Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Mediální centrum

Newsroom

Podmínky a upozornění webu Tripadvisor

POUŽITÍ SLUŽEB

DALŠÍ PRODUKTY

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

RECENZE, KOMENTÁŘE A POUŽITÍ DALŠÍCH INTERAKTIVNÍCH OBLASTÍ; UDĚLOVÁNÍ LICENCÍ

REZERVACE U EXTERNÍCH DODAVATELŮ PROSTŘEDNICTVÍM TripadvisorU

DESTINACE
 

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

NÁHRADA ŠKODY

ODKAZY NA WEBY TŘETÍCH STRAN

SOFTWARE JAKO SOUČÁST SLUŽEB; DOPLŇKOVÉ MOBILNÍ LICENCE

OZNÁMENÍ O AUTORSKÝCH PRÁVECH A OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH

ÚPRAVY SLUŽEB; UKONČENÍ PLATNOSTI

JURISDIKCE A ROZHODNÉ PRÁVO

PŘEVODNÍK MĚN

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

NÁPOVĚDA KE SLUŽBÁM

 

Vítají Vás weby a mobilní zařízení Tripadvisoru umístěné na webu www.Tripadvisor.cz a doménách prvního řádu příslušných zemí (včetně s nimi souvisejících subdomén), související softwarové aplikace (někdy jen „aplikace“), data, zprávy SMS, rozhraní API, korespondence po e-mailu, chatu a telefonu, tlačítka, pomůcky a reklamy (v tomto dokumentu se budou všechny tyto položky souhrnně označovat jako „Služby“; weby a mobilní zařízení Tripadvisoru budou dále označovány jako „weby“). Služby jsou Vám poskytovány za předpokladu, že souhlasíte s veškerými podmínkami a oznámeními uvedenými níže (dále souhrnně jen tato „smlouva“). Přístupem ke Službám nebo jejich používáním vyjadřujete souhlas s tím, že jste vázáni touto smlouvou, a potvrzujete, že jste si přečetli její podmínky a porozuměli jim. Tuto smlouvu si pozorně přečtěte, protože obsahuje informace týkající se Vašich zákonných práv a omezení těchto práv a rovněž oddíl týkající se rozhodného práva a jurisdikce pro řešení sporů. Pokud se všemi těmito smluvními podmínkami nesouhlasíte, nemáte povoleno Služby používat. Máte-li účet na Tripadvisoru a přejete si vypovědět tuto smlouvu, můžete tak kdykoli učinit zrušením Vašeho účtu a tím, že již dále nebudete provádět přístup k těmto Službám a nebudete je používat (návod k tomu, jak to učinit, je k dispozici zde.

Veškeré informace, text, odkazy, grafické prvky, fotografie, zvukové soubory, videa, data, kód a jiné materiály nebo sady materiálů, které můžete zobrazovat, ke kterým můžete získat přístup nebo se kterými můžete jinak pracovat prostřednictvím Služeb, budou označovány jako „obsah“. Výrazy „my“, „náš“ a „Tripadvisor“ odkazují na TripAdvisor LLC, společnost s ručením omezeným se sídlem ve státě Delaware ve Spojených státech amerických („Tripadvisor“). „Služby“ podle výše uvedené definice se vztahují na služby poskytované Tripadvisorem nebo našimi přidruženými společnostmi (Tripadvisor a tyto subjekty, a to jednotlivě či v kombinaci, budou souhrnně označovány jako „společnosti Tripadvisoru“). V zájmu jednoznačnosti uvádíme, že všechny tyto weby vlastní a řídí Tripadvisor. Některé konkrétní Služby dostupné prostřednictvím těchto webů však mohou vlastnit a řídit přidružené společnosti Tripadvisoru, například Služby zprostředkování rezervací pronájmů na dovolenou, restaurací a zážitků u externích dodavatelů (viz níže).

Výraz „Vy“ označuje jednotlivce, společnost, obchodní organizaci nebo jinou právnickou osobu, která používá Služby nebo do nich přidává obsah. Obsah, který přidáte, odešlete, přenesete nebo zveřejníte v rámci Služeb nebo jejich prostřednictvím, bude dále označován jako „Váš obsah“ nebo „obsah, který odešlete“.

Služby jsou poskytovány výhradně pro tyto účely:

 1. pomáhat zákazníkům získávat informace o cestování, zveřejňovat obsah, vyhledávat cestovní služby a rezervovat je,
 2. pomáhat společnostem podnikajícím v oblasti cestování, cestovního ruchu a pohostinství komunikovat se zákazníky a potenciálními zákazníky prostřednictvím bezplatných nebo placených služeb nabízených společnostmi Tripadvisoru nebo jejich prostřednictvím.

Tuto smlouvu můžeme v budoucnu změnit nebo jinak upravit v souladu se zde uvedenými podmínkami a Vy jste srozuměni a souhlasíte s tím, že dalším přístupem ke Službám nebo jejich používáním po takové změně vyjadřujete souhlas s aktualizovanou nebo upravenou smlouvou. Na konci této smlouvy uvedeme datum, ke kterému byla provedena poslední revize této smlouvy, přičemž všechny revize nabývají účinnosti ve chvíli zveřejnění. Registrované uživatele našich Služeb (tito registrovaní uživatelé budou označováni jako „držitelé účtů“) budeme informovat o zásadních změnách těchto podmínek buď oznámením na e-mailovou adresu přidruženou k profilu držitele účtu, nebo zveřejněním oznámení na našich webech. Nezapomeňte se na tuto stránku pravidelně vracet a seznamovat se s aktuální verzí této smlouvy.

POUŽITÍ SLUŽEB

Podmínkou využívání služeb je Vaše prohlášení, že (i) veškeré údaje, které prostřednictvím služeb poskytnete společnostem skupiny Tripadvisor, jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné, (ii) pokud jste držitelem účtu, zabezpečíte přihlašovací údaje k Vašemu účtu a budete dohlížet a zcela zodpovídat za veškeré používání Vašeho účtu jinými osobami než Vámi, (iii) je Vám 13 nebo více let (v některých oblastech mohou místní zákony stanovovat vyšší požadovaný věk), což je požadavek pro zaregistrování účtu, používání služeb a přispívání na naše webové stránky, a (iv) máte zákonné oprávnění k uzavření této smlouvy a používání služeb včetně našich webových stránek v souladu se všemi zde uvedenými podmínkami. Společnosti skupiny Tripadvisor vědomě neshromažďují informace o žádné osobě mladší 13 let. Vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení odepřít přístup ke službám, a to komukoli, kdykoli a z jakéhokoli důvodu, včetně mimo jiné z důvodu porušení této smlouvy. Využíváním našich služeb včetně jakýchkoli produktů nebo služeb pro zjednodušení poskytování obsahu z webů třetích stran nebo na takové weby vyjadřujete svou vědomou a výhradní odpovědnost za veškeré informace, které poskytujete společnostem skupiny Tripadvisor. Přístup k našim službám je možný pouze určeným způsobem prostřednictvím poskytovaných funkcí služeb a v souladu s ustanoveními této smlouvy.

Kopírování, přenos, reprodukce, replikace, zveřejňování a další distribuce (a) obsahu nebo jakékoli jeho části nebo (b) všeobecně Služeb jsou bez předchozího písemného souhlasu společností Tripadvisoru přísně zakázány. Chcete-li si vyžádat souhlas, zašlete žádost na tuto adresu:

Director, Partnerships and Business Development

TripAdvisor LLC

400 1st Avenue

Needham, MA 02494, USA

Abyste mohli získat přístup k určitým funkcím Služeb, budete si muset vytvořit účet a stát se držitelem účtu. Při vytváření účtu musíte zadat úplné a přesné informace. Nesete plnou odpovědnost za aktivitu, k níž dochází na Vašem účtu, včetně Vaší interakce a komunikace s jinými stranami, a máte povinnost Váš účet zabezpečit. Za tímto účelem platí, že jako držitel účtu souhlasíte s tím, že budete udržovat Vaše kontaktní údaje v aktuálním stavu.

Pokud vytváříte účet na Tripadvisoru pro komerční účely a přijímáte tuto smlouvu jménem určité společnosti, organizace nebo jiné právnické osoby, prohlašujete a zaručujete, že jste oprávněni tak učinit a máte oprávnění vstoupit jménem tohoto subjektu do smluvního vztahu; v takovém případě budou výrazy „Vy“ a „Váš“ použité v této smlouvě odkazovat na daný subjekt a osoba jednající jménem dané společnosti bude označována jako „obchodní zástupce“.

