä tai luoda siitä johdannaistöitä palveluissa näyttämistä varten ja näyttää sisällön yhteydessä käyttäjän nimi ja/tai tavaramerkki. Alla olevan kappaleen 6 mukaisesti rajoitettu lisenssi koskee kaikkea käyttäjän sisältöä (tekstipohjaisia arvosteluja ja niihin liittyviä kupla-arvioita lukuun ottamatta), jonka käyttäjä tai joku muu hänen edustajansa (esim. tilille sisältöä tuottava tai tiliä muuten hallitseva kolmas osapuoli) julkaisee palveluissa tai niihin liittyen.
   
 2. Käyttäjä voi irtisanoa Tripadvisor-yritysten lisenssioikeudet minkä tahansa yksittäisen, rajoitetun lisenssin piirissä olevan sisällön osalta poistamalla kyseisen julkaisun palveluista. Vastaavasti käyttäjä voi irtisanoa Tripadvisor-yritysten lisenssioikeudet kaiken rajoitetun lisenssin piirissä olevan sisältönsä osalta lopettamalla tilinsä (ohjeet tilin lopettamiseen ovat täällä). Kaikista päinvastaisista kohdista huolimatta käyttäjän sisältö (a) säilyy palveluissa siinä määrin kuin se on jaettu muiden kanssa ja muut ovat sen kopioineet tai tallentaneet ennen kuin käyttäjä poisti sisällön tai lopetti tilinsä, (b) saattaa pysyä esillä palveluissa kohtuullisen ajan sen poistamisen tai tilin lopettamisen jälkeen Tripadvisorin käsitellessä poistopyyntöä ja/tai (c) saatetaan säilyttää (mutta ei laittaa julkisesti esille) jonkin aikaa teknisistä, lainsäädännöllisistä, oikeudellisista tai petosten torjuntaan liittyvistä syistä varmuuskopiomuodossa.
   
 3. Tripadvisor-yritykset eivät käytä käyttäjän sisältöä kolmansien osapuolten tuotteiden ja palvelujen toisille mainostamiseen ilman käyttäjän erillistä suostumusta (koskee myös sponsoroitua sisältöä). Käyttäjä kuitenkin hyväksyy ja ymmärtää, että Tripadvisor-yritykset saattavat asettaa mainoksia tai kampanjoita palveluihin käyttäjän tai muiden käyttäjien sisällön viereen, lähelle tai muulla tavoin lähistölle (mukaan lukien videoissa tai muussa dynaamisessa sisällössä ennen esitystä, sen keskelle tai jälkeen). Kaikissa tilanteissa, joissa käyttäjän sisältö näytetään palveluissa, Tripadvisor käyttää sisällön yhteydessä tunnisteena käyttäjän lähettämää sisältöön liittyvää nimeä ja/tai tavaramerkkiä.
   
 4. Tripadvisor-yritykset eivät anna kolmansille osapuolille oikeutta julkaista käyttäjän sisältöä palvelujen ulkopuolella. Käyttäjän sisällön jakaminen palveluissa (paitsi Matkat-ominaisuus, jonka voi merkitä yksityiseksi) johtaa kuitenkin sisällön muuttumiseen julkiseksi. Samalla Tripadvisor ottaa käyttöön ominaisuuden, joka sallii muiden käyttäjien jakaa (julkisen julkaisun upottamalla tai muulla tavoin) käyttäjän sisältöä (paitsi edellä mainittuja yksityisiksi merkittyjä Matkat-osion sisältöjä) kolmannen osapuolen palveluissa. Lisäksi Tripadvisor valtuuttaa hakukoneet asettamaan käyttäjän julkisen sisällön löydettäväksi niiden palvelujen kautta.
   
 5. Tämän sopimuksen osion kappaleissa 1–6 määritettyjä mukautuksia lukuun ottamatta käyttäjän ja Tripadvisorin oikeudet ja velvollisuudet pysyvät tämän sopimuksen ehtojen mukaisina. Näissä kappaleissa 1–6 määritettyä käyttäjän Tripadvisor-yrityksille myöntämää lisenssiä kutsutaan ”rajoitetuksi lisenssiksi”.
   
 6. Selkeyden vuoksi mainittakoon, että sisältö, jonka käyttäjä lähettää palveluihin muihin Tripadvisor-yritysten palveluihin tai ohjelmiin liittyen, ei kuulu rajoitetun lisenssin piiriin, vaan siihen sovelletaan kyseisen Tripadvisorin palvelun tai ohjelman ehtoja.

MATKOJEN VARAAMINEN ULKOPUOLISILTA TOIMITTAJILTA Tripadvisor-SIVUSTON KAUTTA

Tripadvisorin varauspalvelujen käyttö. Tripadvisor-yritykset tarjoavat mahdollisuuden etsiä, valita ja varata matkoja ulkopuolisilta toimittajilta palveluista poistumatta. Tekemällä matkavarauksen sivustojen kautta käyttäjästä tulee tilinhaltija, ellei hän sitä jo ennestään ole.

Sivustojen kautta varaamalla käyttäjä vahvistaa hyväksyvänsä Tripadvisorin tietosuojakäytännössä ja tässä sopimuksessa kuvaillut käytännöt. Lisäksi käyttäjä takaa joko yksityishenkilön tai yrityksen edustajan ominaisuudessa, että on vähintään 18-vuotias, omaa lailliset valtuudet tehdä tämä sopimus ja käyttää palveluja (mukaan lukien Tripadvisor-yritysten varaukset mahdollistavia palveluja) tämän sopimuksen mukaisesti ja että kaikki hänen antamansa tiedot ovat totuudenmukaisia ja tarkkoja. Lisäksi käyttäjä lupaa käyttää Tripadvisor-yritysten varaamisen mahdollistavia palveluja vain laillisten varausten tekemiseen itselleen tai muille, joiden puolesta toimimiseen hänellä on laillinen valtuutus. Väärennettyjen ja vilpillisten varausten tekeminen on kiellettyä, ja sellaista yrittävän käyttäjän tili saatetaan sulkea.

