Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Mediálne centrum

Newsroom

Podmienky, požiadavky a oznámenia týkajúce sa webového portálu TripAdvisor

Víta Vás webový portál TripAdvisor alebo portál pre mobilné zariadenia vrátane súvisiacich aplikácií (spoločne tento „webový portál“). Účelom tohto webového portálu je slúžiť ako pomôcka pre zákazníkov pri zhromažďovaní cestovných informácií, zverejňovaní názorov na záležitosti týkajúce sa cestovania, pripájaní sa do interaktívnych cestovateľských fór a vyhľadávaní a rezerváciách miest pobytu – tento portál neslúži na žiadne iné účely. Výrazy „my“, „nás“, „náš“ a „TripAdvisor“ odkazujú na spoločnosť TripAdvisor LLC, ako aj na naše firemné pridružené spoločnosti a webové portály (spoločne „TripAdvisor“). Výraz „vy“ odkazuje na zákazníka, ktorý navštívi webový portál alebo prispeje svojím obsahom na tomto webovom portáli.

Tento webový portál môžete používať na základe Vášho súhlasu so všetkými nezmenenými (v pôvodnom znení uvádzanými) podmienkami, požiadavkami a oznámeniami, ktoré sú uvedené nižšie (spolu „zmluva“). Prístupom na tento webový portál alebo jeho používaním akýmkoľvek spôsobom súhlasíte s tým, že sa na Vás vzťahujú ustanovenia tejto zmluvy a potvrdzujete, že ste si prečítali príslušné podmienky a porozumeli im. Túto zmluvu si dôkladne prečítajte, pretože obsahuje informácie týkajúce sa Vašich zákonných práv a obmedzení týchto práv, ako aj časť týkajúcu sa použiteľného práva a jurisdikcie v prípade výskytu sporov. Ak neakceptujete všetky z týchto podmienok a požiadaviek, nemáte oprávnenie používať tento webový portál.

V budúcnosti máme právo zmeniť alebo inak upraviť túto zmluvu v súlade s tu uvedenými podmienkami a požiadavkami a Vy vyhlasujete a potvrdzujete, že Vaše ďalšie používanie alebo prístup na tento webový portál znamená Váš súhlas s aktualizovanou alebo upravenou zmluvou. V dolnej časti tejto stránky uvedieme dátum poslednej revízie tejto zmluvy a všetky revízie začnú platiť ihneď po zverejnení. Budeme informovať našich členov o významných zmenách týchto podmienok a požiadaviek formou odoslania oznámenia na e-mailovú adresu uvedenú počas registrácie alebo formou zverejnenia oznámenia na našom webovom portáli. Odporúčame, aby ste si pravidelne čítali túto stránku a prezreli si aktuálnu verziu tejto zmluvy.

POUŽÍVANIE WEBOVÉHO PORTÁLU

Podmienkou Vášho používania tohto webového portálu je Vaše vyhlásenie, že (i) všetky informácie poskytnuté Vami na tomto webovom portálu sú pravdivé, správne, aktuálne a úplné, (ii) ak máte vytvorené konto na portáli TripAdvisor, zabezpečíte ochranu informácií o vašom konte a budete dohliadať a niesť výlučnú zodpovednosť za akékoľvek použitie Vášho konta inou osobou než Vami, (iii) máte najmenej 13 rokov, čo je požiadavka na registráciu a na možnosť prispievania na náš webový portál a (iv) disponujete všetkými zákonnými oprávneniami uzavrieť túto zmluvu a používať tento webový portál v súlade so všetkými tu uvedenými podmienkami a požiadavkami.

Spoločnosť TripAdvisor vedome nezhromažďuje žiadne informácie o osobách mladších než 13 rokov. Na základe nášho výlučného uváženia môžeme komukoľvek odoprieť prístup na tento webový portál a k súvisiacim ponúkaným službám, a to kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu vrátane (nielen) porušenia ustanovení tejto zmluvy.

Kopírovanie, prenos, reprodukcia, vytváranie replík, zverejňovanie alebo redistribúcia obsahu webového portálu alebo akejkoľvek jeho časti je prísne zakázaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti TripAdvisor. Ak chcete požiadať o povolenie, obráťte sa na spoločnosť TripAdvisor:

Director, Partnerships and Business Development
TripAdvisor LLC
400 1st Avenue
Needham, MA 02494, USA

Používateľom webového portálu nebudú účtované žiadne poplatky v súvislosti s používaním webového portálu v súlade s týmito podmienkami a požiadavkami. Webový portál však obsahuje prepojenia na webové portály tretích strán, ktoré prevádzkujú a vlastnia nezávislí poskytovatelia služieb alebo obchodníci. Tieto tretie strany si môžu účtovať poplatky za používanie niektorého obsahu alebo služieb uvádzaných na webovom portáli. Preto je pred akoukoľvek transakciou s akoukoľvek treťou stranou vhodné overiť všetky potrebné informácie s cieľom zistiť, či sa na jednotlivé kroky nebudú vzťahovať poplatky. Ak spoločnosť TripAdvisor uvedie podrobné informácie o poplatkoch na webovom portáli, tieto údaje budú mať iba informačný charakter. Spoločnosť TripAdvisor v žiadnom prípade neručí za to, že sú tieto informácie správne, a ani nenesie zodpovednosť za obsah alebo služby poskytované na webových portáloch uvedených tretích strán.

ZAKÁZANÉ AKTIVITY

Obsah a informácie uvádzané na tomto webovom portáli (vrátane (nielen) správ, údajov, informácií, textu, hudby, zvukov, fotografií, grafických prvkov, videí, máp, ikon, softvéru, kódu ap.), ako aj infraštruktúra používaná na poskytovanie uvedeného obsahu a informácií, sú naším majetkom. Súhlasíte s tým, že nebudete inak upravovať, kopírovať, distribuovať, prenášať, zobrazovať, vykonávať, reprodukovať, publikovať, licenčne poskytovať, vytvárať odvodené produkty, odosielať, predávať ani znova predávať žiadne informácie, softvér, produkty alebo služby, ktoré ste získali na tomto webovom portáli alebo jeho prostredníctvom. Okrem toho súhlasíte s tým, že nebudete vykonávať nasledujúce činnosti:

 • (i) používať tento webový portál alebo jeho obsah na žiadne komerčné účely,
 • (ii) pristupovať, monitorovať alebo kopírovať akýkoľvek obsah alebo informácie tohto webového portálu pomocou akéhokoľvek robota alebo iných automatizovaných prostriedkov či manuálne na akékoľvek účely bez nášho predchádzajúceho výslovného písomného povolenia,
 • (iii) porušovať obmedzenia uvádzané v akýchkoľvek ustanoveniach o vylúčení činnosti robota na tomto webovom portáli alebo obchádzať akékoľvek iné opatrenia zavedené na zabránenie alebo obmedzenie prístupu na tento webový portál,
 • (iv) vykonávať akékoľvek kroky, ktoré podľa nášho názoru môžu viesť (alebo vedú) k neprimeranej záťaži našej infraštruktúry,
 • (v) odkazovať na akúkoľvek časť vnútornej štruktúry tohto webového portálu na akékoľvek účely bez nášho výslovného písomného povolenia,
 • (vi) uvádzať, zrkadliť alebo inak prezentovať akúkoľvek časť tohto webového portálu na inom webovom portáli bez nášho predchádzajúceho písomného oprávnenia,
 • (vii) snažiť sa o úpravu, preklad, adaptáciu, dekompiláciu, rozkladanie alebo spätné rozkladanie akýchkoľvek softvérových programov používaných spoločnosťou TripAdvisor v súvislosti s týmto webovým portálom alebo službami.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÉDAJOV A ZVEREJÉOVANÉ INFORMÁCIE

Jedným z cieľov spoločnosti TripAdvisor je ochrana osobných údajov. Na všetky osobné údaje, ktoré zverejníte na webovom portáli, sa budú vzťahovať naše zásady ochrany osobných údajov. Kliknutím sem zobrazíte naše zásady ochrany osobných údajov.