Při používání Služeb můžete narazit na odkazy na weby a aplikace třetích stran nebo se Vám může naskytnout možnost s takovými weby a aplikacemi třetích stran pracovat. To může zahrnovat možnost sdílet s těmito weby a aplikacemi třetích stran obsah ze Služeb, včetně Vašeho obsahu. Vezměte na vědomí, že weby a aplikace třetích stran mohou tento sdílený obsah veřejně vystavit. Tyto třetí strany mohou zpoplatňovat použití určitého obsahu nebo služeb, které jsou prostřednictvím jejich webů poskytovány. Proto byste si měli ještě před tím, než provedete jakoukoli transakci s libovolnou třetí stranou, dle vlastního uvážení zjistit veškeré nezbytné a vhodné informace, abyste věděli, zda Vám budou účtovány poplatky. Pokud společnosti Tripadvisoru uvádějí informace o poplatcích za obsah nebo služby třetích stran, jsou tyto informace pouze orientační. Veškerá interakce s weby a aplikacemi třetích stran je na Vaše vlastní riziko. Výslovně berete na vědomí, že společnosti Tripadvisoru nenesou žádnou odpovědnost za weby ani aplikace třetích stran, a souhlasíte s tím.

Některý obsah, který uvidíte nebo ke kterému můžete jiným způsobem získat přístup v rámci Služeb nebo jejich prostřednictvím, slouží ke komerčním účelům. Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že společnosti Tripadvisoru mohou ve Službách společně s Vaším obsahem (včetně mimo jiné videí a jiného dynamického obsahu před jeho prezentací, během ní nebo po ní) a rovněž obsahem jiných uživatelů, v jeho sousedství, vedle něj nebo v jeho těsné blízkosti umísťovat reklamy a propagační materiály.

DALŠÍ PRODUKTY

Společnosti Tripadvisoru se mohou čas od času rozhodnout změnit, aktualizovat či zrušit některé produkty a funkce Služeb. Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že společnosti Tripadvisoru nemají žádnou povinnost uchovávat ani udržovat Váš obsah ani jiné informace, které poskytnete, pokud to nevyžadují příslušné právní předpisy.

Nabízíme také další služby, pro které mohou platit doplňkové podmínky nebo smlouvy. Pokud používáte některé z těchto dalších služeb, budou Vám dány k dispozici doplňkové podmínky a stanou se součástí této smlouvy, s výjimkou situací, kdy takové doplňkové podmínky výslovně vylučují nebo jinak nahrazují tuto smlouvu. Pokud například používáte nebo zakoupíte takové doplňkové služby pro komerční nebo obchodní účely, musíte souhlasit s příslušnými doplňkovými podmínkami. Jestliže se jakékoli jiné podmínky v určitém rozsahu ocitnou v rozporu s podmínkami této smlouvy, budou tyto doplňkové podmínky platit pro příslušné služby v rozsahu odpovídajícím vzniklému rozporu.

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

Obsah a informace dostupné ve Službách a jejich prostřednictvím (včetně mimo jiné zpráv, dat, informací, textu, hudby, zvuku, fotografií, grafických prvků, videí, map, ikon, softwaru, kódu či jiných materiálů) a infrastruktura použitá k poskytnutí takového obsahu a informací jsou majetkem společností Tripadvisoru nebo je třetí strany poskytují společnostem Tripadvisoru na základě licencí. V souvislosti s veškerým obsahem, který nepředstavuje Váš obsah, souhlasíte s tím, že nebudete upravovat, kopírovat, šířit, přenášet, zobrazovat, předvádět, rozmnožovat, zveřejňovat, licencovat, vytvářet odvozená díla, převádět, prodávat ani opětovně prodávat žádné informace, software, produkty ani služby získané z těchto Služeb nebo jejich prostřednictvím. Dále se zavazujete, že nebudete:

 • (i) používat Služby ani obsah k žádným komerčním účelům nad rámec komerčních účelů výslovně povolených v této smlouvě a souvisejících pokynech poskytnutých společnostmi Tripadvisoru;
 • (ii) získávat přístup k jakémukoli obsahu Služeb, včetně mimo jiné profilů a fotografií uživatelů, pomocí robotů, web crawlerů, scraperů ani jiných automatizovaných prostředků a ručních postupů pro účely, které nejsou v souladu s touto smlouvou, nebo bez našeho výslovného písemného souhlasu, ani tento obsah monitorovat, reprodukovat, šířit, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, licencovat, rozmnožovat nebo jiným způsobem využívat;
 • (iii) porušovat omezení ve veškerých hlavičkách vylučujících roboty ve Službách ani obcházet jiná opatření použitá k zabránění či omezení přístupu ke Službám;
 • (iv) provádět jakékoli kroky, které naši infrastrukturu vystavují nebo dle našeho uvážení mohou vystavovat nerozumnému nebo nepřiměřeně velkému zatížení;
 • (v) přímo odkazovat na jakoukoli část Služeb k jakémukoli účelu bez našeho výslovného písemného svolení;
 • (vi) pomocí rámců, zrcadlení či jinak začleňovat jakoukoli část Služeb do jiných webů nebo služeb bez našeho předchozího písemného svolení;
 • (vii) pokoušet se měnit, překládat, přizpůsobovat, upravovat, dekompilovat, rozebírat ani zpětně analyzovat jakékoli softwarové programy používané společnostmi Tripadvisoru v souvislosti se Službami;
 • (viii) obcházet ani deaktivovat bezpečnostní funkce Služeb nebo funkce bránící či omezující používání nebo kopírování jakéhokoli obsahu ani do těchto funkcí jinak zasahovat;
 • (ix) stahovat jakýkoli obsah, který není společnostmi Tripadvisoru výslovně dán k dispozici ke stažení.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

Veškeré osobní údaje, které zveřejníte nebo jinak odešlete v souvislosti se Službami, budou použity v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Klikněte sem, chcete-li zobrazit naše zásady ochrany osobních údajů.

RECENZE, KOMENTÁŘE A POUŽITÍ DALŠÍCH INTERAKTIVNÍCH OBLASTÍ; UDĚLOVÁNÍ LICENCÍ

Jsme rádi, že jste se na nás obrátili. Vezměte na vědomí, že poskytnutím Vašeho obsahu do Služeb nebo jejich prostřednictvím, ať už tak učiníte e-mailem, zveřejněním pomocí kteréhokoli synchronizačního produktu Tripadvisoru, prostřednictvím externích služeb a aplikací, či jinak, včetně veškerého Vašeho obsahu přeneseného na Váš účet na Tripadvisoru prostřednictvím produktů či služeb společností Tripadvisoru, recenzí, dotazů, fotografií nebo videí, komentářů, návrhů, nápadů či jiných prvků obsažených ve Vašem obsahu, udělujete společnostem Tripadvisoru nevýhradní, bezplatné, převoditelné, neodvolatelné a plně podlicencovatelné právo (a) hostovat, používat, rozmnožovat, upravovat, přizpůsobovat, překládat, šířit, zveřejňovat, vytvářet odvozená díla a veřejně zobrazovat či předvádět Váš obsah na celém světě a prostřednictvím jakýchkoli médií, která jsou nyní známá nebo budou vynalezena později; (b) zpřístupňovat Váš obsah zbytku světa a umožnit jiným, aby činili totéž; (c) poskytovat, propagovat a vylepšovat Služby a zpřístupňovat Váš obsah sdílený ve Službách jiným společnostem, organizacím nebo jednotlivcům za účelem publikace, vysílání, distribuce, propagace nebo zveřejnění takového Vašeho obsahu prostřednictvím jiných médií a služeb, v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a touto smlouvou; (d) používat název nebo ochranné známky, které v souvislosti s tímto Vaším obsahem odešlete. Berete na vědomí, že Tripadvisor může dle vlastního uvážení uvést zdroj Vašeho obsahu. Dále společnostem Tripadvisoru udílíte právo na základě zákona stíhat veškeré osoby či subjekty, které porušením této smlouvy poruší Vaše práva nebo práva společností Tripadvisoru související s Vaším obsahem. Berete na vědomí, že Váš obsah není důvěrný ani chráněný vlastnickými právy, a souhlasíte s tím. Prohlašujete a zaručujete, že vlastníte Váš obsah nebo k němu máte potřebné licence, práva (včetně autorského práva a jiných vlastnických práv), souhlasy a povolení k jeho zveřejnění nebo jinému použití (a zveřejnění a jinému použití společnostmi Tripadvisoru) v souladu s touto smlouvou.

Pokud se zjistí, že jste si uchovali osobnostní práva (včetně práv na uvedení zdroje či celistvost) k Vašemu obsahu, tímto prohlašujete, že v míře povolené platnými právními předpisy (a) nepožadujete, aby byly v souvislosti s obsahem, jakýmkoli dílem z něj odvozeným ani jakýmikoli jeho upgrady či aktualizacemi uváděny jakékoli osobní údaje; (b) nemáte námitek proti zveřejnění, použití, úpravě, odstranění ani využívání obsahu společnostmi Tripadvisoru ani jejich držiteli licence, nástupci a nabyvateli; (c) navždy se zříkáte jakýchkoli nároků a zavazujete se neuplatňovat žádné nároky k veškerým osobnostním právům autora k Vašemu obsahu; (d) navždy zprošťujete odpovědnosti společnosti Tripadvisoru a jejich držitele licence, nástupce a nabyvatele veškerých nároků, které byste jinak mohli na základě takových osobnostních práv vůči společnostem Tripadvisoru uplatňovat.

Upozorňujeme, že veškerá zpětná vazba a jiné návrhy, které poskytnete, mohou být kdykoli využity a my nemáme žádnou povinnost zajišťovat jejich důvěrnost.