Tripadvisor-YRITYSTEN VARAAMISEN MAHDOLLISTAVIEN PALVELUJEN JA MUIDEN PALVELUJEN KÄYTTÄJÄ YMMÄRTÄÄ JA HYVÄKSYY SEURAAVAT ASIAT: (1) Tripadvisor-YRITYKSET EIVÄT OLE MISSÄÄN VASTUUSSA KÄYTTÄJÄLLE TAI MUILLE MISTÄÄN VALTUUTTAMATTOMISTA TAPAHTUMISTA, JOITA ON TEHTY KÄYTTÄMÄLLÄ KÄYTTÄJÄN SALASANAA TAI TILIÄ, JA (2) KÄYTTÄJÄN SALASANAN TAI TILIN VALTUUTTAMATON KÄYTTÖ SAATTAA TEHDÄ KÄYTTÄJÄSTÄ VASTUUVELVOLLISEN TripadvisorIA, SEN YHTEISTYÖKUMPPANEITA JA/TAI MUITA KÄYTTÄJIÄ KOHTAAN.

Kun käyttäjä tekee Tripadvisor-yritysten mahdollistaman varauksen, hänen maksutietonsa kerätään ja lähetetään toimittajalle maksutapahtuman suorittamista varten Tripadvisorin tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla. On otettava huomioon, että maksun käsittely ja varauksen toteuttaminen on toimittajan, ei Tripadvisor-yritysten, vastuulla.

Tripadvisor-yritykset eivät puutu varauksiin mielivaltaisesti, mutta ne pidättävät oikeuden peruuttaa varaukset mahdollistavien palvelujen tarjoamisen tietyissä lieventävissä olosuhteissa, kuten jos varauskohde ei ole enää saatavana tai jos on olemassa kohtuullinen syy uskoa, että varauspyyntö saattaa olla vilpillinen. Tripadvisor-yritykset pidättävät myös oikeuden tarkistaa käyttäjän henkilöllisyyden varauksen käsittelyä varten.

Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että varauskohde on saatavana tilausta tehtäessä mutta ei enää ennen sisäänkirjautumista kohteeseen, käyttäjän ainoa korvauskeino on ottaa yhteys toimittajaan ja tehdä vaihtoehtoisia järjestelyjä tai peruuttaa varaus.

Ulkopuoliset toimittajat. Tripadvisor-yritykset eivät ole matkatoimistoja, eivätkä ne toimita tai omista kuljetuspalveluja, majoitusyrityksiä, ravintoloita, retkiä, aktiviteetteja tai elämyksiä. Vaikka Tripadvisor-yritykset näyttävät tietoja ulkopuolisten toimittajien omistamista tiloista ja palveluista ja mahdollistavat varausten tekemisen tietyiltä toimittajilta Tripadvisor-yritysten sivustojen kautta, tämä ei merkitse tai tarkoita, että Tripadvisor-yritykset tukisivat ulkopuolisia toimittajia tai hyväksyisivät ne tai että Tripadvisor-yritysten ja ulkopuolisten toimittajien välillä olisi jokin suhde, eikä viittaa siihen. Vaikka tilinhaltijat saattavat arvioida ja arvostella tiettyjä kuljetuspalveluja, majoitusyrityksiä, ravintoloita, retkiä, aktiviteetteja tai elämyksiä omien kokemuksiensa perusteella, Tripadvisor-yritykset eivät tue tai suosittele minkään ulkopuolisen toimittajan tuotteita tai palveluita. Tripadvisor myöntää tosin tietyille yrityksille palkintoja, jotka pohjautuvat tilinhaltijoiden lähettämiin arvosteluihin. Tripadvisor-yritykset eivät tue mitään minkään käyttäjän tai yrityksen julkaisemaa, lähettämää tai muuten toimittamaa sisältöä tai niiden ilmaisemaa mielipidettä, suosittelua tai neuvoa, ja Tripadvisor-yritykset nimenomaisesti kieltäytyvät ottamasta minkäänlaista vastuuta tällaiseen sisältöön liittyen. Käyttäjä hyväksyy, että Tripadvisor-yritykset eivät ole vastuussa ulkopuolisilta toimittajilta saamiensa ja palveluissa näyttämiensä tietojen virheettömyydestä ja täydellisyydestä.

Jos käyttäjä tekee varauksen ulkopuoliselta toimittajalta, hän sitoutuu tämän sopimuksen lisäksi lukemaan toimittajan ostamiseen ja sivuston käyttöön liittyvät ehdot, tietosuojakäytännön ja kaikki muut toimittajan sivustoa tai yritystä koskevat säännöt ja käytännöt sekä hyväksyy niiden sitovuuden. Sinun ja ulkopuolisten toimittajien välinen kanssakäyminen tapahtuu omalla vastuullasi. Tripadvisor-yritykset eivät ole vastuussa minkään ulkopuolisen toimittajan toimista, laiminlyönneistä, virheistä, väitteistä, takuista, rikkomuksista tai huolimattomuudesta eivätkä mistään henkilövahingoista, kuolemantapauksista, omaisuusvahingoista tai muista menetyksistä tai kuluista, joita aiheutuu käyttäjän ja ulkopuolisten toimittajien välisestä kanssakäymisestä.

Palvelut saattavat sisältää linkkejä toimittajien sivustoihin tai muihin verkkosivustoihin, joita Tripadvisor ei ylläpidä eikä hallinnoi. Lisätietoja on alla kohdassa Linkit kolmansien osapuolten sivustoihin.

Vuokrattavien loma-asuntojen, ravintoloiden ja elämysten varaaminen yhteistyökumppaneiden sivustoilla luetelluilta ulkopuolisilta toimittajilta. Osa Tripadvisorin yhteistyökumppaneista toimii matkailijoiden varausprosessin mahdollistavina toreina, joiden kautta matkailijat voivat (1) tehdä loma-asuntojen vuokrasopimuksia kiinteistöjen omistajien ja johtajien kanssa (”loma-asunnot”), (2) tehdä ravintolavarauksia (”ravintolat”) ja/tai (3) varata retkiä, aktiviteetteja ja nähtävyyksiä (vaihdellen ”elämykset”) ulkopuolisilta elämysten toimittajilta (yksittäiseen loma-asuntojen ja/tai elämysten toimittajaan viitataan termillä ”mainostaja”). Nämä Tripadvisorin yhteistyökumppanit syndikoivat mainoksensa muihin Tripadvisor-yrityskonsernin tahoihin, ja sen vuoksi ne näkyvät Tripadvisor-yritysten sivustoilla. Käyttäjän on oltava vastuussa palvelujen (erityisesti Tripadvisor-yritysten sivustojen) käytöstä ja kaikkiin Tripadvisorin yhteistyökumppanien mahdollistamiin vuokrattaviin loma-asuntoihin, ravintoloihin ja elämyksiin liittyvistä maksutapahtumista. Tripadvisor-yritykset eivät omista, hallitse tai käytä alihankkijoina mitään palveluissa lueteltuja vuokrattavia loma-asuntoja, ravintoloita tai elämyksiä.

