Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Mediálne centrum

Newsroom

Podmienky, požiadavky a oznámenia týkajúce sa webového portálu Tripadvisor

VYUŽÍVANIE SLUŽIEB

ĎALŠIE PRODUKTY

ZAKÁZANÉ AKTIVITY

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE

RECENZIE, KOMENTÁRE A POUŽÍVANIE INÝCH INTERAKTÍVNYCH OBLASTÍ. POSKYTNUTIE LICENCIE

REZERVÁCIA U DODÁVATEĽOV – TRETÍCH STRÁN PROSTREDNÍCTVOM PORTÁLU Tripadvisor

CESTOVNÉ DESTINÁCIE
 

ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI

ODŠKODNENIE

PREPOJENIA NA PORTÁLY TRETÍCH STRÁN

SOFTVÉR AKO SÚČASŤ SLUŽIEB. ĎALŠIE MOBILNÉ LICENCIE

AUTORSKÉ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNÁMKY

ZMENY SLUŽIEB. UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY

JURISDIKCIA A ROZHODNÉ PRÁVO

NÁSTROJ NA KONVERZIU MIEN

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

POMOC SO SLUŽBAMI

 

Vitajte na webových stránkach portálu Tripadvisor a pri mobilných prvkoch umiestnených na jeho adrese www.Tripadvisor.sk a na existujúcich doménach prvej úrovne pre jednotlivé krajiny (vrátane príslušných subdomén), pri súvisiacich softvérových aplikáciách, údajoch, SMS, rozhraniach API, e-mailoch, četoch a telefonickej korešpondencii, tlačidlách, miniaplikáciách a reklamách (všetky tieto položky sa ďalej súhrnne označujú ako „služby; webové stránky portálu Tripadvisor a ich mobilné prvky sa ďalej označujú všeobecnejšie ako „portál“). Služby môžete používať na základe vášho súhlasu s podmienkami, požiadavkami a oznámeniami, ktoré sú uvedené nižšie (súhrnne ďalej lej „zmluva“). Prístupom k službám alebo ich využívaním súhlasíte s tým, že sa na vás vzťahujú ustanovenia tejto zmluvy a potvrdzujete, že ste si prečítali príslušné podmienky a porozumeli im. Túto zmluvu si dôkladne prečítajte, pretože obsahuje informácie týkajúce sa vašich zákonných práv a obmedzení týchto práv, ako aj časť týkajúcu sa rozhodného práva a jurisdikcie v prípade výskytu sporov. Ak neakceptujete všetky z týchto podmienok a požiadaviek, nemáte oprávnenie využívať služby. Ak máte konto na Tripadvisore a chcete túto zmluvu ukončiť, môžete to kedykoľvek urobiť tak, že svoje konto zrušíte a prestanete služby využívať (postup je uvedený tu.

Všetky informácie, texty, prepojenia, grafické prvky, fotografie, zvukové prvky, údaje, kódy a iné materiály alebo ich zoskupenia, ktoré si možno v službách zobraziť alebo k nim inak získať prístup či komunikovať s nimi, sa označujú ako „obsah“. Výrazy „my“, „nás“, „náš“ a „Tripadvisor“ označujú spoločnosť TripAdvisor LLC, spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v štáte Delaware v USA (ďalej len „Tripadvisor“). „Služby“ vymedzené vyššie sú služby poskytované spoločnosťou Tripadvisor alebo našimi pridruženými spoločnosťami (Tripadvisor a prípadné takéto subjekty sa súhrnne označujú ako „spoločnosti skupiny Tripadvisor“). Aby nevznikli žiadne nejasnosti, celý portál je vo vlastníctve a pod kontrolou spoločnosti Tripadvisor.  Niektoré špecifické služby prístupné prostredníctvom portálu však môžu byť vo vlastníctve a pod kontrolou pridružených spoločností skupiny Tripadvisor, napríklad služby na zjednodušenie rezervácie dovolenkových prenájmov, rezervácie reštaurácií a zážitkových atrakcií u dodávateľov – tretích strán (pozri ďalej). 

Výrazom „vy“ sa rozumie fyzická osoba, spoločnosť, obchodná organizácia alebo iný právny subjekt, ktorý využíva služby alebo prispieva do nich obsahom. Obsah od používateľov, ktorý sa odosiela, prenáša alebo uverejňuje prostredníctvom služieb, sa označuje ako „váš obsah“.

Služby sa poskytujú výhradne na tieto účely:

 1. pomáhať zákazníkom so získavaním cestovných informácií, uverejňovaním obsahu a vyhľadávaním a rezerváciou cestovateľských služieb a
 2. pomáhať zariadeniam v oblasti cestovania, turizmu a cestovného ruchu v komunikácii s existujúcimi a potenciálnymi zákazníkmi prostredníctvom bezplatných a platených služieb poskytovaných spoločnosťami skupiny Tripadvisor alebo prostredníctvom nich.

V budúcnosti máme právo zmeniť alebo inak upraviť túto zmluvu v súlade s tu uvedenými podmienkami a požiadavkami a vy vyhlasujete a potvrdzujete, že vaše ďalšie využívanie služieb alebo prístup k nim znamená váš súhlas s aktualizovanou alebo upravenou zmluvou. V dolnej časti tejto zmluvy uvedieme dátum jej poslednej revízie a všetky revízie začnú platiť ihneď po zverejnení. Registrovaných používateľov našich služieb (ďalej len „vlastníci konta“) budeme informovať o všetkých dôležitých zmenách týchto podmienok buď zaslaním oznámenia na e-mailovú adresu priradenú k profilu vlastníka konta, alebo uverejnením oznámenia na našom portáli. Odporúčame, aby ste si pravidelne čítali túto stránku a vždy si prezreli aktuálnu verziu tejto zmluvy.

VYUŽÍVANIE SLUŽIEB

Podmienkou vášho využívania služieb je vaše vyhlásenie, že (i) všetky informácie, ktoré prostredníctvom služieb poskytujete spoločnostiam skupiny Tripadvisor, sú pravdivé, správne, aktuálne a úplné, (ii) ak ste vlastníkom konta, zabezpečíte ochranu informácií o vašom konte a budete dohliadať a niesť výlučnú zodpovednosť za akékoľvek použitie vášho konta inou osobou než vami, (iii) máte najmenej 13 rokov, čo je požiadavka na registráciu, na využívanie služieb a na možnosť prispievania na náš webový portál (v niektorých jurisdikciách môžu miestne zákony vyžadovať vyšší vek) a (iv) disponujete všetkými zákonnými oprávneniami uzavrieť túto zmluvu a využívať naše služby vrátane nášho portálu v súlade so všetkými tu uvedenými podmienkami a požiadavkami. Spoločnosti skupiny Tripadvisor vedome nezhromažďujú žiadne informácie o osobách mladších než 13 rokov. Na základe nášho výlučného uváženia môžeme komukoľvek odoprieť prístup k našim službám, a to kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu vrátane porušenia ustanovení tejto zmluvy. Využívaním našich služieb vrátane akýchkoľvek produktov alebo služieb na zjednodušenie poskytovania obsahu z lokalít tretích strán alebo na takéto lokality vyjadrujete svoju vedomú výhradnú zodpovednosť za všetky informácie, ktoré poskytujete spoločnostiam skupiny Tripadvisor. Prístup k našim službám je možný len určeným spôsobom prostredníctvom poskytovaných funkcií služieb a v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

Kopírovanie, prenášanie, reprodukcia, replikácia, uverejňovanie alebo ďalšia distribúcia (a) obsahu či akýchkoľvek jeho častí a (b) služieb všeobecne sú bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločností skupiny Tripadvisor prísne zakázané. O súhlas môžete požiadať na adrese:

Director, Partnerships and Business Development

TripAdvisor LLC

400 1st Avenue

Needham, MA 02494, USA

Aby ste mohli získať prístup k niektorým prvkom služieb, musíte si vytvoriť konto a stať sa tak vlastníkom konta. Pri vytváraní konta ste povinní uviesť úplné a presné informácie. Za akúkoľvek aktivitu na vašom konte vrátane styku a komunikácie s inými osobami zodpovedáte výlučne vy a ste povinní zabezpečiť ochranu svojho konta. Ak ste vlastníkom konta, na tento účel vyjadrujete súhlas s tým, že si na ňom budete udržiavať aktuálne kontaktné údaje.  

Ak si vytvárate konto na Tripadvisore na komerčné účely a vyjadrujete súhlas s ustanoveniami tejto zmluvy v mene spoločnosti, organizácie alebo iného právneho subjektu, so zárukou vyhlasujete, že máte príslušné oprávnenie na tento úkon a na uzatvorenie zmluvy v mene daného subjektu. Výrazy „vy“, „vás“ a „váš“ (prípadne „používateľ“) použité v tejto zmluve sa v takom prípade vzťahujú na tento subjekt a osoba konajúca v mene danej spoločnosti sa označuje ako „zástupca zariadenia“.

Pri využívaní našich služieb môžete naraziť na prepojenia na portály a aplikácie tretích strán alebo na možnosť komunikovať s nimi. Môže to zahŕňať možnosť poskytovať obsah z našich služieb vrátane vášho obsahu na portály a aplikácie tretích strán. Vezmite na vedomie, že takto poskytnutý obsah sa môže na portáloch a v aplikáciách tretích strán zobraziť verejne. Tieto tretie strany si môžu účtovať poplatky za používanie niektorého obsahu alebo služieb uvádzaných na svojom portáli alebo prostredníctvom neho. Preto je pred akoukoľvek transakciou s akoukoľvek treťou stranou vhodné overiť všetky potrebné informácie s cieľom zistiť, či sa na jednotlivé kroky nebudú vzťahovať poplatky. Ak spoločnosti skupiny Tripadvisor uvedú podrobnosti o poplatkoch za takýto obsah alebo služby tretích strán, tieto údaje majú iba informačný charakter. Úplnú zodpovednosť za akýkoľvek styk s portálmi a aplikáciami tretích strán nesiete vy. Výslovne beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosti skupiny Tripadvisor nenesú za takéto portály alebo aplikácie tretích strán žiadnu zodpovednosť.

