Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน

Newsroom

ข้อกำหนด เงื่อนไข และการบอกกล่าว เกี่ยวกับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ TripAdvisor ในประเทศไทย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ TripAdvisor หรือการแสดงผลเว็บไซต์บนอุปกรณ์พกพา ตลอดจนแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยลูกค้าในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง การแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการเดินทาง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีการสื่อสารระหว่างกันเกี่ยวกับการเดินทาง และการค้นหาและจองที่พักเท่านั้น และมิได้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากนี้ คำว่า “บริษัทฯ” “ของบริษัทฯ” และ “TripAdvisor”หมายถึงบริษัท TripAdvisor LLC และบริษัทในเครือและเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ (เรียกรวมกันว่า "TripAdvisor") คำว่า “คุณ” หมายถึง ลูกค้าที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือส่งข้อมูลต่าง ๆ เข้ามายังเว็บไซต์

คุณสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ได้โดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องยอมรับบรรดาข้อกำหนด เงื่อนไข และการบอกกล่าวใดๆ ทั้งปวงที่ระบุต่อไปนี้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ(เรียกรวมกันว่า “ข้อตกลง”) การที่คุณเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ถือว่าคุณตกลงยอมรับที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ และแสดงว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้แล้ว  โปรดอ่านข้อตกลงอย่างรอบคอบ เนื่องจากมีข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายและข้อจำกัดทางสิทธิดังกล่าวของคุณ ตลอดจนหัวข้อเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับใช้เมื่อเกิดข้อพิพาท หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้จะถือว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์นี้

ในอนาคตบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และคุณเข้าใจและตกลงว่าการที่คุณยังคงเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าคุณได้ยอมรับข้อตกลงที่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกวันที่ที่มีการแก้ไขข้อตกลงครั้งล่าสุดไว้ที่ด้านล่างของหน้านี้ และการแก้ไขใด ๆ ก็ตามจะมีผลนับตั้งแต่เมื่อมีการประกาศออกไป บริษัทฯ จะแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้สมาชิกทราบด้วยการส่งคำบอกกล่าวไปยังที่อยู่อีเมลที่บริษัทฯ ได้รับตอนลงทะเบียนหรือด้วยการแจ้งคำบอกกล่าวไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ โปรดกลับเข้ามาที่หน้านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจทานข้อตกลงที่เป็นฉบับปัจจุบันล่าสุด

การใช้งานเว็บไซต์

ตามเงื่อนไขในการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณรับรองว่า (1) บรรดาข้อมูลที่คุณส่งเข้าเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ (2) หากคุณมีบัญชีของ TripAdvisor คุณจะปกป้องข้อมูลของบัญชีของคุณ และจะดูแลและรับผิดชอบโดยสมบูรณ์ต่อการที่มีผู้ใดก็ตามที่ไม่ใช่คุณใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณ (3) คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปีบริบูรณ์ ในการที่จะสามารถลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีและส่งข้อมูลมายังเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ (4) คุณมีอำนาจโดยชอบตามกฎหมายที่จะเข้าทำข้อตกลงนี้และเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงนี้

TripAdvisor จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลใดที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยทราบดี บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ภายใต้ดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธไม่ให้บุคคลใดเข้าใช้เว็บไซต์นี้และเข้าถึงบริการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ จัดให้ในเว็บไซต์นี้ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ และไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้

ห้ามคัดลอก ส่งต่อ ผลิตซ้ำ ทำซ้ำ เผยแพร่ หรือกระจายซ้ำเนื้อหาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากTripAdvisor ก่อน ในการขออนุญาต โปรดติดต่อ TripAdvisor ตามที่อยู่ต่อไปนี้

Director, Partnerships and Business Development

TripAdvisor LLC

400 1st Avenue

Needham, MA 02494, USA

 

ผู้ใช้เว็บไซต์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการเข้าใช้เว็บไซต์ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ อย่างไรก็ตาม ในเว็บไซต์นี้มีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกซึ่งมีผู้ให้บริการอิสระหรือผู้ให้บริการรายย่อยเป็นผู้ดำเนินการและเป็นเจ้าของ บุคคลภายนอกดังกล่าวอาจคิดค่าบริการในการใช้ข้อมูลหรือบริการบางประการบนเว็บไซต์ของตน ดังนั้น ก่อนที่คุณจะดำเนินการใด ๆ ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก คุณควรตรวจสอบตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควรว่ามีค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือไม่ ในกรณีที่TripAdvisor แสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการบนเว็บไซต์ ข้อมูลเหล่านั้นมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับอำนวยความสะดวกและเพื่อเป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม TripAdvisor จะไม่รับประกันว่าข้อมูลเหล่านั้นถูกต้องหรือไม่ และจะไม่รับผิดชอบในข้อมูลเนื้อหาหรือบริการต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกแต่อย่างใด

 

กิจกรรมต้องห้าม

เนื้อหาและข้อมูลในเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ เพลง เสียง ภาพถ่าย ภาพกราฟิก วิดีโอ แผนที่ ไอคอน ซอฟต์แวร์ รหัส หรือสิ่งอื่น ๆ) ตลอดจนสื่อโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการแสดงเนื้อหาและข้อมูลดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ คุณตกลงที่จะไม่ดัดแปลง คัดลอก แจกจ่าย ส่งต่อ แสดง ดำเนินการ ทำซ้ำ ตีพิมพ์ ให้สิทธิในการใช้งาน สร้างงานต่อเนื่องเพิ่มเติม โอน ขาย หรือนำไปขายต่อ ซึ่งข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ ที่ได้มาจากเว็บไซต์นี้หรือผ่านทางเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้คุณยังตกลงที่จะไม่กระทำการใด ๆ ดังต่อไปนี้

(1) ใช้เว็บไซต์นี้หรือข้อมูลเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เพื่อการพาณิชย์

(2) เข้าถึง ติดตาม หรือคัดลอกเนื้อหาหรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้โดยใช้ โรบอท (robot) สไปเดอร์ (spider) สเครปเปอร์ (scraper) หรือโดยระบบอัตโนมัติอื่น ๆ หรือระบบดำเนินการประมวลผลด้วยตนเองเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม โดยมิได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

(3) ฝ่าฝืนข้อห้ามในโรบอท เอ็กซ์คลูชัน เฮดเดอร์ส (robot exclusion headers) มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ หรือหลีกเลี่ยงหรือหลบเลี่ยงมาตรการอื่นที่ใช้ในการป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้

(4) ดำเนินการใด ๆ ซึ่งตามดุลพินิจของบริษัทฯ ถือเป็นการก่อหรืออาจก่อให้เกิดภาระแก่โครงสร้างพื้นฐานของบริษัทฯ โดยไม่มีเหตุผลหรือเกินสมควร

(5) ทำลิงก์ที่นำไปสู่หน้าเว็บเพจซึ่งอยู่ภายในเว็บไซต์ (deep-link) ไปยังส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามโดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

(6) “คัดตัด” (frame) "ทำสำเนา" (mirror) หรือนำซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้เข้าไปรวมกับเว็บไซต์อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน หรือ