Koska Tripadvisor ja sen yhteistyökumppanit eivät osallistu matkailijoiden ja mainostajien välisiin loma-asuntojen vuokrauksiin, ravintolavarauksiin ja elämyksiin liittyviin maksutapahtumiin, kukin käyttäjä vastaa itse kaikista kiistoista tai ristiriidoista, jotka liittyvät käyttäjän ja mainostajan väliseen todelliseen tai mahdolliseen tapahtumaan ja koskevat esimerkiksi mainostetun loma-asunnon, ravintolan tai elämyksen laatua, kuntoa, turvallisuutta tai lainmukaisuutta, profiilin sisällön paikkansapitävyyttä, mainostajan kykyä vuokrata loma-asunto, tarjota varaus, ateria tai muu palvelu ravintolassa tai toimittaa elämyspalvelu tai käyttäjän kykyä maksaa loma-asunnon vuokra, ravintola-ateria tai -palvelu tai elämys.

Jokin Tripadvisorin yhteistyökumppaneista saattaa toimia mainostajan rajoitettuna edustajana vain käyttäjän maksun mainostajalle välittämistä varten. Käyttäjä suostuu maksamaan mainostajalle tai mainostajan puolesta rajoitettuna maksun kerääjänä toimivalle Tripadvisorin yhteistyökumppanille kaikki eritellyt maksut, jotka mainostaja veloittaa vuokrattavan loma-asunnon varauksesta tai elämyksestä.

Lisätietoja vuokrattavien loma-asuntojen maksuista, vakuuksista, elämysten maksuista, maksujen käsittelystä, hyvityksistä ja muista vastaavista aiheista saat Tripadvisorin yhteistyökumppanin ehdoista (elämykset: Viator, ravintolat: The Fork, vuokrattavat loma-asunnot: Tripadvisor-yritysten vuokrattavat loma-asunnot). Kun käyttäjä varaa vuokrattavan loma-asunnon tai elämyksen tai tekee ravintolavarauksen jonkin Tripadvisorin yhteistyökumppanin mahdollistamana, hänen on vahvistettava ja hyväksyttävä tämän yhteistyökumppanin ehdot ja tietosuojakäytäntö.

Käyttäjän ja mainostajan EU:n sisäisiin kiistatilanteisiin on vaihtoehtoisia ratkaisumenetelmiä verkossa osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr.

MATKAKOHTEET

Ulkomaanmatkat. Kun käyttäjä varaa ulkomaanmatkan ulkopuoliselta toimittajalta tai suunnittelee ulkomaanmatkoja palvelujen avulla, hänen on itse varmistettava, että täyttää kaikki ulkomaisia matkustajia koskevat maahanpääsyvaatimukset ja että kaikki passin ja viisumin kaltaiset matkustusasiakirjat ovat kunnossa.

Lisätietoja passi- ja viisumivaatimuksista saa kyseisen maan lähetystöstä tai konsulaatista. Koska vaatimukset saattavat muuttua milloin tahansa, käyttäjän on tarkistettava ajantasaiset tiedot ennen matkan varausta ja matkalle lähtöä. Tripadvisor-yritykset eivät ole vastuussa matkailijoista, joita ei päästetä lennolle tai johonkin maahan sen vuoksi, että matkailijalla ei ole mukanaan lentoyhtiön, viranomaisen tai maan vaatimia matkustusasiakirjoja. Tämä koskee myös tilanteita, joissa matkailija on vain kulkemassa jonkin maan läpi matkalla kohteeseensa.

Käyttäjä vastaa itse myös siitä, että hän kysyy ennen ulkomaanmatkaa lääkäriltään nykyisistä rokotussuosituksista ja että hän täyttää kaikki terveyttä koskevat maahanpääsyvaatimukset sekä noudattaa kaikkia matkaan liittyviä lääkärin antamia ohjeita.

Vaikka suurin osa matkoista myös ulkomaisiin kohteisiin sujuu ilman välikohtauksia, matkustaminen tiettyihin kohteisiin voi olla riskialttiimpaa muihin kohteisiin verrattuna. Tripadvisor kehottaa matkailijoita selvittämään asuinmaansa ja kohdemaan hallitusten antamat matkustamista koskevat kiellot, varoitukset, ilmoitukset ja ohjeistukset ennen matkojen varaamista ulkomaankohteisiin. Esimerkiksi Yhdysvaltain hallitus tarjoaa tietoa eri maiden olosuhteista ja tiettyihin kansainvälisiin matkakohteisiin matkustamisen riskitasosta sivustoilla www.state.govwww.tsa.gov,www.dot.govwww.faa.govwww.cdc.govwww.treas.gov/ofac ja www.customs.gov.

VAIKKA Tripadvisor ANTAISI TIETOJA MATKUSTAMISESTA TIETTYIHIN KANSAINVÄLISIIN KOHTEISIIN, Tripadvisor-YRITYKSET EIVÄT ESITÄ TAI TAKAA, ETTÄ MATKUSTAMINEN KYSEISIIN KOHTEISIIN ON SUOSITELTAVAA TAI TURVALLISTA, EIVÄTKÄ VASTAA MAHDOLLISISTA VAHINGOISTA TAI MENETYKSISTÄ, JOITA AIHEUTUU MATKUSTAMISESTA KYSEISIIN KOHTEISIIN.

VASTUUVAPAUTUS

TÄMÄ KOHTA ON LUETTAVA HUOLELLISESTI. TÄMÄ KOHTA RAJOITTAA Tripadvisor-YRITYSTEN VASTUUVELVOLLISUUTTA KÄYTTÄJÄÄ KOHTAAN PALVELUJEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ ILMENEVISSÄ ONGELMISSA. JOS KÄYTTÄJÄ EI YMMÄRRÄ TÄSSÄ KOHDASSA TAI MUUALLA SOPIMUKSESSA ESITETTYJÄ EHTOJA, HÄNEN ON PYYDETTÄVÄ SELVENNYSTÄ ASIANAJAJALTA ENNEN PALVELUJEN KÄYTTÖÄ.