RECENZIE, KOMENTÁRE A POUŽÍVANIE INÝCH INTERAKTÍVNYCH OBLASTÍ

Vaše príspevky si veľmi ceníme. Pamätajte, že odoslaním obsahu na tento webový portál e-mailom, zverejňovaním príspevkov na tomto webovom portáli alebo inak vrátane všetkých recenzií hotelov, otázok, fotografií alebo videí, komentárov, návrhov, nápadov ap., ktoré sú obsiahnuté v akomkoľvek príspevku (ďalej len „odoslané príspevky“), udeľujete spoločnosti TripAdvisor a jej pridruženým spoločnostiam nevýlučné, bezplatné, neobmedzené, prevoditeľné, neodvolateľné a úplne sublicencovateľné právo na (a) používanie, reprodukciu, úpravu, adaptáciu, preklad, distribúciu, publikovanie, vytváranie odvodených produktov a verejné zobrazovanie a prezentáciu takýchto odoslaných príspevkov na celom svete a vo všetkých médiách, neznámych aj založených v budúcnosti, a to na akékoľvek účely a (b) používanie mena, ktoré odošlete v súvislosti s takýmto odoslaným príspevkom. Potvrdzujete, že spoločnosť TripAdvisor môže priradiť označenie Vašich komentárov alebo recenzií na základne vlastného uváženia. Poskytujete spoločnosti TripAdvisor právo na podanie trestného oznámenia na akúkoľvek osobu alebo entitu, ktorá porušuje Vaše práva alebo práva spoločnosti TripAdvisor v rámci odoslaných príspevkov formou porušenia ustanovení tejto zmluvy. Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že odoslané príspevky nemajú dôverný charakter a nie sú vlastnené.

Spoločnosť TripAdvisor neupravuje ani nemá kontrolu nad zverejňovanými používateľskými správami, ktoré sú distribuované na tomto webovom portáli (vrátane diskusných miestností, násteniek alebo iných komunikačných fór), a nebude v žiadnom prípade žiadnym spôsobom zodpovedná za takéto používateľské správy. Spoločnosť TripAdvisor si však vyhradzuje právo z akéhokoľvek dôvodu na základe vlastného uváženia odstrániť akékoľvek používateľské správy alebo obsah na portáli, a to bez ďalších oznámení.

Tento webový portál môže obsahovať diskusné fóra, nástenky, služby recenzií alebo iné fóra, v rámci ktorých môžete vy alebo tretie strany zverejňovať recenzie ciest alebo iný obsah, správy, materiály alebo iné položky na tomto webovom portál („interaktívne oblasti“). Ak spoločnosť TripAdvisor poskytne takéto interaktívne oblasti, nesiete výlučnú zodpovednosť za ich používanie a budete ich používať výlučne na vlastné riziko. Používaním akýchkoľvek interaktívnych oblastí výslovne súhlasíte s tým, že nebudete zverejňovať, nahrávať, prenášať, distribuovať, ukladať, vytvárať ani inak publikovať na tomto webovom portáli nasledujúci obsah:

 1. Akékoľvek správy, údaje, informácie, text, hudbu, zvuky, fotografie, grafické prvky, kód ani žiadny iný materiál („obsah“), ktorý je nepravdivý, nezákonný, zavádzajúci, hanlivý, urážlivý, obscénny, pornografický, nemravný, lascívny, sugestívny, obťažujúci alebo zastávajúci sa obťažovania iných osôb, vyhrážajúci sa, narúšajúci ochranu osobných údajov alebo verejné práva, nemiestny, poburujúci, podvodný alebo inak sporný.
 2. Obsah, ktorý je jasne urážlivý pre komunitu online, ako napríklad obsah, ktorý propaguje rasizmus, fanatizmus, nenávisť alebo fyzickú ujmu akéhokoľvek charakteru voči akejkoľvek skupine alebo jednotlivcovi.
 3. Obsah, ktorý by vytváral, podporoval alebo poskytoval pokyny na výkon ilegálnych aktivít, kriminálnych činov, ktorý by viedol k občiansko-právnej zodpovednosti, porušoval práva akejkoľvek strany v akejkoľvek krajine na svete alebo ktorý by vytváral zodpovednosť alebo porušoval akékoľvek miestne, štátne, národné alebo medzinárodné zákony vrátane (nielen) nariadení Komisie Spojených štátov pre cenné papiere a burzy (SEC) alebo akékoľvek pravidlá akejkoľvek burzy cenných papierov vrátane (nielen) Burzy cenných papierov v New Yorku (NYSE), NASDAQ alebo Burzy cenných papierov v Londýne.
 4. Obsah, ktorý poskytuje inštruktážne informácie o ilegálnych aktivitách, ako je napríklad výroba alebo nákup ilegálnych zbraní, porušovanie ochrany osobných údajov používateľa alebo poskytovanie/vytváranie počítačových vírusov.
 5. Obsah, ktorý môže porušovať ustanovenia akéhokoľvek patentu, ochrannej známky, obchodného tajomstva, autorského práva alebo iných duševných alebo vlastníckych práv akejkoľvek strany. Ide najmä o obsah, ktorý propaguje nezákonné alebo neoprávnené kopírovanie prác iného autora, ktoré sú chránené autorskými právami, ako napríklad poskytovanie pirátskych kópií počítačových programov alebo prepojení na ne, poskytovanie informácií na obídenie z výroby inštalovaných zariadení na ochranu pred kopírovaním alebo poskytovanie pirátskych kópií hudby alebo prepojení na ne.
 6. Obsah, ktorý imituje akúkoľvek osobu alebo entitu alebo ktorý nesprávne uvádza vaše prepojenie na osobu alebo entitu vrátane spoločnosti TripAdvisor.
 7. Nevyžiadané propagačné materiály, hromadné poštové zásielky alebo nevyžiadaná pošta, posielanie nevyžiadanej pošty, reťazových listov, politické kampane, inzercia, súťaže, tomboly alebo ponúkanie tovaru alebo služieb.
 8. Materiály obsahujúce komerčné aktivity alebo predajné materiály bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu, ako napríklad súťaže, stávky, výmenné obchody, inzercia a pyramídové súťaže.
 9. Osobné údaje o akejkoľvek tretej strane vrátane (nielen) priezvisk, adries, telefónnych čísel, e-mailových adries, čísel sociálneho poistenia a čísel kreditných kariet.
 10. Materiály, ktoré obsahujú stránky s obmedzeným alebo heslom chráneným prístupom, prípadne skryté stránky alebo obrázky (tie, ktoré nie sú prepojené na inú dostupnú stránku alebo z nej).Vírusy, poškodené údaje alebo iné škodlivé, škodiace alebo deštrukčné súbory.
 11. Obsah, ktorý nesúvisí s témou interaktívnej oblasti, na ktorej je daný obsah zverejnený.
 12. Obsah alebo prepojenia na obsah, ktoré podľa výlučného názoru spoločnosti TripAdvisor (a) porušujú vyššie uvedené odseky, (b) sú sporné, (c) ktoré obmedzujú alebo zabraňujú iným osobám používať alebo využívať interaktívne oblasti na tomto webovom portáli alebo (d) ktoré môžu vystaviť spoločnosť TripAdvisor, jej pridružené podniky alebo používateľov poškodeniu alebo zodpovednosti akéhokoľvek typu.

