Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Mediální centrum

Newsroom

Podmínky a upozornění webu TripAdvisor

Vítejte na webu TripAdvisor, jeho mobilních zařízeních, včetně souvisejících aplikací (společně dále jen „web“). Tento web je k dispozici výhradně proto, aby pomohl zákazníkům při získávání informací o cestování, zveřejňování názorů na záležitosti a problémy týkající se cestování, účasti na interaktivních cestovních fórech a vyhledávání a rezervování cest, a k žádným jiným účelům. Pojmy „my“, „nás“, „naše“ a „TripAdvisor“ odkazují na společnost TripAdvisor LLC a naše podnikové přidružené společnosti a weby (společně dále jen „TripAdvisor“). Pojem „Vy“ odkazuje na zákazníka, který navštěvuje web a/nebo přispívá obsahem na tento web.

Tento web je Vám poskytován podmínečně, pokud bezvýhradně souhlasíte s veškerými smluvními podmínkami a oznámeními uvedenými níže (společně dále jen „smlouva“). Vstupem na tento web nebo jeho používáním jakýmkoli způsobem souhlasíte s tím, že jste vázáni smlouvou, a vyjadřujete tím, že jste si přečetli její podmínky a porozuměli jim. Smlouvu si přečtěte pozorně, protože obsahuje informace týkající se Vašich zákonných práv a omezení těchto práv, a rovněž část, týkající se rozhodného práva a soudní příslušnosti pro řešení sporů. Pokud byť jen s některými těmito smluvními podmínkami nesouhlasíte, nemáte oprávnění tento web používat.

Smlouvu můžeme v budoucnu změnit nebo upravit v souladu s podmínkami zde uvedenými, a Vy jste srozuměni a souhlasíte s tím, že Váš následný přístup a používání tohoto webu po takové změně značí Váš souhlas s aktualizovanou, nebo upravenou smlouvou. Ve spodní části této stránky uvedeme datum, ke kterému byla poslední revize této smlouvy provedena, a všechny revize budou platné od jejich vyvěšení na webu. V případě jakýchkoli podstatných změn těchto podmínek budeme své členy informovat, a to buď zasláním oznámení na e-mailovou adresu poskytnutou při registraci, nebo umístěním oznámení na náš web. Nezapomeňte se na tuto stránku pravidelně vracet a seznamovat se s aktuální verzí smlouvy.

POUŽITÍ WEBU

Podmínkou Vašeho používání tohoto webu je, abyste zaručili, že (i) veškeré informace Vámi poskytnuté na tomto webu jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné, (ii) pokud máte účet na webu TripAdvisor, zabezpečíte informace na Vašem účtu a budete dohlížet a zcela zodpovídat za veškeré používání Vašeho účtu jinými osobami než Vámi, (iii) je Vám 13 a více let, abyste se k účtu mohli zaregistrovat a přispívat na náš web a (iv) jste oprávněni k uzavření této smlouvy a používání tohoto webu v souladu se všemi podmínkami zde uvedenými.

Společnost TripAdvisor vědomě neshromažďuje informace o žádné osobě mladší 13 let. Vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení odepřít přístup na tento web a k námi nabízeným službám komukoli, kdykoli a z jakéhokoli důvodu, zejména pro porušení této smlouvy.

Kopírování, přenos, rozmnožování, replikace, zveřejnění či opětovné šíření obsahu webu, či jakékoli jeho části bez předchozího písemného svolení společnosti TripAdvisor je přísně zakázáno. Chcete-li požádat o povolení, můžete se na společnost TripAdvisor obrátit na následující adrese:

Director, Partnerships and Business Development
TripAdvisor LLC
400 1st Avenue
Needham, MA 02494, USA

Za používání webu v souladu s těmito smluvními podmínkami nebudou uživatelům webu účtovány žádné poplatky. Web však obsahuje odkazy na weby třetích stran, které jsou provozovány a vlastněny nezávislými poskytovateli služeb či prodejci. Tyto třetí strany mohou zpoplatňovat použití určitého obsahu nebo služeb, které jsou na daném webu poskytovány. Proto byste měli dle svého uvážení zjistit veškeré nezbytné a vhodné informace předtím, než provedete jakoukoli transakci s libovolnou třetí stranou, a tím určit, zda bude účtován poplatek. V případech, kdy společnost TripAdvisor poskytuje na webu informace o poplatcích, jsou tyto informace poskytovány pouze informativně pro zvýšení pohodlí. Společnost TripAdvisor nijak nezaručuje, že tyto informace jsou správné, ani žádným způsobem nenese odpovědnost za obsah či služby poskytované na takových webech třetích stran.

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

Obsah a informace na tomto webu (zejména zprávy, data, informace, text, hudba, zvuk, fotografie, grafika, videa, mapy, ikony, software, kód či jiné materiály) a technika použitá k poskytnutí takového obsahu a informací jsou naším vlastnictvím. Souhlasíte, že nebudete jinak upravovat, kopírovat, šířit, přenášet, zobrazovat, provádět, rozmnožovat, zveřejňovat, licencovat, vytvářet odvozená díla, převádět ani prodávat či opětovně prodávat žádné informace, software, produkty ani služby získané z tohoto webu nebo jeho prostřednictvím. Dále se zavazujete, že nebudete:

 • (i) používat tento web ani jeho obsah k žádným komerčním účelům;
 • (ii) pro přístup, sledování či kopírování jakéhokoli obsahu nebo informací z tohoto webu používat robota, pavouka, scraper či jiný automatizovaný prostředek ani žádný ruční proces, a to k jakémukoli účelu bez našeho výslovného písemného svolení;
 • (iii) porušovat jakákoli omezení vylučující roboty na tomto webu ani obcházet jiná opatření použitá k zabránění či omezení přístupu na tento web;
 • (iv) provádět jakékoli kroky, které naši infrastrukturu vystavují, nebo dle našeho uvážení mohou vystavovat, nerozumnému nebo nepřiměřeně velkému zatížení;
 • (v) přímo odkazovat na jakoukoli část tohoto webu k jakémukoli účelu bez našeho výslovného písemného svolení;
 • (vi) pomocí rámců, zrcadlení či jinak začleňovat jakoukoli část této webové stránky do jiné webové stránky bez našeho předchozího písemného svolení; nebo
 • (vii) pokoušet se měnit, překládat, přizpůsobovat, upravovat, dekompilovat, rozebírat ani zpětně analyzovat jakékoli softwarové programy používané společností TripAdvisor v souvislosti s webem nebo službami.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

Společnost TripAdvisor věří v ochranu Vašich osobních údajů. Veškeré osobní údaje, které na webu zveřejníte, budou použity v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Chcete-li zobrazit naše zásady ochrany osobních údajů, klikněte sem.