Služby mohou obsahovat diskusní fóra, nástěnky, služby recenzí, cestovatelské kanály a další fóra, na kterých můžete zveřejňovat Váš obsah, jako jsou recenze zážitků z cest, zprávy, materiály a další položky („interaktivní oblasti“). Pokud Tripadvisor na svých webech takové interaktivní oblasti poskytuje, nesete plnou odpovědnost za Vaše používání těchto interaktivních oblastí a používáte je na své vlastní riziko. Společnosti Tripadvisoru nezaručují důvěrnost v souvislosti s jakýmkoli Vaším obsahem, který poskytnete v rámci Služeb nebo v kterékoli interaktivní oblasti. V případě, že kterýkoli subjekt patřící mezi společnosti Tripadvisoru poskytne jakoukoli formu kanálu pro soukromou komunikaci mezi držiteli účtů, souhlasíte s tím, že tyto subjekty smí za účelem ochrany naší komunity a Služeb monitorovat podstatu takové komunikace. Jste srozuměni s tím, že společnosti Tripadvisoru neupravují ani nekontrolují zprávy uživatelů zveřejněné nebo šířené prostřednictvím Služeb, včetně mimo jiné chatovacích místností, nástěnek či jiných komunikačních fór, a v žádném případě nenesou za takové zprávy odpovědnost. Tripadvisor zejména neupravuje ani nekontroluje uživatelský obsah, který se na webech objeví. Společnosti Tripadvisoru si nicméně vyhrazují právo bez upozornění odstranit ze Služeb jakékoli zprávy nebo jiný obsah, pokud se v dobré víře domnívají, že takový obsah porušuje tuto smlouvu, nebo se jinak domnívají, že je takové odstranění v přiměřené míře nezbytné k ochraně práv společností Tripadvisoru nebo jiných uživatelů Služeb. Pokud s odebráním Vašeho obsahu z webů nesouhlasíte, můžete vznést k Tripadvisoru námitky prostřednictvím centra nápovědy. Používáním kterékoli interaktivní oblasti se výslovně zavazujete odesílat pouze Váš vlastní obsah, který vyhovuje zveřejněným pokynům Tripadvisoru platným v době odeslání a poskytnutým Tripadvisorem. Výslovně se zavazujete, že nebudete zveřejňovat, nahrávat, přenášet, šířit, ukládat, vytvářet ani jinak prostřednictvím Služeb zveřejňovat žádný Váš obsah, který:

 1. je nepravdivý, nezákonný, zavádějící, pomlouvačný, urážlivý, obscénní, pornografický, neslušný, oplzlý, dvojsmyslný, obtěžující (nebo podporující obtěžování jiné osoby), výhružný, narušující práva na ochranu osobních údajů a osobnosti, vulgární, štvavý, podvodný nebo jinak nepřípustný;
 2. je zjevně urážlivý vůči online komunitě, například obsah podporující rasismus, náboženský fanatismus, nenávist nebo fyzickou újmu jakéhokoli druhu vůči jakékoli skupině nebo jednotlivci;
 3. by představoval nezákonnou činnost či trestný čin nebo k takové činnosti nebo trestnému činu podněcoval, podporoval je nebo naváděl k jejich provádění, způsobil občanskoprávní odpovědnost, porušoval práva jakékoli strany v jakékoli zemi na světě, nebo který by jinak zakládal odpovědnost nebo porušoval jakékoli místní, státní, národní či mezinárodní právní předpisy, včetně, mimo jiné, předpisů Komise pro cenné papíry USA (SEC) nebo jakýchkoli pravidel kterékoli burzy cenných papírů, včetně, mimo jiné, newyorské burzy (NYSE), NASDAQ, nebo londýnské burzy;
 4. poskytuje instruktážní informace pro nezákonné aktivity, jako je výroba či nákup nelegálních zbraní, porušování soukromí jakékoli osoby nebo poskytování či vytváření počítačových virů;
 5. může porušovat jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví či vlastnická práva jakékoli strany, a to zejména obsah, který podporuje nezákonné nebo neoprávněné kopírování díla chráněného autorskými právy jiné osoby, například poskytování pirátských kopií počítačových programů nebo odkazů na ně, poskytování informací sloužících k obcházení továrně instalovaných zařízení zajišťujících ochranu před kopírováním nebo poskytování pirátských kopií hudby či odkazů na pirátské soubory s hudbou;
 6. představuje hromadně rozesílanou poštu nebo „spam“, „nevyžádanou poštu“, „řetězové dopisy“ nebo „pyramidová schémata“;
 7. se vydává za jinou osobu či subjekt nebo jinak klamavě popisuje Váš vztah k jakékoli osobě nebo subjektu, včetně společností Tripadvisoru;
 8. představuje soukromé údaje jakékoli třetí strany, včetně mimo jiné příjmení, adres, telefonních čísel, e-mailových adres, čísel sociálního pojištění a čísel platebních karet. Upozorňujeme, že na našich webech může být zveřejněno příjmení určité osoby, ovšem pouze po předchozím získání výslovného souhlasu příslušné osoby;
 9. obsahuje stránky s omezeným nebo heslem chráněným přístupem, případně skryté stránky nebo obrázky (takové, které nejsou odkazované ani přístupné z jiné přístupné stránky);
 10. obsahuje viry, poškozená data nebo jiné škodlivé, rušivé či ničivé soubory nebo má usnadnit jejich šíření;
 11. nesouvisí s tématem interaktivních oblastí, v nichž je takový obsah zveřejněn;
 12. podle vlastního uvážení Tripadvisoru: (a) porušuje předchozí pododdíly tohoto dokumentu, (b) porušuje pokyny související s Tripadvisorem, které Vám poskytl Tripadvisor, (c) je nevhodný, (d) omezuje nebo znemožňuje jiné osobě používání nebo prohlížení interaktivních oblastí nebo jakéhokoli jiného aspektu Služeb, (e) může vystavit kteroukoli ze společností Tripadvisoru nebo jejich uživatele jakékoli újmě nebo odpovědnosti.

Společnosti Tripadvisoru nenesou žádnou odpovědnost ani nepřebírají žádnou finanční odpovědnost za žádný obsah zveřejněný, uložený nebo nahraný Vámi (v případě Vašeho obsahu) či jakoukoli třetí stranou (obecně v případě jakéhokoli obsahu) do Služeb ani za jeho ztrátu či jakékoli poškození a dále společnosti Tripadvisoru nenesou odpovědnost za žádné chyby, pomluvy, nactiutrhání, urážky, opomenutí, lži, obscénnost, pornografii ani neslušné vyjadřování, se kterými se můžete setkat. Tripadvisor jako poskytovatel interaktivních služeb nenese odpovědnost za žádné výroky, tvrzení ani žádný jiný obsah poskytnutý jeho uživateli (včetně Vámi v souvislosti s Vaším obsahem) na webech nebo jakémkoli jiném fóru. Přestože Tripadvisor nemá žádnou povinnost prověřovat, upravovat ani sledovat žádný obsah zveřejněný v jakékoli interaktivní oblasti nebo šířený jejím prostřednictvím, Tripadvisor si vyhrazuje právo zcela dle vlastního uvážení a bez upozornění odebírat, prověřovat, překládat či upravovat jakýkoli obsah odeslaný do Služeb nebo v nich uložený, a to kdykoli a z libovolného důvodu, nebo zadat provádění takových činností třetím stranám, přičemž Vy nesete na vlastní náklady výhradní odpovědnost za vytváření záložních kopií a nahrazování veškerého obsahu, který zveřejníte, jinak odešlete nebo uložíte v rámci Služeb.

Jakékoli využití interaktivních oblastí nebo jiných aspektů Služeb v rozporu s výše uvedeným představuje porušení podmínek této smlouvy a může mít za následek mimo jiné ukončení nebo pozastavení Vašich práv na užívání interaktivních oblastí nebo obecně Služeb.

Omezení licenčních práv Tripadvisoru.Můžete se rozhodnout, že s budoucí platností omezíte využívání Vašeho obsahu v souladu s touto smlouvou ze strany společností Tripadvisoru (jak je popsáno výše) a poskytnete společnostem Tripadvisoru omezenější licenci, jak je popsáno níže (tato omezená licence bude dále označována jako „omezená licence“). Tuto volbu můžete učinit výběrem udělení omezené licence zde (upozorňujeme, že to lze provést teprve po přihlášení k Vašemu účtu). Učiníte-li tuto volbu, budou práva, která udělujete společnostem Tripadvisoru k Vašemu obsahu na základě výše uvedených licenčních podmínek (označovaných jako „standardní licence“), omezena v některých důležitých ohledech popsaných v následujících odstavcích 1 až 6, takže společnosti Tripadvisoru nebudou mít standardní licenci k žádnému Vašemu obsahu s výjimkou textových recenzí a souvisejících hodnocení s bublinkami (ke kterým si společnosti Tripadvisoru uchovají standardní licenci) a místo ní jim bude k Vašemu zbývajícímu obsahu udělena „omezená licence“ definovaná níže:

 1. Při zveřejňování Vašeho obsahu v rámci Služeb bude licence k Vašemu obsahu, kterou udělujete společnostem Tripadvisoru, omezena na nevýhradní, bezplatnou, převoditelnou, podlicencovatelnou a celosvětovou licenci na hostování, užívání, šíření, úpravy, spouštění, reprodukci, veřejné zobrazování a předvádění a překlad Vašeho obsahu a rovněž vytváření odvozených děl z Vašeho obsahu pro účely zobrazování tohoto obsahu v rámci Služeb a dále používání Vašeho jména nebo ochranné známky ve spojitosti s tímto obsahem. V souladu s níže uvedeným odstavcem 6 se omezená licence vztahuje na veškerý Váš obsah (s výjimkou textových recenzí a souvisejících hodnocení s bublinkami), který Vy nebo jiná strana Vaším jménem (např. třetí strana, která přispívá na Váš účet nebo jej jinak spravuje) dáte k dispozici v rámci Služeb nebo v souvislosti s nimi.
   