(7) พยายามดัดแปลง แปล ปรับ แก้ไข แปลงรหัสกลับ (decompile) แยกองค์ประกอบ (disassemble) หรือ ทำวิศวกรรมย้อนกลับกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ใดๆ ที่TripAdvisor ใช้ในเว็บไซต์หรือในบริการต่าง ๆ

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวและการเปิดเผยข้อมูล

TripAdvisor ยึดมั่นในการปกป้องรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ การนำข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ที่คุณโพสต์ลงในเว็บไซต์ไปใช้จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ

รีวิว ความคิดเห็น และการใช้พื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกันอื่น ๆ

บริษัทฯ ยินดีที่จะรับฟังจากคุณ บริษัทฯ ขอให้คุณพึงตระหนักว่าการที่คุณส่งข้อมูลเนื้อหามายังเว็บไซต์ ไม่ว่าจะทางอีเมลหรือการโพสต์ไว้ในเว็บไซต์ หรือโดยวิธีการอื่นใด รวมถึงการรีวิวเกี่ยวกับโรงแรม คำถาม ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวความคิด หรือข้อความที่คล้ายคลึงกันที่รวมอยู่ในการส่งข้อมูล (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า“ข้อความที่ส่ง”) หมายความว่าคุณได้ให้สิทธิแก่ TripAdvisor และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นการให้สิทธิแบบไม่เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว (non-exclusive) โดยไม่มีค่าตอบแทนการใช้สิทธิ และเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิตลอดไป และสามารถโอนได้แต่ไม่อาจเพิกถอนได้ และสามารถอนุญาตช่วงได้โดยสมบูรณ์ในการ (เอ) ใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง ปรับปรุง แปล แจกจ่าย  ตีพิมพ์ สร้างสรรค์งานต่อเนื่องเพิ่มเติม และนำเสนอและแสดงข้อความที่ส่งดังกล่าวสู่สาธารณะทั่วโลกผ่านทางสื่อใดก็ตาม และไม่ว่าจะเป็นสื่อในรูปแบบที่เป็นที่รู้จักในขณะนี้หรือในรูปแบบอื่นที่จะมีขึ้นในภายหลัง เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม และ (ข) ใช้ชื่อที่คุณใช้ในการส่งข้อความดังกล่าว และคุณยอมรับว่า TripAdvisor อาจเลือกที่จะให้เครดิตแก่ความคิดเห็นหรือรีวิวของคุณตามดุลพินิจของบริษัทฯ และคุณยังได้ให้สิทธิแก่ TripAdvisor ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อบุคคลหรือองค์กรใดที่ละเมิดสิทธิในข้อความที่ส่งดังกล่าวของคุณหรือของ TripAdvisor อันเป็นการผิดข้อตกลงนี้ คุณยอมรับและตกลงว่าข้อความเหล่านี้ไม่ถือเป็นข้อมูลอันเป็นความลับและไม่มีเจ้าของ

TripAdvisor จะไม่แก้ไขหรือควบคุมข้อความของผู้ใช้เว็บไซต์ที่โพสต์หรือเผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ รวมทั้งข้อความที่โพสต์หรือเผยแพร่ผ่านทางห้องสนทนา (chat rooms) กระดานประกาศข้อความ (Bulletin Board) หรือฟอรั่มการสนทนาอื่น ๆ และ TripAdvisor จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดไม่ว่าในทางใดต่อข้อความของผู้ใช้เว็บไซต์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม TripAdvisor ขอสงวนสิทธิ์ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะลบข้อความของผู้ใช้เว็บไซต์และ/หรือเนื้อหาเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด

เว็บไซต์อาจมีฟอรั่มการสนทนา กระดานประกาศข้อความ การให้บริการเกี่ยวกับรีวิว หรือฟอรั่มอื่น ๆ ที่คุณหรือบุคคลอื่นอาจโพสต์บทวิจารณ์เกี่ยวกับประสบการณ์ในการเดินทางหรือข้อมูลเนื้อหาอื่น ข้อความ สื่อหรือสิ่งอื่นในเว็บไซต์ (“พื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกัน”) ในกรณีที่ TripAdvisor จัดให้มีบริการเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกันดังกล่าว คุณจะต้องรับผิดชอบในการใช้พื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกันดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวและด้วยความเสี่ยงของคุณเอง เมื่อใช้พื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกัน คุณตกลงโดยชัดแจ้งที่จะไม่โพสต์ อัพโหลด ส่งต่อ เผยแพร่ จัดเก็บ สร้าง หรือตีพิมพ์สิ่งใดต่อไปนี้ผ่านทางเว็บไซต์นี้

ก. ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ เพลง เสียง ภาพถ่าย ภาพกราฟิก รหัส หรือสิ่งอื่นใด (“เนื้อหา") ที่เป็นเท็จ ผิดกฎหมาย หลอกลวง ใส่ร้าย หมิ่นประมาท ลามก อนาจาร ไม่เหมาะสม หยาบคาย มีความหมายที่อาจตีความได้เป็นสองแง่ ล่วงเกิน หรือเป็นการสนับสนุนให้ล่วงเกินผู้อื่น เป็นการขู่เข็ญคุกคามผู้อื่น สิ่งใดหรือข้อความใดที่จะเป็นการฝ่าฝืนซึ่งการรักษาความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิการเผยแพร่ต่อสาธารณชน หยาบคาย ปลุกปั่น หลอกลวง หรือเป็นที่น่ารังเกียจ

 

ข. เนื้อหาที่เป็นการคุกคามต่อสังคมออนไลน์อย่างชัดเจน เช่น เนื้อหาที่ส่งเสริมการเหยียดผิว การต่อต้านความเห็นต่าง ความเกลียดชัง หรือการทำร้ายร่างกายบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไม่ว่าจะโดยวิธีใด

 

ค. เนื้อหาที่ก่อให้เกิด สนับสนุน ส่งเสริม หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การกระทำความผิดทางอาญา การก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง การฝ่าฝืนสิทธิของบุคคลใดไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดก็ตาม หรือเนื้อหาที่จะทำให้เกิดความรับผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายท้องถิ่น กฎหมายของรัฐ กฎหมายของประเทศ หรือกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (U.S. Securities and Exchange Commission-SEC) หรือกฎของตลาดหลักทรัพย์ใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange-NYSE)ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (National Association of Securities Dealers Automated Quotations-NASDAQ) หรือตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange) คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยง. เนื้อหาที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการในการกระทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การสร้างอาวุธหรือการซื้ออาวุธที่ผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือการแพร่หรือสร้างคอมพิวเตอร์ไวรัส

 

จ. เนื้อหาที่อาจละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิในการเป็นเจ้าของอื่นๆ ของผู้ใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาที่ส่งเสริมการลอกเลียนงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นอย่างผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต เช่น การให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ การให้ข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงอุปกรณ์ป้องกันการทำสำเนาที่ติดตั้งโดยผู้ผลิต (manufacturer-installed copy-protect devices) หรือ การให้ใช้บทเพลงที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการเชื่อมโยงไปยังแฟ้มบทเพลงที่ละเมิดลิขสิทธิ์

ฉ. เนื้อหาที่เลียนแบบบุคคลหรือองค์กรใดหรือเนื้อหาที่บิดเบือนความเกี่ยวข้องของคุณกับบุคคลหรือองค์กรใด รวมทั้งความเกี่ยวข้องกับ TripAdvisor