RECENZE, KOMENTÁŘE A POUŽITÍ DALŠÍCH INTERAKTIVNÍCH OBLASTÍ

Jsme vždy rádi, když se nám ozvete. Mějte na paměti, že odesláním obsahu na tento web buď e-mailem, vyvěšením na tomto webu nebo jinak, včetně recenzí hotelů, dotazů, fotografií či videí, poznámek, doporučení, nápadů apod. obsažených v jakémkoli podání (společně dále jen „podání“), udělujete webu TripAdvisor a jeho přidruženým společnostem nevýhradní, bezplatné, trvalé, přenosné, neodvolatelné a dále plně podlicencovatelné právo (a) používat, reprodukovat, upravovat, přizpůsobovat, překládat, šířit, publikovat, vytvářet odvozená díla a veřejně zobrazovat a vykonávat taková podání po celém světě na jakémkoli médiu, nyní známém či v budoucnu vynalezeném, k jakémukoli účelu; a (b) používat jméno, které odešlete v souvislosti s takovým podáním. Potvrzujete, že web TripAdvisor může dle vlastního uvážení uvést zdroj Vašich komentářů či recenzí. Dále společnosti TripAdvisor udílíte právo na základě zákona stíhat každou osobu či subjekt, které porušením této smlouvy poruší práva Vaše nebo práva společnosti TripAdvisor, k odeslanému obsahu. Potvrzujete a souhlasíte s tím, že odeslaný obsah není důvěrný a ani nepodléhá vlastnickým právům.

Společnost TripAdvisor neupravuje ani nekontroluje zprávy uživatelů zveřejněné nebo šířené na tomto webu (zejména prostřednictvím chatovacích místností, nástěnek či jiných komunikačních fór) a v žádném případě neponese za takové zprávy uživatelů odpovědnost. Společnost TripAdvisor si však vyhrazuje právo z jakéhokoli důvodu, a na základě vlastního uvážení bez předchozího upozornění odstranit jakékoli zprávy uživatelů a/nebo obsah webu.

Tento web může obsahovat diskusní fóra, nástěnky, služby recenzí a další fóra, na kterých Vy či třetí strany můžete zveřejňovat recenze zážitků z cest nebo jiný obsah, zprávy, materiály a další položky („interaktivní oblasti“). Pokud web TripAdvisor takové interaktivní oblasti poskytuje, nesete výhradní odpovědnost za své používání těchto interaktivních oblastí a používáte je na své vlastní riziko. Použitím jakýchkoli interaktivních oblastí se výslovně zavazujete, že nebudete zveřejňovat, nahrávat, přenášet, šířit, ukládat, vytvářet ani jinak prostřednictvím webu zveřejňovat žádnou z následujících položek:

 1. Jakoukoli zprávu, data, informaci, text, hudbu, zvuk, fotografie, grafiku, kód či jakýkoli jiný materiál (dále jen „obsah“), které jsou nepravdivé, nezákonné, zavádějící, pomlouvačné, urážlivé, obscénní, pornografické, neslušné, oplzlé, dvojsmyslné, obtěžující nebo podporující obtěžování jiné osoby, výhružné, narušující práva na ochranu osobních údajů a osobnosti, vulgární, štvavé, podvodné nebo jinak nepřípustné.
 2. Obsah, který je zjevně urážlivý vůči internetové komunitě, například obsah podporující rasismus, náboženský fanatismus, nenávist nebo fyzickou újmu jakéhokoli druhu vůči jakékoli skupině nebo jednotlivci.
 3. Obsah, který by představoval, podněcoval, podporoval, schvaloval nebo naváděl k provádění nezákonné činnosti či trestného činu, způsobil občanskoprávní odpovědnost, porušoval práva jakékoli strany v jakékoli zemi na světě, nebo který by jinak zakládal odpovědnost nebo porušoval jakékoli místní, státní, národní či mezinárodní právní předpisy, zejména předpisy komise USA pro cenné papíry (SEC) nebo jakákoli pravidla jakékoli burzy cenných papírů, zejména New York Stock Exchange (NYSE), NASDAQ, nebo London Stock Exchange.
 4. Obsah, který poskytuje instruktážní informace pro nezákonné aktivity, jako je výroba či nákup nelegálních zbraní, porušování soukromí jakékoli osoby nebo poskytování či vytváření počítačových virů;
 5. Obsah, který může porušovat jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná duševní či vlastnická práva jakékoli strany. Zejména obsah, který podporuje nezákonné nebo neoprávněné kopírování autorskoprávně chráněného díla jiné osoby, například poskytování pirátských kopií počítačových programů nebo odkazů na ně, poskytování informací sloužících k obcházení továrně instalovaných zařízení zajišťujících ochranu před kopírováním nebo poskytování pirátských kopií hudby či odkazů na pirátské soubory s hudbou.
 6. Obsah, který se vydává za jinou osobu či subjekt nebo jinak klamavě popisuje Váš vztah k jakékoli osobě nebo subjektu, včetně společnosti TripAdvisor.
 7. Nevyžádané propagační materiály, hromadné rozesílání e-mailů nebo-li „spamu“, přenos „nevyžádané pošty“, „řetězové dopisy“, vedení politické kampaně, reklamy, soutěže, věcné loterie nebo žádosti.
 8. Obsah obsahující komerční aktivity a/nebo prodej bez našeho předchozího písemného svolení, například soutěže, sázky, výměnu, reklamu a pyramidové hry.
 9. Soukromé údaje jakékoli třetí strany, zejména příjmení, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, čísla sociálního pojištění a čísla kreditních karet.
 10. Obsahuje stránky s omezeným nebo heslem chráněným přístupem nebo skryté stránky či obrázky (takové, které neodkazují na dostupnou stránku nebo nejsou z jiné dostupné stránky odkazovány).Viry, poškozená data či jiné škodlivé, ničivé nebo narušující soubory.
 11. Obsah, který nesouvisí s tématem interaktivní oblasti, v níž je zveřejněn; nebo

Obsah nebo odkazy na obsah, který dle výhradního posouzení webu TripAdvisor (a) porušuje předchozí zde uvedené podkapitoly, (b) je nevhodný, (c) omezuje jinou osobu nebo jí brání v používání či užívání interaktivních oblastí tohoto webu nebo (d) který může vystavit web TripAdvisor, jeho přidružené společnosti nebo jeho uživatele újmě, nebo odpovědnosti jakéhokoli typu.