 2. Pro kteroukoli jednotlivou položku Vašeho obsahu, která podléhá omezené licenci, platí, že můžete ukončit platnost licenčních práv společností Tripadvisoru podle těchto ustanovení odstraněním příslušného příspěvku ze Služeb. Stejně tak platí, že platnost licenčních práv společností Tripadvisoru na veškerý Váš obsah, který podléhá omezené licenci, můžete ukončit zrušením Vašeho účtu (návod, jak to učinit, je k dispozici zde). Bez ohledu na veškerá protichůdná tvrzení Váš obsah (a) zůstane ve Službách v rozsahu, v jakém jste jej sdíleli s jinými uživateli a ti jej rozmnožili nebo uložili před tím, než jste jej odstranili nebo zrušili Váš účet, (b) může být po přiměřenou dobu poté, co jej odstraníte nebo zrušíte Váš účet, nadále zobrazen v rámci Služeb, zatímco budeme podnikat kroky k jeho odebrání, a (c) může být po určitou dobu uchováván (avšak nikoli veřejně zobrazen) ve formě záložní kopie z technických důvodů, za účelem boje proti podvodům nebo ze zákonných či právních důvodů.
   
 3. Společnosti Tripadvisoru nebude bez Vašeho zvláštního souhlasu používat Váš obsah v reklamách na produkty a služby třetích stran poskytovaných jiným uživatelům (včetně sponzorovaného obsahu), přestože jste srozuměni a souhlasíte s tím, že společnosti Tripadvisoru mohou ve Službách společně s Vaším obsahem (včetně mimo jiné videí a jiného dynamického obsahu před jeho prezentací, během ní nebo po ní) a obsahem jiných uživatelů, v jeho sousedství, vedle něj nebo v jeho těsné blízkosti umísťovat reklamy a propagační materiály. Ve všech případech zobrazení Vašeho obsahu v rámci Služeb uvedeme jeho zdroj za použití názvu nebo ochranné známky, které v souvislosti s Vaším obsahem odešlete.
   
 4. Společnosti Tripadvisoru neposkytnou oprávnění ke zveřejnění Vašeho obsahu mimo Služby třetím stranám. Sdílení Vašeho obsahu ve Službách (s výjimkou naší funkce „Cesty“, kterou lze nastavit jako soukromou) však povede k tomu, že se Váš obsah stane „veřejným“ a my povolíme funkci, která umožní jiným uživatelům sdílet (vložením daného veřejného příspěvku či jinak) tento Váš obsah (s výjimkou cest, které nakonfigurujete jako soukromé, jak je uvedeno výše) ve službách třetích stran, a rovněž umožníme vyhledávačům, aby byl tento Váš veřejný obsah vyhledatelný prostřednictvím jejich služeb.
   
 5. S výjimkou případů, na které se vztahují odstavce 1 až 6 tohoto oddílu této smlouvy, Vaše i naše práva a povinnosti i nadále podléhají zbývajícím podmínkám této smlouvy. Licence Vámi poskytnutá společnostem Tripadvisoru, která je upravena v souladu s těmito odstavci 1–6, bude označována jako „omezená licence“.
   
 6. Pro jednoznačnost uvádíme, že na obsah, který odešlete do Služeb v souvislosti s jinými službami nebo programy společností Tripadvisoru, se nevztahuje omezená licence, nýbrž podmínky související s příslušnou službou nebo programem Tripadvisoru.

REZERVACE U EXTERNÍCH DODAVATELŮ PROSTŘEDNICTVÍM TripadvisorU

Použití rezervačních služeb Tripadvisoru. Společnosti Tripadvisoru Vám nabízejí možnost vyhledávat, vybírat a rezervovat cesty u externích dodavatelů, aniž byste museli opustit Služby. Při rezervaci cest prostřednictvím webů se stanete držitelem účtu, pokud ještě žádný účet nemáte.

Rezervací prostřednictvím webů vyjadřujete souhlas s tím, že přijímáte postupy popsané v našich zásadách ochrany osobních údajů a této smlouvě. Kromě toho Vy jako jednotlivec nebo jako obchodní zástupce prohlašujete, že je Vám 18 let nebo více, že vlastníte zákonné oprávnění k uzavření této smlouvy a používání Služeb (včetně služeb zprostředkování rezervací poskytovaných společnostmi Tripadvisoru) v souladu s touto smlouvou a že jsou veškeré informace, které poskytujete, pravdivé a přesné. Dále souhlasíte s tím, že budete služby zprostředkování rezervací poskytované společnostmi Tripadvisoru používat pouze k provádění zákonných rezervací za sebe nebo za jiné strany, jejichž jménem máte zákonné oprávnění jednat. Veškeré falešné či podvodné rezervace jsou zakázány a každému uživateli, který se o takovou rezervaci pokusí, může být ukončena platnost účtu.

JAKO UŽIVATEL SLUŽEB, VČETNĚ SLUŽEB ZPROSTŘEDKOVÁNÍ REZERVACÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTMI TripadvisorU, JSTE SROZUMĚNI A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE: (1) SPOLEČNOSTI TripadvisorU NENESOU VŮČI VÁM ANI JINÝM STRANÁM ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA NEOPRÁVNĚNÉ TRANSAKCE PROVEDENÉ S VYUŽITÍM VAŠEHO HESLA NEBO ÚČTU A ŽE (2) V DŮSLEDKU NEOPRÁVNĚNÉHO POUŽITÍ VAŠEHO HESLA NEBO ÚČTU BY VÁM MOHLY VZNIKNOUT FINANČNÍ ZÁVAZKY VŮČI TripadvisorU, JEHO PŘIDRUŽENÝM SPOLEČNOSTEM NEBO JINÝM STRANÁM.

Když provedete rezervaci zprostředkovanou společnostmi Tripadvisoru, budou shromážděny Vaše platební údaje a budou za účelem dokončení transakce předány dodavateli, jak je popsáno v našich zásadách ochrany osobních údajů. Mějte na paměti, že za zpracování Vaší platby a plnění Vaší rezervace zodpovídá dodavatel, nikoli společnosti Tripadvisoru.

Společnosti Tripadvisoru nebudou svévolně zasahovat do rezervací, ale vyhrazují si právo odepřít poskytování služeb zprostředkování rezervací z důvodu určitých polehčujících okolností, například pokud rezervace již není k dispozici nebo když máme přiměřený důvod se domnívat, že požadavek na rezervaci může být podvodný. Společnosti Tripadvisoru si také vyhrazují právo provést za účelem zpracování rezervace kroky k ověření Vaší identity.

Dojde-li k nepravděpodobné situaci, že je rezervace dostupná při zadávání objednávky, ale před okamžikem registrace na místě se stane nedostupnou, bude Vaším výhradním nápravným opatřením kontaktovat dodavatele za účelem provedení alternativních ujednání nebo zrušení Vaší rezervace.

Externí dodavatelé. Společnosti Tripadvisoru nejsou cestovní kanceláře a neposkytují ani nevlastní přepravní služby, ubytovací zařízení, restaurace, výletní společnosti, aktivity ani zážitky. Ačkoli společnosti Tripadvisoru na webech společností Tripadvisoru nebo jejich prostřednictvím zobrazují informace o zařízeních vlastněných externími dodavateli a zprostředkovávají rezervace u určitých dodavatelů, takové činnosti žádným způsobem neznamenají ani nenaznačují, že by společnosti Tripadvisoru podporovaly či schvalovaly externí dodavatele nebo že by mezi společnostmi Tripadvisoru a externími dodavateli existoval jakýkoli vztah přidružení. Ačkoli mohou držitelé účtů na základě vlastních zkušeností hodnotit konkrétní přepravní služby, ubytovací zařízení, restaurace, výletní společnosti, aktivity nebo zážitky a psát na ně recenze, společnosti Tripadvisoru nepodporují ani nedoporučují produkty nebo služby žádných externích dodavatelů s výjimkou toho, že Tripadvisor uděluje některým podnikům ocenění na základě recenzí zveřejněných držiteli účtů. Společnosti Tripadvisoru nepodporují žádný obsah zveřejněný, odeslaný nebo jinak poskytnutý kterýmkoli uživatelem či podnikem ani žádný názor, doporučení či rady v něm vyjádřené a výslovně se zříkají veškeré odpovědnosti v souvislosti s takovým obsahem. Souhlasíte s tím, že společnosti Tripadvisoru nezodpovídají za přesnost ani úplnost informací, které obdrží od externích dodavatelů a které zobrazují v rámci Služeb.