ช. การส่งเสริมการขายที่ส่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้รับ การส่งเมล์เป็นจำนวนมาก หรือ “spamming” การส่ง “เมล์ขยะ” “จดหมายลูกโซ่” การรณรงค์ทางการเมือง การโฆษณา การแข่งขัน การขายสินค้าโดยการจับฉลาก หรือการจูงใจ

ซ. เนื้อหาที่มีกิจกรรมในเชิงพาณิชย์ และ/หรือการขายโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน เช่น การแข่งขัน การชิงโชค การแลกเปลี่ยนสินค้า การโฆษณา และการประกอบธุรกิจแบบพีระมิด

ฌ. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงชื่อสกุล (นามสกุล) ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขประกันสังคม และหมายเลขบัตรเครดิต

หน้าเพจที่จำกัดการเข้าหรือหน้าเพจที่เข้าได้ด้วยรหัสผ่านเท่านั้น หรือหน้าเพจหรือรูปที่มีการปกปิด (ที่ไม่เชื่อมโยงไปสู่หรือเชื่อมโยงจากหน้าเพจอื่นที่สามารถเข้าถึงได้) ไวรัส ข้อมูลที่เสียหาย หรือแฟ้มข้อมูลที่เป็นอันตราย ทำให้ปั่นป่วน หรือเป็นภัย

ฎ. เนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กำลังมีการพูดถึงในพื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกันซึ่งมีการโพสต์เนื้อหาดังกล่าวเข้าไป หรือ

ฏ. เนื้อหาหรือการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่ TripAdvisor ตัดสินแต่เพียงผู้เดียวว่า (ก) เป็นการฝ่าฝืนข้อย่อยที่ระบุข้างต้น (ข) เป็นที่น่ารังเกียจ (ค) เป็นการจำกัดหรือห้ามไม่ให้ผู้อื่นใช้หรือเพลิดเพลินกับพื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกัน หรือเว็บไซต์นี้ หรือ (ง) อาจทำให้ TripAdvisor หรือบริษัทในเครือ หรือผู้ใช้เว็บไซต์ได้รับอันตรายหรือต้องรับผิดไม่ว่าจะเป็นความรับผิดประเภทใด

 

TripAdvisor ไม่รับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อเนื้อหาที่คุณหรือบุคคลอื่นโพสต์ จัดเก็บ หรืออัพโหลด หรือต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น และTripAdvisor ไม่ต้องรับผิดต่อความผิดพลาด การหมิ่นประมาท การใส่ร้ายป้ายสี การกล่าวโทษ การละเว้นการกระทำ การหลอกลวง สิ่งลามกอนาจาร หรือการดูหมิ่นใด ๆ ที่คุณอาจพบเจอ และในฐานะผู้ให้บริการเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Service) TripAdvisor ไม่ต้องรับผิดต่อคำแถลง ภาพ หรือเนื้อหาใด ๆ ของผู้ใช้เว็บไซต์ในพื้นที่ที่มีการสื่อสารกันแบบสาธารณะ โฮมเพจส่วนบุคคล หรือพื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกันอื่น ๆ  แม้ว่า TripAdvisor ไม่มีหน้าที่ในการคัดกรอง แก้ไข หรือ ติดตามเนื้อหาที่มีการโพสต์ในเว็บไซต์หรือที่เผยแพร่ผ่านพื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกัน แต่ TripAdvisor ขอสงวนสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจของตนโดยสมบูรณ์ที่จะลบ คัดกรอง แปล หรือแก้ไขเนื้อหาที่มีการโพสต์หรือที่จัดเก็บในเว็บไซต์ไม่ว่าในเวลาใดและไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หรืออาจให้บุคคลอื่นดำเนินการดังกล่าวแทนและคุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวในการทำสำเนาเนื้อหาสำรองและจัดหาเนื้อหาใหม่มาแทนเนื้อหาที่คุณโพสต์หรือจัดเก็บในเว็บไซต์ ทั้งนี้คุณจะต้องรับผิดชอบต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการนี้แต่เพียงผู้เดียว

ในกรณีที่มีการตัดสินว่าคุณมีธรรมสิทธิ์ในเนื้อหา (ซึ่งรวมถึงสิทธิที่จะแสดงตนว่าเป็นผู้สร้างสรรค์ หรือสิทธิที่จะห้ามมิให้มีการบิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลง หรือกระทำการอื่นแก่งานจนเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือเกียรติภูมิของผู้สร้างสรรค์ (rights of attribution or integrity) คุณยอมรับว่า (ก) คุณไม่ต้องการให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ไปใช้กับเนื้อหา หรืองานต่อเนื่องเพิ่มเติม หรือเนื้อหาที่มีการอัพเกรดหรือปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน (ข) คุณไม่คัดค้านที่ TripAdvisor หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ  ผู้สืบช่วง และผู้รับโอน จะทำการตีพิมพ์ ใช้ ดัดแปลง ตัดทิ้ง และใช้ประโยชน์ซึ่งเนื้อหาดังกล่าว (ค) คุณสละสิทธิและตกลงที่จะไม่เรียกร้องหรืออ้างธรรมสิทธิ์ใด ๆ ทั้งปวงในฐานะผู้เขียนเนื้อหาใดๆ ตลอดไปและ (ง) คุณจะปลดเปลื้อง TripAdvisor และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ  ผู้สืบช่วง และผู้รับโอนตลอดไปจากการเรียกร้องใดๆ ที่คุณอาจมีต่อ TripAdvisor อันเนื่องมาจากธรรมสิทธิ์ดังกล่าว

การใช้พื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกัน หรือส่วนอื่นในเว็บไซต์ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้นเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดของเว็บไซต์ ซึ่งอาจทำให้สิทธิในการใช้พื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกัน และ/หรือสิทธิในการใช้เว็บไซต์ถูกยกเลิกหรือถูกระงับ

การจองกับซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอกผ่านทาง TRIPADVISOR

การใช้งาน Instant Booking TripAdvisor ให้คุณสามารถค้นหา เลือก และจองที่พักกับซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอกได้โดยไม่ต้องออกจากเว็บไซต์TripAdvisor ในการจองที่พักด้วยฟังก์ชัน Instant Booking นั้น คุณจะกลายสมาชิก TripAdvisor หากยังไม่เคยเป็นมาก่อน เมื่อเป็นสมาชิก TripAdvisor แล้วคุณจะสามารถโพสต์รีวิวการท่องเที่ยว มีส่วนร่วมในฟอรั่มการสนทนา ส่งเนื้อหาบน TripAdvisor ผ่านทางอีเมลให้ตัวเองและผู้อื่น เข้าถึงและได้รับจดหมายข่าวและเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนการเดินทางที่มีไว้เพื่อสมาชิกเท่านั้น รวมถึงเข้าร่วมการสำรวจ การแข่งขัน หรือการชิงโชคต่าง ๆ ได้