Společnost TripAdvisor nenese žádnou odpovědnost ani nepřebírá žádnou finanční odpovědnost za jakýkoli obsah zveřejněný, uložený nebo nahraný Vámi či jakoukoli třetí stranou, ani za jeho ztrátu či jakékoli poškození, a dále společnost TripAdvisor nenese odpovědnost za jakékoli chyby, pomluvy, nactiutrhání, urážky, opomenutí, lži, obscénnost, pornografii ani neslušné vyjadřování, se kterými se můžete setkat. Jako poskytovatel interaktivních služeb není web TripAdvisor odpovědný za žádná vyjádření, prohlášení ani obsah poskytnutý jeho uživateli na jakémkoli veřejném fóru, osobní domovské stránce nebo jiném interaktivním prostoru. Přestože společnost TripAdvisor není povinna prověřovat, upravovat či sledovat jakýkoli obsah zveřejněný v jakémkoli interaktivním prostoru, nebo šířený prostřednictvím jakéhokoli interaktivního prostoru, společnost TripAdvisor si vyhrazuje právo – zcela dle vlastního uvážení – bez upozornění odebírat, prověřovat, překládat či upravovat jakýkoli obsah odeslaný na web nebo uložený na webu, a to kdykoli a z jakéhokoli důvodu, nebo takové činnosti provádět prostřednictvím třetích stran jejím jménem, přičemž Vy nesete na vlastní náklady výhradní odpovědnost za vytváření záložních kopií a nahrazování obsahu, který zveřejníte nebo uložíte na webu.

Pokud bude shledáno, že Vám náleží osobní práva (včetně práva osobovat si autorství nebo právo na nedotknutelnost díla) k obsahu, tímto prohlašujete, že (a) nepožadujete, aby jakékoli osobní údaje byly použity v souvislosti s daným obsahem nebo z něj odvozenými díly či jeho aktualizacemi; (b) nemáte výhrady vůči zveřejnění, použití, úpravě, smazání a využívání obsahu webem TripAdvisor nebo držiteli jeho licence, nástupci a nabyvateli práv; (c) navždy se zříkáte a souhlasíte s neuplatněním či neprosazováním jakéhokoli nároku na veškerá osobní práva autora na jakýkoli obsah; a (d) navždy zbavujete web TripAdvisor a držitele jeho licence, nástupce a nabyvatele práv odpovědnosti za všechny nároky, které byste jinak vůči webu TripAdvisor uplatňovali na základě takových osobních práv.

Jakékoli využití interaktivních oblastí nebo jiných částí tohoto webu v rozporu s výše uvedenými ustanoveními je porušením podmínek této smlouvy a může mít za následek, mimo jiné, ukončení nebo pozastavení vašich práv k užívání interaktivních oblastí a/nebo tohoto webu.

REZERVACE U EXTERNÍCH DODAVATELŮ PROSTŘEDNICTVÍM WEBU TRIPADVISOR

Používejte okamžité rezervace. Web TripAdvisor Vám nabízí možnost vyhledávat, vybírat a rezervovat cesty u externích dodavatelů, aniž byste museli opustit web TripAdvisor. Rezervací cest pomocí okamžitých rezervací se stanete členem webu TripAdvisor, pokud jím již nejste. Jako člen webu TripAdvisor budete moci zveřejňovat recenze ze svých cest, účastnit se diskusních fór, zasílat e-mailem obsah webu TripAdvisor sobě a dalším příjemcům, získat přístup k informačním novinkám a obsahu pro plánování cest určeným pouze pro členy, nebo se účastnit průzkumů, soutěží a loterií.

Používáním okamžitých rezervací potvrzujete, že přijímáte postupy popsané v našich zásadách ochrany osobních údajů a všechny tyto smluvní podmínky. Kromě toho odpovídáte za to, že je Vám více než 18 let, že jste oprávněn k uzavření této smlouvy a používání okamžitých rezervací a tohoto webu v souladu s těmito smluvními podmínkami a že informace, které poskytujete, jsou pravdivé a přesné. Dále souhlasíte s tím, že budete okamžité rezervace používat pouze k provádění zákonných rezervací za sebe nebo za jiné uživatele, za které máte náležitéoprávnění jednat. Jakákoli podvodná rezervace je zakázaná a jakémukoli uživateli, který se o takovou rezervaci pokusí, může být ukončeno členství na webu TripAdvisor. Pokud vlastníte účet na webu TripAdvisor, odpovídáte za informace na svém účtu a budete dohlížet a zcela zodpovídat za použití vašeho účtu jakoukoli jinou osobou.

JAKO UŽIVATEL TOHOTO WEBU, VČETNĚ OKAMŽITÝCH REZERVACÍ, JSTE SROZUMĚNI A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE: (1) ANI WEB TRIPADVISOR ANI JEHO PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NEMAJÍ VŮČI VÁM ČI JINÝM OSOBÁM ODPOVĚDNOST ZA NEOPRÁVNĚNÉ TRANSAKCE PROVEDENÉ S POUŽITÍM HESLA NEBO ÚČTU; A (2) NEOPRÁVNĚNÉ POUŽITÍ VAŠEHO HESLA NEBO ÚČTU BY MOHLO ZPŮSOBIT, ŽE PONESETE ODPOVĚDNOST VŮČI WEBU TRIPADVISOR A OSTATNÍM UŽIVATELŮM.

Když provedete rezervaci prostřednictvím okamžitých rezervací, budeme shromažďovat Vaše platební údaje a předávat je dodavateli za účelem dokončení transakce, jak je popsáno v našich zásadách ochrany osobních údajů. Mějte na paměti, že zpracování Vaší platby a plnění Vaší rezervace provádí dodavatel, nikoli web TripAdvisor.

Web TripAdvisor a jeho přidružené společnosti nebudou svévolně zasahovat do rezervací, ale vyhrazují si právo rezervaci nezpracovat z důvodu určitých polehčujících okolností, například když již rezervace není k dispozici, nebo když máme adekvátní důvod se domnívat, že požadavek na rezervaci může být podvodný. Web TripAdvisor si také vyhrazuje právo přijmout kroky k ověření Vaší identity ke zpracování rezervace.

Při nepravděpodobné situaci, kdy je rezervace dostupná při zadávání objednávky, ale stane se nedostupnou před zapsáním se na místě, Vaším výhradním nápravným opatřením bude kontaktovat dodavatele za účelem zajištění alternativních řešení, nebo ke zrušení Vaší rezervace.