Spoločnosť TripAdvisor nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadny obsah zverejnený, uložený alebo nahraný vami alebo akoukoľvek treťou stranou ani za prípadné straty alebo škody z neho vyplývajúce a spoločnosť TripAdvisor nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadne škody, hanobenie, urážky, ublíženie na cti, zneváženia, klamstvá, obscénnosti, pornografiu alebo hrubosť, s ktorými sa môžete stretnúť. Spoločnosť TripAdvisor ako poskytovateľ interaktívnych služieb nie je zodpovedná za žiadne vyhlásenia ani obsah poskytovaný jej používateľmi na akomkoľvek verejnom fóre, osobnej domovskej stránke alebo v rámci inej interaktívnej oblasti. Aj keď spoločnosť TripAdvisor nemá žiadnu povinnosť monitorovať alebo upravovať obsah zverejnený v rámci interaktívnej oblasti alebo prostredníctvom nej, spoločnosť TripAdvisor si vyhradzuje právo a má absolútnu právomoc odstrániť, monitorovať, prekladať alebo upravovať (bez oznámenia) akýkoľvek obsah zverejnený alebo uložený na tomto webovom portáli, a to kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu, alebo delegovať výkon takýchto krokov na tretie strany v jej mene, a vy budete výlučne zodpovední za vytvorenie záložných kópií a nahradenie akéhokoľvek obsahu, zverejneného alebo uloženého na tomto webovom portáli, na vaše výlučné vlastné náklady.

Ak platí, že máte na obsah osobnostné práva (vrátane práva na autorstvo alebo integrity), týmto vyhlasujete, že (a) nevyžadujete, aby sa v súvislosti s obsahom, produktmi z neho odvodenými alebo príslušnými aktualizáciami/inováciami používali osobne identifikovateľné informácie, (b) nemáte žiadne pripomienky k zverejneniu, používaniu, úprave, odstráneniu a využívaniu obsahu spoločnosťou TripAdvisor alebo držiteľmi jej licencií, následníkmi a poverenými osobami, (c) navždy sa zriekate a súhlasíte s tým, že si nebudete uplatňovať žiadne nároky na žiadne osobnostné práva autora akéhokoľvek obsahu a (d) navždy sa vzhľadom na spoločnosť TripAdvisor a držiteľov jej licencií, následníkov a poverené osoby zriekate akýchkoľvek nárokov, ktoré by ste si v opačnom prípade mohli uplatňovať voči spoločnosti TripAdvisor vzhľadom na uvedené osobnostné práva.

Používanie interaktívnych oblastí alebo iných častí tohto webového portálu inak, než je uvedené vyššie, znamená porušenie podmienok tejto zmluvy a môže viesť (okrem iného) k ukončeniu alebo pozastaveniu platnosti vašich práv na používanie interaktívnych oblastí alebo tohto webového portálu.

REZERVÁCIA U DODÁVATEĽOV – TRETEJ STRANY PROSTREDNÍCTVOM PORTÁLU TRIPADVISOR

Používanie funkcie Okamžitá rezervácia. Spoločnosť TripAdvisor ponúka možnosť vyhľadávania, výberu a rezervácie ciest u dodávateľov – tretích strán bez potreby opustenia portálu TripAdvisor. Rezerváciou ciest prostredníctvom funkcie Okamžitá rezervácia sa stanete členom portálu TripAdvisor (ak už ním nie ste). Ako člen portálu TripAdvisor budete môcť zverejňovať recenzie ciest, zúčastňovať sa diskusných fór, odosielať obsah na portáli TripAdvisor sebe a ďalším používateľom, získať prístup k novinkám iba pre členov a k obsahu plánovania ciest (a dostávať ich), ako aj zúčastniť sa prieskumov, súťaží alebo tombol.

Použitím funkcie Okamžitá rezervácia potvrdzujete, že prijímate postupy uvádzané v časti Zásady ochrany osobných údajov a všetky tieto podmienky a požiadavky. Okrem toho vyhlasujete, že máte najmenej 18 rokov, máte zákonnú právomoc na uzatvorenie tejto zmluvy, používanie funkcie Okamžitá rezervácia a tohto portálu v súlade s týmito podmienkami a požiadavkami a že všetky informácie, ktoré poskytnete, sú pravdivé a správne. Súhlasíte s tým, že budete funkciu Okamžitá rezervácia používať iba na uskutočňovanie legitímnych rezervácií pre vás alebo iné osoby, ktoré sú právne spôsobilé na výkon príslušných krokov. Falošné alebo podvodné rezervácie sú zakázané a členstvo na portáli TripAdvisor každého používateľa, ktorý sa o takúto rezerváciu pokúsi, môže byť zrušené. Ak máte konto na portáli TripAdvisor, budete chrániť informácie o ňom a budete dohliadať a niesť úplnú zodpovednosť za použitie vášho konta inou osobou než vami.

AKO POUŽÍVATEĽ TOHTO WEBOVÉHO PORTÁLU VRÁTANE FUNKCIE OKAMŽITEJ REZERVÁCIE POTVRDZUJETE, ŽE: (1) SPOLOČNOSŤ TRIPADVISOR ANI JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI NEBUDÚ MAŤ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM ANI INÝM OSOBÁM ZA ŽIADNE NEOPRÁVNENÉ TRANSAKCIE VYKONANÉ POUŽITÍM VÁŠHO HESLA ALEBO KONTA A (2) NEOPRÁVNENÉ POUŽITIE VÁŠHO HESLA ALEBO KONTA MÔŽE VIESŤ K VAŠEJ ZODPOVEDNOSTI VOČI SPOLOČNOSTI TRIPADVISOR A ĎALŠÍM POUŽÍVATEĽOM.

Keď uskutočníte rezerváciu prostredníctvom funkcie Okamžitá rezervácia, zhromaždíme vaše platobné informácie a odošleme ich dodávateľovi na dokončenie transakcie v súlade s informáciami v časti Zásady ochrany osobných údajov. Pamätajte, že spracovanie platieb a rezervácií vykonáva dodávateľ – nie spoločnosť TripAdvisor.

Spoločnosť TripAdvisor ani jej pridružené spoločnosti nebudú svojvoľne narúšať rezervácie, vyhradzujeme si však právo na zrušenie alebo nespracovanie rezervácie v dôsledku niektorých okolností, napríklad v prípade, ak rezervácia viac nie je dostupná alebo ak máme dôvod domnievať sa, že žiadosť o rezerváciu môže byť podvodná. Spoločnosť TripAdvisor si taktiež vyhradzuje právo na vykonanie príslušných krokov zameraných na overenie vašej identity a následné spracovanie rezervácie.

V nepravdepodobnej situácii, kedy rezervácia počas predloženia objednávky bude dostupná a pred samotnou registráciou už dostupná nebude, bude Vaším nápravným krokom buď skontaktovanie sa s dodávateľom a dohodnutie iných krokov, alebo zrušenie rezervácie.