ในการใช้งานฟังก์ชัน Instant Booking จะถือว่าคุณยอมรับหลักปฏิบัติตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งปวง นอกจากนี้คุณรับรองว่าคุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิตามกฎหมายที่จะเข้าทำข้อตกลงนี้ และใช้งานฟังก์ชันการจองทันทีรวมถึงเว็บไซต์นี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และข้อมูลทั้งหมดที่คุณระบุนั้นเป็นความจริงและถูกต้อง คุณยังตกลงอีกว่าจะใช้ฟังก์ชัน Instant Booking เพื่อการจองที่ถูกต้องสำหรับตนเองและผู้อื่นที่คุณได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้กระทำการแทนเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทำการจองที่เป็นเท็จหรือหลอกลวง และผู้ใดที่พยายามกระทำการจองดังกล่าวอาจถูกยกเลิกความเป็นสมาชิกกับ TripAdvisor หากคุณมีบัญชี TripAdvisor คุณจะต้องปกป้องข้อมูลบัญชีของตัวเอง จะดูแลและเป็นผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ในกรณีที่มีผู้อื่นมาใช้งานบัญชีของคุณ

ในฐานะผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมถึงฟังก์ชัน Instant Booking  คุณเข้าใจและตกลงว่า (1) ทั้ง TRIPADVISOR และบริษัทในเครือจะไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อคุณหรือผู้อื่นสำหรับการดำเนินการที่ไม่ได้รับอนุญาตอันเกิดขึ้นโดยใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณ และ (2) การใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้คุณต้องรับผิดต่อทั้ง TRIPADVISOR และผู้ใช้อื่น ๆ ได้

เมื่อคุณทำการจองผ่านทาง Instant Booking บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลการชำระเงินของคุณและส่งต่อไปยังซัพพลายเออร์เพื่อให้การดำเนินการนั้นเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ โปรดทราบว่าซัพพลายเออร์จะเป็นดำเนินการการชำระเงินและกระทำการตามคำสั่งจองของคุณ ไม่ใช่ TripAdvisor

TripAdvisor และบริษัทในเครือจะไม่เข้าไปแทรกแซงการจองโดยไม่มีเหตุผล แต่บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือไม่ดำเนินการการจองอันเนื่องมาจากเหตุขัดข้องบางประการ อาทิ การจองนั้นไม่สามารถกระทำได้อีกต่อไปหรือเมื่อบริษัทฯ มีเหตุผลเพียงพอที่จะสงสัยว่าคำขอสั่งจองดังกล่าวอาจเป็นเท็จ TripAdvisor ยังขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของตัวตนของคุณในการดำเนินการการจองของคุณต่อไป

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เมื่อมีห้องว่างอยู่ตอนที่คุณสั่งจองแต่กลับไม่ว่างก่อนที่คุณจะเข้าพัก วิธีแก้ไขเพียงกรณีเดียวของคุณก็คือต้องติดต่อซัพพลายเออร์เพื่อเปลี่ยนแปลงการจองที่พักใหม่หรือยกเลิกการจองนั้น

ซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอก TripAdvisor ไม่ใช่บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวและไม่จัดหาหรือเป็นเจ้าของบริการในการเดินทางหรือที่พัก ถึงแม้ TripAdvisorจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่เป็นของซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอกและอำนวยความสะดวกในการจองกับซัพพลายเออร์บางรายผ่านทางฟังก์ชัน Instant Booking และเว็บไซต์ในเครือ ทว่าการกระทำดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการแสดงโดยนัย ชี้ให้เห็น หรือถือเป็นการที่ TripAdvisor สนับสนุนหรือเห็นชอบกับซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอก หรือความเกี่ยวข้องใด ๆ ระหว่าง TripAdvisor กับซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอกแต่อย่างใดทั้ง ถึงแม้สมาชิกของ TripAdvisor อาจให้คะแนนและเขียนรีวิวสถานที่บางแห่งตามประสบการณ์ของตนเอง แต่ TripAdvisor ก็ไม่ได้ให้การรับรองหรือแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการของซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอกแต่อย่างใด คุณตกลงว่า TripAdvisor ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้จากซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งแสดงอยู่ในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันของบริษัท

หากคุณทำการจองกับซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอก คุณตกลงที่จะอ่านและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อและการใช้งานเว็บไซต์ของซัพพลายเออร์(“ข้อกำหนดการใช้งาน”) นโยบายความเป็นส่วนตัว และกฎหรือนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือสถานที่ให้บริการของซัพพลายเออร์ คุณจะเป็นผู้รับความเสี่ยงในการมีติดต่อกับซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอกเอง TripAdvisor จะไม่ต้องรับผิดต่อการกระทำ การละเว้นการกระทำ ความผิดพลาด การเป็นตัวแทน การรับประกัน การละเมิดหรือความประมาทเลินเล่อของซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอก หรือในการบาดเจ็บส่วนบุคคล การเสียชีวิต ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเป็นผลมาจากการที่คุณติดต่อกับซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอก

เว็บไซต์นี้อาจเชื่อมโยงคุณไปยังเว็บไซต์ของซัพพลายเออร์หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ TripAdvisor ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการหรือควบคุม หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูที่หัวข้อ “ลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก” ด้านล่าง

การจองการเช่าบ้านพักตากอากาศกับซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอกที่เป็นเว็บไซต์ในเครือ TripAdvisor และบริษัทในเครือบางบริษัททำหน้าที่เป็นตลาดที่เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถทำข้อตกลงการเช่าบ้านพักตากอากาศหรือทำธุรกรรมการเช่ากับเจ้าของและผู้จัดการสถานที่ให้บริการได้ (แต่ละฝ่ายเรียกว่า “ผู้โฆษณา”) ในฐานะผู้ใช้ คุณต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ในเครือ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเช่าบ้านพักตากอากาศที่ดำเนินการผ่านฟังก์ชัน Instant Booking และ/หรือที่มีรายชื่ออยู่ในเว็บไซต์ในเครือ บริษัทฯไม่ได้เป็นเจ้าของ จัดการ หรือทำสัญญาการเช่าบ้านพักตากอากาศใด ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้หรือในเว็บไซต์ในเครือของบริษัทฯ

เนื่องจากทั้ง TripAdvisor และบริษัทในเครือไม่ใช่คู่สัญญาในธุรกรรมการเช่าระหว่างนักท่องเที่ยวและผู้โฆษณา ข้อพิพาทหรือความขัดแย้งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่อาจเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นจริงระหว่างคุณกับผู้โฆษณา รวมถึงคุณภาพ เงื่อนไข ความปลอดภัย หรือความถูกต้องตามกฎหมายของสถานที่ที่มีรายชื่อ ความถูกต้องของเนื้อหาข้อมูลสถานที่ให้บริการ ความสามารถในการให้เช่าสถานที่พักของผู้โฆษณา หรือความสามารถของคุณในการชำระค่าเช่าบ้านพักตากอากาศ เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่ละรายแต่เพียงผู้เดียว คุณเข้าใจและตกลงว่าคุณอาจต้องเข้าทำข้อตกลงในการเช่าแยกต่างหากกับผู้โฆษณาก่อนทำการจองหรือซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ และข้อตกลงนั้นอาจมีข้อบังคับเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจอง ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