PALVELUISSA TAI NIIDEN KAUTTA JULKAISTUISSA TIEDOISSA, OHJELMISSA, TUOTTEISSA JA PALVELUISSA SAATTAA OLLA EPÄTARKKUUKSIA TAI VIRHEITÄ, JOTKA KOSKEVAT ESIMERKIKSI VARAUSTEN SAATAVUUTTA JA HINTOJA. Tripadvisor-YRITYKSET EIVÄT TAKAA, ETTÄ MAJOITUSPAIKKOIHIN, ELÄMYKSIIN, LENTOIHIN, RISTEILYIHIN, RAVINTOLOIHIN JA MIHINKÄÄN MUIHIN PALVELUISSA NÄYTETTÄVIIN MATKAILUTUOTTEISIIN LIITTYVÄT TIEDOT JA KUVAUKSET (MUKAAN LUKIEN NÄIHIN RAJOITTUMATTA HINNOITTELU, SAATAVUUS, VALOKUVAT, MAJOITUSTILALUETTELOT, ELÄMYKSET, LENNOT, RISTEILYT, RAVINTOLAT TAI MUUT MATKAILUTUOTTEIDEN PALVELUT, YLEISET TUOTEKUVAUKSET, ARVOSTELUT JA ARVIOT JNE.) OVAT PAIKKANSAPITÄVIÄ, JA KIELTÄYTYY KAIKESTA VASTUUSTA MAHDOLLISTEN VIRHEIDEN JA MUIDEN EPÄTARKKUUKSIEN SUHTEEN. LISÄKSI Tripadvisor-YRITYKSET NIMENOMAISESTI PIDÄTTÄVÄT OIKEUDEN KORJATA SAATAVUUTTA JA HINTOJA KOSKEVAT VIRHEET PALVELUISSA JA/TAI VIREILLÄ OLEVISSA VARAUKSISSA, JOTKA ON TEHTY VÄÄRÄN HINNAN MUKAISESTI.

Tripadvisor EI ESITÄ MINKÄÄNLAISIA VÄITTEITÄ PALVELUJEN, MUKAAN LUKIEN SEN SIVUSTOJEN SISÄLTÄMIEN TIETOJEN JA NIIDEN MINKÄÄN MUUN OSAN SOVELTUVUUDESTA MIHINKÄÄN TARKOITUKSEEN. TUOTTEIDEN TAI PALVELUJEN TARJOAMINEN TAI NÄYTTÄMINEN TripadvisorIN SIVUSTOLLA TAI MUULLA TAVOIN PALVELUJEN KAUTTA EI TARKOITA, ETTÄ Tripadvisor TUKEE TAI SUOSITTELEE KYSEISTÄ TUOTETTA TAI PALVELUTARJOUSTA. Tripadvisor JAKAA KUITENKIN KÄYTTÄJIEN ARVOSTELUIHIN PERUSTUVIA PALKINTOJA. KAIKKI TÄLLAISET TIEDOT, OHJELMISTOT, TUOTTEET JA PALVELUTARJOUKSET LAITETAAN SAATAVILLE PALVELUIHIN TAI NIIDEN KAUTTA SELLAISENAAN JA ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA. Tripadvisor EI ANNA MITÄÄN TAKUITA JA KIISTÄÄ KAIKENLAISET EHDOT, JOTKA VÄITTÄVÄT, ETTÄ TripadvisorIN PALVELUT, PALVELIMET TAI TripadvisorIN LÄHETTÄMÄT TIEDOT (SÄHKÖPOSTIVIESTIT MUKAAN LUKIEN) EIVÄT SISÄLLÄ VIRUKSIA TAI MUITA HAITALLISIA OSIA. SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA Tripadvisor TÄTEN SANOUTUU IRTI KAIKISTA NÄIHIN TIETOIHIN, OHJELMIIN, TUOTTEISIIN JA PALVELUIHIN LIITTYVISTÄ TAKUISTA JA EHDOISTA, MUKAAN LUKIEN KAIKISTA OLETETUISTA TAKUISTA JA EHDOISTA, JOTKA KOSKEVAT MYYNTIKELPOISUUTTA, SOVELTUVUUTTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUTTA, HALLINTAOIKEUTTA JA LOUKKAAMATTOMUUTTA.

Tripadvisor-YRITYKSET MYÖS NIMENOMAISESTI KIISTÄVÄT KAIKKI TAKUUT, VAKUUTUKSET JA MUUT EHDOT, JOTKA KOSKEVAT PALVELUISSA JA NIIDEN KAUTTA SAATAVILLA OLEVAN SISÄLLÖN VIRHEETTÖMYYTTÄ TAI OMISTUSOIKEUKSIA.

MAJOITUSTA, LENTOJA, VUOKRAPALVELUJA, ELÄMYKSIÄ, RAVINTOLOITA, RISTEILYTIETOJA, MATKAPALVELUITA TAI MUITA PALVELUITA PALVELUISSA TAI NIIDEN KAUTTA TARJOAVAT ULKOPUOLISET TOIMITTAJAT OVAT RIIPPUMATTOMIA ALIHANKKIJOITA, EIVÄT Tripadvisor-YRITYSTEN EDUSTAJIA TAI TYÖNTEKIJÖITÄ. Tripadvisor-YRITYKSET EIVÄT OLE VASTUUSSA MINKÄÄN ULKOPUOLISEN TOIMITTAJAN TOIMISTA, VIRHEISTÄ, LAIMINLYÖNNEISTÄ, VÄITTEISTÄ, TAKUISTA, RIKKOMUKSISTA TAI HUOLIMATTOMUUDESTA EIVÄTKÄ MISTÄÄN NIISTÄ JOHTUVISTA HENKILÖVAHINGOISTA, KUOLEMANTAPAUKSISTA, OMAISUUSVAHINGOISTA TAI MUISTA VAHINGOISTA TAI KULUISTA. Tripadvisor EI OLE VASTUUSSA TAI KORVAUSVELVOLLINEN MISTÄÄN VIIVÄSTYKSISTÄ, PERUUTUKSISTA, LIIAN MONEN VARAUKSEN VASTAANOTTAMISESTA, LAKOISTA, YLIVOIMAISISTA ESTEISTÄ EIKÄ MUISTA TILANTEISTA, JOIHIN SE EI OLE SUORAAN VOINUT VAIKUTTAA. SE EI MYÖSKÄÄN OLE VASTUUSSA MISTÄÄN YLIMÄÄRÄISISTÄ KULUISTA, LAIMINLYÖNNEISTÄ, VIIVÄSTYKSISTÄ, KIERTOTEILLE OHJAAMISESTA TAI MINKÄÄN HALLITUKSEN TAI VIRANOMAISEN TOIMISTA.