Externí dodavatelé. Web TripAdvisor není cestovní kanceláří a neposkytuje vlastní přepravní služby nebo ubytování. Ačkoli web TripAdvisor zobrazuje informace o nemovitostech vlastněných externími dodavateli a zprostředkovává rezervace u určitých dodavatelů prostřednictvím okamžitých rezervací a přidružených webů, takové činnosti žádným způsobem neznamenají, nenaznačují či nevytvářejí záštitu webu TripAdvisor, nebo souhlas externích dodavatelů či jakékoli přidružené společnosti mezi webem TripAdvisor a externími dodavateli. Ačkoli členové webu TripAdvisor mohou hodnotit a poskytovat recenze určitých zařízení na základě svých vlastních zkušeností, web TripAdvisor nepodporuje, ani nedoporučuje produkty nebo služby jakýchkoli externích dodavatelů. Souhlasíte s tím, že web TripAdvisor neodpovídá za přesnost nebo úplnost informací, které obdrží od externích dodavatelů a které zobrazuje na svých stránkách nebo ve svých aplikacích.

Pokud provedete rezervaci u externího dodavatele, souhlasíte s tím, že si přečtete a budete vázáni nákupními podmínkami dodavatele a podmínkami používání jeho webu (dále jen „podmínky použití“), zásadami ochrany osobních údajů a jinými pravidly či zásadami, které se týkají webu nebo nemovitosti dodavatele. Vaše vzájemná komunikace s externími dodavateli je na Vaše vlastní riziko. Web TripAdvisor nenese žádnou odpovědnost, pokud jde o jednání, opomenutí, chyby, prohlášení, záruky, porušení nebo zanedbání jakéhokoli externího dodavatele nebo za zranění osob, usmrcení, poškození majetku či jiné škody, nebo výdaje plynoucí z Vašich kontaktů s externími dodavateli.

Tento web Vás může odkázat na web dodavatele nebo jiné weby, které web TripAdvisor neprovozuje ani je nemá pod kontrolou. Další informace naleznete v níže uvedené části „Odkazy na externí weby“.

Rezervace pronájmů na dovolenou u externích dodavatelů uvedených na přidružených webech. Web TripAdvisor a některé jeho přidružené weby jednají jako trhy, které umožňují cestovatelům uzavírat smlouvy o pronájmech na dovolenou nebo nájemní transakce s majiteli nemovitostí a manažery (jednotlivě dále jen „inzerent“). Jako uživatel musíte odpovídat za své používání tohoto webu, našich přidružených webů, a za případné transakce zahrnující pronájmy na dovolenou zprostředkované okamžitými rezervacemi, a/nebo uvedené na přidružených webech. Nevlastníme, nespravujeme či neuzavíráme smlouvy na žádné pronájmy na dovolenou uvedené na tomto webu, nebo na našich přidružených webech.

Protože ani web TripAdvisor, ani jeho přidružené weby nejsou stranami transakcí pronájmu mezi cestovateli a inzerenty, případné spory nebo konflikty zahrnující skutečné nebo potenciální transakce mezi vámi a inzerentem, včetně kvality, stavu, bezpečnosti nebo souladu s právními předpisy uvedené nemovitosti, přesnosti uvedeného obsahu, schopnosti inzerenta pronajímat nemovitost k pronájmu na dovolenou, nebo vaší schopnosti platit za nemovitost k pronájmu na dovolenou, jsou výhradně odpovědností jednotlivých uživatelů. Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že můžete být požádáni o uzavření samostatné nájemní smlouvy s inzerentem, a to před provedením rezervace, zakoupením produktu nebo služby, a taková smlouva může stanovit dodatečná omezení vaší rezervace, produktu nebo služby.

Platební podmínky za pronájem na dovolenou

Souhlasíte s tím, že inzerentovi, nebo přidružené společnosti webu TripAdvisor jednající jménem inzerenta, uhradíte servisní poplatek za rezervaci pronájmu na dovolenou v souladu s podmínkami použití uvedenými na webu přidružené společnosti. Přidružená společnost webu TripAdvisor může vystupovat jako limitovaný zprostředkovatel inzerenta výhradně pro účely převedení Vaší platby inzerentovi.

Další informace o poplatcích za pronájem na dovolenou, zálohách, zpracování plateb a rušení nebo vrácení finančních prostředků naleznete v podmínkách použití našich přidružených webů. Provedením rezervace pronájmu na dovolenou zprostředkovaného jedním z našich přidružených webů stvrzujete a souhlasíte s příslušnými podmínkami použití a zásadami ochrany osobních údajů daného webu.

DESTINACE

Mezinárodní cesty. Když si zarezervujete mezinárodní cestu u externího dodavatele, nebo si naplánujete mezinárodní výlet prostřednictvím tohoto webu, odpovídáte za zajištění toho, že splníte všechny zahraniční vstupní požadavky, a že Vaše cestovní doklady, včetně pasu a víz, budou v pořádku.

Ohledně pasů a požadavků na víza se prosím poraďte s příslušnou ambasádou nebo konzulátem. Protože požadavky se mohou kdykoli změnit, před rezervací a odjezdem si zkontrolujte jejich aktuálnost. Web TripAdvisor nenese žádnou odpovědnost za cestovatele, kterým je zamítnut vstup do letadla nebo do země kvůli tomu, že cestovatel nemá cestovní doklady požadované leteckou společností, úřadem nebo zemí, včetně zemí, kterými může cestovatel pouze projíždět na cestě do své destinace.

Je rovněž Vaší zodpovědností poradit se před Vaší cestou do zahraničí se svým lékařem ohledně aktuálních doporučení o očkování a ujistit se, že splňujete všechny zdravotní požadavky a dodržujete všechny lékařské směrnice související s Vaší cestou.