ข้อกำหนดในการชำระค่าเช่าบ้านพักตากอากาศ

คุณตกลงที่จะชำระค่าบริการสำหรับการจองการเช่าบ้านพักตากอากาศใด ๆ ให้ผู้โฆษณาหรือบริษัทในเครือของ TripAdvisor ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้โฆษณาตามข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซต์ในเครือนั้น บริษัทในเครือ TripAdvisor อาจทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่มีอำนาจจำกัดของผู้โฆษณาเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งมอบการชำระเงินของคุณไปยังผู้โฆษณาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านพักตากอากาศ การวางเงินมัดจำ การดำเนินการเกี่ยวกับชำระเงิน การยกเลิกและการคืนเงิน โปรดดูข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซต์ในเครือของบริษัทฯ ในการจองการเช่าบ้านพักตากอากาศผ่านทางเว็บไซต์ในเครือของบริษัทฯ เว็บใดเว็บหนึ่ง ถือว่าคุณยอมรับและเห็นตกลงตามข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ๆ แล้ว

จุดหมายปลายทางการเดินทาง

การเดินทางระหว่างประเทศ เมื่อคุณจองการเดินทางระหว่างประเทศกับซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอกหรือวางแผนการเดินทางระหว่างประเทศโดยใช้เว็บไซต์นี้ คุณต้องรับผิดชอบในการทำแน่ใจว่าคุณสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเข้าประเทศนั้นได้ครบถ้วน และเอกสารการเดินทางของคุณรวมถึงหนังสือเดินทางและวีซ่านั้นเรียบร้อยดีแล้ว

สำหรับข้อกำหนดเรื่องหนังสือเดินทางและวีซ่า โปรดขอข้อมูลได้จากสถานทูตหรือสถานกงสุลที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากข้อกำหนดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดก่อนทำการจองและออกเดินทาง TripAdvisor ไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อผู้เดินทางที่ถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องบินหรือเข้าไปในประเทศใดประเทศหนึ่งอันเนื่องมากจากความผิดพลาดของผู้เดินทางที่ไม่ได้ถือเอกสารไปตามข้อกำหนดของสายการบิน หน่วยงานราชการ หรือประเทศใด ๆ รวมทั้งประเทศต่าง ๆ ที่ผู้เดินทางอาจเดินทางผ่านเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางของตน

และนอกจากนี้คุณยังต้องรับผิดชอบในการไปพบแพทย์เพื่อขอคำแนะนำล่าสุดเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนก่อนเดินทางไปยังต่างประเทศ และเพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพในการเดินทางเข้าประเทศและคำแนะนำทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของคุณอย่างครบถ้วน

ถึงแม้ว่าการเดินทางส่วนใหญ่ รวมถึงการเดินทางไปยังต่างประเทศ จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทว่าการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางบางแห่งก็อาจมีความเสี่ยงกว่าที่อื่น ๆ ได้ TripAdvisor ขอให้ผู้เดินทางตรวจสอบและทบทวนข้อห้าม คำเตือน ประกาศ และคำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางที่รัฐบาลของประเทศท่านและรัฐบาลของประเทศปลายทางเป็นผู้ประกาศก่อนจองการเดินทางไปยังต่างประเทศ การที่ TripAdvisor แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางใดในต่างประเทศนั้น TripAdvisor ไม่รับรองหรือรับประกันว่า การเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางดังกล่าวเป็นสิ่งที่สมควรกระทำ หรือปราศจากความเสี่ยง และ TripAdvisorไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือการสูญเสียที่อาจเป็นผลมาจากการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางดังกล่าว

ข้อสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิด

โปรดอ่านหัวข้อนี้ด้วยความระมัดระวัง หัวข้อนี้จะจำกัดความรับผิดของ TripAdvisor ที่มีต่อคุณสำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คุณใช้งานเว็บไซต์นี้ หากคุณไม่เข้าใจข้อกำหนดในหัวข้อนี้หรือหัวข้ออื่น ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ โปรดปรึกษาทนายความเพื่อความชัดเจนก่อนเข้าหรือใช้งานเว็บไซต์นี้

ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีข้อความที่ไม่ถูกต้องหรือผิดพลาด รวมถึงความพร้อมในการให้จอง และความผิดพลาดเรื่องราคาTRIPADVISOR บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันว่า “กลุ่มบริษัท TRIPADVISOR MEDIA”) ไม่รับประกันความถูกต้อง และขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดทั้งปวง สำหรับความผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลและรายละเอียดของโรงแรม สถานที่ให้บริการเช่าบ้านพักตากอากาศ สายการบิน เรือโดยสาร รถยนต์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเดินทางอื่น ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับราคา ห้องว่าง ภาพถ่าย รายการสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรมหรือบ้านพักตากอากาศ รายละเอียดทั่วไปของผลิตภัณฑ์ รีวิวและการให้คะแนน เป็นต้น) นอกจากนั้น TRIPADVISOR ยังขอสงวนสิทธิ์โดยชัดแจ้งในการแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับห้องว่างและราคาในเว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือในการจองที่รอดำเนินการซึ่งมีราคาที่ไม่ถูกต้อง

กลุ่มบริษัท TRIPADVISOR MEDIA ไม่ขอรับรองไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ว่าข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการในเว็บไซต์นี้ (ข้อมูลเนื้อหาเว็บไซต์) หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์มีความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ และ การนำผลิตภัณฑ์หรือบริการมาเสนอหรือให้บริการในเว็บไซต์นี้นั้นไม่ถือว่ากลุ่มบริษัท TRIPADVISOR MEDIA ได้รับรองหรือแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว บรรดาข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าวได้จัดหาให้ไว้ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” โดยไม่มีการรับประกันในลักษณะใด ๆ ทั้งสิ้น กลุ่มบริษัท TRIPADVISOR MEDIA ขอปฏิเสธการรับประกัน เงื่อนไข หรือข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งปวงไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม ว่าเว็บไซต์นี้ เซิร์ฟเวอร์ หรืออีเมลที่ส่งออกจากกลุ่มบริษัท TRIPADVISOR MEDIA ปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ  ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายซึ่งใช้บังคับพึงอนุญาตให้ทำได้ TRIPADVISOR ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการนี้ รวมถึงบรรดาคำรับประกันโดยปริยายและเงื่อนไขทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องความสามารถในการค้าขายได้ ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดบเฉพาะ กรรมสิทธิ์ สิทธิในการครอบครองโดยไม่ถูกแทรกแซง และการไม่ละเมิดสิทธิ์ใด ๆ

TRIPADVISOR ยังขอปฏิเสธโดยชัดแจ้งซึ่งการรับรอง การรับประกัน หรือข้อกำหนดอื่นๆ ในลักษณะใดก็ตาม ซึ่งความถูกต้องหรือลักษณะอันแสดงถึงความเป็นเจ้าของของข้อมูลเนื้อหาเว็บไซต์

ข้อตกลงนี้ไม่มีข้อใดที่เป็นการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของ TRIPADVISOR ต่อ (1) การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ (2)การหลอกลวง (3) การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ (4) การประพฤติผิดสัญญาโดยเจตนาหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (5) ความรับผิดอื่นใดที่ไม่อาจยกเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

ซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอกที่จัดหาข้อมูลโรงแรมหรือสถานที่ให้บริการบ้านพักตากอากาศให้เช่า การเดินทาง หรือการบริการอื่น ๆ ในเว็บไซต์นี้เป็นผู้รับจ้างอิสระและไม่ได้เป็นตัวแทนหรือพนักงานของกลุ่มบริษัท TRIPADVISOR MEDIA กลุ่มบริษัท TRIPADVISOR MEDIA ไม่ต้องรับผิดต่อการกระทำ ความผิดพลาด การละเว้น การดำเนินการแทน การรับประกัน การละเมิดหรือความประมาทเลินเล่อของซัพพลายเออร์ดังกล่าว หรือต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคล การเสียชีวิต ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเป็นผลมาจากบุคคลเหล่านั้น กลุ่มบริษัท TRIPADVISOR MEDIA ไม่ต้องรับผิดและจะไม่คืนเงินในกรณีที่เกิดความล่าช้า การยกเลิก การจองเกิน การหยุดงานประท้วง เหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยตรงของบริษัท และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การละเว้น ความล่าช้า การเปลี่ยนเส้นทาง หรือการกระทำของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐใด ๆ

ภายใต้บังคับของข้อความข้างต้น การใช้เว็บไซต์ของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และไม่ว่ากรณีใด กลุ่มบริษัท TRIPADVISOR MEDIA (หรือเจ้าหน้าที่ กรรมการ  และบริษัทในเครือ) จะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือค่าเสียหายใด ๆ ไม่ว่าโดยตรง โดยอ้อม เชิงลงโทษ ที่เกี่ยวเนื่อง เป็นพิเศษ หรือเกี่ยวเนื่องเป็นผลกระทบ หรือการสูญเสียรายได้ กำไร ค่าความนิยม ข้อมูล สัญญา การใช้เงิน หรือความสูญเสียหรือค่าเสียหายอันเป็นผลจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการที่ธุรกิจหยุดชะงักไม่ว่าจะเป็นลักษณะใด ๆ ที่เป็นผลอันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการที่คุณเข้าถึง แสดง หรือใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือความล่าช้า หรือการที่คุณไม่สามารถเข้าถึง แสดง หรือใช้งานเว็บไซต์นี้(ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่คุณเชื่อถือตามรีวิวและความคิดเห็นที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ไวรัสคอมพิวเตอร์ใด ๆ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ หรือที่เกิดจากการเข้าถึง การแสดง หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้) ไม่ว่าจะยึดตามหลักของความประมาทเลินเล่อ ข้อสัญญา การละเมิด ความรับผิดอย่างเคร่งครัด หรืออื่น ๆ และแม้ว่า TripAdvisor ได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าวก็ตาม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และข้อสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดข้างต้นไม่มีผลต่อสิทธิตามกฎหมายที่ต้องกระทำ ซึ่งไม่อาจละเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

หากพบว่ากลุ่มบริษัท TripAdvisor Media ต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการที่คุณใช้งานเว็บไซต์หรือบริการต่างๆ ของบริษัท ไม่ว่าในลักษณะใด ความรับผิดของกลุ่มบริษัท TripAdvisor Media โดยรวมแล้วจะไม่เกินไปกว่า (ก) ค่าธรรมเนียนการดำเนินการที่จ่ายให้ TripAdvisorอันเป็นค่าดำเนินการธุรกรรมที่ทำให้เกิดข้อเรียกร้องนี้ หรือ (ข) หนึ่งร้อยเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (US $100.00) ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

ข้อจำกัดความรับผิดดังกล่าวแสดงถึงการจัดสรรความเสี่ยงระหว่างคู่สัญญาทุกฝ่าย ข้อจำกัดที่ระบุในส่วนนี้จะยังคงอยู่และมีผลบังคับใช้ต่อไป แม้ว่าการแก้ไขเยียวยาที่มีจำกัดซึ่งระบุในข้อกำหนดนี้จะไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลักของการเยียวยาดังกล่าวได้ ข้อจำกัดความรับผิดที่ระบุในข้อกำหนดนี้เป็นการใช้บังคับเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัท TripAdvisor Media

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะปกป้องและชดใช้ TripAdvisor และบริษัทในเครือ รวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของบริษัททั้งหลายดังกล่าวจากการเรียกร้อง มูลเหตุของการกระทำ การทวงถาม การเรียกคืน การสูญเสีย ค่าเสียหาย ค่าปรับ สินไหม หรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่ว่าในประเภทหรือลักษณะใด ๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและทางบัญชีตามสมควร ที่บุคคลอื่นเป็นผู้เรียกร้องอันเนื่องมาจาก

(1) การที่คุณผิดข้อตกลงนี้ หรือเอกสารอ้างอิงถึงในข้อตกลงนี้

(2) การฝ่าฝืนกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือ

(3) การที่คุณใช้งานเว็บไซต์นี้

 

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงแบบไฮเปอร์ลิงก์ (hyperlink) ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ TripAdvisor ไฮเปอร์ลิงก์ดังกล่าวมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์ดังกล่าวและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ความเป็นส่วนตัวหรือวิธีปฏิบัติอื่นๆ ของเว็บไซต์ดังกล่าว นอกจากนี้ คุณจะต้องระมัดระวังด้วยตัวของคุณเองในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าลิงก์ใดก็ตามที่คุณเลือกหรือซอฟต์แวร์ที่คุณดาวน์โหลด (ไม่ว่าจากเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นก็ตาม)ปราศจากจากไวรัสคอมพิวเตอร์ (viruses) เวิร์ม (worms) ม้าโทรจัน (trojan horse) ข้อบกพร่องและสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะที่สามารถทำให้เกิดความเสียหายได้ การที่บริษัทฯ สร้างไฮเปอร์ลิงก์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ นั้น มิได้แสดงเป็นนัยถึงการสนับสนุนสิ่งใดในเว็บไซต์ดังกล่าว หรือความเกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ดังกล่าว ในบางกรณี เว็บไซต์บุคคลอื่นอาจขอให้คุณเชื่อมโยงข้อมูลประวัติของคุณใน TripAdvisor กับข้อมูลประวัติในเว็บไซต์อื่น การเลือกให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวเป็นทางเลือกของคุณเองทั้งสิ้น และคุณอาจหยุดการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าว (กับเว็บไซต์บุคคลอื่น) เมื่อใดก็ได้

ซอฟต์แวร์ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้

เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมูลเนื้อหาที่เสนอในเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเกี่ยวกับและสนับสนุนบริการ เว็บไซต์ต่าง ๆ พันธมิตร และผลิตภัณฑ์อื่นของTripAdvisor ที่มีในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งดินแดนในอาณัติ ดินแดนในครอบครอง และดินแดนในอารักขาเท่านั้น เว็บไซต์ต่าง ๆ ของ TripAdvisor มีการควบคุมและดำเนินการโดย TripAdvisor โดยมีสำนักงานในมลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา TripAdvisor ไม่รับรองว่าข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์ต่าง ๆ ของ TripAdvisor มีความเหมาะสม หรือรับรองว่าพร้อมใช้นอกสหรัฐอเมริกา ผู้ที่เข้าเว็บไซต์ TripAdvisor จากที่อื่นนอกสหรัฐอเมริกาถือว่ากระทำการดังกล่าวด้วยการตัดสินใจของตนเอง และจะรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นในกรณีที่และตราบเท่าที่กฎหมายท้องถิ่นมีผลบังคับใช้ ซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ของTripAdvisor ยังอยู่ภายใต้บังคับของการควบคุมการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น ห้ามดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ของ TripAdvisor ห้ามส่งออก หรือส่งกลับซึ่งซอฟต์แวร์ (ก) ไปยังประเทศคิวบา อิรัก ซูดาน เกาหลีเหนือ อิหร่าน ซีเรีย หรือ ประเทศอื่นที่อยู่ภายใต้ข้อห้ามการส่งสินค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา(รวมทั้งส่งให้บุคคลที่มีสัญชาติ หรือมีถิ่นพำนักในประเทศดังกล่าวด้วย) หรือ (ข) ให้บุคคลใดที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา (U.S. Treasury Department List of Specially Designated Nationals) และรายชื่อผู้ต้องห้ามมิให้ดูแลการรับสินค้าของสหรัฐอเมริกา (Table of Deny Orders) ของกระทรวงพาณิชย์ สหรัฐอเมริกา (U.S. Commerce Department's Table of Deny Orders) การที่คุณใช้เว็บไซต์ต่าง ๆ ของTripAdvisor คุณรับรองและรับประกันว่าคุณไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศดังกล่าว อยู่ภายใต้การควบคุมของประเทศดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีสัญชาติหรือมีถิ่นพำนักในประเทศดังกล่าวหรือมีชื่ออยู่ในรายชื่อดังกล่าว