EDELLÄ MAINITUN HUOMIOON OTTAEN KÄYTTÄJÄ KÄYTTÄÄ SIVUSTOA OMALLA VASTUULLAAN EIVÄTKÄ Tripadvisor-YRITYKSET (TAI SEN TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT JA/TAI TYÖNTEKIJÄT) OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, RANGAISTUSLUONTEISISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ TAI SEURANNAISISTA MENETYKSISTÄ TAI VAHINGONKORVAUKSISTA TAI MISTÄÄN TULOJEN, VOITTOJEN, LIIKEARVON, TIETOJEN, SOPIMUSTEN TAI RAHANKÄYTÖN MENETYKSISTÄ TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ JOLLAKIN TAVALLA AIHEUTUVISTA MENETYKSISTÄ TAI VAHINGONKORVAUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT JOLLAKIN TAVALLA PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ TAI TARKASTELUSTA TAI NIIHIN LIITTYVÄSTÄ VIIVEESTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ PALVELUJA (MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA TÄSSÄ SIVUSTOSSA JULKAISTUIHIN MIELIPITEISIIN LUOTTAMINEN; TÄMÄN SIVUSTON KAUTTA SAADUT TIETOKONEVIRUKSET, TROIJALAISET, TIEDOT, OHJELMISTOT, LINKITETYT SIVUSTOT, TUOTTEET JA PALVELUT (MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA KAIKKI Tripadvisor-YRITYSTEN SYNKRONOINTITUOTTEET); KAIKENLAISET HENKILÖ- TAI OMAISUUSVAHINGOT, JOTKA JOHTUVAT PALVELUJEN PALVELINTEN JA/TAI KAIKKIEN MAHDOLLISTEN SINNE TALLENNETTUJEN HENKILÖ- JA TALOUSTIETOJEN KÄYTÖSTÄ; KAIKKI SISÄLLÖN VIRHEET TAI PUUTTEET TAI KAIKKI MINKÄÄN SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVAT TAPPIOT TAI VAHINGOT; TAI MIKÄÄN MUU PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ TAI TARKASTELUSTA JOHTUVA) SIITÄ RIIPPUMATTA, ONKO TEOREETTISENA PERUSTEENA HUOLIMATTOMUUS, SOPIMUS, OIKEUDENLOUKKAUS, ANKARA VASTUU TAI MUU, JA VAIKKA TripadvisorILLE TAI SEN YHTEISTYÖKUMPPANEILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

Jos Tripadvisor-yritykset todetaan korvausvelvollisiksi jostain tappiosta tai vahingosta, joka aiheutuu käyttäjän palvelujen käytöstä tai liittyy siihen jollain tapaa, Tripadvisor-yritysten korvausvelvollisuus ei missään tapauksessa yhteenlaskettuna ylitä (a) maksuja, jotka maksettiin Tripadvisor-yrityksille korvausvastuuseen johtaneista tapahtumista tai palveluista, tai (b) sataa Yhdysvaltain dollaria (100 USD).

Vastuun rajoitus heijastaa riskin jakautumista osapuolten välillä. Tässä osassa määritellyt rajoitukset pysyvät voimassa, vaikka jokin näissä ehdoissa määritelty rajoitettu korvauskeino todetaan epäonnistuneeksi. Näissä ehdoissa esitetyt vastuun rajoitukset astuvat voimaan Tripadvisor-yritysten etujen mukaisesti.

NÄMÄ EHDOT JA EDELLÄ ESITETTY VASTUUVAPAUTUS EIVÄT VAIKUTA PAKOLLISIIN LAKISÄÄTEISIIN OIKEUKSIIN, JOITA EI VOIDA SULKEA POIS SOVELLETTAVAN LAIN PUITTEISSA ESIMERKIKSI TIETYISSÄ MAISSA VOIMASSA OLEVIEN KULUTTAJANSUOJALAKIEN MUKAISESTI.

JOS KÄYTTÄJÄN ASUINMAAN LAIT EIVÄT SALLI JOTAIN TIETTYÄ TÄSSÄ LAUSEKKEESSA ILMAISTUA VASTUUN RAJOITUSTA TAI VASTUUVAPAUTTA, KYSEINEN RAJOITUS EI OLE VOIMASSA. VASTUUVAPAUSLAUSEKETTA SOVELLETAAN MUUTEN KAIKILTA PAIKALLISEN LAIN SALLIMILTA OSIN.

KORVAUSVELVOLLISUUS

Käyttäjä sitoutuu puolustamaan ja suojaamaan Tripadvisor-yrityksiä ja niiden toimihenkilöitä, johtajia, työntekijöitä ja edustajia kaikilta korvausvaatimuksilta, vaatimusperusteilta, vaatimuksilta, perimisiltä, tappioilta, vahingonkorvauksilta, sakoilta, rangaistuksilta tai muilta kustannuksilta tai kuluilta riippumatta niiden luonteesta, mukaan lukien muun muassa kohtuulliset oikeus- ja kirjanpitokulut, joiden maksamista kolmannet osapuolet vaativat seuraavilla perusteilla:

 • (i) käyttäjä on rikkonut tätä sopimusta tai asiakirjoja, joihin sopimuksessa viitataan
 • (ii) käyttäjä on rikkonut lakia tai kolmannen osapuolen oikeuksia
 • (iii) käyttäjä on käyttänyt palveluja, kuten Tripadvisor-yritysten sivustoja.

LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOIHIN

Palvelut saattavat sisältää hyperlinkkejä sivustoille, joita hallinnoivat Tripadvisor-yritysten sijaan muut tahot. Tällaiset hyperlinkit annetaan vain viitteeksi. Tripadvisor-yritykset eivät valvo kyseisiä verkkosivustoja eivätkä ole vastuussa niiden sisällöstä, tietosuojasta tai muista käytännöistä. Lisäksi on käyttäjän vastuulla varmistaa, että hänen valitsemansa linkit ja lataamansa ohjelmistot (joko tältä tai muilta sivustoilta) eivät sisällä viruksia, matoja, troijalaisia, virheitä tai muita haitallisia aineksia. Vaikka Tripadvisor-yritykset sisällyttävät hyperlinkkejä tällaisiin sivustoihin, se ei tarkoita Tripadvisor-yritysten tukevan kyseisten sivustojen tai sovellusten materiaalia tai olevan jossain yhteydessä niiden ylläpitäjiin.