Určitý obsah viditeľný alebo inak prístupný v našich službách alebo prostredníctvom nich sa používa na komerčné účely. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosti skupiny Tripadvisor môžu v našich službách umiestňovať reklamy vedľa vášho obsahu alebo obsahu iných osôb, v jeho blízkosti alebo v inej priamej súvislosti s ním (vrátane spúšťania videí a iného dynamického obsahu pred prezentáciou, počas nej alebo po nej).

ĎALŠIE PRODUKTY

Spoločnosti skupiny Tripadvisor môžu priebežne meniť alebo aktualizovať určité produkty a prvky služieb alebo ich zrušiť. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosti skupiny Tripadvisor nemajú žiadnu povinnosť ukladať či udržiavať váš obsah alebo iné informácie, ktoré poskytnete, nad rámec požiadaviek platných zákonov.

Ponúkame takisto aj iné služby, ktoré sa môžu riadiť ďalšími podmienkami alebo zmluvami. Ak využívate akékoľvek takéto iné služby, príslušné dodatočné podmienky vám budú poskytnuté a budú tvoriť súčasť tejto zmluvy s výnimkou prípadov, ak sa dodatočné podmienky s touto zmluvou výslovne vylučujú alebo ju inak nahrádzajú. Ak napríklad využívate alebo si zakúpite ďalšie služby na komerčné alebo obchodné účely, musíte odsúhlasiť príslušné dodatočné podmienky. Pokiaľ sú ktorékoľvek z týchto dodatočných podmienok v rozpore s podmienkami a požiadavkami tejto zmluvy, príslušné špecifické služby sa v danej veci riadia príslušnými dodatočnými podmienkami.

ZAKÁZANÉ AKTIVITY

Obsah a informácie prístupné v našich službách alebo prostredníctvom nich (vrátane správ, údajov, informácií, textu, hudby, zvukov, fotografií, grafických prvkov, videí, máp, ikon, softvéru, kódu ap.), ako aj infraštruktúra používaná na poskytovanie uvedeného obsahu a informácií, sú majetkom spoločnosti skupiny Tripadvisor alebo ich spoločnosti skupiny Tripadvisor používajú na základe licencií od tretích strán. Vo vzťahu k všetkému obsahu okrem vášho súhlasíte s tým, že nebudete inak upravovať, kopírovať, distribuovať, prenášať, zobrazovať, vykonávať, reprodukovať, publikovať, licenčne poskytovať, odosielať, predávať ani ďalej predávať žiadne informácie, softvér, produkty alebo služby, ktoré ste získali z našich služieb alebo ich prostredníctvom, ani z nich vytvárať odvodené produkty. Okrem toho súhlasíte s tým, že nebudete vykonávať nasledujúce činnosti:

 • (i) používať služby alebo obsah na akékoľvek komerčné účely mimo rozsahu komerčných účelov výslovne povolených v tejto zmluve a súvisiacich pokynov poskytnutých spoločnosťami skupiny Tripadvisor,
 • (ii) otvárať, monitorovať, reprodukovať, distribuovať, prenášať, vysielať, zobrazovať, predávať, licenčne poskytovať, kopírovať ani inak využívať žiadny obsah služieb vrátane používateľských profilov a fotografií pomocou akéhokoľvek robota alebo iných automatizovaných prostriedkov či manuálne na akékoľvek účely, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou, bez nášho predchádzajúceho výslovného písomného povolenia,
 • (iii) porušovať obmedzenia uvádzané v akýchkoľvek ustanoveniach o vylúčení činnosti robota v našich službách alebo obchádzať akékoľvek iné opatrenia zavedené na zabránenie alebo obmedzenie prístupu k službám,
 • (iv) vykonávať akékoľvek kroky, ktoré podľa nášho názoru môžu viesť (alebo vedú) k neprimeranej záťaži našej infraštruktúry,
 • (v) odkazovať na akúkoľvek časť vnútornej štruktúry služieb na akékoľvek účely bez nášho výslovného písomného povolenia,
 • (vi) uvádzať, zrkadliť alebo inak prezentovať akúkoľvek časť našich služieb na inom webovom portáli alebo v inej službe bez nášho predchádzajúceho písomného povolenia,
 • (vii) pokúšať sa o úpravu, preklad, adaptáciu, zmenu, dekompiláciu, rozkladanie alebo spätné inžinierstvo akýchkoľvek softvérových programov používaných spoločnosťami skupiny Tripadvisor v súvislosti s našimi službami,
 • (viii) obchádzať, deaktivovať alebo inak rušiť bezpečnostné prvky služieb alebo ich funkcie, ktoré bránia používaniu alebo kopírovaniu akéhokoľvek obsahu alebo ho obmedzujú,
 • (ix) preberať akýkoľvek obsah, pokiaľ nie je spoločnosťami skupiny Tripadvisor výslovne sprístupnený na prevzatie.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE

Na všetky osobné informácie, ktoré zverejníte v našich službách alebo ich v súvislosti s nimi inak odošlete, sa budú vzťahovať naše zásady ochrany osobných údajov. Kliknutím sem zobrazíte naše zásady ochrany osobných údajov.

RECENZIE, KOMENTÁRE A POUŽÍVANIE INÝCH INTERAKTÍVNYCH OBLASTÍ. POSKYTNUTIE LICENCIE

Vaše príspevky si veľmi ceníme. Vezmite preto na vedomie, že poskytnutím obsahu do našich služieb alebo ich prostredníctvom, či už cez e-mail, cez akýkoľvek synchronizačný produkt Tripadvisora, cez služby a aplikácie iných osôb alebo iným spôsobom vrátane akéhokoľvek obsahu preneseného na vaše konto na Tripadvisore prostredníctvom akýchkoľvek produktov alebo služieb spoločností skupiny Tripadvisor, recenzií, otázok, fotografií, videí, komentárov, návrhov, nápadov a pod., ktoré sú súčasťou vášho obsahu, udeľujete spoločnostiam skupiny Tripadvisor nevýlučné, bezplatné, časovo neobmedzené, prevoditeľné, neodvolateľné a úplne sublicencovateľné právo na (a) ukladanie, používanie, reprodukciu, úpravu, adaptáciu, preklad, distribúciu, publikovanie, vytváranie odvodených produktov a verejné zobrazovanie a prezentáciu takéhoto odoslaného obsahu po celom svete a vo všetkých médiách, a to aj neznámych a založených v budúcnosti, (b) sprístupňovanie vášho obsahu po celom svete a umožnenie jeho sprístupnenia iným osobám, (c) poskytovanie, propagáciu a skvalitňovanie služieb, ako aj sprístupnenie vášho obsahu poskytnutého do našich služieb iným spoločnostiam, organizáciám alebo fyzickým osobám na účely súbežného publikovania, vysielania, distribúcie, propagácie alebo uverejnenia vášho obsahu v iných médiách a službách v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov a s touto zmluvou a (d) používanie názvu a ochrannej známky, ktorú poskytnete v súvislosti s vaším obsahom. Potvrdzujete, že spoločnosť Tripadvisor môže priradiť označenie vášho obsahu na základe vlastného uváženia. Spoločnostiam skupiny Tripadvisor poskytujete právo na podanie trestného oznámenia na akúkoľvek osobu alebo subjekt, ktorý v rámci odoslaného obsahu porušuje vaše práva alebo práva spoločností skupiny Tripadvisor formou porušenia ustanovení tejto zmluvy. Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že váš obsah nemá dôverný charakter a nie je chránený. Potvrdzujete a so zárukou vyhlasujete, že vlastníte alebo máte k dispozícii všetky potrebné licencie, práva (vrátane autorských a iných vlastníckych práv), súhlasy a povolenia na uverejnenie a iné používanie (ako aj na uverejnenie a iné používanie spoločnosťami skupiny Tripadvisor) vášho obsahu v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

Ak platí, že máte na svoj obsah morálne práva (vrátane práva priznania autorstva alebo integrity), týmto vyhlasujete, že v rozsahu povolenom platnými zákonmi (a) nevyžadujete, aby sa v súvislosti s obsahom, produktmi z neho odvodenými alebo príslušnými aktualizáciami či inováciami používali osobne identifikovateľné informácie, (b) nemáte žiadne námietky voči zverejneniu, používaniu, úprave, odstráneniu a využívaniu vášho obsahu spoločnosťami skupiny Tripadvisor alebo držiteľmi ich licencií, nástupníckymi subjektmi a poverenými osobami, (c) navždy sa zriekate akýchkoľvek nárokov na morálne práva autora vo vzťahu k akémukoľvek svojmu obsahu a súhlasíte s tým, že si ich nebudete uplatňovať a  (d) navždy sa vzhľadom na spoločnosti skupiny Tripadvisor a držiteľov ich licencií, nástupnícke subjekty a poverené osoby zriekate akýchkoľvek nárokov, ktoré by ste si v opačnom prípade mohli voči nim uplatňovať vzhľadom na uvedené morálne práva.

Vezmite na vedomie, že akékoľvek pripomienky a iné návrhy, ktoré nám poskytnete, môžeme kedykoľvek použiť a nemáme žiadnu povinnosť zachovať ich dôvernosť.