Dodávatelia – tretie strany. Spoločnosť TripAdvisor nie je cestovná agentúra a neposkytuje ani nie je vlastníkom služieb z oblasti prepravy alebo ubytovania. Aj keď sa na portáli TripAdvisor zobrazujú informácie o zariadeniach vlastnených dodávateľmi – tretími stranami a tento portál zjednodušuje rezervácie u niektorých dodávateľov pomocou funkcie Okamžitá rezervácia a na pridružených portáloch, tieto kroky v žiadnom prípade nenaznačujú ani neznamenajú podporu alebo schvaľovanie dodávateľov – tretích strán spoločnosťou TripAdvisor a ani žiadne prepojenie medzi spoločnosťou TripAdvisor a dodávateľmi – tretími stranami. Aj keď členovia komunity TripAdvisor môžu hodnotiť a recenzovať konkrétne zariadenia na základne vlastných skúseností, spoločnosť TripAdvisor v žiadnom prípade nevystupuje z pozície odporúčania produktov alebo služieb akýchkoľvek dodávateľov – tretích strán. Súhlasíte s tým, že spoločnosť TripAdvisor nie je zodpovedná za správnosť a úplnosť informácií, ktoré dostane od dodávateľov – tretích strán a ktoré zobrazí na svojich portáloch alebo v rámci svojich aplikácií.

Ak uskutočníte rezerváciu u dodávateľa – tretej strany, súhlasíte s tým, že sa na Vás budú vzťahovať podmienky a požiadavky nákupu a používania portálu dodávateľa („podmienky používania“), príslušné zásady ochrany osobných údajov a všetky ostatné pravidlá a zásady súvisiace s portálom alebo zariadením dodávateľa. Úplnú zodpovednosť za komunikáciu a prípadné kroky vykonané voči tretej strane nesiete Vy. Spoločnosť TripAdvisor nenesie žiadnu zodpovednosť za kroky, vynechania, chyby, vyhlásenia, záruky, porušenia ustanovení ani nedbalosť akéhokoľvek dodávateľa – tretej strany ani za žiadne osobné zranenia, smrť, poškodenie majetku alebo iné škody alebo poplatky vyplývajúce z Vašich interakcií s dodávateľmi – tretími stranami.

Tento webový portál môže obsahovať prepojenia na portály dodávateľa alebo iné webové portály, ktoré spoločnosť TripAdvisor neprevádzkuje ani nad nimi nemá kontrolu. Ďalšie informácie nájdete v časti „Prepojenia na portály tretích strán“ nižšie.

Rezervácia dovolenkových prenájmov u dodávateľov – tretích strán, ktoré sú uvedené na portáloch pridružených spoločností. Spoločnosť TripAdvisor a niektoré z jej pridružených spoločností pôsobia ako trhoviská, na ktorých môžu cestovatelia uzatvárať zmluvy o dovolenkových prenájmoch alebo vykonávať samotné transakcie prenájmu s majiteľmi a manažérmi zariadení (každý z nich ďalej ako „inzerent“). Ako používateľ nesiete zodpovednosť za Vaše používanie tohto webového portálu a našich pridružených portálov, ako aj za všetky transakcie zahŕňŕňajúce dovolenkové prenájmy realizované pomocou funkcie Okamžitá rezervácia a uvádzané na pridružených portáloch. Nevlastníme, neriadime ani zmluvne neposkytujeme žiadne zariadenie s dovolenkovým prenájmom, ktoré je uvedené na tomto webovom portáli alebo na našich pridružených portáloch.

Keďže spoločnosť TripAdvisor ani jej pridružené spoločnosti nie sú účastníkom transakcií prenájmu medzi cestovateľmi a inzerentmi, všetky spory alebo konflikty zahŕňŕňajúce aktuálnu alebo potenciálnu transakciu medzi Vami a inzerentom vrátane kvality, stavu, bezpečnosti alebo legálnosti daného zariadenia, správnosti obsahu profilu, schopnosti inzerenta prenajať zariadenie s dovolenkovým prenájmom či Vašej schopnosti zaplatiť za využitie zariadenia s dovolenkovým prenájmom sú výlučnou zodpovednosťou každého používateľa. Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že sa môže stať, že budete musieť vstúpiť do osobitnej zmluvy o prenájme s inzerentom pred samotnou rezerváciou alebo nákupom produktu alebo služby a že takáto zmluva môže uvaliť ďalšie obmedzenia na Vašu rezerváciu, produkt alebo službu.

Platobné podmienky – dovolenkové prenájmy

Súhlasíte s tým, že zaplatíte inzerentovi alebo pridruženej spoločnosti TripAdvisor, ktorá koná v mene inzerenta, servisný poplatok za akúkoľvek rezerváciu dovolenkového prenájmu v súlade s podmienkami používania uvádzanými na pridruženom portáli. Pridružená spoločnosť TripAdvisor môže konať ako zástupca inzerenta s obmedzenými právomocami výlučne na účely prevodu Vašej platby v prospech inzerenta.

Ďalšie informácie o poplatkoch za dovolenkové prenájmy, bezpečnostných zálohách, spracovaniach platieb, rušeniach a spätných úhradách nájdete v rámci podmienok používania na našich pridružených portáloch. Ak uskutočníte rezerváciu dovolenkového prenájmu prostredníctvom niektorého z našich pridružených portálov, potvrdzujete podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov daného portálu a súhlasíte s nimi.

CESTOVNÉ DESTINÁCIE

Medzinárodné cesty. Keď uskutočníte rezerváciu medzinárodnej cesty u dodávateľa – tretej strany alebo si budete plánovať medzinárodné cesty prostredníctvom tohto webového portálu, nesiete zodpovednosť za zabezpečenie toho, že budete spĺňať všetky požiadavky na vstup zahraničných osôb a za platnosť/správnosť všetkých cestovných dokumentov vrátane pasov a víz.

Pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa pasov a víz, obráťte sa na príslušné veľvyslanectvo alebo konzulát, kde vám podajú ďalšie informácie. Keďže príslušné požiadavky sa môžu kedykoľvek zmeniť, pred samotnou rezerváciou a odjazdom si vždy prečítajte aktuálne informácie. Spoločnosť TripAdvisor nepreberá žiadnu zodpovednosť za cestovateľov, ktorým nebolo umožnené vstúpiť na palubu lietadla alebo do akejkoľvek krajiny z dôvodu neexistencie cestovných dokumentov požadovaných leteckou spoločnosťou, úradom alebo krajinou vrátane tranzitných krajín.

Taktiež nesiete zodpovednosť za návštevu lekára týkajúcu sa aktuálnych odporúčaní očkovania pred tým, než vyrazíte na medzinárodnú cestu, a za zabezpečenie toho, že spĺňate všetky zdravotné požiadavky na vstup a dodržiavate všetky zdravotnícke pokyny týkajúce sa vašej cesty.