Ačkoli se cestování, včetně cest do mezinárodních destinací, většinou obejde bez problémů, pokud cestujete do určitých destinací, můžete se tam setkat s větším rizikem, než v případě cestování do jiných míst. Společnost TripAdvisor žádá cestující, aby se seznámili se zákazy, varováními, oznámeními a radami ohledně cestování, které jsou vydávány Vaší místní vládou a vládami Vámi zvolených cílových zemí, a to před provedením rezervací cest do mezinárodních destinací. TÍM, ŽE WEB TRIPADVISOR ZOBRAZÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE CEST DO URČITÝCH MEZINÁRODNÍCH DESTINACÍ, NEPŘEBÍRÁ ODPOVĚDNOST ZA TO, ŽE CESTOVÁNÍ DO TAKOVÝCH MÍST JE DOPORUČENÉ NEBO ZCELA BEZ RIZIKA, A NEMŮŽE NÉST ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ČI ZTRÁTY, KE KTERÝM MŮŽE DOJÍT V DŮSLEDKU CESTOVÁNÍ DO TĚCHTO DESTINACÍ.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

TUTO KAPITOLU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE. TATO KAPITOLA OMEZUJE ODPOVĚDNOST WEBU TRIPADVISOR VŮČI VÁM ZA PROBLÉMY, KTERÉ MOHOU NASTAT V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM TOHOTO WEBU. POKUD NEROZUMÍTE PODMÍNKÁM V TÉTO KAPITOLE NEBO JINDE V TÉTO SMLOUVĚ, POŽÁDEJTE PŘED VSTUPEM NA TENTO WEB NEBO JEHO POUŽITÍM PRÁVNÍKA O OBJASNĚNÍ.

INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY A SLUŽBY ZVEŘEJNĚNÉ NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE MOHOU OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI NEBO CHYBY VČETNĚ DOSTUPNOSTI REZERVACE A CHYB V CENÁCH. SPOLEČNOST TRIPADVISOR, JEJÍ DCEŘINÉ A PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI (SPOLEČNĚ DÁLE JEN „SKUPINA TRIPADVISOR MEDIA GROUP“) NEZARUČUJÍ PŘESNOST A NEPŘIJÍMAJÍ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA CHYBY ČI JINÉ NEPŘESNOSTI TÝKAJÍCÍ SE INFORMACÍ A POPISŮ HOTELŮ, NEMOVITOSTÍ PRONÁJMU NA DOVOLENOU, LETECKÝCH, NÁMOŘNÍCH, SILNIČNÍCH A JINÝCH PRODUKTŮ CESTOVNÍHO RUCHU UVEDENÝCH NA TOMTO WEBU (ZEJMÉNA CENY, DOSTUPNOST, FOTOGRAFIE, SEZNAM VYBAVENÍ HOTELU NEBO NEMOVITOSTI PRONÁJMU NA DOVOLENOU, OBECNÉ POPISY PRODUKTŮ, RECENZE A HODNOCENÍ ATD.). WEB TRIPADVISOR SI NAVÍC VÝSLOVNĚ VYHRAZUJE PRÁVO OPRAVIT JAKÉKOLI CHYBY V DOSTUPNOSTI A CENÁCH NA NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNCE A/NEBO NA NEVYŘÍZENÝCH REZERVACÍCH UČINĚNÝCH S NESPRÁVNOU CENOU.

SKUPINA TRIPADVISOR MEDIA GROUP NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ O VHODNOSTI INFORMACÍ, SOFTWARU, PRODUKTŮ A SLUŽEB OBSAŽENÝCH NA TOMTO WEBU (OBSAHU WEBU) ANI JAKÉKOLI JEJICH ČÁSTI K JAKÉMUKOLI ÚČELU, PŘIČEMŽ ZAHRNUTÍ NEBO NABÍDKA JAKÝCHKOLI PRODUKTŮ ČI SLUŽEB NA TOMTO WEBU NEZNAMENÁ SOUHLAS ČI DOPORUČENÍ TAKOVÝCH PRODUKTŮ ČI SLUŽEB ZE STRANY SKUPINY TRIPADVISOR MEDIA GROUP. VŠECHNY TAKOVÉ INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY A SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY TAK „JAK JSOU“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU. SKUPINA TRIPADVISOR MEDIA GROUP SE ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH ZÁRUK, PODMÍNEK A JINÝCH PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU V TOM SMYSLU, ŽE TENTO WEB, JEHO SERVERY ČI JAKÉKOLI E-MAILY ODESLANÉ SKUPINOU TRIPADVISOR MEDIA GROUP JSOU PROSTÉ VIRŮ ČI JINÝCH ŠKODLIVÝCH SOUČÁSTÍ. SPOLEČNOST TRIPADVISOR SE TÍMTO V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU, PŘÍPUSTNÉM PODLE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK S OHLEDEM NA TYTO INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY A SLUŽBY, VČETNĚ VŠECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK, ČI PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU OHLEDNĚ PRODEJNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU, VLASTNICTVÍ, TICHÉHO VLASTNICTVÍ A NEPORUŠENÍ PRÁV.

SPOLEČNOST TRIPADVISOR SE TAKÉ VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH ZÁRUK, PROHLÁŠENÍ ČI JINÝCH PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, POKUD JDE O PŘESNOST OBSAHU WEBU A VLASTNICKÁ PRÁVA K NĚMU.

NIC Z TOHO, CO JE UVEDENO V TÉTO SMLOUVĚ NEOMEZUJE, ANI NEVYLUČUJE ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI TRIPADVISOR ZA (I) ÚMRTÍ NEBO ZRANĚNÍ ZPŮSOBENÉ NEDBALOSTÍ; (II) PODVOD; (III) PODVODNÁ CHYBNÁ PROHLÁŠENÍ; (IV) ÚMYSLNÉ NEPLNĚNÍ ČI HRUBOU NEDBALOST; (V) JAKOUKOLI JINOU ODPOVĚDNOST, KTEROU NELZE NA ZÁKLADĚ PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VYLOUČIT.

EXTERNÍ DODAVATELÉ POSKYTUJÍCÍ NA TOMTO WEBU INFORMACE O HOTELU ČI NEMOVITOSTI K PRONÁJMU NA DOVOLENOU, CESTU NEBO JINÉ SLUŽBY, JSOU NEZÁVISLÝMI DODAVATELI A NEJSOU ZPROSTŘEDKOVATELÉ ČI ZAMĚSTNANCI SKUPINY TRIPADVISOR MEDIA GROUP. SPOLEČNOSTI TRIPADVISOR MEDIA GROUP NENESOU ODPOVĚDNOST ZA ČINY, CHYBY, OPOMENUTÍ, TVRZENÍ, ZÁRUKY, PORUŠENÍ ČI NEDBALOST KTERÉHOKOLI Z TĚCHTO DODAVATELŮ NEBO ZA JAKOUKOLI ÚJMU NA ZDRAVÍ, ÚMRTÍ, ŠKODU NA MAJETKU NEBO JINOU ÚJMU ČI NÁKLADY VZNIKLÉ Z TAKOVÉHO JEDNÁNÍ. SKUPINA TRIPADVISOR MEDIA GROUP NEMÁ ŽÁDNÉ ZÁVAZKY A NEBUDE PROVÁDĚT NÁHRADY V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI ZPOŽDĚNÍ, ZRUŠENÍ, PŘEPLNĚNÍ OBJEDNÁVEK, STÁVKY, VYŠŠÍ MOCI NEBO JINÝCH DŮVODŮ MIMO JEJICH KONTROLU A NEMÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI DALŠÍ VÝDAJE, OPOMENUTÍ, ZPOŽDĚNÍ, ZMĚNY CEST NEBO JEDNÁNÍ JAKÉKOLIV VLÁDY NEBO ORGÁNU.