Služby môžu obsahovať diskusné fóra, nástenky, služby recenzií, cestovateľské kanály alebo iné fóra, v rámci ktorých môžete zverejňovať svoj obsah, napríklad recenzie z ciest, správy, materiály alebo iné položky (ďalej len „interaktívne oblasti“). Ak spoločnosť Tripadvisor poskytne na svojom portáli takéto interaktívne oblasti, výlučnú zodpovednosť za ich používanie nesiete vy a budete ich používať výlučne na vlastné riziko. Spoločnosti skupiny Tripadvisor nezaručujú žiadnu dôvernosť vo vzťahu k akémukoľvek vášmu obsahu, ktorý poskytnete do služieb alebo do akejkoľvek interaktívnej oblasti.  Ak akýkoľvek subjekt, ktorý je jednou zo spoločností skupiny Tripadvisor, poskytne v akejkoľvek forme súkromný komunikačný kanál medzi vlastníkmi kont, súhlasíte, že tento subjekt môže monitorovať obsah tejto komunikácie s cieľom pomôcť pri zabezpečení ochrany našej komunity a služieb. Beriete na vedomie, že spoločnosti skupiny Tripadvisor neupravujú zverejňované používateľské správy, ktoré sú distribuované prostredníctvom našich služieb (vrátane diskusných miestností, násteniek alebo iných komunikačných fór), nemajú nad nimi kontrolu a v žiadnom prípade nijako nezodpovedajú za takéto správy.  Spoločnosť Tripadvisor predovšetkým neupravuje používateľský obsah zobrazovaný na portáli ani nemá nad ním kontrolu.  Spoločnosti skupiny Tripadvisor si však napriek tomu vyhradzujú právo bez upozornenia odstrániť z našich služieb akékoľvek správy či iný obsah, pokiaľ sa v dobrej viere domnievajú, že daný obsah je v rozpore s touto zmluvou alebo že jeho odstránenie je potrebné na zabezpečenie ochrany práv spoločností skupiny Tripadvisor alebo iných používateľov služieb. Ak s odstránením svojho obsahu z portálu nesúhlasíte, svoje námietky môžete vzniesť kontaktovaním Centra pomoci portálu Tripadvisor.  Používaním akýchkoľvek interaktívnych oblastí výslovne vyjadrujete súhlas s tým, že budete odosielať len obsah, ktorý je v súlade so zverejnenými pokynmi spoločnosti Tripadvisor platnými a sprístupnenými spoločnosťou Tripadvisor v čase odoslania obsahu.  Výslovne súhlasíte s tým, že nebudete zverejňovať, nahrávať, prenášať, distribuovať, ukladať, vytvárať ani inak publikovať prostredníctvom služieb obsah:

 1. ktorý je nepravdivý, nezákonný, zavádzajúci, hanlivý, urážlivý, obscénny, pornografický, nemravný, oplzlý, sugestívny, obťažujúci (alebo zastávajúci sa obťažovania iných osôb), výhražný, narúšajúci ochranu osobných údajov alebo verejné práva, nemiestny, poburujúci, podvodný alebo inak sporný,
 2. ktorý je jasne urážlivý pre komunitu online, ako napríklad obsah, ktorý propaguje rasizmus, fanatizmus, nenávisť alebo fyzickú ujmu akéhokoľvek charakteru voči akejkoľvek skupine alebo jednotlivcovi,
 3. ktorý by vytváral, podporoval alebo poskytoval pokyny na výkon nezákonných činností, trestných činov, ktorý by viedol k občiansko-právnej zodpovednosti, porušoval práva akejkoľvek strany v akejkoľvek krajine na svete alebo ktorý by vytváral zodpovednosť alebo porušoval akékoľvek miestne, regionálne, vnútroštátne alebo medzinárodné zákony vrátane nariadení Komisie Spojených štátov amerických pre cenné papiere a burzy (SEC) alebo akékoľvek pravidlá akejkoľvek burzy cenných papierov vrátane Burzy cenných papierov v New Yorku (NYSE), NASDAQ alebo Burzy cenných papierov v Londýne,
 4. ktorý poskytuje inštruktážne informácie o nezákonných činnostiach, ako je napríklad výroba alebo nákup ilegálnych zbraní, porušovanie ochrany osobných údajov používateľa alebo poskytovanie či vytváranie počítačových vírusov,
 5. ktorý môže porušovať ustanovenia akéhokoľvek patentu, ochrannej známky, obchodného tajomstva, autorského práva alebo iných duševných alebo vlastníckych práv akejkoľvek strany; ide najmä o obsah, ktorý propaguje nezákonné alebo neoprávnené kopírovanie prác iného autora, ktoré sú chránené autorskými právami, ako napríklad poskytovanie pirátskych kópií počítačových programov alebo prepojení na ne, poskytovanie informácií na obídenie z výroby inštalovaných zariadení na ochranu pred kopírovaním alebo poskytovanie pirátskych kópií hudby alebo prepojení na ne,
 6. ktorý predstavuje hromadné poštové zásielky, nevyžiadanú poštu, reťazové listy alebo pyramídové súťaže,
 7. ktorý imituje akúkoľvek osobu alebo subjekt alebo ktorý nesprávne uvádza vaše prepojenie na osobu alebo subjekt vrátane spoločností skupiny Tripadvisor,
 8. ktorý predstavuje osobné údaje akejkoľvek tretej strany vrátane priezvisk, adries, telefónnych čísel, e-mailových adries, čísel sociálneho poistenia a čísel kreditných kariet;  priezviská fyzických osôb sa na našom portáli môžu uverejňovať, ale len s vopred získaným výslovným súhlasom príslušnej osoby,
 9. ktorý obsahuje stránky s obmedzeným alebo heslom chráneným prístupom, prípadne skryté stránky alebo obrázky (tie, ktoré nie sú prepojené na inú dostupnú stránku alebo z nej),
 10. ktorý obsahuje vírusy, poškodené údaje alebo iné škodlivé či deštrukčné súbory alebo je určený na ich podporu,
 11. ktorý nesúvisí s témou interaktívnej oblasti, na ktorej je daný obsah zverejnený alebo
 12. ktorý podľa uváženia spoločnosti Tripadvisor (a) porušuje vyššie uvedené odseky, (b) porušuje súvisiace pokyny spoločnosti Tripadvisor sprístupnené touto spoločnosťou, (c) je sporný, (d) obmedzuje alebo zabraňuje iným osobám používať alebo využívať interaktívne oblasti či akýkoľvek iný prvok služieb alebo (e) môže vystaviť ktorúkoľvek zo spoločností skupiny Tripadvisor poškodeniu alebo zodpovednosti akéhokoľvek typu.

Spoločnosti skupiny Tripadvisor nenesú žiadnu zodpovednosť za žiadny obsah zverejnený, uložený, prenášaný alebo nahraný do služieb vami (v prípade vášho obsahu) alebo akoukoľvek treťou stranou (v prípade akéhokoľvek obsahu všeobecne) ani za prípadné straty alebo škody z neho vyplývajúce a spoločnosti skupiny Tripadvisor taktiež nenesú žiadnu zodpovednosť za žiadne škody, hanobenie, urážky, ublíženie na cti, zneváženia, klamstvá, obscénnosti, pornografiu alebo hrubosť, s ktorými sa môžete stretnúť. Ako poskytovateľ interaktívnych služieb spoločnosť Tripadvisor nezodpovedá za žiadne vyjadrenia, vyhlásenia ani iný obsah poskytnutý používateľmi (vrátane vás vo vzťahu k vášmu obsahu) na portáli ani na žiadnom inom fóre. Aj keď spoločnosť Tripadvisor nemá žiadnu povinnosť kontrolovať, upravovať alebo monitorovať obsah zverejnený v rámci interaktívnej oblasti alebo prostredníctvom nej, spoločnosť Tripadvisor si vyhradzuje právo a má absolútnu právomoc odstrániť, monitorovať, prekladať alebo upravovať (bez oznámenia) akýkoľvek obsah zverejnený alebo uložený v službách, a to kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu, alebo delegovať výkon takýchto krokov na tretie strany v jej mene, a za vytvorenie záložných kópií a nahradenie akéhokoľvek obsahu zverejneného alebo uloženého v službách zodpovedáte výlučne vy na vlastné náklady.

Používanie interaktívnych oblastí alebo iných prvkov služieb inak, než je uvedené vyššie, znamená porušenie podmienok tejto zmluvy a môže viesť (okrem iného) k ukončeniu alebo pozastaveniu platnosti vašich práv na používanie interaktívnych oblastí alebo služieb všeobecne.

Obmedzenie licenčných práv poskytnutých spoločnosťou Tripadvisor. V budúcnosti sa môžete rozhodnúť obmedziť používanie vášho obsahu spoločnosťami skupiny Tripadvisor v zmysle tejto zmluvy (ako je opísané vyššie) a poskytnúť spoločnostiam skupiny Tripadvisor len obmedzenejšiu licenciu opísanú ďalej (ďalej len „obmedzená licencia“).  Túto voľbu môžete uskutočniť udelením obmedzenej licencie tu (pozor, pri tomto úkone musíte byť prihlásení do svojho konta). V prípade, že uskutočníte túto voľbu, práva, ktoré vo vzťahu k svojmu obsahu udelíte v zmysle vyššie uvedených licenčných podmienok spoločnostiam skupiny Tripadvisor (ďalej len „štandardná licencia“), sa obmedzia niekoľkými dôležitými spôsobmi opísanými v bezprostredne nasledujúcich odsekoch 1 až 6 a spoločnosti skupiny Tripadvisor nebudú disponovať štandardnou licenciou na žiadny z vášho obsahu okrem textových recenzií a súvisiacich bublinových hodnotení, ktoré uverejníte (na tie budú mať spoločnosti skupiny Tripadvisor naďalej štandardnú licenciu), ale bude im na tento zvyšný obsah udelená ďalej opísaná obmedzená licencia: 

 1. Po uverejnení vášho obsahu v našich službách bude licencia, ktorú udelíte spoločnostiam skupiny Tripadvisor na váš obsah obmedzená na nevýlučnú, bezplatnú, prevoditeľnú, celosvetovo platnú licenciu na ukladanie, používanie, distribúciu, úpravu, spúšťanie, reprodukciu, verejné zobrazovanie alebo prezentáciu a preklad vášho obsahu, ako aj na vytváranie odvodených produktov z neho na účely zobrazovania v našich službách, ako aj na používanie vášho mena a ochrannej známky v spojitosti s týmto obsahom. V zmysle odseku 6 ďalej sa obmedzená licencia vzťahuje na všetok váš obsah (opäť s výnimkou textových recenzií a súvisiacich bublinových hodnotení), ktorý sprístupníte v našich službách alebo v súvislosti s nimi vy alebo iná osoba vo vašom mene (napr. tretia strana, ktorá prispieva do vášho konta alebo ho inak spravuje).
   