Aj napriek tomu, že väčšina ciest vrátane ciest do medzinárodných destinácií sa končí šťastne a bez incidentov, cesty do niektorých destinácií môžu zahŕňať vyššiu mieru rizika. Spoločnosť TripAdvisor dôrazne cestovateľom odporúča, aby preskúmali a zhodnotili upozornenia týkajúce sa cestovania a príslušné varovania, oznámenia a rady vydávané Vašou miestnou vládou a vládou Vami zvolenej cieľovej krajiny pred samotnou rezerváciou ciest do medzinárodných destinácií. UVEDENÍM INFORMÁCIÍ RELEVANTNÝCH PRE CESTU DO KONKRÉTNYCH MEDZINÁRODNÝCH DESTINÁCIÍ SPOLOČNOSŤ TRIPADVISOR NEVYHLASUJE ANI NERUŠÍ ZA TO, ŽE CESTA DO TAKÝCHTO MIEST JE CESTOU ODPORÚČANOU ALEBO BEZ RIZÍK, A NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY ALEBO STRATY, KTORÉ MÔŽU VYPLYNÚŤ Z CESTY DO TAKÝCHTO DESTINÁCIÍ.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

TÚTO ČASŤ SI PREČÍTAJTE VEĽMI POZORNE. TÁTO ČASŤ OBMEDZUJE ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI TRIPADVISOR VOČI VÁM ZA PROBLÉMY, KTORÉ MÔŽU VZNIKNÚŤ V SÚVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVANÍM TOHTO WEBOVÉHO PORTÁLU. AK NEROZUMIETE VÝRAZOM V TEJTO ČASTI ALEBO KDEKOĽVEK INDE V ZMLUVE, PRED PRÍSTUPOM NA TENTO WEBOVÝ PORTÁL A PRED JEHO POUŽÍVANÍM SA OBRÁŤTE NA PRÁVNIKA A POŽIADAJTE O VYSVETLENIE.

INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKTY A SLUŽBY PUBLIKOVANÉ NA TOMTO WEBOVOM PORTÁLI MÔŽU OBSAHOVAŤ NEPRESNOSTI ALEBO CHYBY VRÁTANE CHÝB V OBLASTI DOSTUPNOSTI REZERVÁCIE A CIEN. SPOLOČNOSŤ TRIPADVISOR, JEJ DCÉRSKE SPOLOČNOSTI A KORPORÁTNE PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI (SPOLU AKO „SPOLOČNOSTI TRIPADVISOR MEDIA GROUP“) NEPOSKYTUJÚ ŽIADNU ZÁRUKU NA PRESNOSŤ A VYLUČUJÚ VŠETKÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK CHYBY ALEBO INÉ NEPRESNOSTI SÚVISIACE S INFORMÁCIAMI A OPISOM HOTELOV, ZARIADENÍ S DOVOLENKOVÝMI PRENÁJMAMI, LETECKOU, LODNOU, AUTOMOBILOVOU A INOU PREPRAVOU ZOBRAZOVANOU NA TOMTO WEBOVOM PORTÁLI (VRÁTANE (NIE VŠAK VYLÚČNE) CIEN, DOSTUPNOSTI, FOTOGRAFIÍ, ZOZNAMU VYBAVENIA HOTELOV ALEBO ZARIADENÍ S DOVOLENKOVÝMI PRENÁJMAMI, VŠEOBECNÝCH PRODUKTOVÝCH OPISOV, RECENZIÍ, HODNOTENÍ AP.). OKREM TOHO SI SPOLOČNOSŤ TRIPADVISOR VÝSLOVNE VYHRADZUJE PRÁVO NA OPRAVU AKÝCHKOĽVEK CHÝB DOSTUPNOSTI A CIEN NA NAŠOM WEBOVOM PORTÁLI ALEBO V RÁMCI NEPOTVRDENÝCH REZERVÁCIÍ S NESPRÁVNOU CENOU.

SPOLOČNOSTI TRIPADVISOR MEDIA GROUP NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE VYHLÁSENIA AKÉHOKOĽVEK DRUHU TÝKAJÚCE SA VHODNOSTI INFORMÁCIÍ, SOFTVÉRU, PRODUKTOV A SLUŽIEB, KTORÉ SÚ UVEDENÉ NA TOMTO WEBOVOM PORTÁLI (OBSAH PORTÁLU), ANI ICH ČASTÍ NA ŽIADNE ÚČELY A ZAHRNUTIE ALEBO PONUKA AKÝCHKOĽVEK PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB NA TOMTO WEBOVOM PORTÁLI NEPREDSTAVUJE ŽIADNE ODPORÚČANIE TAKÝCHTO PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB SPOLOČNOSŤAMI TRIPADVISOR MEDIA GROUP. VŠETKY TAKÉTO INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKTY A SLUŽBY SA POSKYTUJÚ TAKÉ, AKÉ SÚ, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU. SPOLOČNOSTI TRIPADVISOR MEDIA GROUP VYLUČUJE VŠETKY ZÁRUKY, PODMIENOK ALEBO INEÉ USTANOVENIA AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ŽE TENTO WEBOVÝ PORTÁL, PRÍSLUŠNÉ SERVERY ALEBO AKÝKOĽVEK E-MAIL ODOSLANÝ OD SPOLOČNOSTÍ TRIPADVISOR MEDIA GROUP NEBUDE OBSAHOVAŤ VÍRUSY ALEBO INÉ ŠKODLIVÉ SÚČASTI. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI SA SPOLOČNOSŤ TRIPADVISOR TÝMTO VYLUČUJE VŠETKÝCH ZÁRUK A PODMIENOK TÝKAJÚCICH SA TÝCHTO INFORMÁCIÍ, SOFTVÉRU, PRODUKTOV A SLUŽIEB VRÁTANE VŠETKÝCH IMPLICITNÝCH ZÁRUK A USTANOVENÍ ALEBO PODMIENOK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA OBCHODOVATEĽNOSŤ, VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL, NÁROKY, NERUŠENÉ POUŽÍVANIE A NEPORUŠENIE PRÁVNYCH USTANOVENÍ.

SPOLOČNOSŤ TRIPADVISOR SA TAKTIEŽ VÝSLOVNE VYLUČUJE VŠETKY ZÁRUKY, VYHLÁSENIA ALEBO INÉ PODMIENKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA PRESNOSŤ ALEBO VLASTNÍCKY CHARAKTER OBSAHU WEBOVÉHO PORTÁLU.

NIČ V TEJTO ZMLUVE NEVYLUČUJE ANI NEOBMEDZUJE ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI TRIPADVISOR ZA (I) SMRŤ ALEBO OSOBNÉ ZRANENIE SPÔSOBENÉ NEDBALOSŤOU, (II) PODVOD, (III) PODVODNÉ NESPRÁVNE VYHLÁSENIA, (IV) ÚMYSELNÉ PORUŠENIE USTANOVENÍ ALEBO HRUBÚ NEDBALOSŤ, (V) ŽIADNU INÚ ZODPOVEDNOSŤ, KTORÚ NIE JE MOŽNÉ VYLÚČIŤ V RÁMCI PLATNÝCH ZÁKONOV.

