Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Mediálne centrum

Podmienky používania softvéru pre mobilné zariadenia od spoločnosti TripAdvisor

Potvrdenia:

Časti softvéru pre mobilné zariadenia od spoločnosti TripAdvisor môžu využívať nasledujúci materiál, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia zákona o ochrane autorských práv. Používanie takéhoto materiálu potvrdzujeme nižšie.

Licencia od spoločnosti MCSegmented Control:

Autorské práva (c) 2011, spoločnosť MCSegmented Control a Matteo Caldari
Všetky práva vyhradené.

Opakovaná distribúcia a používanie v zdrojových a binárnych formátoch s úpravami alebo bez nich sú povolené vtedy, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

  • Opakované distribúcie zdrojového kódu musia obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce právne informácie.
  • Opakované distribúcie v binárnom formáte musia obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce právne informácie – to všetko v dokumentácii a v ďalších materiáloch, ktoré sa poskytujú spolu s distribúciou.
  • Na odporúčanie alebo podporu produktov odvodených z tohto softvéru sa bez špecifického predchádzajúceho písomného povolenia nesmie používať názov MCSegmented Control, meno Matteo Caldari ani mená príslušných prispievateľov.

TENTO SOFTVÉR JE POSKYTOVANÝ VLASTNÍKMI AUTORSKÝCH PRÁV A PRÍSLUŠNÝMI PRISPIEVATEĽMI „TAKÝ, AKÝ JE“ A VŠETKY VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE (NIELEN) IMPLICITNÝCH ZÁRUK NA OBCHODOVATEĽNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL SÚ VYLÚČENÉ. VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV ANI PRISPIEVATELIA NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, PRÍPADNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE (NIELEN) OBSTARANIA NÁHRADNÉHO TOVARU ALEBO SLUŽIEB, STRATY MOŽNOSTI POUŽÍVANIA, ÚDAJOV, ZISKU ALEBO PRERUŠENIA OBCHODNÝCH ČINNOSTÍ), KTORÉ BOLI SPÔSOBENÉ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM A V RÁMCI AKEJKOĽVEK PRÁVNEJ TEÓRIE O ZODPOVEDNOSTI BEZ OHĽADU NA TO, ČI IDE O ZMLUVNÉ PORUŠENIE, STRIKTNÚ ZODPOVEDNOSŤ ALEBO ÚMYSELNÉ PORUŠENIE PRÁVNYCH USTANOVENÍ (VRÁTANE NEDBALOSTI ALEBO INAK), KTORÉ AKOKOĽVEK VYPLÝVAJÚ Z POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU, A TO AJ V PRÍPADE, AK BOLA PRÍSLUŠNÁ STRANA O TAKEJTO MOŽNOSTI VOPRED INFORMOVANÁ.

Licencia na architektúru JSON:

Autorské práva (c) 2007 – 2011 Stig Brautaset 
Všetky práva vyhradené.

Opakovaná distribúcia a používanie v zdrojových a binárnych formátoch s úpravami alebo bez nich sú povolené vtedy, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

  • Opakované distribúcie zdrojového kódu musia obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce právne informácie.
  • Opakované distribúcie v binárnom formáte musia obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce právne informácie – to všetko v dokumentácii a v ďalších materiáloch, ktoré sa poskytujú spolu s distribúciou.
  • Na odporúčanie alebo podporu produktov odvodených z tohto softvéru sa bez špecifického predchádzajúceho písomného povolenia nesmie používať meno Stig Brautaset ani mená príslušných prispievateľov.

TENTO SOFTVÉR JE POSKYTOVANÝ VLASTNÍKMI AUTORSKÝCH PRÁV A PRÍSLUŠNÝMI PRISPIEVATEĽMI „TAKÝ, AKÝ JE“ A VŠETKY VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE (NIELEN) IMPLICITNÝCH ZÁRUK NA OBCHODOVATEĽNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL SÚ VYLÚČENÉ. VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV ANI PRISPIEVATELIA NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, PRÍPADNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE (NIELEN) OBSTARANIA NÁHRADNÉHO TOVARU ALEBO SLUŽIEB, STRATY MOŽNOSTI POUŽÍVANIA, ÚDAJOV, ZISKU ALEBO PRERUŠENIA OBCHODNÝCH ČINNOSTÍ), KTORÉ BOLI SPÔSOBENÉ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM A V RÁMCI AKEJKOĽVEK PRÁVNEJ TEÓRIE O ZODPOVEDNOSTI BEZ OHĽADU NA TO, ČI IDE O ZMLUVNÉ PORUŠENIE, STRIKTNÚ ZODPOVEDNOSŤ ALEBO ÚMYSELNÉ PORUŠENIE PRÁVNYCH USTANOVENÍ (VRÁTANE NEDBALOSTI ALEBO INAK), KTORÉ AKOKOĽVEK VYPLÝVAJÚ Z POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU, A TO AJ V PRÍPADE, AK BOLA PRÍSLUŠNÁ STRANA O TAKEJTO MOŽNOSTI VOPRED INFORMOVANÁ.