 2. Platnosť licenčných práv na jednotlivé položky vášho obsahu, na ktorý sa vzťahuje obmedzená licencia, môžete spoločnostiam skupiny Tripadvisor ukončiť odstránením predmetného príspevku z našich služieb.  Rovnako môžete spoločnostiam skupiny Tripadvisor ukončiť platnosť licenčných práv na všetok váš obsah, na ktorý sa vzťahuje obmedzená licencia, zrušením svojho konta (postup je uvedený tu).  Bez ohľadu na akékoľvek protichodné ustanovenia váš súhlas (a) ostane prítomný v našich službách v rozsahu, v akom ste ho poskytli iným osobám, ktoré ho následne skopírovali alebo uložili skôr, než ste svoje konto odstránili, (b) môže sa naďalej zobrazovať v našich službách po primeranú dobu po jeho odstránení alebo po odstránení vášho konta, kým sa nám podarí zabezpečiť jeho odstránenie a (c) môže sa po určitú dobu ponechať v záložnej kópii (bez verejného zobrazenia) z technických, regulačných či právnych dôvodov alebo na účely ochrany pred podvodmi.
   
 3. Spoločnosti skupiny nebudú používať váš obsah v reklamách na produkty a služby tretích strán bez vášho osobitného súhlasu (vrátane sponzorovaného obsahu), aj keď beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosti skupiny Tripadvisor môžu v našich službách umiestňovať reklamy vedľa vášho obsahu alebo obsahu iných osôb, v jeho blízkosti alebo v inej priamej súvislosti s ním (vrátane spúšťania videí a iného dynamického obsahu pred prezentáciou, počas nej alebo po nej).  Vo všetkých prípadoch, v ktorých sa váš obsah zobrazuje v našich službách, zabezpečíme jeho označenie menom (názvom) alebo ochrannou známkou, ktoré poskytnete v spojitosti s ním.   
   
 4. Spoločnosti skupiny Tripadvisor neposkytnú tretím stranám právo zverejňovať váš obsah mimo našich služieb. Poskytnutím svojho obsahu do našich služieb (okrem funkcie Výlety, ktorú je možné nastaviť ako súkromnú) sa však váš obsah sprístupní verejne, aktivuje sa funkcia, ktorá umožní iným používateľom tento váš obsah poskytovať ďalej (vložením verejného príspevku alebo inak – okrem výletov, ktoré si nastavíte ako súkromné) v službách tretích strán a umožníme vyhľadávačom vyhľadávať tento váš obsah prostredníctvom svojich služieb. 
   
 5. Okrem zmien uvedených v odsekoch 1 až 6 tejto časti zmluvy ostávajú vaše aj naše práva a záväzky v súlade s ostatnými podmienkami tejto zmluvy. Licencia, ktorú udeľujete spoločnostiam skupiny Tripadvisor, zmenená podľa týchto odsekov 1 – 6, sa označuje ako „obmedzená licencia“.
   
 6. V záujme jednoznačnosti sa na obsah, ktorý odošlete do našich služieb v súvislosti so službami alebo programami iných spoločností skupiny Tripadvisor, nevzťahuje obmedzená licencia, ale podmienky a požiadavky príslušnej služby alebo programu Tripadvisora.

REZERVÁCIA U DODÁVATEĽOV – TRETÍCH STRÁN PROSTREDNÍCTVOM PORTÁLU Tripadvisor

Používanie rezervačných služieb portálu Tripadvisor. Spoločnosti skupiny Tripadvisor ponúkajú možnosť vyhľadávania, výberu a rezervácie ciest u dodávateľov – tretích strán bez potreby opustenia našich služieb. Rezerváciou ciest prostredníctvom portálu sa stanete vlastníkom konta, ak ním ešte nie ste.

Rezerváciou prostredníctvom portálu potvrdzujete, že súhlasíte s postupmi opísanými v našich zásadách ochrany osobných údajov a v tejto zmluve. Okrem toho vyhlasujete, že ako fyzická osoba alebo ako zástupca zariadenia máte najmenej 18 rokov, máte zákonnú právomoc na uzatvorenie tejto zmluvy, využívanie našich služieb (vrátane služieb spoločností skupiny Tripadvisor na zjednodušenie rezervácie) v súlade s touto zmluvou a že všetky informácie, ktoré poskytnete, sú pravdivé a správne. Súhlasíte s tým, že budete služby spoločností skupiny Tripadvisora na zjednodušenie rezervácií využívať iba na uskutočňovanie legitímnych rezervácií pre vás alebo iné osoby, ktoré sú právne spôsobilé na výkon príslušných krokov. Falošné alebo podvodné rezervácie sú zakázané a konto každého používateľa, ktorý sa o takúto rezerváciu pokúsi, môže byť zrušené.

AKO POUŽÍVATEĽ SLUŽIEB VRÁTANE SLUŽIEB SPOLOČNOSTÍ SKUPINY Tripadvisor NA UĽAHČENIE REZERVÁCIÍ BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE: (1) SPOLOČNOSTI SKUPINY Tripadvisor NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM ANI VOČI INÝM OSOBÁM ZA ŽIADNE NEOPRÁVNENÉ TRANSAKCIE VYKONANÉ PROSTREDNÍCTVOM VÁŠHO HESLA ALEBO KONTA A (2) NEOPRÁVNENÝM POUŽITÍM VÁŠHO HESLA ALEBO KONTA VÁM MÔŽE VZNIKNÚŤ ZODPOVEDNOSŤ VOČI SPOLOČNOSTI Tripadvisor, JEJ PRIDRUŽENÝM SPOLOČNOSTIAM ALEBO INÝM SUBJEKTOM.

Keď uskutočníte rezerváciu prostredníctvom spoločností skupiny Tripadvisor, zhromaždíme vaše platobné informácie a odošleme ich dodávateľovi na dokončenie transakcie v súlade s informáciami v našich zásadách ochrany osobných údajov. Pamätajte, že za spracovanie platieb a rezervácií nesie zodpovednosť dodávateľ – nie spoločnosti skupiny Tripadvisor.

Spoločnosti skupiny Tripadvisor nebudú svojvoľne narúšať rezervácie, vyhradzujú si však právo na pozastavenie rezervačných služieb v dôsledku určitých okolností, napríklad v prípade, ak rezervácia viac nie je dostupná alebo ak máme dôvod domnievať sa, že žiadosť o rezerváciu môže byť podvodná. Spoločnosti skupiny Tripadvisor si taktiež vyhradzujú právo vykonať príslušné kroky na overenie vašej totožnosti a následné spracovanie rezervácie.

V nepravdepodobnej situácii, kedy rezervácia počas predloženia objednávky bude dostupná a pred samotnou registráciou už dostupná nebude, bude vaším nápravným krokom buď skontaktovanie sa s dodávateľom a dohodnutie iných krokov, alebo zrušenie rezervácie.

Dodávatelia – tretie strany. Skupiny spoločnosti Tripadvisor nie sú cestovnými kanceláriami a neposkytujú prepravné služby, ubytovanie, reštauračné služby, zájazdy, aktivity a zážitkové atrakcie ani nie sú ich vlastníkmi. Aj keď spoločnosti skupiny Tripadvisor zobrazujú informácie o zariadeniach vo vlastníctve dodávateľov – tretích strán a zjednodušujú rezervácie u niektorých dodávateľov na portáloch spoločností skupiny Tripadvisor alebo prostredníctvom nich, tieto kroky v žiadnom prípade nenaznačujú ani neznamenajú podporu alebo schvaľovanie dodávateľov – tretích strán spoločnosťou Tripadvisor a ani žiadne prepojenie medzi spoločnosťami skupiny Tripadvisor a dodávateľmi – tretími stranami. Aj keď vlastníci kont môžu hodnotiť konkrétne prepravné služby, ubytovacie zariadenia, reštaurácie, zájazdy, aktivity alebo zážitkové atrakcie a písať o nich recenzie podľa vlastných skúseností, spoločnosti skupiny Tripadvisor nepodporujú ani neodporúčajú produkty ani služby žiadnych dodávateľov – tretích strán s výnimkou určitých obchodných ocenení, ktoré spoločnosť Tripadvisor udeľuje na základe recenzií vlastníkov kont. Spoločnosti skupiny Tripadvisor nepodporujú žiadny obsah uverejnený, odoslaný alebo inak poskytnutý ktorýmkoľvek používateľom alebo zariadením, ako ani žiadne názory, odporúčania či rady vyjadrené v ňom, a výslovne zamietajú akúkoľvek zodpovednosť v súvislosti s takýmto obsahom. Súhlasíte s tým, že spoločnosti skupiny Tripadvisor nezodpovedajú za správnosť a úplnosť informácií, ktoré dostane od dodávateľov – tretích strán a ktoré zobrazujú v službách.

