Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Mediálne centrum

Newsroom

Podmienky používania softvéru pre mobilné zariadenia od spoločnosti Tripadvisor

Oznámenia:

Časti softvéru pre mobilné zariadenia od spoločnosti Tripadvisor môžu využívať materiál, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia zákona o ochrane autorských práv, podľa podmienok nasledujúcich licencií. Používanie takéhoto materiálu potvrdzujeme nižšie.

Licencie systému iOS

Licencia softvéru IGListKit:

Licencia BSD

Pre softvér IGListKit

Copyright (c) 2016 Facebook, Inc. Všetky práva vyhradené.

Opakovaná distribúcia a používanie v zdrojových a binárnych formátoch s úpravami alebo bez nich sú povolené vtedy, ak sú splnené nasledujúce podmienky: Opakované distribúcie zdrojového kódu musia obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce právne informácie. Opakované distribúcie v binárnom formáte musia obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce právne informácie – to všetko v dokumentácii a v ďalších materiáloch, ktoré sa poskytujú spolu s distribúciou. Na odporúčanie alebo podporu produktov odvodených z tohto softvéru sa bez špecifického predchádzajúceho písomného povolenia nesmie používať meno Facebook ani mená príslušných prispievateľov.

TENTO SOFTVÉR JE POSKYTOVANÝ VLASTNÍKMI AUTORSKÝCH PRÁV A PRÍSLUŠNÝMI PRISPIEVATEĽMI „TAK, AKO JE“ A VŠETKY VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY, VRÁTANE (NIELEN) IMPLICITNÝCH ZÁRUK NA OBCHODOVATEĽNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL, SÚ VYLÚČENÉ. VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV ANI PRISPIEVATELIA NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, PRÍPADNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE (NIELEN) OBSTARANIA NÁHRADNÉHO TOVARU ALEBO SLUŽIEB, STRATY MOŽNOSTI POUŽÍVANIA, ÚDAJOV, ZISKU ALEBO PRERUŠENIA OBCHODNÝCH ČINNOSTÍ), KTORÉ BOLI SPÔSOBENÉ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM A V RÁMCI AKEJKOĽVEK PRÁVNEJ TEÓRIE O ZODPOVEDNOSTI BEZ OHĽADU NA TO, ČI IDE O ZMLUVNÉ PORUŠENIE, STRIKTNÚ ZODPOVEDNOSŤ ALEBO ÚMYSELNÉ PORUŠENIE PRÁVNYCH USTANOVENÍ (VRÁTANE NEDBALOSTI ALEBO INAK), KTORÉ AKOKOĽVEK VYPLÝVAJÚ Z POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU, A TO AJ V PRÍPADE, AK BOLA PRÍSLUŠNÁ STRANA O TAKEJTO MOŽNOSTI VOPRED INFORMOVANÁ.

Podmienky používania

Licencia ku knižnici Alamofire:

Copyright (c) 2014 – 2016 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)

Týmto sa udeľuje bezplatné povolenie ktorejkoľvek osobe, ktorá získa kópiu tohto softvéru a pridružené dokumentačné súbory (ďalej len „softvér“) zaobchádzať so softvérom bez obmedzení, vrátane (okrem iného) práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, zverejňovanie, distribúciu, sublicencovanie alebo predávanie kópií softvéru a práv povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, robiť to isté, pri splnení nasledujúcich podmienok:

Vyššie uvedené oznámenie o autorských právach a toto oznámenie o povolení musí byť zahrnuté do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH, VRÁTANE (OKREM INÉHO) ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA PRÍSLUŠNÝ ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁVNYCH USTANOVENÍ. AUTORI ALEBO DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NEBUDÚ ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ ZODPOVEDAŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, ŠKODY ALEBO INÉ ZÁVÄZKY, KTORÉ SÚVISIA SO ZMLUVOU, PORUŠENÍM PRÁVNYCH USTANOVENÍ ALEBO INÝMI PRÍPADMI, KTORÉ VYPLYNULI ZO SOFTVÉRU, JEHO POUŽÍVANIA ALEBO Z INÝCH ZÁLEŽITOSTÍ TÝKAJÚCICH SA SOFTVÉRU ALEBO VZNIKLI V SÚVISLOSTI S NIMI.