DODÁVATELIA – TRETIE STRANY, KTORÍ POSKYTUJÚ INFORMÁCIE O HOTELOCH ALEBO ZARIADENIACH S DOVOLENKOVÝMI PRENÁJMAMI, CESTOVNÉ ALEBO INÉ SLUŽBY NA TOMTO WEBOVOM PORTÁLI, SÚ NEZÁVISLÍ ZMLUVNÍ DODÁVATELIA – NIE ZÁSTUPCOVIA ANI ZAMESTNANCI SPOLOČNOSTÍ TRIPADVISOR MEDIA GROUP. SPOLOČNOSTI TRIPADVISOR MEDIA GROUP NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA KROKY, CHYBY, VYNECHANIA, VYHLÁSENIA, ZÁRUKY, PORUŠENIA USTANOVENÍ ALEBO NEDBALOSŤ KTORÉHOKOĽVEK Z TAKÝCHTO DODÁVATEĽOV ZA ŽIADNE OSOBNÉ ZRANENIA, SMRŤ, POŠKODENIE MAJETKU ANI INÉ VÝSLEDNÉ ŠKODY ALEBO VÝDAVKY. SPOLOČNOSTI TRIPADVISOR MEDIA GROUP NEMAJÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ANI NEBUDÚ VYPLÁCAŤ ŽIADNE SPÄTNÉ ÚHRADY V PRÍPADE AKÉHOKOĽVEK ONESKORENIA, ZRUŠENIA, PRIJATIA NADMERNÉHO POČTU REZERVÁCIÍ, ŠTRAJKOV, VYŠŠEJ SILY ALEBO INÝCH PRÍČIN, NAD KTORÝMI NEMAJÚ PRIAMU KONTROLU, A NEBUDÚ MAŤ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE ĎALŠIE VÝDAVKY, VYNECHANIA, ONESKORENIA, PRESMEROVANIE TRASY ANI KROKY ŽIADNEJ VLÁDY ALEBO ÚRADU.

NA ZÁKLADE VYŠŠIE UVEDENÉHO POUŽÍVATE TENTO WEBOVÝ PORTÁL NA VLASTNÉ RIZIKO A SPOLOČNOSTI TRIPADVISOR MEDIA GROUP (ANI ICH ÚRADNÍCI, RIADITELIA A PRIDRUŽENÉ OSOBY) NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÉ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, TRESTNÉ, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE ALEBO NÁSLEDNÉ STRATY ALEBO ŠKODY A ANI ZA ŽIADNE STRATY PRÍJMOV, ZISKOV, DOBREJ POVESTI, ÚDAJOV, ZMLÚV, POUŽÍVANIE PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV ALEBO ZA STRATY ALEBO ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO SPOJENÉ S PRERUŠENÍM PODNIKOVEJ ČINNOSTI AKÉHOKOĽVEK TYPU, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z ALEBO SÚ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM SPOJENÉ S VAŠÍM PRÍSTUPOM, ZOBRAZOVANÍM ALEBO POUŽÍVANÍM TOHTO WEBOVÉHO PORTÁLU ALEBO S ONESKORENÍM ČI NEMOŽNOSŤOU PRÍSTUPU, ZOBRAZENIA ALEBO POUŽÍVANIA TOHTO WEBOVÉHO PORTÁLU (VRÁTANE (NIE VŠAK VYLÚČNE) SPOLIEHANIA SA NA RECENZIE A NÁZORY ZOBRAZENÉ NA TOMTO WEBOVOM PORTÁLI, ĽUBOVOĽNÝCH POČÍTAČOVÝCH VÍRUSOV, INFORMÁCIÍ, SOFTVÉRU, PREPOJENÝCH PORTÁLOV, PRODUKTOV A SLUŽIEB ZÍSKAVANÝCH PROSTREDNÍCTVOM TOHTO WEBOVÉHO PORTÁLU ALEBO INAK VYPLÝVAJÚCICH Z PRÍSTUPU, ZOBRAZOVANIA ALEBO POUŽÍVANIA TOHTO WEBOVÉHO PORTÁLU), BEZ OHĽADU NA TO, ČI SÚ ZALOŽENÉ NA PRÁVNEJ KLASIFIKÁCII NEDBALOSTI, ZMLUVY, PORUŠENIA ZÁKONOV, STRIKTNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO INAK, A TO AJ V PRÍPADE, AK SPOLOČNOSŤ TRIPADVISOR BOLA O MOŽNOSTIACH TAKÝCHTO ŠKÔD INFORMOVANÁ.

TIETO PODMIENKY A POŽIADAVKY, AKO AJ VYŠŠIE UVEDENÉ ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI NEMAJÚ VPLYV NA ZÁKONNÉ PRÁVA, KTORÉ NIE JE MOŽNÉ VYLÚČIŤ NA ZÁKLADE PLATNÝCH ZÁKONOV.

Ak sa zistí, že spoločnosti TripAdvisor Media Group nesú zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu vyplývajúcu z vášho používania našich portálov alebo služieb, zodpovednosť spoločností TripAdvisor Media Group v žiadnom prípade v agregovanom vyjadrení nepresiahne vyššiu hodnotu spomedzi (a) transakčných poplatkov zaplatených v prospech spoločnosti TripAdvisor za transakcie na tomto webovom portáli, ktoré spôsobili tento nárok, alebo (b) sto dolárov (100,00 USD).

Obmedzenie zodpovednosti odráža rozdelenie rizika medzi zmluvné strany. Obmedzenia uvádzané v tejto časti nestratia platnosť a budú platiť aj vtedy, ak obmedzený nápravný krok uvádzaný v týchto podmienkach stratil svoj základný zmysel. Obmedzenia zodpovednosti uvádzané v rámci týchto podmienok sú ustanovené v prospech spoločností TripAdvisor Media Group.

ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že budete chrániť a odškodníte spoločnosť TripAdvisor, jej pridružené spoločnosti, ich úradníkov, riaditeľov, zamestnancov a zástupcov vzhľadom na akékoľvek nároky, dôvody žaloby, požiadavky, odškodnenia, straty, škody, pokuty, penále alebo iné náklady alebo výdavky akéhokoľvek druhu vrátane (nielen) odôvodnených právnych a účtovných poplatkov vznesených treťou stranou ako výsledok nasledujúcich skutočností:

 • (i) Vaše porušenie ustanovení tejto zmluvy alebo tu uvádzaných dokumentov,
 • (ii) Vaše porušenie akýchkoľvek zákonov alebo práv tretej strany,
 • (iii) Vaše používanie tohto webového portálu.

PREPOJENIA NA PORTÁLY TRETÍCH STRÁN

Tento webový portál môže obsahovať hypertextové prepojenia na webové portály prevádzkované inými stranami, než je spoločnosť TripAdvisor. Charakter týchto hypertextových prepojení je iba informatívny. Nad týmito webovými portálmi nemáme žiadnu kontrolu a nie sme zodpovední za ich obsah, ochranu osobných údajov ani iné postupy takýchto webových portálov. Používateľ je zodpovedný za prijatie preventívnych opatrení zameraných na to, aby bol po kliknutí na ľubovoľné prepojenie alebo po stiahnutí akéhokoľvek softvéru (bez ohľadu na to, či z tohto webového portálu, alebo z iných webových portálov) chránený pred položkami, ako sú vírusy, červy, trójske kone, chyby a iné položky deštruktívnej povahy. Naše zahrnutie prepojení na takéto webové portály nepredstavuje naše odporúčanie materiálu na takýchto webových portáloch ani žiadne prepojenie s ich operátormi. V niektorých prípadoch Vás môže portál tretej strany požiadať o prepojenie Vášho profilu na portáli TripAdvisor s profilom na inom portáli tretej strany. Váš súhlas s takýmto krokom je voliteľný a rozhodnutie o povolení prepojenia týchto informácií (s portálom tretej strany) je možné kedykoľvek zrušiť.