Joissakin tapauksissa kolmannen osapuolen sivusto tai sovellus saattaa pyytää käyttäjää linkittämään käyttäjän Tripadvisor-profiilin jonkin toisen kolmannen osapuolen sivuston profiiliin. Tämä on täysin valinnaista ja käyttäjän itse päätettävissä, ja päätös sallia näiden tietojen linkittäminen voidaan milloin tahansa peruuttaa (kolmannen osapuolen sivustolla tai sovelluksessa). Jos käyttäjä päättää linkittää Tripadvisor-tilinsä kolmannen osapuolen sivustoon tai sovellukseen, kyseinen kolmannen osapuolen sivusto tai sovellus voi käyttää käyttäjän Tripadvisor-tiliin tallennettuja tietoja, kuten tietoja muista käyttäjistä, joiden kanssa käyttäjä jakaa tietoja. Käyttäjän kannattaa lukea käyttämiensä kolmansien osapuolten sivustojen ja sovellusten ehdot ja tietosuojakäytännöt, koska niiden tietojen käyttöä koskevat säännöt ja luvat voivat poiketa Tripadvisorin palvelujen (esim. sivustojen) säännöistä ja luvista. Tripadvisor suosittelee käyttäjää tarkistamaan kolmannen osapuolen sivustot ja sovellukset ja muistuttaa, että niiden käyttö on käyttäjän omalla vastuulla.

OHJELMISTO OSANA PALVELUJA, LISÄMOBIILILISENSSIT

Palvelujen ohjelmistot ovat Yhdysvaltain vientisäännöstelyn alaisia. Mitään palvelujen ohjelmistoa ei saa ladata tai muulla tavoin viedä tai jälleenviedä (a) Kuubaan, Irakiin, Sudaniin, Pohjois-Koreaan, Iraniin, Syyriaan tai muihin sellaisiin maihin (tai kyseisten maiden kansalaisille tai asukkaille), jotka Yhdysvallat on asettanut kauppasaartoon tai (b) sellaisille tahoille, jotka ovat Yhdysvaltain valtionvarainministeriön erikseen nimeämien kansalaisten luettelossa (Specially Designated Nationals) tai Yhdysvaltain kauppaministeriön kieltoon asettamien tahojen luettelossa (Table of Deny Orders). Käyttämällä Tripadvisorin palveluja käyttäjä vakuuttaa ja takaa, että ei oleskele tai asu missään tällaisessa maassa, ei ole tällaisen maan kansalainen tai valvonnassa eikä ole kyseisissä luetteloissa.

Kuten edellä mainittiin, palveluihin sisältyy ohjelmisto, johon voidaan ajoittain viitata termillä ”sovellukset”. Kaikki palvelujen kautta ladattavaksi tarjotut ohjelmistot (”ohjelmisto”) ovat Tripadvisorin tai muun ilmoitetun tahon tekijänoikeuksien alaisia töitä. Käyttäjä käyttää kyseistä ohjelmistoa loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen ehtojen alaisena, jos sellainen on liitetty tai sisältyy ohjelmistoon. Käyttäjä ei saa asentaa tai käyttää mitään ohjelmistoa, johon on liitetty tai joka sisältää käyttöoikeussopimuksen, ellei käyttäjä ensin hyväksy kyseisen käyttöoikeussopimuksen ehtoja. Jos johonkin palvelujen kautta ladattavissa olevaan ohjelmistoon ei sisälly käyttöoikeussopimusta, Tripadvisor myöntää täten käyttäjälle rajoitetun, henkilökohtaisen, ei-siirrettävissä olevan oikeuden ohjelmiston käyttöön palvelujen tarkastelua ja käyttöä varten tämän sopimuksen ehtojen (ja siinä mainittujen käytäntöjen) mukaisesti ja vain tässä esitettyä käyttötarkoitusta varten.

On huomattava, että Tripadvisor omistaa tai lisensoi koko ohjelmiston mukaan lukien näihin rajoittumatta kaikki palvelujen sisältämät HTML-, XML- ja Java-koodit sekä Active X -komponentit, jotka ovat lisäksi tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten sopimusten ehtojen suojaamia. Ohjelmiston toisintaminen tai uudelleenjakaminen on nimenomaisesti kielletty ja saattaa johtaa ankariin siviili- ja rikosoikeudellisiin rangaistuksiin. Rikkojia vastaan nostetaan syyte mahdollisimman laajoin perustein.

Osa Tripadvisor-mobiiliohjelmistosta saattaa käyttää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, jonka käytön Tripadvisor tunnustaa. Lisäksi tiettyjen Tripadvisor-mobiilisovellusten käyttöön sovelletaan erityisehtoja. Lisätietoja Tripadvisor-mobiilisovelluksia koskevista ehdoista ja ilmoituksista on kohdassa Mobiililisenssit.

EDELLÄ MAINITTUA RAJOITTAMATTA OHJELMISTON KOPIOIMINEN TAI JÄLJENTÄMINEN MILLE TAHANSA MUULLE PALVELIMELLE TAI JOHONKIN MUUHUN KOHTEESEEN MYÖHEMPÄÄ JÄLJENTÄMISTÄ TAI UUDELLEENJAKAMISTA VARTEN ON NIMENOMAISESTI KIELLETTY. OHJELMISTON TAKUU, JOS SELLAINEN ON, ON VOIMASSA VAIN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN TAI TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJEN MUKAISESTI (SOVELLETTAVISSA MÄÄRIN).

TEKIJÄNOIKEUS- JA TAVARAMERKKI-ILMOITUKSET

Tripadvisor, pöllölogo, arviokuplat ja kaikki muut palveluissa julkaistavat tuote- tai palvelunimet ja iskulauseet ovat TripAdvisor LLC -yhtiön ja/tai sen toimittajien tai käyttöoikeuden antajien rekisteröityjä ja/tai tapaoikeuteen perustuvia tavaramerkkejä, joita ei saa kopioida, jäljitellä tai käyttää kokonaisuudessaan eikä osittain ilman Tripadvisorin tai kyseisen tavaramerkin haltijan etukäteen myöntämää kirjallista lupaa. Myös palvelujen ja sivustojen yleisilme ja -vaikutelma, kuten sivuotsikot, mukautettu grafiikka, painikekuvakkeet ja niihin liittyvät kirjasimet, ovat Tripadvisorin palvelumerkkejä, tavaramerkkejä ja/tai mallisuojattuja kohteita, eikä niitä saa kopioida, jäljitellä tai käyttää kokonaisuudessaan eikä osittain ilman Tripadvisorin etukäteen myöntämää kirjallista lupaa. Kaikki muut palveluissa esiintyvät tavaramerkit, rekisteröidyt tavaramerkit, tuotteiden ja yritysten nimet sekä logot ovat haltijoidensa omaisuutta. Tämän sopimuksen muissa kohdissa ilmoitettuja poikkeuksia lukuun ottamatta viittaukset tuotteisiin, palveluihin, prosesseihin tai muihin tietoihin kauppanimellä, tavaramerkillä, valmistajan tai toimittajan mukaan tai muulla tavoin eivät tarkoita, että Tripadvisor tukisi, kannattaisi tai suosittelisi niitä.