ซอฟต์แวร์ที่จัดไว้สำหรับดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ของ TripAdvisor (“ซอฟต์แวร์”) เป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ของ TripAdvisor หรือบริษัทในเครือของ TripAdvisorและ/หรือเป็นซอฟต์แวร์ของบุคคลอื่นตามที่ระบุ การใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้บังคับตามข้อกำหนดในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ขั้นปลาย (End User License Agreement) ถ้ามี ซึ่งมาพร้อมหรือรวมอยู่ในซอฟต์แวร์ (“สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ”) ทั้งนี้ คุณไม่อาจติดตั้งหรือใช้งานซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับหรือที่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิได้ เว้นแต่เมื่อคุณได้ยอมรับข้อกำหนดในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิก่อน สำหรับซอฟต์แวร์ที่จัดไว้สำหรับดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ บริษัทฯ ให้สิทธิจำกัดส่วนบุคคลซึ่งไม่สามารถโอนได้ในการใช้งานแก่คุณ ซึ่งเป็นผู้ใช้ ให้ใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าวในการดูและใช้เว็บไซต์นี้ได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

TripAdvisor และ/หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของบรรดาซอฟต์แวร์ทั้งปวง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรหัสเอชทีเอ็มแอล (HTML) รหัสเอ็กซ์เอ็มแอล (XML) รหัสจาวา(Java Code) และ แอ็กทิฟเอ็กซ์คอนโทรล (Active X Controls) ทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ และซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์และบทบัญญัติในสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ห้ามมิให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ซ้ำซึ่งซอฟต์แวร์ดังกล่าวโดยเด็ดขาด ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจได้รับโทษอย่างหนักทั้งทางแพ่งและอาญา ผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีขั้นสูงสุด

โดยไม่เป็นการจำกัดข้อกำหนดข้างต้น ห้ามทำสำเนาหรือทำซ้ำซึ่งซอฟต์แวร์ลงในเซิร์ฟเวอร์หรือสถานที่อื่นใดเพื่อเป็นการทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อไปโดยเด็ดขาด หากมีการประกันใดๆ ซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะได้รับการรับประกันตามข้อกำหนดในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเท่านั้น

คำประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของ ©2016 TripAdvisor โดยสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด TripAdvisor จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นที่มิใช่ TripAdvisor บรรดาเครื่องหมาย TRIPADVISOR โลโก้รูปนกฮูก วงให้คะแนน (ratings bubbles) รวมถึงชื่อผลิตภัณฑ์หรือชื่อบริการหรือคำขวัญอื่นๆ ทั้งปวงที่ปรากฏในเว็บไซต์ล้วนเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และ/หรือเครื่องหมายการค้าภายใต้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ของ TripAdvisor และ/หรือผู้ให้บริการหรือผู้อนุญาต และไม่อาจทำซ้ำ เลียนแบบ หรือนำไปใช้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก TripAdvisor หรือผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้าก่อน นอกจากนี้ รูปลักษณ์และการใช้งานของเว็บไซต์ ตลอดจนพื้นที่ส่วนหัว (page header) ภาพกราฟิกที่ออกแบบโดยเฉพาะ ปุ่ม ไอคอน และ สคริปต์ทั้งหมดถือเป็นเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายการค้า และ/หรือส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ (trade dress) ของ TripAdvisor ซึ่งไม่อาจทำซ้ำ เลียนแบบ หรือใช้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก TripAdvisor และบรรดาเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อบริษัท หรือโลโก้อื่นใดทั้งหมดที่ระบุในเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของเจ้าของ การอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ หรือข้อมูลอื่นใดโดยใช้ชื่อการค้า เครื่องหมายการค้า ผู้ผลิต ผู้ให้บริการหรือผู้อื่น ไม่ถือเป็นหรือแสดงนัยถึงการรับรอง การสนับสนุน หรือการแนะนำสิ่งดังกล่าวโดย TripAdvisor

นโยบายในการแจ้งและลบเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย

TripAdvisor ดำเนินการเว็บไซต์นี้โดยใช้ระบบ “แจ้งและลบ” ในกรณีที่คุณมีข้อร้องเรียนหรือข้อโต้แย้งต่อสิ่งใดหรือข้อมูลเนื้อหาใด รวมถึงข้อความของผู้ใช้เว็บไซต์ที่โพสต์ลงในเว็บไซต์นี้ หรือคุณเชื่อว่าสิ่งใดหรือเนื้อหาใดที่โพสต์ลงในเว็บไซต์นี้ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ โปรดติดต่อบริษัทฯ ทันที โดยปฏิบัติตามขั้นตอนในการแจ้งและลบเนื้อหาของบริษัทฯ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดูขั้นตอนในการแจ้งและลบเนื้อหา เมื่อคุณได้ดำเนินการตามขั้นตอนนี้แล้ว TripAdvisor จะดำเนินการใด ๆ ทั้งปวงตามสมควรเพื่อลบเนื้อหาที่ผิดกฎหมายภายในเวลาที่เหมาะสม

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

TripAdvisor อาจใช้ดุลยพินิจของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทิ้งข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้เป็นครั้งคราว เมื่อบริษัทฯ เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับทั่วไป และทางเทคนิค หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ที่จัดให้ หรือการเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือรูปแบบเว็บไซต์ และคุณตกลงโดยชัดแจ้งที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 

TripAdvisor อาจเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือหยุดการให้บริการของ TripAdvisor ไม่ว่าในด้านใดและไม่ว่าในเวลาใด รวมถึงเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือหยุดการจัดให้มีคุณสมบัติ ฐานข้อมูล หรือเนื้อหาใดๆ TripAdvisor อาจจำกัดคุณสมบัติหรือบริการบางประการ หรือควบคุมการเข้าถึงของคุณไปยังทุกส่วนของเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นใดของ TripAdvisor โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและโดยไม่ต้องรับผิด อันเนื่องจากเหตุผลทางด้านเทคนิคหรือทางด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันมิให้มีการเข้าถึงเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือป้องกันความสูญเสียหรือการทำลายข้อมูล หรือเมื่อบริษัทฯ มีดุลพินิจว่าคุณประพฤติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือประพฤติผิดกฎหมายหรือระเบียบใดๆ และเมื่อบริษัทฯ ตัดสินใจว่าจะหยุดให้บริการ