Ak uskutočníte rezerváciu u dodávateľa – tretej strany, okrem ustanovení tejto zmluvy súhlasíte s tým, že sa na vás budú vzťahovať podmienky a požiadavky nákupu a používania portálu dodávateľa, príslušné zásady ochrany osobných údajov a všetky ostatné pravidlá a zásady súvisiace s portálom alebo zariadením dodávateľa. Úplnú zodpovednosť za komunikáciu a prípadné kroky vykonané voči tretej strane nesiete vy. Spoločnosti skupiny Tripadvisor nenesú žiadnu zodpovednosť za kroky, opomenutia, chyby, vyhlásenia, záruky, porušenia ustanovení ani nedbalosť akéhokoľvek dodávateľa – tretej strany ani za žiadne úrazy, smrť, poškodenie majetku alebo iné škody či poplatky vyplývajúce z vašich interakcií s dodávateľmi – tretími stranami.

Služby môžu obsahovať prepojenia na portály dodávateľa alebo iné portály, ktoré spoločnosť Tripadvisor neprevádzkuje ani nad nimi nemá kontrolu. Ďalšie informácie nájdete v časti „Prepojenia na portály tretích strán“ nižšie.

Rezervácia dovolenkových prenájmov, rezervácia reštaurácií a zážitkových atrakcií u dodávateľov (tretích strán) uvedených na pridružených portáloch. Niektoré z pridružených spoločností skupiny Tripadvisor pôsobia ako trhoviská, ktoré cestovateľom uľahčujú (1) uzatvárať zmluvy o dovolenkových prenájmoch s majiteľmi a správcami zariadení (ďalej len „dovolenkové prenájmy“), (2) rezervovať si reštaurácie a (3) rezervovať si zájazdy, aktivity a atrakcie (môžu sa všetky súhrnne označovať ako „zážitkové atrakcie“) u ich dodávateľov – tretích strán (každý takýto dodávateľ dovolenkových prenájmov, zájazdov, aktivít alebo zážitkových atrakcií sa označuje ako „inzerent“ alebo „zadávateľ reklamy“). Tieto pridružené spoločnosti skupiny Tripadvisor paralelne publikujú ich reklamy u iných subjektov v rámci skupiny Tripadvisor, vďaka čomu sú viditeľné na portáloch spoločností skupiny Tripadvisor.  Za využívanie služieb (najmä portálov spoločností skupiny Tripadvisor) a za všetky transakcie súvisiace s rezerváciou dovolenkových prenájmov, reštaurácií alebo zážitkových atrakcií prostredníctvom pridružených spoločností skupiny Tripadvisor nesie zodpovednosť používateľ. Naša spoločnosť nevlastní, nespravuje ani zmluvne nezabezpečuje žiadne dovolenkové prenájmy, reštaurácie ani zážitkové atrakcie uvedené v službách.

Keďže spoločnosť Tripadvisor ani jej pridružené spoločnosti nie sú účastníkom transakcií súvisiacich s dovolenkovými prenájmami, rezerváciami reštaurácií a zážitkových atrakcií medzi cestovateľmi a inzerentmi, všetky spory alebo konflikty zahŕňajúce skutočnú alebo potenciálnu transakciu medzi vami a inzerentom vrátane kvality, stavu, bezpečnosti alebo legálnosti daného zariadenia, správnosti obsahu profilu, schopnosti inzerenta prenajať zariadenie s dovolenkovým prenájmom, zabezpečiť vám rezerváciu, stravu alebo inú službu v reštaurácii alebo zážitkovú atrakciu, a vrátane vašej schopnosti zaplatiť za využitie zariadenia s dovolenkovým prenájmom, reštaurácie alebo zážitkové atrakcie sú výlučnou zodpovednosťou každého používateľa.

Jedna z pridružených spoločností skupiny Tripadvisor môže konať ako zástupca inzerenta s obmedzenými právomocami výlučne na účely prevodu vašej platby v prospech inzerenta. Súhlasíte s tým, že inzerentovi alebo pridruženej spoločnosti skupiny Tripadvisor, ktorá koná ako zástupca inzerenta s obmedzenými právomocami na účely prevodu platby, zaplatíte stanovený poplatok účtovaný inzerentom za príslušnú rezerváciu dovolenkového prenájmu alebo atrakcie.

Ďalšie informácie o poplatkoch za dovolenkové prenájmy, bezpečnostných zálohách, poplatkoch za zážitkové atrakcie, spracovaní platieb, vrátení peňazí a pod. nájdete v podmienkach a požiadavkách príslušnej pridruženej spoločnosti (v prípade zážitkových atrakcií Viator, v prípade reštaurácií The Fork, v prípade dovolenkových prenájmov Dovolenkové prenájmy prostredníctvom spoločností skupiny Tripadvisor. Rezervovaním dovolenkového prenájmu, reštaurácie alebo zážitkovej atrakcie prostredníctvom niektorej z našich pridružených spoločností beriete na vedomie jej podmienky a požiadavky, ako aj jej zásady ochrany osobných údajov a vyjadrujete s nimi súhlas.

V prípade, že sa dostanete do sporu s inzerentom v EÚ, alternatívne metódy riešenia sporu sú k dispozícii online tu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

CESTOVNÉ DESTINÁCIE

Medzinárodné cesty. Keď uskutočníte rezerváciu medzinárodnej cesty u dodávateľa – tretej strany alebo si budete plánovať medzinárodné výlety prostredníctvom našich služieb, nesiete zodpovednosť za zabezpečenie toho, že budete spĺňať všetky požiadavky na vstup zahraničných osôb a za platnosť/správnosť všetkých cestovných dokladov vrátane pasov a víz.

Pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa pasov a víz, obráťte sa na príslušné veľvyslanectvo alebo konzulát, kde vám podajú ďalšie informácie. Keďže príslušné požiadavky sa môžu kedykoľvek zmeniť, pred samotnou rezerváciou a odjazdom si vždy prečítajte aktuálne informácie. Spoločnosti skupiny Tripadvisor nepreberajú žiadnu zodpovednosť za cestovateľov, ktorým nebolo umožnené vstúpiť na palubu lietadla alebo do akejkoľvek krajiny z dôvodu neexistencie cestovných dokladov požadovaných leteckou spoločnosťou, úradom alebo krajinou vrátane tranzitných krajín.

Taktiež nesiete zodpovednosť za návštevu lekára týkajúcu sa aktuálnych odporúčaní očkovania pred tým, než vyrazíte na medzinárodnú cestu, a za zabezpečenie toho, že spĺňate všetky zdravotné požiadavky na vstup a dodržiavate všetky zdravotnícke pokyny týkajúce sa vašej cesty.

Aj napriek tomu, že väčšina ciest vrátane ciest do medzinárodných destinácií sa končí šťastne a bez incidentov, cesty do niektorých destinácií môžu zahŕňať vyššiu mieru rizika. Spoločnosť Tripadvisor dôrazne cestovateľom odporúča, aby pred rezerváciou ciest do medzinárodných destinácií preskúmali a vyhodnotili upozornenia týkajúce sa cestovania a príslušné varovania, oznámenia a rady vydané vládou ich vlastnej krajiny a vládou cieľovej krajiny. Napríklad, informácie o podmienkach v niektorých krajinách a o rizikách spojených s cestovaním do konkrétnych medzinárodných destinácií poskytuje vláda USA na stránkach www.state.gov, www.tsa.gov,www.dot.gov, www.faa.gov, www.cdc.gov, www.treas.gov/ofacwww.customs.gov.

UVEDENÍM INFORMÁCIÍ RELEVANTNÝCH PRE CESTU DO KONKRÉTNYCH MEDZINÁRODNÝCH DESTINÁCIÍ SPOLOČNOSTI SKUPINY Tripadvisor NEVYHLASUJÚ ANI NERUČIA ZA TO, ŽE CESTA DO TAKÝCHTO MIEST JE CESTOU ODPORÚČANOU ALEBO BEZ RIZÍK, A NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY ALEBO STRATY, KTORÉ MÔŽU VYPLYNÚŤ Z CESTY DO TAKÝCHTO DESTINÁCIÍ.

ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI

TÚTO ČASŤ SI PREČÍTAJTE VEĽMI POZORNE. TÁTO ČASŤ OBMEDZUJE ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTÍ SKUPINY Tripadvisor VOČI VÁM ZA PROBLÉMY, KTORÉ VÁM MÔŽU VZNIKNÚŤ V SÚVISLOSTI S VYUŽÍVANÍM NAŠICH SLUŽIEB. AK NEROZUMIETE VÝRAZOM V TEJTO ČASTI ALEBO KDEKOĽVEK INDE V ZMLUVE, PRED PRÍSTUPOM K SLUŽBÁM A PRED ICH VYUŽITÍM SA OBRÁŤTE NA PRÁVNIKA A POŽIADAJTE O VYSVETLENIE.

INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKTY A SLUŽBY PUBLIKOVANÉ V NAŠICH SLUŽBÁCH ALEBO INAK POSKYTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM NICH MÔŽU OBSAHOVAŤ NEPRESNOSTI ALEBO CHYBY VRÁTANE CHÝB V OBLASTI DOSTUPNOSTI REZERVÁCIE A CIEN. SPOLOČNOSTI SKUPINY Tripadvisor NEPOSKYTUJÚ ŽIADNU ZÁRUKU NA PRESNOSŤ A ZRIEKAJÚ SA VŠETKEJ ZODPOVEDNOSTI ZA AKÉKOĽVEK CHYBY ALEBO INÉ NEPRESNOSTI SÚVISIACE S INFORMÁCIAMI, ZÁŽITKOVÝMI ATRAKCIAMI A OPISOM UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ, ATRAKCIÍ, REŠTAURÁCIÍ, AKO AJ S LETECKOU, LODNOU A INOU PREPRAVOU ZOBRAZOVANOU V SLUŽBÁCH (VRÁTANE CIEN, DOSTUPNOSTI, FOTOGRAFIÍ, ZOZNAMU MOŽNOSTÍ UBYTOVANIA, ZÁŽITKOVÝCH ATRAKCIÍ, REŠTAURÁCIÍ, LETECKEJ, LODNEJ ALEBO INEJ DOPRAVY, VŠEOBECNÝCH PRODUKTOVÝCH OPISOV, RECENZIÍ, HODNOTENÍ A POD.). OKREM TOHO SI SPOLOČNOSTI SKUPINY Tripadvisor VÝSLOVNE VYHRADZUJÚ PRÁVO NA OPRAVU AKÝCHKOĽVEK CHÝB DOSTUPNOSTI A CIEN V SLUŽBÁCH ALEBO V RÁMCI NEPOTVRDENÝCH REZERVÁCIÍ S NESPRÁVNOU CENOU.