Pokud provedete rezervaci u externího dodavatele, vedle této smlouvy dále souhlasíte s tím, že si přečtete nákupní podmínky dodavatele a jeho podmínky používání webu, zásady ochrany osobních údajů a veškerá další pravidla či zásady, které se týkají webu nebo zařízení dodavatele, a že pro Vás budou mít závaznou platnost. Vaše vzájemná komunikace s externími dodavateli je na Vaše vlastní riziko. Společnosti Tripadvisoru nenesou žádnou odpovědnost v souvislosti s jednáním, opomenutím, chybami, prohlášeními, zárukami, porušeními smluvních podmínek nebo nedbalostí kteréhokoli externího dodavatele ani za zranění osob, usmrcení, poškození majetku ani jiné škody nebo výdaje plynoucí z Vašich kontaktů s externími dodavateli.

Služby Vás mohou odkázat na weby dodavatelů nebo jiné weby, které Tripadvisor neprovozuje ani je nemá pod kontrolou. Další informace najdete níže v oddílu „Odkazy na externí weby“.

Rezervace pronájmů na dovolenou, restaurací a zážitků, které mají profily na webech přidružených společností, u externích dodavatelů. Některé přidružené společnosti Tripadvisoru fungují jako elektronická tržiště, která umožňují cestovatelům (1) uzavírat smlouvy o pronájmech na dovolenou s vlastníky a manažery zařízení („pronájmy na dovolenou“), (2) rezervovat si stoly v restauracích („restaurace“) a (3) rezervovat si výlety, aktivity a atrakce (různě jako „zážitky“) u externích dodavatelů takových zážitků (každý takový dodavatel pronájmů na dovolenou nebo zážitků bude označován jako „inzerent“). Tyto přidružené společnosti Tripadvisoru publikují své reklamy u jiných subjektů ze skupiny společností Tripadvisoru, a proto se Vám tyto reklamy zobrazují na webech společností Tripadvisoru. Jako uživatel nesete odpovědnost za své používání Služeb (včetně mimo jiné webů společností Tripadvisoru) a za veškeré transakce související s pronájmy na dovolenou, restauracemi nebo zážitky zprostředkovanými přidruženými společnostmi Tripadvisoru. Nevlastníme, nespravujeme ani neposkytujeme žádné pronájmy na dovolenou, restaurace ani zážitky, které mají profil v rámci Služeb.

Vzhledem k tomu, že Tripadvisor ani jeho přidružené společnosti nejsou stranami v transakcích mezi cestovateli a inzerenty souvisejících s pronájmy na dovolenou, rezervacemi restaurací nebo zážitky, za případné spory nebo konflikty zahrnující skutečné nebo potenciální transakce mezi Vámi a určitým inzerentem, včetně kvality, stavu, bezpečnosti nebo zákonnosti uvedeného pronájmu na dovolenou, restaurace nebo zážitku, přesnosti obsahu profilu, schopnosti inzerenta pronajímat zařízení k pronájmu na dovolenou, poskytnout Vám rezervaci, stravování či jinou službu v restauraci nebo Vám poskytnout zážitek nebo Vaší schopnosti zaplatit za zařízení k pronájmu na dovolenou, stravování nebo služby v restauraci nebo za zážitek, zodpovídají výhradně jednotliví uživatelé.

Některá z přidružených společností Tripadvisoru může omezeně působit jako zprostředkovatel některého inzerenta výhradně pro účely převedení Vaší platby inzerentovi. Souhlasíte s tím, že inzerentovi nebo přidružené společnosti Tripadvisor působící jako omezený zprostředkovatel pro inkaso plateb ve prospěch inzerenta uhradíte veškeré stanovené poplatky účtované inzerentem za případné rezervace pronájmů na dovolenou nebo zážitky.

Další informace o poplatcích za pronájmy na dovolenou, zálohách, poplatcích za zážitky, zpracování plateb, vracení peněz a podobně najdete v podmínkách našich přidružených společností (zážitky najdete na webu Viator, restaurace na webu The Fork, pronájmy na dovolenou na webu pronájmů na dovolenou společností Tripadvisoru). Při provádění rezervace pronájmu na dovolenou, rezervace restaurace nebo rezervace zážitku zprostředkované některou z našich přidružených společností musíte vzít na vědomí a přijmout příslušné podmínky a rovněž zásady ochrany osobních údajů.

Ocitnete-li se v rámci EU ve sporu s některým inzerentem, na následující stránce jsou k dispozici alternativní způsoby řešení takových sporů: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

DESTINACE

Mezinárodní cesty. Když si zarezervujete mezinárodní cestu u externího dodavatele nebo si naplánujete mezinárodní cestu prostřednictvím Služeb, zodpovídáte za splnění veškerých vstupních požadavků do cizí země a za to, že máte v pořádku cestovní doklady, včetně pasu a víz.

Informace o požadavcích na cestovní pasy a víza můžete získat na příslušné ambasádě nebo konzulátu. Jelikož se mohou požadavky kdykoli změnit, před rezervací a odjezdem si nezapomeňte zkontrolovat jejich aktuálnost. Společnosti Tripadvisoru nenesou žádnou odpovědnost za cestovatele, kterým je zamítnut vstup do letadla nebo do země kvůli tomu, že cestovatel nemá cestovní doklady požadované leteckou společností, úřadem nebo zemí, včetně zemí, kterými může cestovatel pouze projíždět na cestě do své destinace.

Je rovněž Vaší zodpovědností poradit se před Vaší cestou do zahraničí s lékařem ohledně aktuálních doporučení týkajících se očkování a ujistit se, že splňujete všechny zdravotní požadavky a dodržujete všechny pokyny lékařů související s Vaší cestou.

Ačkoli se cestování, včetně cest do mezinárodních destinací, většinou obejde bez problémů, cesty do určitých destinací mohou být spojeny s větším rizikem než jiné. Tripadvisor žádá cestovatele, aby se před rezervací cest do mezinárodních destinací seznámili se zákazy, varováními, oznámeními a radami ohledně cestování, které vydávají vlády v jejich zemi a vlády v cílových zemích. Informace o situaci v různých zemích a míře rizika spojené s cestováním do určitých mezinárodních destinací poskytuje například vláda USA na webech www.state.govwww.tsa.gov,www.dot.govwww.faa.govwww.cdc.govwww.treas.gov/ofac a www.customs.gov.

UVEDOU-LI SPOLEČNOSTI TripadvisorU INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE CESTOVÁNÍ DO URČITÝCH MEZINÁRODNÍCH DESTINACÍ, NETVRDÍ ANI NEZARUČUJÍ TÍM, ŽE JE CESTOVÁNÍ DO TAKOVÝCH MÍST DOPORUČENÉ NEBO ZCELA BEZ RIZIKA, A NENESOU ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ANI ZTRÁTY, KE KTERÝM MŮŽE V DŮSLEDKU CESTOVÁNÍ DO TAKOVÝCH DESTINACÍ DOJÍT.

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

TENTO ODDÍL SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE. TENTO ODDÍL OMEZUJE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTÍ TripadvisorU VŮČI VÁM ZA PROBLÉMY, KTERÉ MOHOU NASTAT V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM SLUŽEB. POKUD NEROZUMÍTE PODMÍNKÁM V TÉTO KAPITOLE NEBO JINDE V TÉTO SMLOUVĚ, PŘED PŘÍSTUPEM KE SLUŽBÁM NEBO JEJICH POUŽÍVÁNÍM SE PORAĎTE S PRÁVNÍKEM.

INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY A SLUŽBY ZVEŘEJNĚNÉ NEBO POSKYTOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB MOHOU OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI NEBO CHYBY, VČETNĚ CHYB V DOSTUPNOSTI REZERVACE A CENÁCH. SPOLEČNOSTI TripadvisorU NEZARUČUJÍ PŘESNOST A ZŘÍKAJÍ SE VEŠKERÉ ODPOVĚDNOSTI ZA CHYBY A JINÉ NEPŘESNOSTI TÝKAJÍCÍ SE INFORMACÍ A POPISŮ UBYTOVÁNÍ, ZÁŽITKŮ, LETŮ, VÝLETNÍCH PLAVEB, RESTAURACÍ A VEŠKERÝCH JINÝCH PRODUKTŮ CESTOVNÍHO RUCHU UVEDENÝCH V RÁMCI SLUŽEB (VČETNĚ MIMO JINÉ CEN, DOSTUPNOSTI, FOTOGRAFIÍ, SEZNAMŮ VYBAVENÍ UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, ZÁŽITKU, LETU, VÝLETNÍ PLAVBY, RESTAURACE NEBO JINÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU, OBECNÝCH POPISŮ PRODUKTŮ, RECENZÍ A HODNOCENÍ ATD.). SPOLEČNOSTI TripadvisorU SI NAVÍC VÝSLOVNĚ VYHRAZUJÍ PRÁVO OPRAVIT VEŠKERÉ CHYBY V DOSTUPNOSTI A CENÁCH V RÁMCI SLUŽEB A V NEVYŘÍZENÝCH REZERVACÍCH OBSAHUJÍCÍCH NESPRÁVNOU CENU.