Kaikki oikeudet pidätetään. Tripadvisor ei ole vastuussa muiden osapuolten kuin Tripadvisorin ylläpitämien sivustojen sisällöstä.

Lainvastaisen sisällön ilmoitus- ja poistokäytäntö

Tripadvisor toimii ”ilmoitus- ja poistoperiaatteen” mukaisesti. Jos käyttäjä haluaa tehdä valituksen palvelujen aineistosta tai sisällöstä, kuten julkaistuista käyttäjien viesteistä, tai uskoo, että palveluissa julkaistu aineisto tai sisältö loukkaa hänen tekijänoikeuttaan, käyttäjän kannattaa ottaa välittömästi yhteyttä Tripadvisoriin sen ilmoitus- ja poistokäytännön mukaisesti. Lue tekijänoikeuskäytäntö ja -menettely. Kun tätä menettelyä on noudatettu, Tripadvisor vastaa kelvollisiin ja asianmukaisesti perusteltuihin valituksiin pyrkimällä kohtuullisin keinoin poistamaan selvästi laittoman sisällön kohtuullisen ajan kuluessa.

PALVELUJEN MUUTOKSET, IRTISANOMINEN

Tripadvisor voi ajoittain muuttaa, lisätä tai poistaa näitä tämän sopimuksen ehtoja tai mitä tahansa niiden osia oman harkintansa mukaan katsoessaan sen välttämättömäksi laillisista, yleisistä säätelyyn liittyvistä tai teknisistä syistä tai siksi, että tarjottavia palveluita tai palvelujen luonnetta tai asettelua on muutettu. Täten käyttäjä nimenomaisesti suostuu sitoutumaan tämän sopimuksen muutettuihin ehtoihin.

Tripadvisor-yritykset voivat milloin tahansa muuttaa mitä tahansa palvelun ominaisuutta, kuten minkä tahansa toiminnon, tietokannan tai sisällön saatavuutta. Tripadvisor-yritykset voivat lisäksi asettaa rajoituksia tai muulla tavoin ilman ennakkoilmoitusta tai vastuuta rajoittaa käyttäjän käyttöoikeutta kaikkiin tai joihinkin palvelujen osiin teknisistä tai turvallisuuteen liittyvistä syistä, luvattoman käytön estämiseksi, tietojen katoamisen tai tuhoutumisen estämiseksi tai jos Tripadvisor ja/tai sen yhteistyökumppanit oman harkintansa mukaan toteavat, että käyttäjä on rikkonut jotain tämän sopimuksen ehtoa tai jotain lakia tai säännöstä, ja päättävät keskeyttää palvelujen toimittamisen miltä tahansa osin.

JOS KÄYTTÄJÄÄ JATKAA PALVELUJEN KÄYTTÖÄ NYT TAI MUUTOSILMOITUSTEN JULKAISUN JÄLKEEN, HÄNEN KATSOTAAN HYVÄKSYVÄN KYSEISET MUUTOKSET.

Tripadvisor voi irtisanoa tämän käyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta, jos se hyvässä uskossa uskoo käyttäjän rikkoneen tätä sopimusta tai muuten katsoo, että irtisanominen on kohtuullisen tarpeellista Tripadvisor-yritysten ja/tai palvelujen muiden käyttäjien oikeuksien turvaamiseksi. Se tarkoittaa sitä, että Tripadvisor saattaa lopettaa palvelujen toimittamisen käyttäjälle.

LAINKÄYTTÖALUE JA SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Tämän sivuston omistaja ja hallinnoija on TripAdvisor LLC, joka on yhdysvaltalainen osakeyhtiö. Tämä sopimus ja kaikki siihen tai sen aihealueisiin tai muotoon liittyvät kiistat ja korvausvaatimukset (sopimukseen perustumattomat kiistat ja korvausvaatimukset mukaan lukien) käsitellään Yhdysvaltain Massachusettsin osavaltion lakien mukaisesti ja niiden piirissä. Käyttäjä sitoutuu täten Yhdysvaltain Massachusettsin osavaltion tuomioistuinten yksinomaiseen tuomiovaltaan kaikissa niin sopimusperusteisissa kuin sopimukseen perustumattomissa kiistatilanteissa, jotka johtuvat käyttäjän tai jonkun kolmannen osapuolen palvelujen käytöstä tai liittyvät siihen. Käyttäjä suostuu siihen, että kaikki palvelujen käytöstä johtuvat tai siihen liittyvät vaatimukset, joita hän saattaa esittää TripAdvisor LLC:lle, on käsiteltävä ja ratkaistava Massachusettsin osavaltiossa sijaitsevassa tuomioistuimessa, jolla on kyseistä asiaa vastaava asianmukainen toimivalta. Palvelujen käyttö on luvatonta sellaisilla lainkäyttöalueilla, jotka eivät saata voimaan kaikkia näitä ehtoja mukaan lukien muun muassa tätä kohtaa. Mikään tässä lausekkeessa ei rajoita TripAdvisor LLC:n oikeutta käynnistää menettelyä käyttäjää vastaan missä tahansa yhdessä tai useammassa muussa toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Edellä mainittuja kohtia ei sovelleta niiltä osin kuin käyttäjän asuinmaan sovellettava laki vaatii toisen lain ja/tai lainkäyttöalueen soveltamista – varsinkin, jos käyttäjä käyttää palveluja kuluttajan ominaisuudessa – eikä tätä lakia voida jättää huomioimatta sopimuksen avulla eikä Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista hallitse sitä, jos se muuten olisi sovellettavissa. Jos käyttäjä käyttää palveluja kuluttajana eikä yrityksenä tai yrityksen edustajana, hänellä voi olla oikeus haastaa Tripadvisor oikeuteen oman asuinmaansa tuomioistuimissa. Tätä lauseketta sovelletaan muuten kaikilta käyttäjän asuinmaan lakien sallimilta osin.