SOFTVÉR DOSTUPNÝ NA TOMTO WEBOVOM PORTÁLI

Ak nie je uvedené inak, materiály na webových portáloch sú prezentované výlučne na účely poskytovania informácií týkajúcich sa a propagujúcich služby, webové portály, partnerov a iné produkty spoločnosti TripAdvisor, ktoré sú dostupné v Spojených štátoch, ich teritóriách, dŕžavách a protektorátnych oblastiach. Webové portály spoločnosti TripAdvisor sú kontrolované a prevádzkované spoločnosťou TripAdvisor prostredníctvom jej kancelárií v štáte Massachusetts v Spojených štátoch. Spoločnosť TripAdvisor neposkytuje žiadne záruky na to, že materiály na webových portáloch sú vhodné alebo dostupné na používanie mimo Spojených štátov. Používatelia, ktorí sa rozhodnú vstúpiť na portál TripAdvisor z územia mimo Spojených štátov tak činia z vlastného rozhodnutia a nesú zodpovednosť za dodržiavanie súladu s ustanoveniami miestnych zákonov (ak sa miestne zákony dajú vzhľadom na vykonávanú činnosť použiť). Softvér z webových portálov TripAdvisor podlieha vývozným kontrolným opatreniam Spojených štátov. Žiadny softvér z webových portálov TripAdvisor sa nesmie sťahovať ani inak exportovať alebo reexportovať (a) na Kubu, do Iraku, Sudánu, Severnej Kórey, Iránu, Sýrie ani do inej krajiny, na ktorú sa vzťahuje tovarové embargo Spojených štátov (alebo pre občana alebo rezidenta týchto krajín) alebo pre (b) akúkoľvek osobu uvádzanú v zozname špeciálne určených občanov Ministerstva financií Spojených štátov alebo v zozname zákazov objednávok Ministerstva obchodu Spojených štátov. Použitím webových portálov spoločnosti TripAdvisor potvrdzujete a vyhlasujete, že sa nenachádzate v žiadnej z uvedených krajín, nevzťahujú sa na vás právne ustanovenia takýchto krajín, nie ste občanom ani rezidentom žiadnej z takýchto krajín a nenachádzate sa v žiadnom z uvedených zoznamov.

Na všetok softvér, ktorý je možné stiahnuť z webových portálov TripAdvisor („softvér“), sa vzťahujú autorské práva spoločnosti TripAdvisor, pridružených spoločností TripAdvisor alebo autorské práva iných tretích strán. Na Vaše používanie takéhoto softvéru sa vzťahujú podmienky licenčnej zmluvy s koncovým používateľom (ak existuje), ktorá tvorí súčasť softvéru alebo je v ňom zahrnutá („licenčná zmluva“). Nesmiete inštalovať ani používať žiadny softvér, ktorého súčasťou je licenčná zmluva (alebo tento softvér takúto licenčnú zmluvu zahňňa), ak nevyjadríte svoj súhlas s podmienkami licenčnej zmluvy. Pokiaľ ide o softvér sprístupnený na stiahnutie na tomto webovom portáli, ktorého súčasť netvorí licenčná zmluva, udeľujeme Vám – používateľovi – obmedzenú, osobnú, neprevoditeľnú licenciu na používanie softvéru na zobrazenie a iné používanie tohto webového portálu v súlade s týmito podmienkami a požiadavkami, a nie na iné účely.

Pamätajte, že všetok softvér vrátane (nie však výlučne) kódov HTML, XML, Java a ovládacích prvkov Active X, ktoré sa nachádzajú na tomto webovom portáli, sú vlastnené spoločnosťou TripAdvisor alebo jej pridruženými spoločnosťami a sú chránené autorskými právami a medzinárodnými zmluvnými ustanoveniami. Reprodukcia alebo redistribúcia softvéru je výslovne zakázaná a jej výsledkom môžu byť závažné občianske alebo trestné postihy. Osoby porušujúce zákonné ustanovenia budú postihnuté v maximálnom rozsahu.

BEZ OBMEDZENIA VYŠŠIE UVEDENÝCH INFORMÁCIÍ SÚ KOPÍROVANIE ALEBO REPRODUKCIA SOFTVÉRU NA INÝ SERVER ALEBO INÉ MIESTO NA ÚČELY ĎALŠEJ REPRODUKCIE ALEBO REDISTRIBÚCIE VÝSLOVNE ZAKÁZANÉ. ZÁRUKA NA SOFTVÉR (AK EXISTUJE) SA POSKYTUJE IBA V ROZSAHU PODMIENOK LICENČNEJ ZMLUVY.

AUTORSKÉ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNÁMKY

Autorské práva na všetok obsah tohto webového portálu vlastní spoločnosť TripAdvisor, ©2016. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť TripAdvisor nie je zodpovedná za obsah na webových portáloch prevádzkovaných inými stranami než TripAdvisor. TRIPADVISOR, logo sovy, bubliny s hodnoteniami a všetky ostatné názvy produktov alebo služieb a slogany zobrazené na tomto webovom portáli sú registrované alebo neregistrované ochranné známky spoločnosti TripAdvisor, jej dodávateľov alebo poskytovateľov licencií a nesmú sa kopírovať, napodobňovať ani používať (vcelku alebo ich časť) bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti TripAdvisor alebo príslušného vlastníka ochrannej známky. Okrem toho vzhľad a používanie tohto webového portálu vrátane všetkých hlavičiek stránok, prispôsobených grafických prvkov, ikon tlačidiel a skriptov je servisnou známkou, ochrannou známkou alebo obchodnou značkou spoločnosti TripAdvisor a uvádzané položky sa nesmú kopírovať, napodobňovať ani používať (vcelku alebo ich časť) bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti TripAdvisor. Všetky ostatné ochranné známky, registrované ochranné známky, názvy produktov a názvy alebo logá spoločností, ktoré sú uvádzané na tomto webovom portáli, sú vlastníctvom príslušných majiteľov. Odkazy na akékoľvek produkty, služby, procesy alebo iné informácie formou obchodného názvu, ochrannej známky, výrobcu, dodávateľa alebo inak netvoria ani nepredstavujú žiadne odporúčania, sponzorstvá ani schválenia od spoločnosti TripAdvisor.

Oznámenie a odstránenie ilegálneho obsahu

Spoločnosť TripAdvisor používa princíp oznámenia a odstránenia. Ak máte akékoľvek sťažnosti alebo námietky voči materiálu alebo obsahu (vrátane používateľských správ) zverejnenému na tomto webovom portáli alebo ak si myslíte, že materiál alebo obsah zverejnený na tomto webovom portáli porušuje autorské práva, ktorých ste majiteľmi, v súlade s princípom oznámenia a odstránenia sa na nás bezodkladne obráťte. Kliknutím sem zobrazíte postup oznámenia a odstránenia. Ak budete postupovať v súlade s týmito postupmi, spoločnosť TripAdvisor vyvinie všetku potrebnú snahu o odstránenie ilegálneho obsahu v primeranom čase.

Úpravy

Spoločnosť TripAdvisor môže z času na čas na základe vlastného uváženia zmeniť, pridať alebo odstrániť tieto podmienky a požiadavky alebo ich časť, ak to považuje za nevyhnutné z právnych, všeobecných regulačných alebo technických dôvodov alebo v súvislosti so zmenami poskytovaných služieb alebo charakteru/rozloženia webového portálu. V takomto prípade udeľujete svoj výslovný súhlas s takto zmenenými podmienkami a požiadavkami.