ZA VÝŠE UVEDENÝCH PODMÍNEK PLATÍ, ŽE POUŽÍVÁTE WEB NA VLASTNÍ RIZIKO A SKUPINA TRIPADVISOR MEDIA GROUP (NEBO JEJÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA A PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI) NEMŮŽE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NÉST ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, TRESTNÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ČI NÁSLEDNÉ ZTRÁTY ČI ŠKODY, ANI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU PŘÍJMŮ, ZISKŮ, DOBRÉ POVĚSTI, DAT, OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ ČI VYUŽITÍ PENĚZ ANI ZA ZTRÁTY ČI ÚJMU VZNIKLOU Z PŘERUŠENÍ NEBO VE SPOJENÍ S PŘERUŠENÍM PODNIKÁNÍ JAKÉHOKOLI DRUHU, KTERÉ VZNIKLY Z VAŠEHO PŘÍSTUPU NEBO VE SPOJENÍ S VAŠÍM PŘÍSTUPEM NA TENTO WEB, ZOBRAZENÍM ČI POUŽÍVÁNÍM TOHOTO WEBU NEBO ZE ZPOŽDĚNÍ ČI ZNEMOŽNĚNÍ PŘÍSTUPU NA TENTO WEB, JEHO ZOBRAZENÍ ČI POUŽÍVÁNÍ (VČETNĚ VAŠEHO SPOLÉHÁNÍ SE NA RECENZE A NÁZORY UVEDENÉ NA TOMTO WEBU; JAKÝCHKOLI POČÍTAČOVÝCH VIRŮ, INFORMACÍ, SOFTWARU, ODKAZOVANÝCH STRÁNEK, PRODUKTŮ A SLUŽEB ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO WEBU; NEBO JINAK PLYNOUCÍ Z PŘÍSTUPU, ZOBRAZENÍ NEBO POUŽÍVÁNÍ TOHOTO WEBU), BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU ZALOŽENY NA NEDBALOSTI, SMLOUVĚ, OBČANSKOPRÁVNÍM DELIKTU, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, A TO I TEHDY, POKUD BYLA SPOLEČNOST TRIPADVISOR NA MOŽNOST VZNIKU TĚCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA.

TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY A VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI NEMAJÍ VLIV NA POVINNÁ ZÁKONNÁ PRÁVA, KTERÁ NELZE NA ZÁKLADĚ PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VYLOUČIT.

Pokud bude skupina TripAdvisor Media Group shledána odpovědnou za případnou ztrátu nebo újmu, která vyplývá z Vašeho používání našeho webu nebo služeb nebo s ním souvisí, potom odpovědnost skupiny TripAdvisor Media Group v žádném případě nepřesáhne v souhrnu vyšší sumu z následujících: (a) transakční poplatek uhrazený webu TripAdvisor za transakce na tomto webu vedoucí k vznesení nároku, nebo (b) jedno sto amerických dolarů (100,00 USD).

Omezení odpovědnosti odráží rozdělení rizik mezi stranami. Omezení uvedená v tomto oddíle setrvají v platnosti i tehdy, pokud by jakýkoli omezený prostředek nápravy uvedený v těchto podmínkách pozbyl svůj základní účel. Omezení odpovědnosti stanovená v těchto podmínkách platí ve prospěch společností skupiny TripAdvisor Media Group.

NÁHRADA ÚJMY

Souhlasíte s tím, že budete chránit a odškodníte společnost TripAdvisor, její přidružené společnosti a jakékoli jejich vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance a zástupce od a proti veškerým nárokům, důvodům žaloby, požadavkům, náhradám, ztrátám, škodám, pokutám nebo jiným nákladům nebo výdajům jakéhokoli druhu nebo typu (zejména přiměřeným právním a účetním poplatkům) předloženým třetími stranami následkem:

 • (i) Vašeho porušení této smlouvy nebo dokumentů, které jsou zde uvedené;
 • (ii) Vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany; nebo
 • (iii) Vašeho použití tohoto webu.

ODKAZY NA WEBY TŘETÍCH STRAN

Tento web může obsahovat hypertextové odkazy na weby provozované jinými stranami než společností TripAdvisor. Takové hypertextové odkazy jsou Vám poskytovány pouze pro referenci. My tyto weby nekontrolujeme a neneseme odpovědnost za jejich obsah ani za postupy ochrany osobních údajů či jiné postupy těchto webů. Dále platí, že vy odpovídáte za přijetí opatření k zajištění toho, aby Vámi vybrané odkazy a Vámi stažený software (ať již jej stáhnete z tohoto webu či z jiných webů) neobsahoval takové položky, jako jsou viry, červy, trojští koně, vady a další prvky ničivé povahy. Skutečnost, že uvádíme hypertextové odkazy na takové weby, ještě neznamená, že schvalujeme materiály zveřejněné na těchto webech, ani že jsme jakkoli spojeni s jejich provozovateli. V některých případech můžete být webem třetí strany požádáni, abyste svůj profil na webu TripAdvisor propojili s profilem na jiném webu třetí strany. Tato volba je zcela dobrovolná, přičemž rozhodnutí povolit propojení těchto informací lze kdykoli zakázat (na webu třetí strany).