VALUUTTAMUUNNIN

Valuuttakurssit perustuvat erilaisiin julkisesti saatavilla oleviin lähteisiin, ja ne ovat vain ohjeellisia. Valuuttakurssien virheettömyyttä ei vahvisteta, ja todelliset valuuttakurssit saattavat poiketa niistä. Valuuttakurssitietoja ei välttämättä päivitetä joka päivä. Annettujen tietojen uskotaan olevan virheettömiä, mutta Tripadvisor-yritykset eivät voi vakuuttaa tai taata tällaista virheettömyyttä. Jos näitä tietoja käytetään johonkin raha- tai talousasioihin liittyvään tarkoitukseen, on suositeltavaa pyytää pätevää asiantuntijaa tarkistamaan valuuttakurssien paikkansapitävyys. Tripadvisor ei anna lupaa näiden tietojen käyttöön mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin henkilökohtaiseen käyttöön. Näiden tietojen jälleenmyynti, uudelleenjakaminen ja käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on nimenomaisesti kielletty.

YLEISET EHDOT

Tripadvisor pidättää oikeuden ottaa takaisin haltuunsa minkä tahansa käyttäjänimen, tilin nimen, lempinimen, tunnuksen tai minkä tahansa muun tunnisteen mistä tahansa syystä ja ilman korvausvelvollisuutta käyttäjälle.

Käyttäjä hyväksyy sen, että hänen ja Tripadvisorin ja/tai sen yhteistyökumppaneiden välillä ei ole yhteisyritystä, edustussuhdetta, kumppanuutta tai työsuhdetta tämän sopimuksen perusteella tai palvelujen käytön seurauksena.

Tripadvisor toteuttaa tämän sopimuksen olemassa olevan lainsäädännön ja oikeudenkäyntimenettelyn mukaisesti, eikä mikään tässä sopimuksessa rajoita sen oikeutta noudattaa lainvalvonnan tai viranomaisen esittämiä tai muita oikeudellisia pyyntöjä tai vaatimuksia, jotka liittyvät käyttäjän palvelujen käyttöön tai tällaista käyttöä koskeviin tietoihin, joita Tripadvisorille on toimitettu tai joita se on kerännyt. Käyttäjä hyväksyy sovellettavan lain sallimassa laajuudessa sen, että mahdolliset palvelujen käytöstä johtuvat tai siihen liittyvät vaatimukset ja kanteet on esitettävä kahden (2) vuoden kuluessa kyseisen vaatimuksen tai kanteen syyn ilmenemispäivämäärästä ja että muussa tapauksessa kyseisestä vaatimuksesta tai kanteesta on luovuttava lopullisesti.

Jos jonkin tämän sopimuksen osan, mukaan lukien esimerkiksi jonkin edellä esitetyn vastuuvapauslausekkeen tai vastuun rajoituksen, katsotaan olevan pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton sovellettavan lain puitteissa, kyseinen pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton kohta korvataan pätevällä, täytäntöönpanokelpoisella kohdalla, joka läheisimmin vastaa alkuperäisen kohdan tarkoitusta, ja muut tämän sopimuksen kohdat pysyvät voimassa.

Tämä sopimus (ja kaikki muut ehdot, joihin siinä viitataan) muodostaa käyttäjän ja Tripadvisorin välisen palveluja koskevan koko sopimuksen, ja se korvaa kaikki aiemmat tai samanaikaiset käyttäjän ja Tripadvisorin väliset sähköiset, suulliset ja kirjalliset yhteydenpidot ja ehdotukset näiden palvelujen osalta. Tämän sopimuksen ja minkä tahansa sähköisessä muodossa annetun ilmoituksen tulostettu versio hyväksytään oikeudellisissa ja hallinnollisissa menettelyissä, jotka perustuvat tai liittyvät tähän sopimukseen, samassa laajuudessa ja samojen ehtojen alaisena kuin muut liiketoiminnan asiakirjat, jotka on alun perin laadittu ja joita on säilytetty painetussa muodossa.

Seuraavat osiot säilyvät aina, vaikka tämä sopimus irtisanottaisiin:

Tämän sopimuksen ehdot ovat saatavilla niillä kielillä, joilla palvelujen käyttöön tarkoitetut Tripadvisor-sivustot ja/tai sovellukset toimivat.

Sivustoja ja/tai sovelluksia, joilta palveluja voi käyttää, ei välttämättä aina päivitetä säännöllisin väliajoin, ja siksi mikään asiaankuuluva laki ei edellytä niiden rekisteröimistä toimitukselliseksi tuotteeksi.

Palveluissa tai niiden kautta mainittujen kuvitteellisten yritysten, tuotteiden, ihmisten ja hahmojen nimien ja/tai tietojen ei ole tarkoitus viitata mihinkään todelliseen yksilöön, yritykseen, tuotteeseen tai tapahtumaan.

Mitään tässä sopimuksessa ei voida tulkita niin, että se antaisi mitään oikeuksia tai etuja jollekin kolmannelle osapuolelle. Tripadvisorin yhteistyökumppanit kuitenkin katsotaan tämän sopimuksen nimenomaisiksi kolmannen osapuolen edunsaajiksi.

On kiellettyä siirtää tämän sopimuksen myöntämiä oikeuksia tai velvollisuuksia kenellekään muulle ilman lupaa.

Kaikki oikeudet, joita ei ole tässä nimenomaisesti myönnetty, pidätetään.

OHJEITA

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat ottaa yhteyttä Tripadvisoriin, siirry kohtaan Apua ja ohjeita. Voit myös kirjoittaa Tripadvisorille osoitteeseen

TripAdvisor LLC
400 1st Avenue
Needham, MA 02494, USA

Huomaa, että TripAdvisor, LLC ei hyväksy oikeudellisia ilmoituksia tai haasteita missään muussa muodossa kuin paperilla postin kautta yllä olevaan osoitteeseen toimitettuna. Epäselvyyksien välttämiseksi ja rajoituksetta Tripadvisor ei hyväksy ilmoituksia tai oikeushaasteita, jotka on jätetty johonkin sen tytär- tai sisaryhtiöön.

© 2018 TripAdvisor LLC. Kaikki oikeudet pidätetään.

Päivitetty viimeksi 1.10.2018.