Spoločnosť TripAdvisor môže kedykoľvek zmeniť, zastaviť alebo ukončiť poskytovanie akéhokoľvek aspektu služieb TripAdvisor vrátane dostupnosti ľubovoľnej funkcie, databázy alebo obsahu. Spoločnosť TripAdvisor môže taktiež uvaliť limity na niektoré funkcie a služby alebo obmedziť Váš prístup na celý webový portál alebo jeho časť, alebo na ďalšie webové portály spoločnosti TripAdvisor, a to bez oznámenia a zodpovednosti, z technických alebo bezpečnostných dôvodov, na zabránenie neoprávnenému prístupu, strate alebo zničeniu údajov alebo v prípade, ak podľa vlastného uváženia dospejeme k názoru, že porušujete akékoľvek ustanovenie týchto podmienok a požiadaviek, akéhokoľvek zákona alebo nariadenia a v prípade, ak sa rozhodne ukončiť poskytovanie danej služby.

VAŠE POKRAČOVANIE POUŽÍVANIA PORTÁLU TRIPADVISOR ALEBO ČINNOSŤ PO ZVEREJNENÍ AKÝCHKOĽVEK OZNÁMENÍ O AKÝCHKOĽVEK ZMENÁCH ZNAMENÁ, ŽE SÚHLASÍTE S TAKÝMITO ÚPRAVAMI.

JURISDIKCIA A ROZHODNÉ PRÁVO

Tento webový portál je prevádzkovaný entitou Spojených štátov a táto zmluva sa riadi zákonmi štátu Massachusetts, USA. Týmto udeľujete svoj súhlas s výlučnou jurisdikciou a miestom súdnych konaní v štáte Massachusetts, USA a súhlasíte s primeranosťou konania súdnych procesov na takomto mieste v prípade akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z používania tohto webového portálu alebo súvisiacich s ním. Súhlasíte s tým, že všetky nároky, ktoré môžete mať voči spoločnosti TripAdvisor, ktoré vyplývajú z používania tohto webového portálu alebo s ním súvisia, sa musia prezentovať a urovnať pred súdom v rámci kompetentnej jurisdikcie v štáte Massachusetts. Používanie tohto webového portálu je neoprávnené v každej jurisdikcii, ktorá nepovoľuje platnosť všetkých ustanovení týchto podmienok a požiadaviek vrátane (nielen) tohto odseku. Vyššie uvedené ustanovenie neplatí v prípade, ak platné zákony vo vašej krajine vyžadujú použitie iného práva alebo jurisdikcie a túto skutočnosť nie je zmluvne vylúčiť.

NÁSTROJ NA KONVERZIU MIEN

Menové sadzby sú založené na rôznych verejne dostupných zdrojoch a je potrebné ich používať iba ako informatívne údaje. Sadzby nie sú overované ako správne a presné a skutočné sadzby sa môžu odlišovať. Kurzové lístky sa nemusia aktualizovať každý deň. Informácie poskytované touto aplikáciou sa poskytujú v dobrej viete ako správne, spoločnosť TripAdvisor ani jej pridružené spoločnosti však nemôžu zaručiť správnosť a presnosť daných informácií. Keď používate tieto informácie na akékoľvek finančné účely, odporúčame, aby ste si overili správnosť menových sadzieb u kvalifikovaného profesionála. Tieto informácie poskytujeme výlučne na osobné používanie a predaj, redistribúcia a používanie týchto informácií na komerčné účely sú výslovne zakázané.

ĎALŠIE LICENCIE PRE MOBILNÉ ZARIADENIA

Časti softvéru pre mobilné zariadenia od spoločnosti TripAdvisor môžu využívať materiál chránený autorskými právami, ktorého používanie spoločnosť TripAdvisor týmto potvrdzuje. Okrem toho existujú špecifické podmienky, ktoré sa vzťahujú na používanie niektorých aplikácií pre mobilné zariadenia od spoločnosti TripAdvisor. Informácie, ktoré sa špecificky vzťahujú na aplikácie pre mobilné zariadenia od spoločnosti TripAdvisor, nájdete na stránke Licencie pre mobilné zariadenia.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Súhlasíte s tým, že medzi vami a spoločnosťami TripAdvisor Media Group alebo pridruženými spoločnosťami neexistuje žiadny spoločný podnik, zastúpenie, partnerstvo ani zamestnanecký vzťah ako výsledok tejto zmluvy alebo používania tohto webového portálu.

Na naše kroky v rámci tejto zmluvy sa vzťahujú existujúce zákony a právne postupy a nič z toho, čo je obsiahnuté v tejto zmluve, neobmedzuje naše právo postupovať v súlade s uplatňovaním práva alebo s inými vládnymi alebo zákonnými požiadavkami súvisiacimi s vaším používaním tohto webového portálu alebo informáciami poskytovanými alebo zhromaždenými nami vzhľadom na takéto používanie. V rozsahu povolenom platnými zákonmi súhlasíte s tým, že predložíte na súd akýkoľvek nárok alebo dôvod žaloby súvisiaci s vaším prístupom na tento webový portál alebo s jeho používaním do dvoch (2) rokov od dátumu, kedy takýto nárok alebo dôvod žaloby vznikol; v opačnom prípade sa daného nároku alebo dôvodu žaloby neodvolateľne vzdáte.

Ak bude ľubovoľná časť tejto zmluvy určená za neplatnú alebo neuplatniteľnú podľa platného zákona vrátane (nie však výlučne) odmietnutia záruky a obmedzenia zodpovednosti, ktoré sú uvedené vyššie, neplatné alebo neuplatniteľné ustanovenie sa bude považovať za nahradené platným a uplatniteľným ustanovením, ktoré čo najvýstižnejšie vyjadruje zamýšľaný význam pôvodného ustanovenia, a zvyšné ustanovenia zmluvy sa budú považovať za platné.

Táto zmluva (a všetky ostatné podmienky a požiadavky v nej uvádzané) predstavuje celú zmluvu medzi vami a spoločnosťou TripAdvisor v súvislosti s týmto webovým portálom a nahrádza všetky predchádzajúce alebo súčasné komunikácie a návrhy (či už elektronické, ústne alebo písomné) medzi zákazníkom a spoločnosťou TripAdvisor v súvislosti s týmto webovým portálom. Tlačená verzia tejto zmluvy a akéhokoľvek oznámenia v elektronickej podobe bude postačujúcim materiálom na súdne alebo administratívne konania na základe alebo vzhľadom na túto zmluvu v rovnakom rozsahu a podľa rovnakých podmienok, aké sa vzťahujú na ďalšie podnikové dokumenty a záznamy, ktoré boli pôvodne vytvorené a vedené v tlačenej podobe.

Tieto podmienky a požiadavky sú k dispozícii v jazyku webového portálu. pecifické podmienky a požiadavky, podľa ktorých vyjadrujete svoj súhlas, nebudú jednotlivo uchovávané v spoločnosti TripAdvisor.

Tento webový portál nemusí byť vždy pravidelne aktualizovaný, a preto sa podľa žiadneho relevantného zákona nemusí registrovať ako redakčný produkt.

Fiktívne názvy spoločností, produktov, ľudí, postáv alebo údaje uvádzané na tomto webovom portáli nepredstavujú žiadneho skutočného jednotlivca, spoločnosť, produkt ani udalosť.

Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené.

POMOC SO SLUŽBAMI

Ak potrebujete získať odpovede na vaše otázky alebo sa s nami chcete skontaktovať, navštívte naše Centrum pomoci. Taktiež nám môžete napísať na adresu:

TripAdvisor LLC
400 1st Avenue
Needham, MA 02494, USA