SPOLOČNOSŤ Tripadvisor NEPOSKYTUJE ŽIADNE VYHLÁSENIA AKÉHOKOĽVEK DRUHU TÝKAJÚCE SA VHODNOSTI SLUŽIEB VRÁTANE INFORMÁCIÍ UVEDENÝCH NA SVOJOM PORTÁLI ALEBO V AKEJKOĽVEK JEHO ČASTI, A TO NA ŽIADNE ÚČELY, A ZAHRNUTIE ALEBO PONUKA AKÝCHKOĽVEK PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB NA JEJ PORTÁLI NEPREDSTAVUJE ŽIADNE ODPORÚČANIE TAKÝCHTO PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB SPOLOČNOSŤOU Tripadvisor BEZ OHĽADU NA AKÉKOĽVEK OCENENIA UDELENÉ NA ZÁKLADE RECENZIÍ POUŽÍVATEĽOV. VŠETKY TAKÉTO INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKTY A PONUKY SLUŽIEB SPRÍSTUPNENÉ PROSTREDNÍCTVOM NAŠICH SLUŽIEB SA POSKYTUJÚ TAKÉ, AKÉ SÚ, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU. SPOLOČNOSŤ Tripadvisor NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY, PODMIENKY ANI INÉ USTANOVENIA AKÉHOKOĽVEK DRUHU, V TOM ZMYSLE, ŽE SLUŽBY, PRÍSLUŠNÉ SERVERY ALEBO AKÉKOĽVEK ÚDAJE (VRÁTANE E-MAILU) ODOSLANÉ Z PORTÁLU Tripadvisor NEOBSAHUJÚ VÍRUSY ALEBO INÉ ŠKODLIVÉ SÚČASTI. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI SA SPOLOČNOSŤ Tripadvisor TÝMTO ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK A PODMIENOK TÝKAJÚCICH SA TÝCHTO INFORMÁCIÍ, SOFTVÉRU, PRODUKTOV A SLUŽIEB VRÁTANE VŠETKÝCH IMPLICITNÝCH ZÁRUK A USTANOVENÍ ALEBO PODMIENOK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA OBCHODOVATEĽNOSŤ, VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL, NÁROKY, NERUŠENÉ POUŽÍVANIE A NEPORUŠENIE PRÁVNYCH USTANOVENÍ.

SPOLOČNOSTI SKUPINY Tripadvisor SA TAKTIEŽ VÝSLOVNE ZRIEKAJÚ VŠETKÝCH ZÁRUK, VYHLÁSENÍ ALEBO INÝCH PODMIENOK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA PRESNOSŤ ALEBO VLASTNÍCKY CHARAKTER OBSAHU SPRÍSTUPŇOVANÉHO PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB.

DODÁVATELIA – TRETIE STRANY, KTORÍ V RÁMCI NAŠICH SLUŽIEB ALEBO PROSTREDNÍCTVOM NICH POSKYTUJÚ UBYTOVANIE, LETY, PRENÁJMY, ZÁŽITKOVÉ ATRAKCIE, REŠTAURAČNÉ SLUŽBY ALEBO INFORMÁCIE O CESTOVANÍ ČI INÉ SLUŽBY SÚ NEZÁVISLÝMI DODÁVATEĽMI A NIE SÚ ZÁSTUPCAMI ANI ZAMESTNANCAMI SPOLOČNOSTÍ SKUPINY Tripadvisor. SPOLOČNOSTI SKUPINY Tripadvisor NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA KROKY, CHYBY, OPOMENUTIA, VYHLÁSENIA, ZÁRUKY, PORUŠENIA USTANOVENÍ ALEBO NEDBALOSŤ KTORÉHOKOĽVEK Z TAKÝCHTO DODÁVATEĽOV ZA ŽIADNE ÚRAZY, SMRŤ, POŠKODENIE MAJETKU ANI INÉ VÝSLEDNÉ ŠKODY ALEBO VÝDAVKY. SPOLOČNOSŤ Tripadvisor NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ANI NEBUDE VRACAŤ ŽIADNE ÚHRADY V PRÍPADE AKÉHOKOĽVEK ONESKORENIA, ZRUŠENIA, PRIJATIA NADMERNÉHO POČTU REZERVÁCIÍ, ŠTRAJKOV, VYŠŠEJ MOCI ALEBO INÝCH PRÍČIN, NAD KTORÝMI NEMÁ PRIAMU KONTROLU, A NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE ĎALŠIE VÝDAVKY, OPOMENUTIA, ONESKORENIA, PRESMEROVANIE TRASY ANI KROKY ŽIADNEJ VLÁDY ALEBO ORGÁNU.

NA ZÁKLADE VYŠŠIE UVEDENÉHO VYUŽÍVATE NAŠE SLUŽBY NA VLASTNÉ RIZIKO A SPOLOČNOSTI SKUPINY Tripadvisor (ANI ICH FUNKCIONÁRI, RIADITELIA A ZAMESTNANCI) NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, TRESTNÉ, NÁHODNÉ, OSOBITNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ STRATY ALEBO ŠKODY ANI ZA ŽIADNE STRATY PRÍJMOV, ZISKOV, DOBREJ POVESTI, ÚDAJOV, ZMLÚV, POUŽÍVANIE PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV ALEBO ZA STRATY ALEBO ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z PRERUŠENIA PODNIKOVEJ ČINNOSTI AKÉHOKOĽVEK TYPU ALEBO SPOJENÉ S NÍM, KTORÉ PRIAMO ALEBO NEPRIAMO SÚVISIA S VAŠÍM PRÍSTUPOM, ZOBRAZOVANÍM ALEBO POUŽÍVANÍM SLUŽIEB ALEBO S ONESKORENÍM ČI NEMOŽNOSŤOU PRÍSTUPU, ZOBRAZENIA ALEBO POUŽÍVANIA SLUŽIEB (VRÁTANE SPOLIEHANIA SA NA RECENZIE A NÁZORY ZOBRAZENÉ V SLUŽBÁCH ALEBO PROSTREDNÍCTVOM NICH, AKÝCHKOĽVEK POČÍTAČOVÝCH VÍRUSOV, CHÝB, TRÓJSKYCH KONÍ, INFORMÁCIÍ, SOFTVÉRU, PREPOJENÝCH PORTÁLOV, PRODUKTOV A SLUŽIEB ZÍSKAVANÝCH PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB (VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK SYNCHRONIZAČNÝCH PRODUKTOV SPOLOČNOSTÍ SKUPINY Tripadvisor), ÚRAZOV ALEBO MAJETKOVEJ UJMY AKEJKOĽVEK POVAHY V DÔSLEDKU VYUŽÍVANIA SERVEROV SLUŽIEB, AKÝCHKOĽVEK OSOBNÝCH ČI FINANČNÝCH ÚDAJOV ULOŽENÝCH NA NICH, AKÝCHKOĽVEK CHÝB ČI OPOMENUTÍ V AKOMKOĽVEK OBSAHU ANI ZA ŽIADNE STRATY ČI ŠKODY VZNIKNUTÉ V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO INAK VYPLÝVAJÚCE Z PRÍSTUPU, ZOBRAZOVANIA ALEBO POUŽÍVANIA SLUŽIEB), BEZ OHĽADU NA TO, ČI SÚ ZALOŽENÉ NA PRÁVNEJ KLASIFIKÁCII NEDBALOSTI, ZMLUVY, PORUŠENIA ZÁKONOV, STRIKTNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO INAK, A TO ANI V PRÍPADE, AK SPOLOČNOSŤ Tripadvisor ALEBO JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI BOLI O MOŽNOSTIACH TAKÝCHTO ŠKÔD INFORMOVANÉ.

Ak sa zistí, že spoločnosti skupiny Tripadvisor majú niesť zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu vzniknutú v dôsledku využívania služieb alebo v akejkoľvek súvislosti s ním, ich súhrnná zodpovednosť v žiadnom prípade nepresiahne (podľa toho, čo je väčšie): (a) sumu transakčných poplatkov vyplatených spoločnostiam skupiny Tripadvisor za príslušné transakcie v rámci služieb alebo prostredníctvom nich alebo (b) sto dolárov (100,00 USD).

Obmedzenie zodpovednosti odráža rozdelenie rizika medzi zmluvné strany. Obmedzenia uvádzané v tejto časti nestratia platnosť a budú platiť aj vtedy, ak obmedzený nápravný krok uvádzaný v týchto podmienkach stratil svoj základný zmysel. Obmedzenia zodpovednosti uvádzané v rámci týchto podmienok sú stanovené v prospech spoločností skupiny Tripadvisor.

TIETO PODMIENKY A POŽIADAVKY, AKO AJ VYŠŠIE UVEDENÉ ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI NEMAJÚ VPLYV NA ZÁKONNÉ PRÁVA, KTORÉ NIE JE MOŽNÉ VYLÚČIŤ NA ZÁKLADE PLATNÝCH ZÁKONOV, NAPRÍKLAD V ZMYSLE ZÁKONOV NA OCHRANU SPOTREBITEĽOV PLATNÝCH V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH.

AK PRÁVNE PREDPISY KRAJINY, V KTOREJ ŽIJETE, NEPOVOĽUJÚ ŽIADNE OSOBITNÉ OBMEDZENIE ALEBO VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI PODĽA TOHTO ODSEKU, TOTO OBMEDZENIE SA NEUPLATŇUJE. V OSTATNÝCH PRÍPADOCH SA ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI UPLATŇUJE V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM MIESTNYMI PRÁVNYMI PREDPISMI.

ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že budete chrániť a odškodníte spoločnosti skupiny Tripadvisor a ich funkcionárov, riaditeľov, zamestnancov a zástupcov vzhľadom na akékoľvek nároky, dôvody žaloby, požiadavky, odškodnenia, straty, škody, pokuty, penále alebo iné náklady či výdavky akéhokoľvek druhu vrátane odôvodnených právnych a účtovných poplatkov vznesených treťou stranou v dôsledku nasledujúcich skutočností:

 • (i) vaše porušenie ustanovení tejto zmluvy alebo tu uvádzaných dokumentov,
 • (ii) vaše porušenie akýchkoľvek zákonov alebo práv tretej strany,
 • (iii) vaše využívanie služieb vrátane portálov spoločností skupiny Tripadvisor.

PREPOJENIA NA PORTÁLY TRETÍCH STRÁN

Služby môžu obsahovať hypertextové prepojenia na webové portály prevádzkované inými stranami, než sú spoločnosti skupiny Tripadvisor. Charakter týchto hypertextových prepojení je iba informatívny. Nad týmito webovými portálmi nemajú spoločnosti skupiny Tripadvisor žiadnu kontrolu a nezodpovedajú za ich obsah, ochranu osobných údajov ani iné postupy takýchto webových portálov. Používateľ je zodpovedný za prijatie preventívnych opatrení zameraných na to, aby bol po kliknutí na ľubovoľné prepojenie alebo po stiahnutí akéhokoľvek softvéru (bez ohľadu na to, či z tohto, alebo z akéhokoľvek iného webového portálu) chránený pred položkami, ako sú vírusy, červy, trójske kone, chyby a iné položky deštruktívnej povahy. Zahrnutie hypertextových prepojení spoločnosťami skupiny Tripadvisor na takéto webové portály nepredstavuje naše odporúčanie materiálu na takýchto webových portálov či aplikácií tretích strán ani žiadne prepojenie s ich prevádzkovateľmi.

V niektorých prípadoch vás môže portál alebo aplikácia tretej strany požiadať o prepojenie vášho konta na Tripadvisore s profilom na inom portáli tretej strany. Váš súhlas s takýmto krokom je voliteľný, za rozhodnutie o povolení prepojenia týchto informácií (s portálom alebo aplikáciou tretej strany) zodpovedáte vy a je ho možné kedykoľvek zrušiť. Ak sa rozhodnete svoje konto na Tripadvisore prepojiť s portálom alebo aplikáciou tretej strany, daný portál alebo aplikácia tretej strany získa prístup k informáciám uloženým na vašom konte na Tripadvisore vrátane informácií o iných používateľoch, ktorým svoje informácie poskytujete. Odporúčame si prečítať podmienky a požiadavky portálov a aplikácií tretích strán, ktoré navštívite, ako aj zásady ochrany súkromia platné na nich, keďže pravidlá a oprávnenia súvisiace s využívaním vašich údajov sa môžu v porovnaní s našimi službami vrátane nášho portálu líšiť. Preto odporúčame tieto portály a aplikácie tretích strán najprv preskúmať, keďže ich používate na vlastné riziko.

SOFTVÉR AKO SÚČASŤ SLUŽIEB. ĎALŠIE MOBILNÉ LICENCIE

Softvér zo služieb podlieha vývozným kontrolným opatreniam Spojených štátov amerických. Žiadny softvér zo služieb sa nesmie sťahovať ani inak exportovať alebo reexportovať (a) na Kubu, do Iraku, Sudánu, Severnej Kórey, Iránu, Sýrie ani do inej krajiny, na ktorú sa vzťahuje tovarové embargo Spojených štátov amerických (ani pre štátneho príslušníka či rezidenta týchto krajín) ani (b) pre akúkoľvek osobu uvádzanú v zozname osobitne určených štátnych príslušníkov Ministerstva financií Spojených štátov amerických alebo v zozname zákazov objednávok Ministerstva obchodu Spojených štátov amerických. Využívaním služieb potvrdzujete a vyhlasujete, že sa nenachádzate v žiadnej z uvedených krajín, nevzťahujú sa na vás právne ustanovenia takýchto krajín, nie ste občanom ani rezidentom žiadnej z takýchto krajín a nenachádzate sa v žiadnom z uvedených zoznamov.

Ako už bolo uvedené, služby zahŕňajú aj softvér, ktorý sa niekedy môže označovať ako „aplikácie“.  Akýkoľvek softvér, ktorý je sprístupnený na stiahnutie zo služieb (ďalej len „softvér“) je autorsky chráneným dielom spoločnosti Tripadvisor alebo inej určenej strany. Na vaše používanie takéhoto softvéru sa vzťahujú podmienky licenčnej zmluvy s koncovým používateľom (ak existuje), ktorá tvorí súčasť softvéru alebo je v ňom zahrnutá. Nesmiete inštalovať ani používať žiadny softvér, ktorého súčasťou je licenčná zmluva (alebo tento softvér takúto licenčnú zmluvu zahŕňa), ak nevyjadríte svoj súhlas s podmienkami príslušnej licenčnej zmluvy. Pokiaľ ide o softvér sprístupnený na stiahnutie prostredníctvom služieb, ktorého súčasť netvorí licenčná zmluva, udeľujeme vám – používateľovi – obmedzenú, osobnú, neprevoditeľnú licenciu na používanie softvéru na zobrazenie a iné využívanie služieb v súlade s podmienkami a požiadavkami tejto zmluvy (vrátane zásad uvedených v nej) a na žiadne iné účely.

Pamätajte, že softvér vrátane kódov HTML, XML, Java a ovládacích prvkov Active X, ktoré sa nachádzajú v službách, sú vo vlastníctve alebo licenčnom používaní spoločnosti Tripadvisor a sú chránené autorskými právami a medzinárodnými zmluvnými ustanoveniami. Reprodukcia alebo redistribúcia softvéru je výslovne zakázaná a jej výsledkom môžu byť závažné občianske alebo trestné postihy. Osoby porušujúce zákonné ustanovenia budú postihnuté v maximálnom rozsahu.

Časti softvéru pre mobilné zariadenia od spoločnosti Tripadvisor môžu využívať materiál chránený autorskými právami, ktorého používanie spoločnosť Tripadvisor týmto potvrdzuje. Okrem toho existujú špecifické podmienky, ktoré sa vzťahujú na používanie niektorých aplikácií Tripadvisor pre mobilné zariadenia. Informácie, ktoré sa špecificky vzťahujú na aplikácie Tripadvisor pre mobilné zariadenia, nájdete na stránke Licencie pre mobilné zariadenia.

BEZ OBMEDZENIA VYŠŠIE UVEDENÝCH INFORMÁCIÍ SÚ KOPÍROVANIE ALEBO REPRODUKCIA SOFTVÉRU NA INÝ SERVER ALEBO INÉ MIESTO NA ÚČELY ĎALŠEJ REPRODUKCIE ALEBO REDISTRIBÚCIE VÝSLOVNE ZAKÁZANÉ. ZÁRUKA NA SOFTVÉR (AK EXISTUJE) SA POSKYTUJE IBA V ROZSAHU PODMIENOK LICENČNEJ ZMLUVY (POKIAĽ JE) ALEBO TEJTO ZMLUVY.

AUTORSKÉ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNÁMKY

Tripadvisor, logo sovy, bubliny s hodnoteniami a všetky ostatné názvy produktov alebo služieb a slogany zobrazené v službách sú registrované alebo neregistrované ochranné známky spoločnosti TripAdvisor LLC, jej dodávateľov alebo poskytovateľov licencií a nesmú sa kopírovať, napodobňovať ani používať (vcelku ani ich časť) bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Tripadvisor alebo príslušného vlastníka ochrannej známky. Okrem toho vzhľad a používanie služieb vrátane nášho portálu, ako aj všetkých s nimi súvisiacich hlavičiek stránok, prispôsobených grafických prvkov, ikon tlačidiel a skriptov je servisnou známkou, ochrannou známkou alebo obchodnou značkou spoločnosti Tripadvisor a uvádzané položky sa nesmú kopírovať, napodobňovať ani používať (vcelku ani ich časť) bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Tripadvisor. Všetky ostatné ochranné známky, registrované ochranné známky, názvy produktov a názvy alebo logá spoločností, ktoré sú uvádzané v službách, sú vlastníctvom príslušných majiteľov. Ak nie je inde v tejto zmluve uvedené inak, odkazy na akékoľvek produkty, služby, procesy alebo iné informácie formou obchodného názvu, ochrannej známky, výrobcu, dodávateľa alebo inak netvoria ani nepredstavujú žiadne odporúčanie, sponzorstvo ani schválenie od spoločnosti Tripadvisor.

Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Tripadvisor nie je zodpovedná za obsah na webových portáloch prevádzkovaných inými stranami než Tripadvisor.

Oznámenie a odstránenie ilegálneho obsahu

Spoločnosť Tripadvisor používa princíp oznámenia a odstránenia. Ak máte akékoľvek sťažnosti alebo námietky voči obsahu (vrátane používateľských správ) zverejnenému v službách alebo ak sa domnievate, že materiál alebo obsah zverejnený v službách porušuje autorské práva, ktorých ste majiteľmi, v súlade s princípom oznámenia a odstránenia sa na nás bezodkladne obráťte. Kliknutím sem zobrazíte zásady a postupy ochrany autorských práv Ak budete postupovať v súlade s týmito postupmi, spoločnosť Tripadvisor na náležité a riadne odôvodnené sťažnosti odpovie a vyvinie všetku potrebnú snahu o odstránenie ilegálneho obsahu v primeranom čase.