 

การที่คุณเข้าหรือใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ หรือภายหลังจากที่มีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับการบอกกล่าวการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ลงในเว็บไซต์แล้ว ถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงที่ได้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

 

เขตอำนาจศาลและกฎหมายที่ใช้บังคับ

เว็บไซต์นี้ดำเนินงานโดยองค์กรในสหรัฐอเมริกา และข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายแห่งเครือรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา สำหรับบรรดาข้อพิพาททั้งปวงที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณตกลงยินยอมให้ดำเนินกระบวนพิจารณาในเขตอำนาจศาลในเครือรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกาเท่านั้น และขอรับรองความยุติธรรมและความสะดวกในการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลดังกล่าว คุณตกลงว่าข้อเรียกร้องทั้งหมดที่อาจมีต่อ TripAdvisor อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ต้องมีการไต่สวนและพิจารณาคดีในศาลที่มีขอบเขตอำนาจซึ่งตั้งอยู่ในเครือรัฐแมสซาชูเซตส์ ไม่อนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์นี้ในเขตอำนาจศาลที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวรรคนี้ไม่สามารถบังคับได้  ทั้งนี้ความที่กล่าวมาแล้วไม่บังคับใช้ตราบเท่าที่กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศถิ่นพำนักของคุณกำหนดให้ใช้กฎหมายอื่น และ/หรือเขตอำนาจศาลอื่นและไม่สามารถยกเว้นได้โดยสัญญา

โปรแกรมการแปลงสกุลเงิน

อัตราแลกเปลี่ยนต่าง ๆ อ้างอิงตามแหล่งข้อมูลที่มีอยู่อย่างเปิดเผยโดยทั่วไป และควรใช้เป็นแนวทางเท่านั้น อัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้มีการตรวจสอบว่าถูกต้อง และอัตราแลกเปลี่ยนจริงอาจเปลี่ยนแปลงได้ รายการอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่ได้รับการปรับปรุงข้อมูลทุกวัน ข้อมูลที่แสดงในโปรแกรมนี้เชื่อว่ามีความถูกต้องพอสมควร แต่TripAdvisor และ/หรือ บริษัทในเครือของ TripAdvisor ไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้องดังกล่าว ถ้าคุณต้องการใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการเงิน บริษัทฯ ขอแนะนำให้คุณปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพที่ทรงคุณวุฒิด้านนี้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของอัตราแลกเปลี่ยนอีกครั้ง บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้เพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากเพื่อการใช้งานเฉพาะส่วนบุคคลเท่านั้น และห้ามจำหน่ายซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ และใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้เพื่อการพาณิชย์โดยเด็ดขาด

การอนุญาตให้ใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มเติม

หลายส่วนของซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ TripAdvisor อาจใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ ซึ่ง Tripadvisor ยอมรับการใช้งาน นอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนดเฉพาะซึ่งมีผลบังคับใช้กับการใช้แอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ TripAdvisor บางแอพพลิเคชัน กรุณาไปที่หน้าการอนุญาตให้ใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่ออ่านคำบอกกล่าวที่เจาะจงเฉพาะแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ TripAdvisor

บททั่วไป

คุณตกลงว่าการเข้าทำข้อตกลงนี้ หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้จะไม่ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ในรูปแบบกิจการร่วมค้า สำนักงานตัวแทน ห้างหุ้นส่วน หรือการจ้างงาน ระหว่างคุณกับกลุ่มบริษัท TripAdvisor Media และ/หรือบริษัทในเครือ

การปฏิบัติตามข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ และไม่มีข้อความใดในข้อตกลงนี้ที่จำกัดสิทธิของบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามการบังคับใช้กฎหมาย หรือข้อเรียกร้องหรือข้อกำหนดของทางราชการหรือทางกฎหมายอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการที่คุณใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือข้อมูลที่บริษัทฯ จัดหาหรือรวบรวมืที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานดังกล่าว ภายในขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณตกลงว่าจะยื่นข้อเรียกร้องหรือมูลคดีใด ๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการที่คุณเข้าเว็บไซต์นี้หรือใช้งานเว็บไซต์นี้ภายในเวลาสอง (2) ปีนับจากวันที่เกิดข้อเรียกร้องหรือมูลคดี มิฉะนั้นให้ถือว่าคุณสละสิทธิในข้อเรียกร้องหรือมูลคดีดังกล่าวโดยมิอาจเพิกถอนได้

ในกรณีที่มีการตัดสินว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงนี้มีผลไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ คำปฏิเสธการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิดที่กำหนดไว้ข้างต้น ข้อตกลงที่ไม่สมบูรณ์หรือใช้บังคับไม่ได้นั้นจะถูกแทนที่ด้วยข้อตกลงที่มีผลสมบูรณ์และใช้บังคับได้ซึ่งใกล้เคียงกับเจตนารมณ์ของข้อตกลงเดิมมากที่สุด และข้อบังคับที่เหลือตามข้อตกลงฉบับนี้จะยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป

ข้อตกลงฉบับนี้ (รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่อ้างอิงในข้อตกลงฉบับนี้) ให้ถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างคุณกับ TripAdvisor ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ และให้ใช้แทนการติดต่อสื่อสารและข้อเสนอทั้งปวงก่อนหน้านี้หรือที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางวาจา หรือลายลักษณ์อักษร ระหว่างลูกค้ากับ TripAdvisor เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ ข้อตกลงฉบับนี้ที่พิมพ์เป็นเอกสาร และการบอกกล่าวใด ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถนำมาใช้ในกระบวนพิจารณาคดีในศาลหรือในทางปกครองได้ โดยต้องอ้างอิงตามหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ภายในขอบเขตเดียวกันและภายใต้บังคับตามเงื่อนไขเดียวกันกับเอกสารและบันทึกทางธุรกิจอื่น ๆ ที่จัดทำและเก็บรักษาในรูปแบบที่พิมพ์เป็นเอกสาร

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นตามภาษาที่ใช้บนเว็บไซต์ และ TripAdvisor จะไม่จัดเก็บข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะที่แสดงถึงความเห็นพ้องของคุณแยกเป็นรายบุคคล

เว็บไซต์อาจไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตามระยะเวลาที่กำหนดหรืออย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนเช่นบทบรรณาธิการ (Editorial Product) ภายใต้กฎหมายใด ๆ ที่บังคับใช้

ชื่อสมมุติของบริษัท ผลิตภัณฑ์ บุคคล บุคลิกลักษณะ และ/หรือข้อมูลที่ระบุในเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงแทน บุคคล บริษัท ผลิตภัณฑ์ หรือเหตุการณ์จริงแต่อย่างใด

ขอสงวนสิทธ์ิใด ๆ ที่ไม่ได้มอบไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้

บริการความช่วยเหลือ

หากต้องการหาคำตอบให้คำถามของคุณ หรือหาวิธีติดต่อเรา กรุณาไปที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ หรือเขียนจดหมายมาหาเราได้ที่:

TripAdvisor LLC

400 1st Avenue

Needham, MA 02494, USA

©2016 TripAdvisor LLC. สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

แก้ไขเมื่อ: 31 ตุลาคม 2016