SOFTWARE DOSTUPNÝ NA TOMTO WEBU

Pokud není uvedeno jinak, materiály na webech jsou prezentovány pouze za účelem podpory a poskytnutí informací o službách, webech, partnerech a dalších produktech společnosti TripAdvisor, které jsou dostupné ve Spojených státech amerických, na jejich územích, v jejich državách a protektorátech. Weby TripAdvisor jsou kontrolovány a provozovány společností TripAdvisor z jejího sídla ve státě Massachusetts ve Spojených státech amerických. Společnost TripAdvisor nečiní žádná prohlášení v tom smyslu, že materiály na webech TripAdvisor jsou vhodné nebo dostupné pro použití mimo Spojené státy americké. Všichni, kdo se rozhodnou využít přístup k webu TripAdvisor ze zemí mimo Spojené státy americké, tak činí z vlastní iniciativy a nesou odpovědnost za dodržování místních právních předpisů, a to pokud a do té míry, v jaké se tyto místní právní předpisy uplatní. Software z webů TripAdvisor dále podléhá kontrolám exportu Spojených států amerických. Žádný software z webu TripAdvisor nesmí být stahován nebo jinak exportován či reexportován (a) do (nebo k státnímu příslušníkovi nebo občanovi) Kuby, Iráku, Súdánu, Severní Koreje, Íránu, Sýrie či jiné země, na kterou Spojené státy americké uvalily embargo na dodávku zboží, nebo (b) komukoli na seznamu určených státních příslušníků (Specially Designated Nationals) vydaném ministerstvem financí USA nebo na seznamu jednotlivců či společností, jež nesmí obdržet americké zboží či technologii (Table of Deny Orders) vydaném americkým ministerstvem obchodu. Použitím webů TripAdvisor prohlašujete a zaručujete se, že se nenacházíte ani nejste pod kontrolou žádné z těchto zemí, nejste státními příslušníky žádné z těchto zemí ani v ní nemáte trvalý pobyt, a dále že nejste zařazeni na žádném takovém seznamu.

Jakýkoli software, který je k dispozici ke stažení z webů TripAdvisor (dále jen „software“) je autorskoprávně chráněným dílem společnosti TripAdvisor a jejích přidružených společností, případně může jít o software třetích stran, tak jak je označen. Vaše používání softwaru se řídí podmínkami případné licenční smlouvy pro konečného uživatele, která je k softwaru přiložena nebo je jeho součástí (dále jen „licenční smlouva“). Nesmíte instalovat ani používat žádný software, který je doprovázen licenční smlouvu nebo ji obsahuje, pokud nejdříve nevyjádříte souhlas s podmínkami této smlouvy. V případě jakéhokoli softwaru, který je možné stáhnout z tohoto webu a není doprovázen licenční smlouvou, Vám, jakožto uživateli, udělujeme omezené, osobní, nepřenosné oprávnění k užití, určené pouze k použití softwaru k prohlížení a dalšímu využití tohoto webu v souladu s těmito smluvními podmínkami.

Upozorňujeme, že veškerý software (zejména veškerý kód HTML, XML a Java a ovládací prvky Active X obsažené na tomto webu) je vlastnictvím společnosti TripAdvisor a/nebo jejích přidružených společností a je chráněn autorským právem a mezinárodními dohodami. Jakékoli rozmnožování či opětovná distribuce softwaru jsou výslovně zakázány a mohou mít za následek vysoké pokuty a trestněprávní sankce. Ti, kdo toto poruší, budou trestně stíháni v maximálním možném rozsahu.

BEZ OMEZENÍ TOHO, CO BYLO UVEDENO VÝŠE, KOPÍROVÁNÍ NEBO REPRODUKCE SOFTWARU NA JAKÝKOLI JINÝ SERVER NEBO UMÍSTĚNÍ PRO DALŠÍ KOPÍROVÁNÍ NEBO DISTRIBUCI JE VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO. POKUD JE NA SOFTWARE POSKYTOVÁNA ZÁRUKA, PAK POUZE DLE PODMÍNEK LICENČNÍ SMLOUVY.

AUTORSKÁ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNÁMKY

Veškerý obsah tohoto webu je: ©2016 TripAdvisor. Všechna práva vyhrazena. Společnost TripAdvisor není odpovědná za obsah na webech provozovaných jinými stranami než společností TripAdvisor. TRIPADVISOR, logo sovy, bubliny s hodnocením a veškeré další názvy produktů a služeb a slogany zobrazené na webu jsou registrované a/nebo neregistrované ochranné známky společnosti TripAdvisor a/nebo jejích dodavatelů či poskytovatelů licencí a nesmí být kopírovány, napodobovány ani používány, zcela nebo zčásti, bez předchozího písemného svolení společnosti TripAdvisor nebo příslušného vlastníka ochranné známky. Dále, vzhled webu a způsob práce s webem, včetně veškerých záhlaví stránek, vlastní grafiky, ikon tlačítek a skriptů, jsou značkou služby, ochrannou známkou a/nebo chráněným designem společnosti TripAdvisor a nesmí být kopírovány, napodobovány ani používány, zcela nebo zčásti, bez předchozího písemného svolení společnosti TripAdvisor. Veškeré ostatní ochranné známky, registrované ochranné známky, názvy produktů a názvy společností či loga uvedené na webu, jsou majetkem příslušných vlastníků. Odkaz na jakékoli produkty, služby, procesy či jiné informace prostřednictvím obchodního názvu, ochranné známky, výrobce, dodavatele či jinak, nepředstavuje ani nepřímo nenaznačuje souhlas s nimi ani jejich podporu či doporučení společností TripAdvisor.

Zásady pro oznamování a odstraňování nelegálního obsahu

Web TripAdvisor pracuje na základě principu „oznámení a odstranění“. Máte-li jakékoli stížnosti nebo námitky ohledně materiálů či obsahu (včetně zpráv uživatelů) zveřejněných na tomto webu nebo jste přesvědčeni, že materiály či obsah zveřejněný na tomto webu porušuje Vaše autorská práva, neprodleně nás kontaktujte pomocí postupu pro oznamování a odstraňování. Kliknutím sem zobrazíte postup pro oznamování a odstraňování. Pokud byl tento postup dodržen, společnost TripAdvisor vynaloží veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby nelegální obsah v přiměřené lhůtě odebrala.

Úpravy

Společnost TripAdvisor může tyto smluvní podmínky či jakoukoli jejich část dle vlastního uvážení průběžně měnit, doplňovat nebo odstraňovat, pokud to považuje za nezbytné pro právní, všeobecné regulatorní a technické účely nebo v důsledku změn poskytovaných služeb nebo uspořádání webu. Poté výslovně souhlasíte s tím, že budete vázáni veškerými takovými změněnými podmínkami.