Tripadvisor NEVYDÁVÁ ŽÁDNÁ TVRZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VHODNOSTI SLUŽEB, VČETNĚ INFORMACÍ OBSAŽENÝCH NA JEHO WEBECH NEBO V JEJICH ČÁSTI, K JAKÉMUKOLI ÚČELU A UVEDENÍ NEBO NABÍDKA JAKÝCHKOLI PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB NA JEHO WEBECH NEBO JINAK PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB NEPŘEDSTAVUJE ŽÁDNOU PODPORU ANI DOPORUČENÍ TAKOVÝCH NABÍDEK PRODUKTŮ ČI SLUŽEB ZE STRANY TripadvisorU, BEZ OHLEDU NA PŘÍPADNÁ OCENĚNÍ UDĚLOVANÁ NA ZÁKLADĚ RECENZÍ UŽIVATELŮ. VEŠKERÉ TAKOVÉ INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY A SLUŽBY DOSTUPNÉ V RÁMCI NEBO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“, BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY. Tripadvisor SE ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH ZÁRUK A VEŠKERÝCH JINÝCH PODMÍNEK ZARUČUJÍCÍCH, ŽE SLUŽBY, PŘÍSLUŠNÉ SERVERY NEBO JAKÁKOLI DATA (VČETNĚ E-MAILŮ) ODESLANÁ TripadvisorEM NEOBSAHUJÍ VIRY ANI JINÉ ŠKODLIVÉ SOUČÁSTI. Tripadvisor SE TÍMTO V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK SOUVISEJÍCÍCH S TĚMITO INFORMACEMI, SOFTWAREM, PRODUKTY A SLUŽBAMI, VČETNĚ VŠECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK TÝKAJÍCÍCH SE PRODEJNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU, VLASTNICTVÍ, TICHÉHO VLASTNICTVÍ A NEPORUŠENÍ PRÁV.

SPOLEČNOSTI TripadvisorU SE TAKÉ VÝSLOVNĚ ZŘÍKAJÍ VEŠKERÝCH ZÁRUK, PROHLÁŠENÍ A JAKÝCHKOLI JINÝCH PODMÍNEK TÝKAJÍCÍCH SE PŘESNOSTI OBSAHU DOSTUPNÉHO V RÁMCI A PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB A VLASTNICKÝCH PRÁV K NĚMU.

EXTERNÍ DODAVATELÉ POSKYTUJÍCÍ V RÁMCI NEBO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB INFORMACE O UBYTOVÁNÍ, LETECH, PRONÁJMECH, ZÁŽITCÍCH, RESTAURACÍCH NEBO VÝLETNÍCH PLAVBÁCH JSOU NEZÁVISLÝMI DODAVATELI, NIKOLI ZPROSTŘEDKOVATELI ANI ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTÍ TripadvisorU. SPOLEČNOSTI TripadvisorU NENESOU ODPOVĚDNOST ZA ČINY, CHYBY, OPOMENUTÍ, TVRZENÍ, ZÁRUKY, PORUŠENÍ SMLUVNÍCH PODMÍNEK ANI NEDBALOST KTERÉHOKOLI Z TĚCHTO DODAVATELŮ ANI ZA ŽÁDNÁ ZRANĚNÍ OSOB, ÚMRTÍ, ŠKODU NA MAJETKU NEBO JINÉ ŠKODY ČI NÁKLADY VZNIKLÉ Z TAKOVÉHO JEDNÁNÍ. Tripadvisor NEMÁ ŽÁDNÉ ZÁVAZKY A NEBUDE POSKYTOVAT ŽÁDNÉ NÁHRADY V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI ZPOŽDĚNÍ, ZRUŠENÍ, PŘEPLNĚNÍ OBJEDNÁVEK, STÁVKY, ZÁSAHU VYŠŠÍ MOCI NEBO JINÝCH DŮVODŮ MIMO JEHO KONTROLU A NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ DALŠÍ VÝDAJE, OPOMENUTÍ, ZPOŽDĚNÍ, ZMĚNY CEST ANI ČINY JAKÉKOLI VLÁDY ČI ORGÁNU.

ZA VÝŠE UVEDENÝCH PODMÍNEK PLATÍ, ŽE POUŽÍVÁTE SLUŽBY NA VLASTNÍ RIZIKO A SPOLEČNOSTI TripadvisorU (NEBO JEJICH VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA A ZAMĚSTNANCI) V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, TRESTNÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ČI NÁSLEDNÉ ZTRÁTY A ŠKODY ANI ZA ŽÁDNOU ZTRÁTU PŘÍJMŮ, ZISKŮ, DOBRÉ POVĚSTI, DAT, OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, VYUŽITÍ PENĚZ ANI ZA ZTRÁTY ČI ŠKODY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S PŘERUŠENÍM PODNIKÁNÍ JAKÉHOKOLI DRUHU, K NĚMUŽ DOJDE V SOUVISLOSTI S VAŠÍM PŘÍSTUPEM K TĚMTO SLUŽBÁM NEBO ZOBRAZENÍM ČI POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO SLUŽEB NEBO V SOUVISLOSTI SE ZPOŽDĚNÍM ČI ZNEMOŽNĚNÍM PŘÍSTUPU K TĚMTO SLUŽBÁM, JEJICH ZOBRAZENÍ ČI POUŽÍVÁNÍ (VČETNĚ MIMO JINÉ VAŠEHO SPOLÉHÁNÍ SE NA RECENZE A NÁZORY UVEDENÉ V RÁMCI NEBO PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO SLUŽEB, JAKÝCHKOLI POČÍTAČOVÝCH VIRŮ, CHYB, TROJSKÝCH KONÍ, INFORMACÍ, SOFTWARU, ODKAZOVANÝCH WEBŮ, PRODUKTŮ A SLUŽEB ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO SLUŽEB (VČETNĚ MIMO JINÉ VEŠKERÝCH SYNCHRONIZAČNÍCH PRODUKTŮ SPOLEČNOSTÍ TripadvisorU), ZRANĚNÍ OSOB NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU JAKÉHOKOLI DRUHU VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SERVERŮ SLUŽEB A VEŠKERÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A FINANČNÍCH ÚDAJŮ V NICH ULOŽENÝCH, JAKÝCHKOLI CHYB NEBO OPOMENUTÍ V RÁMCI OBSAHU NEBO JAKÝCHKOLI ZTRÁT ČI ŠKOD JAKÉHOKOLI DRUHU, KE KTERÝM DOJDE V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU, NEBO JINAK VZNIKLÝCH V DŮSLEDKU PŘÍSTUPU KE SLUŽBÁM, JEJICH ZOBRAZENÍ NEBO POUŽÍVÁNÍ), BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU ZALOŽENY NA TEORII NEDBALOSTI, SMLOUVĚ, OBČANSKOPRÁVNÍM DELIKTU, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINÉM ZÁKLADĚ, A TO I TEHDY, POKUD BYLY Tripadvisor NEBO JEHO PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NA MOŽNOST VZNIKU TĚCHTO ŠKOD UPOZORNĚNY.

Jestliže se zjistí, že společnosti Tripadvisoru nesou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které vzniknou v důsledku Vašeho používání Služeb nebo s ním jakkoli souvisejí, celkový finanční závazek společností Tripadvisoru v žádném případě nepřekročí vyšší částku z následujících možností: (a) transakční poplatky uhrazené společnostem Tripadvisoru za transakce provedené ve Službách nebo jejich prostřednictvím, které daly vzniknout příslušnému nároku, nebo (b) jedno sto amerických dolarů (100,00 USD).

Omezení odpovědnosti odráží rozdělení rizik mezi stranami. Omezení uvedená v tomto oddíle setrvají v platnosti i tehdy, pokud by jakýkoli omezený prostředek nápravy uvedený v těchto podmínkách pozbyl svůj základní účel. Omezení odpovědnosti stanovená v těchto podmínkách platí ve prospěch společností Tripadvisoru.

TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY A VÝŠE UVEDENÉ ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI NEMAJÍ VLIV NA POVINNÁ ZÁKONNÁ PRÁVA, KTERÁ NELZE NA ZÁKLADĚ PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VYLOUČIT, NAPŘÍKLAD NA ZÁKLADĚ ZÁKONŮ NA OCHRANU SPOTŘEBITELE PLATNÝCH V NĚKTERÝCH ZEMÍCH.

POKUD PRÁVNÍ PŘEDPISY V ZEMI, KDE ŽIJETE, NEPOVOLUJÍ URČITÉ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI UVEDENÉ V TOMTO USTANOVENÍ, JE PŘÍSLUŠNÉ OMEZENÍ NEPLATNÉ. V OSTATNÍCH PŘÍPADECH JE ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI PLATNÉ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY.