Licencia na architektúru Google-GSON:

Autorské práva (c) 2008 – 2009 spoločnosť Google Inc.

Licenčne poskytnuté na základe licencie Apache, verzia 2.0 („licencia“). Tento súbor nie je možné používať inak než v súlade s ustanoveniami licencie. Kópiu licencie nájdete na stránke http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

ĎALŠIE PODMIENKY TÝKAJÚCE SA APLIKÁCIE TRIPADVISOR PRE SYSTÉM WINDOWS PHONE V ZARIADENIACH OD SPOLOČNOSTI NOKIA:

VYLÚČENIE ZÁRUKY. APLIKÁCIA JE LICENČNE POSKYTOVANÁ „TAKÁ, AKÁ JE“, „SO VŠETKÝMI PRÍPADNÝMI CHYBAMI“ A „V TAKOM STAVE, V AKOM JE DOSTUPNÁ“. RIZIKO SÚVISIACE S POUŽÍVANÍM APLIKÁCIE NESIE POUŽÍVATEĽ. SPOLOČNOSŤ TRIPADVISOR V MENE SVOJOM, V MENE SPOLOČNOSTÍ NOKIA, MICROSOFT, VŠETKÝCH POSKYTOVATEĽOV BEZDRÔTOVEJ KOMUNIKÁCIE, PROSTREDNÍCTVOM SIETÍ KTORÝCH SA APLIKÁCIA DISTRIBUUJE, AKO AJ V MENE NAŠICH PRÍSLUŠNÝCH PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ A DODÁVATEĽOV („DISTRIBÚTORI“) NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ZÁRUKY ANI PODMIENKY V RÁMCI DANEJ APLIKÁCIE ANI ZÁRUKY A PODMIENKY, KTORÉ SA APLIKÁCIE TÝKAJÚ. V RÁMCI MIESTNYCH ZÁKONOV MÔŽETE DISPONOVAŤ ĎALŠÍMI PRÁVAMI, NA KTORÉ TÁTO ZMLUVA NEMÁ VPLYV. V ROZSAHU POVOLENÉHO MIESTNYMI ZÁKONMI DISTRIBÚTORI VYLUČUJÚ VŠETKY IMPLICITNÉ ZÁRUKY A PODMIENKY VRÁTANE ZÁRUK A PODMIENOK TÝKAJÚCICH SA OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA ZÁKONNÝCH USTANOVENÍ.

OBMEDZENIE A VYLÚČENIE OPRAVNÝCH KROKOV A NÁHRADY ŠKÔD. V ROZSAHU, KTORÝ NIE JE ZAKÁZANÝ ZÁKONMI, MÔŽETE OD SPOLOČNOSTI MICROSOFT POŽADOVAŤ NÁHRADU IBA PRIAMYCH ŠKÔD DO VÝŠKY SUMY, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA APLIKÁCIU. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE NEBUDETE VYHĽADÁVAŤ ANI POŽADOVAŤ NÁHRADU ZA ŽIADNE INÉ ŠKODY VRÁTANE NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, STRATY ZISKU, ŠPECIÁLNYCH, NEPRIAMYCH ALEBO NÁHODNÝCH ŠKÔD OD ŽIADNEHO DISTRIBÚTORA.

Attribution:

Maps © 2014 Telenav, Inc. – All rights reserved.
Map rendering powered by Scout – http://developer.scout.me
Data source for maps: © OpenStreetMaps contributors http://www.openstreetmap.org/copyright
Digital elevation data http://www.viewfinderpanoramas.org/
Wikipedia and Wikitravel Wikipedia and Wikitravel licensed under http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
Google breakpad © Google breakpad (see copyrights for details)
Bitstream font © Bitstream (see copyrights for details)
Architects Daughter font © Architects Daughter (see copyrights for details)
Open Sans font © Open Sans (see copyrights for details)