Společnost TripAdvisor je oprávněna kdykoli změnit, pozastavit nebo ukončit kterýkoli aspekt služby TripAdvisor, včetně dostupnosti libovolné funkce, databáze nebo obsahu. Společnost TripAdvisor je také oprávněna bez předchozího upozornění stanovit pro určité funkce a služby omezení nebo částečně či zcela omezit váš přístup k webu nebo ke kterémukoli jinému webu TripAdvisor, aniž by nesla odpovědnost, z technických či bezpečnostních důvodů, a to aby zabránila neoprávněnému přístupu nebo ztrátě či zničení dat, a dále v případech, kdy se na základě vlastního uvážení domníváme, že porušujete kterékoli ustanovení těchto smluvních podmínek nebo jakéhokoli právního či jiného předpisu, anebo pokud se rozhodne ukončit poskytování určité služby.

BUDETE-LI WEB TRIPADVISOR NYNÍ NEBO PO ZVEŘEJNĚNÍ JAKÉHOKOLI TAKOVÉHO OZNÁMENÍ ZMĚN NADÁLE POUŽÍVAT, VYJADŘUJETE TÍM PŘIJETÍ TĚCHTO ÚPRAV ZE SVÉ STRANY.

JURISDIKCE A ROZHODNÉ PRÁVO

Tento web je provozován americkým subjektem a tato smlouva se řídí zákony státu Massachusetts, USA. Tímto souhlasíte, že v případě jakýchkoli sporů vzniklých z použití nebo ve spojení s použitím tohoto webu se uplatní výhradní soudní pravomoc a příslušnost soudů ve státě Massachusetts, USA, a potvrzujete spravedlnost a vhodnost řízení před těmito soudy. Souhlasíte s tím, že veškeré případné nároky vůči společnosti TripAdvisor, vzniklé ve spojení s tímto webem, musí být projednány a vyřešeny u soudu s odpovídající věcnou příslušností, který se nachází ve státě Massachusetts. Tento web se nesmí používat v jakýchkoli jurisdikcích, v nichž nejsou platná všechna ustanovení těchto podmínek, zejména ustanovení tohoto odstavce. Předchozí ustanovení se neuplatní v rozsahu, v jakém platné právní předpisy země vašeho trvalého pobytu vyžadují uplatnění jiného práva a/nebo soudní příslušnosti a toto nelze vyloučit na základě smlouvy.

PŘEVODNÍK MĚN

Měnové kurzy vycházejí z různých veřejně dostupných zdrojů a měly by sloužit pouze jako vodítko. Neověřujeme, zda jsou kurzy přesné, a skutečné kurzy se proto mohou lišit. Aktualizace měnových kurzů neprobíhá každý den. Informace poskytnuté v rámci této aplikace by měly být přesné, avšak společnost TripAdvisor a/nebo její přidružené společnosti neposkytují žádnou záruku ohledně této přesnosti. Při použití těchto informací k jakémukoliv finančnímu účelu Vám doporučujeme, abyste se obrátili na kvalifikovaného odborníka a ověřili přesnost měnových kurzů. Neposkytujeme oprávnění k použití těchto informací k žádnému jinému účelu než pro osobní použití a výslovně zakazujeme opětovný prodej, opětovnou distribuci a použití těchto informací pro obchodní účely.

DOPLŇKOVÉ LICENCE PRO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ

Části mobilního softwaru společnosti TripAdvisor mohou využívat materiály chráněné autorskými právy, jejichž využití společnost TripAdvisor potvrzuje. Dále platí, že existují konkrétní podmínky, které se vztahují na používání určitých mobilních aplikací společnosti TripAdvisor. Navštivte stránku Licence pro mobilní zařízení, kde jsou uvedeny poznámky týkající se mobilních aplikací webu TripAdvisor.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Souhlasíte, že mezi Vámi a společnostmi skupiny TripAdvisor Media Group a/nebo jejich přidruženými společnostmi neexistuje žádný společný podnik, zastoupení, partnerství ani zaměstnanecký vztah, který by vyplýval z této smlouvy nebo z používání tohoto webu.

Plnění této smlouvy z naší strany se řídí platnými zákony a právními postupy a nic, co je obsaženo v této smlouvě, neomezuje naše právo dodržovat požadavky na uplatňování zákona nebo jiné vládní či zákonné požadavky nebo požadavky týkající se Vašeho použití této webové stránky nebo informací poskytnutých nebo získaných z naší strany s ohledem na takové použití. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy souhlasíte s tím, že veškeré nároky nebo žalobní důvody vyplývající z Vašeho přístupu nebo spojené s Vaším přístupem k tomuto webu či jeho používáním uplatníte ve lhůtě dvou (2) let od data, kdy takový nárok či žalobní důvod vznikl, v opačném případě se tohoto nároku či žalobního důvodu neodvolatelně zříkáte.

Pokud je část této smlouvy vzhledem k platným právním předpisům považována za neplatnou nebo nevymahatelnou, zejména výše uvedené zřeknutí se záruky a omezení odpovědnosti, potom se bude mít za to, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení bylo nahrazeno platným a vymahatelným ustanovením, které co nejblíže odpovídá záměru původního ustanovení, přičemž zbývající ustanovení smlouvy zůstávají nadále v účinnosti.

Tato smlouva (a jakékoli další smluvní podmínky zde uvedené) představuje úplnou dohodu mezi Vámi a společností TripAdvisor s ohledem na tento web a nahrazuje veškerá předchozí či dočasná sdělení a návrhy – bez ohledu na to, zda byly provedeny elektronicky, ústně nebo písemně – mezi zákazníkem a společností TripAdvisor s ohledem na tento web. Tištěná verze této smlouvy a jakéhokoli oznámení provedeného elektronicky může být předána jakémukoli soudnímu nebo správnímu řízení na základě, nebo s ohledem na tuto smlouvu ve stejném rozsahu a za stejných podmínek, jako jiné obchodní dokumenty a záznamy, které byly původně vygenerovány a vedeny v tištěné podobě.

Tyto smluvní podmínky jsou k dispozici v jazyce webu. Konkrétní smluvní podmínky, na jejichž základě vyjádříte svůj souhlas, nebudou společností TripAdvisor samostatně ukládány.

Web nemusí být vždy periodicky či pravidelně aktualizován, a proto není nutné, aby byl registrován jako redakční produkt podle příslušných právních předpisů.

Fiktivní názvy společností, produktů, osob, postav a/nebo údaje uvedené na tomto webu nemají představovat žádné skutečné osoby, společnosti, produkty či události.

Všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

NÁPOVĚDA KE SLUŽBÁM

Odpovědi na Vaše dotazy nebo možnosti, jak nás kontaktovat, naleznete v našem Centru nápovědy. Nebo nám můžete napsat na:

TripAdvisor LLC
400 1st Avenue
Needham, MA 02494, USA

©2016 TripAdvisor LLC. Všechna práva vyhrazena.