NÁHRADA ŠKODY

Souhlasíte s tím, že budete společnosti Tripadvisoru a veškeré jejich vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance a zprostředkovatele chránit a zbavovat odpovědnosti v souvislosti s veškerými nároky, důvody k žalobě, požadavky, náhradami, ztrátami, odškodněními, pokutami a jinými náklady nebo výdaji jakéhokoli druhu a povahy, včetně mimo jiné přiměřených poplatků za právní a účetní služby, předloženými třetími stranami následkem:

 • (i) Vašeho porušení této smlouvy nebo dokumentů, které jsou zde uvedené;
 • (ii) Vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany;
 • (iii) Vašeho používání služeb, včetně webů společností Tripadvisoru.

ODKAZY NA WEBY TŘETÍCH STRAN

Služby mohou obsahovat odkazy na weby provozované jinými stranami než společnostmi Tripadvisoru. Takové hypertextové odkazy jsou Vám poskytovány pouze pro referenci. Společnosti Tripadvisoru nemají nad těmito weby kontrolu a nenesou odpovědnost za jejich obsah ani za postupy v oblasti ochrany osobních údajů či jiné postupy těchto webů. Dále platí, že Vy odpovídáte za přijetí opatření k zajištění toho, aby Vámi zvolené odkazy a Vámi stažený software (ať už stažený z tohoto webu, či z jiných webů) neobsahovaly položky, jako jsou viry, červy, trojští koně, vady a další prvky ničivé povahy. Ze skutečnosti, že společnosti Tripadvisoru uvádějí hypertextové odkazy na takové weby, nijak nevyplývá, že schvalují materiály na těchto webech nebo v těchto aplikacích třetích stran, ani že jsou jakkoli spojeny s jejich provozovateli.

V některých případech můžete být webem nebo aplikací třetí strany požádáni, abyste Váš profil v rámci účtu na Tripadvisoru propojili s profilem na jiném webu třetí strany. Toto rozhodnutí je zcela nepovinné a odpovědnost za něj nesete Vy, přičemž rozhodnutí povolit propojení těchto informací lze kdykoli stáhnout (na webu nebo v aplikaci třetí strany). Rozhodnete-li se propojit Váš účet na Tripadvisoru s webem nebo aplikací třetí strany, daný web nebo aplikace třetí strany bude moci získat přístup k informacím, které jste uložili na Vašem účtu na Tripadvisoru, včetně informací o jiných uživatelích, se kterými sdílíte informace. Měli byste si přečíst podmínky a zásady ochrany osobních údajů Vámi navštívených webů a aplikací třetích stran, protože tam mohou platit jiná pravidla a oprávnění týkající se jejich používání Vašich informací, než jaká platí ve Službách, včetně našich webů. Doporučujeme Vám tyto weby a aplikace třetích stran prověřit a používat je na vlastní riziko.

SOFTWARE JAKO SOUČÁST SLUŽEB; DOPLŇKOVÉ MOBILNÍ LICENCE

Software ze Služeb dále podléhá kontrolním opatřením Spojených států amerických pro export. Žádný software ze Služeb nesmí být stahován ani jinak exportován či opětovně exportován (a) na Kubu, do Iráku, Súdánu, Severní Koreje, Íránu, Sýrie ani jakékoli jiné země (ani žádnému občanovi či obyvateli těchto zemí), na niž USA uvalily embargo na zboží, ani (b) žádné osobě uvedené na seznamu speciálně určených státních příslušníků Ministerstva financí USA nebo v tabulce Table of Deny Orders Ministerstva obchodu USA. Používáním Služeb prohlašujete a zaručujete, že se nenacházíte v žádné z těchto zemí, nejste pod kontrolou žádné z těchto zemí, nejste státními příslušníky žádné z těchto zemí ani v ní nemáte trvalý pobyt a dále že nejste uvedeni na žádném takovém seznamu.

Jak je uvedeno výše, Služby zahrnují software, který může být někdy označován jako „aplikace“. Veškerý software, který je k dispozici ke stažení ze Služeb (dále jen „software“), je dílem Tripadvisoru nebo jiné uvedené strany chráněným autorskými právy. Vaše používání takového softwaru se řídí podmínkami licenční smlouvy s koncovým uživatelem, která software doprovází nebo je jeho součástí. Nesmíte instalovat ani používat žádný software, který je doprovázen licenční smlouvou nebo ji obsahuje, pokud nejprve nevyjádříte souhlas s podmínkami příslušné licenční smlouvy. V případě veškerého softwaru, který je k dispozici ke stažení prostřednictvím Služeb a není doprovázen licenční smlouvou, Vám jakožto uživateli tímto udělujeme omezenou, osobní, nepřenositelnou licenci k používání softwaru, a to výhradně k prohlížení a dalším způsobům použití Služeb v souladu s podmínkami této smlouvy (včetně zásad, na které tato smlouva odkazuje).

Upozorňujeme, že tento software, včetně mimo jiné veškerého kódu HTML, XML a Java a ovládacích prvků Active X obsažených ve Službách, je vlastněn Tripadvisorem nebo je jím poskytován na základě licence a je chráněn zákony o autorských právech a mezinárodními dohodami. Jakékoli rozmnožování či opětovná distribuce softwaru jsou výslovně zakázány a mohou mít za následek vysoké pokuty a trestněprávní sankce. Osoby, které toto ustanovení poruší, budou trestně stíhány v maximálním možném rozsahu.

Části mobilního softwaru Tripadvisoru mohou využívat materiály chráněné autorskými právy a Tripadvisor jejich použití potvrzuje. Dále platí, že existují konkrétní podmínky, které se vztahují na používání určitých mobilních aplikací Tripadvisoru. Navštivte stránku Licence pro mobilní zařízení, kde jsou uvedeny poznámky týkající se mobilních aplikací Tripadvisoru.

BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO PLATÍ, ŽE KOPÍROVÁNÍ ČI ROZMNOŽOVÁNÍ SOFTWARU NA JAKÝKOLI JINÝ SERVER NEBO UMÍSTĚNÍ K DALŠÍMU KOPÍROVÁNÍ NEBO OPĚTOVNÉ DISTRIBUCI JE VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO. POKUD JE NA SOFTWARE POSKYTOVÁNA ZÁRUKA, PAK POUZE NA ZÁKLADĚ PODMÍNEK LICENČNÍ SMLOUVY NEBO TÉTO SMLOUVY (PODLE SITUACE).

OZNÁMENÍ O AUTORSKÝCH PRÁVECH A OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH

Tripadvisor, logo sovy, bubliny s hodnocením a veškeré další názvy produktů a služeb a slogany zobrazené v rámci Služeb jsou registrované nebo neregistrované ochranné známky společnosti TripAdvisor LLC nebo jejích dodavatelů či poskytovatelů licencí a nesmějí být kopírovány, napodobovány ani používány, zcela nebo zčásti, bez předchozího písemného svolení Tripadvisoru nebo příslušného vlastníka ochranné známky. Dále pak vzhled Služeb, včetně našich webů, a rovněž veškerých záhlaví stránek, vlastních grafických prvků, ikon tlačítek a skriptů souvisejících s výše zmíněným jsou značkou služby, ochrannou známkou nebo chráněným designem Tripadvisoru a nesmějí být kopírovány, napodobovány ani používány bez předchozího písemného svolení Tripadvisor, a to zcela ani zčásti. Veškeré ostatní ochranné známky, registrované ochranné známky, názvy produktů a názvy společností či loga uvedené ve Službách jsou majetkem příslušných vlastníků. S výjimkou rozsahu stanoveného jinde v této smlouvě platí, že odkaz na jakékoli produkty, služby, procesy či jiné informace prostřednictvím obchodního názvu, ochranné známky, výrobce, dodavatele či jinak nepředstavuje ani nenaznačuje souhlas s nimi ani jejich podporu či doporučení ze strany Tripadvisoru.

Všechna práva vyhrazena. Tripadvisor neodpovídá za obsah na webech provozovaných jinými stranami než Tripadvisorem.

Zásady pro oznamování a odstraňování nezákonného obsahu

Tripadvisor pracuje na základě „oznámení a odstranění“. Máte-li jakékoli stížnosti nebo námitky ohledně obsahu, včetně zpráv uživatelů zveřejněných ve Službách, nebo pokud jste přesvědčeni, že materiály či obsah zveřejněné ve Službách porušují Vaše autorská práva, neprodleně nás kontaktujte pomocí našeho postupu pro oznamování a odstraňování. Zásady a postup v oblasti ochrany autorských práv najdete zde. Po provedení tohoto postupu zareaguje Tripadvisor na oprávněné a řádně odůvodněné stížnosti tím, že vynaloží veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby zjevně nelegální obsah v přiměřené lhůtě odebral.

ÚPRAVY SLUŽEB; UKONČENÍ PLATNOSTI

Tripadvisor může tyto podmínky této smlouvy či jakoukoli jejich část dle vlastního uvážení průběžně měnit, doplňovat nebo odstraňovat, pokud to považujeme za nezbytné pro právní, všeobecně zákonné a technické účely nebo v důsledku změn poskytovaných Služeb nebo uspořádání Služeb. Výslovně souhlasíte s tím, že budete následně vázáni podmínkami této změněné smlouvy.