ZMENY SLUŽIEB. UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY

Spoločnosť Tripadvisor môže priebežne na základe vlastného uváženia zmeniť, doplniť alebo odstrániť podmienky a požiadavky tejto zmluvy alebo ich časť, ak to považuje za nevyhnutné z právnych, všeobecných regulačných alebo technických dôvodov alebo v súvislosti so zmenami poskytovaných služieb alebo charakteru či rozloženia webového portálu. Výslovne súhlasíte s tým, že takto zmenené podmienky a požiadavky tejto zmluvy budú pre vás záväzné.

Spoločnosti skupiny Tripadvisor môžu kedykoľvek zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie akéhokoľvek prvku služieb vrátane dostupnosti ľubovoľnej funkcie, databázy alebo obsahu služieb. Spoločnosti skupiny Tripadvisor môžu takisto bez upozornenia či zodpovednosti stanoviť limity alebo inak obmedziť prístup k všetkým alebo niektorým službám z technických alebo bezpečnostných dôvodov, v záujme predchádzania neoprávnenému prístupu, strate alebo zničeniu údajov alebo v prípadoch, keď sa spoločnosť Tripadvisor alebo jej pridružené spoločnosti na základe vlastného uváženia domnievajú, že porušujete ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy alebo akéhokoľvek právneho či iného predpisu, a keď sa spoločnosť Tripadvisor alebo jej pridružené spoločnosti rozhodnú zastaviť poskytovanie ktoréhokoľvek prvku služieb.

VAŠE ĎALŠIE POUŽÍVANIE SLUŽIEB ALEBO ČINNOSŤ PO ZVEREJNENÍ AKÝCHKOĽVEK OZNÁMENÍ O AKÝCHKOĽVEK ZMENÁCH ZNAMENÁ, ŽE SÚHLASÍTE S TAKÝMITO ÚPRAVAMI.

Spoločnosť Tripadvisor môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia ukončiť platnosť tejto zmluvy s vami, ak sa v dobrej viere domnieva, že ste túto zmluvu porušili alebo že jej ukončenie je odôvodnené a potrebné na zabezpečenie ochrany práv spoločností skupiny Tripadvisor alebo iných používateľov služieb. To znamená, že vám môžeme prestať poskytovať naše služby.

JURISDIKCIA A ROZHODNÉ PRÁVO

Tento webový portál je vo vlastníctve spoločnosti TripAdvisor LLC, spoločnosti s ručením obmedzeným so sídlom v USA, a pod jej kontrolou. Táto zmluva a akékoľvek spory alebo nároky (vrátane mimozmluvných sporov a nárokov) vzniknuté v jej dôsledku alebo v súvislosti s ňou alebo s jej predmetom či uzatvorením sa riadia a vykladajú v súlade s právom amerického štátu Massachusetts. Týmto udeľujete svoj súhlas s výlučnou jurisdikciou a miestom súdnych konaní v štáte Massachusetts, USA a súhlasíte s primeranosťou konania súdnych procesov na takomto mieste v prípade akýchkoľvek sporov (zmluvných aj mimozmluvných) vyplývajúcich z používania služieb vami či akoukoľvek treťou stranou alebo súvisiacich s ním. Súhlasíte s tým, že všetky nároky, ktoré môžete mať voči spoločnosti TripAdvisor LLC, ktoré vyplývajú z využívania služieb alebo s ním súvisia, sa musia prezentovať a urovnať pred súdom v rámci kompetentnej jurisdikcie v štáte Massachusetts. Využívanie služieb je neoprávnené v každej jurisdikcii, ktorá nepovoľuje platnosť všetkých ustanovení týchto podmienok a požiadaviek vrátane tohto odseku. Nič z tohto bodu neobmedzuje právo spoločnosti TripAdvisor LLC začať konanie voči vám na akomkoľvek inom súde s príslušnou právomocou. Uvedené sa neuplatňuje v prípade, že platné právne predpisy v krajine vášho sídla vyžadujú uplatňovanie iného práva alebo jurisdikcie – najmä ak používate služby ako spotrebiteľ – a túto požiadavku nie je možné vylúčiť zmluvne ani sa nebude riadiť Dohovorom OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, ktorý by sa inak uplatňoval.  Ak využívate služby ako spotrebiteľ, a nie ako zariadenie alebo zástupca zariadenia, môžete mať právo vznášať žaloby voči spoločnosti Tripadvisor na súdoch v krajine vášho sídla. V ostatných prípadoch sa tento bod uplatňuje v maximálnom rozsahu prípustnom v krajine vášho sídla.

NÁSTROJ NA KONVERZIU MIEN

Menové sadzby sú založené na rôznych verejne dostupných zdrojoch a je potrebné ich používať iba ako informatívne údaje. Sadzby nie sú overované ako správne a presné a skutočné sadzby sa môžu odlišovať. Kurzové lístky sa nemusia aktualizovať každý deň. Informácie sa poskytujú v dobrej viete ako správne, spoločnosti skupiny Tripadvisor však nemôžu ich správnosť a presnosť zaručiť. Keď používate tieto informácie na akékoľvek finančné účely, odporúčame, aby ste si overili správnosť menových sadzieb u kvalifikovaného profesionála. Tieto informácie poskytujeme výlučne na osobné používanie a predaj, redistribúcia a používanie týchto informácií na komerčné účely sú výslovne zakázané.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Naša spoločnosť si vyhradzuje právo z akéhokoľvek dôvodu a bez akejkoľvek zodpovednosti voči vám získať späť akékoľvek používateľské meno, názov konta, prezývku alebo akýkoľvek iný identifikátor používateľa.

Súhlasíte s tým, že touto zmluvou ani využívaním služieb nevzniká medzi vami a spoločnosťou Tripadvisor alebo jej pridruženými spoločnosťami žiadny spoločný podnik, zastúpenie, partnerstvo ani pracovnoprávny vzťah.

Na naše kroky v rámci tejto zmluvy sa vzťahujú existujúce zákony a právne postupy a nič z toho, čo je obsiahnuté v tejto zmluve, neobmedzuje naše právo postupovať v súlade s uplatňovaním práva alebo s inými vládnymi alebo zákonnými požiadavkami súvisiacimi s vaším využívaním služieb alebo informáciami o ňom, ktoré nám poskytnete alebo ktoré získame. V rozsahu povolenom platnými zákonmi súhlasíte s tým, že akýkoľvek nárok alebo dôvod žaloby súvisiaci s vaším prístupom k službám alebo s ich využívaním predložíte na súd do dvoch (2) rokov od dátumu, kedy takýto nárok alebo dôvod žaloby vznikol; v opačnom prípade sa daného nároku alebo dôvodu žaloby neodvolateľne vzdáte.

Ak sa zistí, že ľubovoľná časť tejto zmluvy vrátane odmietnutia záruky a obmedzenia zodpovednosti, ktoré sú uvedené vyššie, je podľa platného zákona neplatná alebo nevykonateľná, neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie sa bude považovať za nahradené platným a vykonateľným ustanovením, ktoré čo najvýstižnejšie vyjadruje zamýšľaný význam pôvodného ustanovenia, a zvyšné ustanovenia zmluvy sa budú považovať za platné.

Táto zmluva (a všetky ostatné podmienky a požiadavky v nej uvádzané) predstavuje celú zmluvu medzi vami a spoločnosťou Tripadvisor vo vzťahu k službám a nahrádza všetky predchádzajúce alebo súčasné komunikácie a návrhy (či už elektronické, ústne alebo písomné) medzi zákazníkom a spoločnosťou Tripadvisor v súvislosti so službami. Tlačená verzia tejto zmluvy a akéhokoľvek oznámenia v elektronickej podobe bude postačujúcim materiálom na súdne alebo administratívne konania na základe alebo vzhľadom na túto zmluvu v rovnakom rozsahu a podľa rovnakých podmienok, aké sa vzťahujú na ďalšie podnikové dokumenty a záznamy, ktoré boli pôvodne vytvorené a vedené v tlačenej podobe.

Nasledujúce časti zmluvy ostávajú v platnosti aj po ukončení platnosti zmluvy:

Podmienky a požiadavky tejto zmluvy sú k dispozícii v jazykoch portálu Tripadvisor alebo aplikácií, ktoré umožňujú prístup k službám.

Webový portál alebo aplikácie umožňujúce prístup k službám nemusia byť vždy pravidelne aktualizované, a preto sa podľa žiadneho relevantného zákona nemusia registrovať ako redakčný produkt.

Fiktívne názvy spoločností, produktov, mená osôb, postáv alebo údaje uvádzané v službách alebo prostredníctvom nich nepredstavujú žiadnu skutočnú osobu, spoločnosť, produkt ani udalosť.

Ničím v obsahu tejto zmluvy sa neprenášajú žiadne práva ani výhody tretích strán okrem toho, že pridružené spoločnosti skupiny Tripadvisor sa výslovne považujú za oprávnené tretie strany tejto zmluvy.

Inak je prenos akýchkoľvek práv alebo povinností v zmysle tejto zmluvy na akúkoľvek inú osobu bez nášho súhlasu zakázaný.

Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené.

POMOC SO SLUŽBAMI

Ak potrebujete získať odpovede na vaše otázky alebo sa s nami chcete skontaktovať, navštívte naše Centrum pomoci. Taktiež nám môžete napísať na adresu:

TripAdvisor LLC
400 1st Avenue
Needham, MA 02494, USA

Upozorňujeme, že spoločnosť TripAdvisor LLC neprijíma žiadne právne oznámenia ani služby súdneho konania žiadnymi inými prostriedkami okrem riadnej poštovej zásielky doručenej na vyššie uvedenú adresu.  To znamená, že neprijímame ani žiadne oznámenia či služby súdneho konania uložené u ktorejkoľvek z našich pridružených alebo dcérskych spoločností.

© 2018 TripAdvisor LLC. Všetky práva vyhradené.

Naposledy aktualizované 1. októbra 2018.