Společnosti Tripadvisor smějí kdykoli změnit, pozastavit nebo ukončit kterýkoli aspekt Služeb, včetně dostupnosti libovolné funkce, databáze nebo obsahu Služeb. Společnosti Tripadvisoru mohou rovněž bez upozornění a závazků stanovit meze Vašeho přístupu ke všem Službám nebo jejich části nebo Váš přístup jinak omezit, a to z technických nebo bezpečnostních důvodů, aby zamezily neoprávněnému přístupu, ztrátě nebo zničení dat, případně pokud Tripadvisor nebo jeho přidružené společnosti dle vlastního uvážení usoudí, že porušujete kterékoli ustanovení této smlouvy nebo jakýkoli zákon či předpis, a pokud se Tripadvisor nebo jeho přidružené společnosti rozhodnou přestat poskytovat kterýkoli aspekt Služeb.

BUDETE-LI SLUŽBY NYNÍ NEBO PO ZVEŘEJNĚNÍ JAKÉHOKOLI TAKOVÉHO OZNÁMENÍ ZMĚN NADÁLE POUŽÍVAT, VYJADŘUJETE TÍM PŘIJETÍ PŘÍSLUŠNÝCH ÚPRAV Z VAŠÍ STRANY.

Tripadvisor smí kdykoli a bez předchozího oznámení ukončit platnost této smlouvy s Vámi, pokud se bude v dobré víře domnívat, že jste porušili tuto smlouvu, nebo se bude jinak domnívat, že je ukončení platnosti přiměřeně nezbytné k ochraně práv společností Tripadvisoru nebo jiných uživatelů Služeb. To znamená, že Vám můžeme přestat Služby poskytovat.

JURISDIKCE A ROZHODNÉ PRÁVO

Tento web vlastní a kontroluje společnost TripAdvisor LLC, společnost s ručením omezeným se sídlem v USA. Tato smlouva a veškeré spory či nároky (včetně nesmluvních sporů či nároků) vzniklé v důsledku ní nebo jejího předmětu či vzniku nebo v souvislosti s nimi se budou řídit zákony státu Massachusetts v USA a budou podle nich vykládány. Tímto souhlasíte, že v případě jakýchkoli smluvních i nesmluvních sporů vzniklých v důsledku používání Služeb Vámi nebo kteroukoli třetí stranou nebo v souvislosti s ním bude uplatňována výhradní soudní pravomoc a příslušnost soudů ve státě Massachusetts v USA, a potvrzujete spravedlnost a vhodnost projednávání těchto sporů před těmito soudy. Souhlasíte s tím, že veškeré Vaše případné nároky vůči společnosti TripAdvisor LLC vzniklé v důsledku Služeb nebo v souvislosti s nimi musejí být projednány a vyřešeny u soudu s příslušnou věcnou pravomocí, který se nachází ve státě Massachusetts. Služby se nesmějí používat v jurisdikcích, v nichž nejsou platná všechna ustanovení těchto podmínek, včetně mimo jiné tohoto odstavce. Nic, co je v tomto odstavci uvedeno, neomezuje právo společnosti TripAdvisor LLC zahájit proti Vám řízení u kteréhokoli jiného soudu v příslušné jurisdikci. Výše uvedené neplatí v rozsahu, ve kterém platné právní předpisy v zemi Vašeho trvalého pobytu vyžadují uplatnění jiného právního předpisu nebo jurisdikce, zejména pokud Služby používáte jako spotřebitel, přičemž toto ustanovení nemůže být smluvně vyloučeno a neřídí se Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, pokud je jinak uplatňována. Používáte-li Služby jako spotřebitel, nikoli jako firma nebo obchodní zástupce, můžete mít právo vznášet nároky proti Tripadvisoru u soudů v zemi Vašeho trvalého pobytu. Ve všech ostatních případech platí tento odstavec v maximálním možném rozsahu povoleném v zemi Vašeho trvalého pobytu.

PŘEVODNÍK MĚN

Měnové kurzy vycházejí z různých veřejně dostupných zdrojů a měly by sloužit pouze jako vodítko. Neověřujeme, zda jsou kurzy přesné, a skutečné kurzy se proto mohou lišit. Aktualizace měnových kurzů neprobíhá každý den. Poskytované informace by měly být přesné, avšak společnosti Tripadvisoru neposkytují ohledně této přesnosti žádnou záruku. Při použití těchto informací k jakémukoli finančnímu účelu Vám doporučujeme, abyste se obrátili na kvalifikovaného odborníka a ověřili si přesnost měnových kurzů. Neposkytujeme oprávnění k použití těchto informací k žádnému jinému účelu než pro Vaše osobní použití a výslovně zakazujeme opětovný prodej, opětovnou distribuci a použití těchto informací pro obchodní účely.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Vyhrazujeme si právo vyžádat si vrácení jakéhokoli uživatelského jména, názvu účtu, přezdívky, popisovače nebo jiného identifikátoru uživatele z jakéhokoli důvodu a bez odpovědnosti vůči Vám.

Souhlasíte s tím, že mezi Vámi a Tripadvisorem a jeho přidruženými společnostmi neexistuje žádný společný podnik, zastoupení, partnerství ani zaměstnanecký vztah, který by vyplýval z této smlouvy nebo z používání Služeb.

Plnění této smlouvy z naší strany se řídí platnými zákony a právními postupy a nic z toho, co je obsaženo v této smlouvě, neomezuje naše právo vyhovět požadavkům orgánů činných v trestním řízení, požadavkům státní správy nebo právním požadavkům, které se týkají Vašeho používání Služeb nebo informací, které nám byly poskytnuty nebo které jsme shromáždili s ohledem na takové používání. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy souhlasíte s tím, že veškeré nároky nebo důvody žaloby vyplývající z Vašeho přístupu ke Službám či jejich používání nebo s nimi související uplatníte ve lhůtě dvou (2) let od data, kdy takový nárok či důvod žaloby vznikl, přičemž v opačném případě se takového nároku či důvodu žaloby neodvolatelně zříkáte.

Pokud je část této smlouvy vzhledem k platným právním předpisům považována za neplatnou nebo nevymahatelnou, zejména výše uvedené zřeknutí se záruky a omezení odpovědnosti, potom se bude mít za to, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení bylo nahrazeno platným a vymahatelným ustanovením, které co nejblíže odpovídá záměru původního ustanovení, přičemž zbývající ustanovení této smlouvy zůstávají nadále v účinnosti.

Tato smlouva (a veškeré další podmínky, na něž se zde odkazuje) představuje celou dohodu mezi Vámi a Tripadvisorem v souvislosti se Službami a nahrazuje veškerá předchozí či současná sdělení a návrhy – bez ohledu na to, zda byly provedeny elektronicky, ústně, nebo písemně – mezi Vámi a Tripadvisorem v souvislosti se Službami. Tištěná verze této smlouvy a jakéhokoli oznámení poskytnutého v elektronické podobě bude přípustná při jakémkoli soudním nebo správním řízení na základě této smlouvy nebo s ohledem na ni ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako jiné obchodní dokumenty a záznamy, které byly původně vygenerovány a vedeny v tištěné podobě.

Platnost následujících oddílů přetrvá i po ukončení platnosti této smlouvy:

Podmínky této smlouvy jsou k dispozici v jazyce webů a aplikací Tripadvisoru, jejichž prostřednictvím lze získat přístup ke Službám.

Weby nebo aplikace, jejichž prostřednictvím lze získat přístup ke Službám, nemusí být vždy periodicky či pravidelně aktualizovány, a proto není nutné, aby byly registrovány jako redakční produkty podle příslušných právních předpisů.

Fiktivní názvy společností, produktů, osob, postav a údaje uvedené ve Službách nebo jejich prostřednictvím nemají představovat žádné skutečné osoby, společnosti, produkty ani události.

Nic v této smlouvě nesmí být vykládáno jako udělení jakýchkoli práv nebo výhod třetím stranám, s výjimkou toho, že přidružené společnosti Tripadvisoru budou považovány za strany oprávněné ze smlouvy ve prospěch třetího.

Bez našeho souhlasu máte zakázáno převádět kterákoli z Vašich práv nebo povinností podle této smlouvy na kohokoli jiného.

Všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

NÁPOVĚDA KE SLUŽBÁM

Odpovědi na dotazy nebo možnosti, jak nás kontaktovat, najdete v našem centru nápovědy. Také nám můžete napsat na tuto adresu:

TripAdvisor LLC
400 1st Avenue
Needham, MA 02494, USA

Vezměte na vědomí, že společnost TripAdvisor LLC nepřijímá právní oznámení ani oznámení o soudních sporech v jiné podobě než jako tištěnou kopii doručenou poštou na výše uvedenou adresu. V zájmu jednoznačnosti a bez omezení tudíž nepřijímáme oznámení ani oznámení o soudních sporech doručená některé z našich přidružených nebo dceřiných společností.

© 2018 TripAdvisor LLC. Všechna práva vyhrazena.

Poslední aktualizace 1. října 2018.