Podmienky používania

Licencia ku knižnici PromiseKit:

Copyright 2016, Max Howell; mxcl@me.com

Týmto sa udeľuje bezplatné povolenie ktorejkoľvek osobe, ktorá získa kópiu tohto softvéru a pridružené dokumentačné súbory (ďalej len „softvér“) zaobchádzať so softvérom bez obmedzení, vrátane (okrem iného) práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, zverejňovanie, distribúciu, sublicencovanie alebo predávanie kópií softvéru a práv povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, robiť to isté, pri splnení nasledujúcich podmienok:

Vyššie uvedené oznámenie o autorských právach a toto oznámenie o povolení musí byť zahrnuté do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH, VRÁTANE (OKREM INÉHO) ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA PRÍSLUŠNÝ ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁVNYCH USTANOVENÍ. AUTORI ALEBO DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NEBUDÚ ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ ZODPOVEDAŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, ŠKODY ALEBO INÉ ZÁVÄZKY, KTORÉ SÚVISIA SO ZMLUVOU, PORUŠENÍM PRÁVNYCH USTANOVENÍ ALEBO INÝMI PRÍPADMI, KTORÉ VYPLYNULI ZO SOFTVÉRU, JEHO POUŽÍVANIA ALEBO Z INÝCH ZÁLEŽITOSTÍ TÝKAJÚCICH SA SOFTVÉRU ALEBO VZNIKLI V SÚVISLOSTI S NIMI.

Podmienky používania

Licencia od spoločnosti MCSegmented Control:

Copyright (c) 2011, spoločnosť MCSegmented Control a Matteo Caldari
Všetky práva vyhradené.

Opakovaná distribúcia a používanie v zdrojových a binárnych formátoch s úpravami alebo bez nich sú povolené vtedy, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

 • Opakované distribúcie zdrojového kódu musia obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce právne informácie.
 • Opakované distribúcie v binárnom formáte musia obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce právne informácie – to všetko v dokumentácii a v ďalších materiáloch, ktoré sa poskytujú spolu s distribúciou.
 • Na odporúčanie alebo podporu produktov odvodených z tohto softvéru sa bez špecifického predchádzajúceho písomného povolenia sa nesmie používať názov MCSegmented Control, meno Matteo Caldari ani mená príslušných prispievateľov.

TENTO SOFTVÉR JE POSKYTOVANÝ VLASTNÍKMI AUTORSKÝCH PRÁV A PRÍSLUŠNÝMI PRISPIEVATEĽMI „TAK, AKO JE“ A VŠETKY VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY, VRÁTANE (NIELEN) IMPLICITNÝCH ZÁRUK NA OBCHODOVATEĽNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL, SÚ VYLÚČENÉ. VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV ANI PRISPIEVATELIA NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, PRÍPADNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE (NIELEN) OBSTARANIA NÁHRADNÉHO TOVARU ALEBO SLUŽIEB, STRATY MOŽNOSTI POUŽÍVANIA, ÚDAJOV, ZISKU ALEBO PRERUŠENIA OBCHODNÝCH ČINNOSTÍ), KTORÉ BOLI SPÔSOBENÉ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM A V RÁMCI AKEJKOĽVEK PRÁVNEJ TEÓRIE O ZODPOVEDNOSTI BEZ OHĽADU NA TO, ČI IDE O ZMLUVNÉ PORUŠENIE, STRIKTNÚ ZODPOVEDNOSŤ ALEBO ÚMYSELNÉ PORUŠENIE PRÁVNYCH USTANOVENÍ (VRÁTANE NEDBALOSTI ALEBO INAK), KTORÉ AKOKOĽVEK VYPLÝVAJÚ Z POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU, A TO AJ V PRÍPADE, AK BOLA PRÍSLUŠNÁ STRANA O TAKEJTO MOŽNOSTI VOPRED INFORMOVANÁ.

Licencia ku knižnici ZipArchive

Copyright (c) 2010 – 2015 Sam Soffes, http://soff.es

Týmto sa udeľuje bezplatné povolenie ktorejkoľvek osobe, ktorá získa kópiu tohto softvéru a pridružené dokumentačné súbory (ďalej len „softvér“) zaobchádzať so softvérom bez obmedzení, vrátane (okrem iného) práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, zverejňovanie, distribúciu, sublicencovanie alebo predávanie kópií softvéru a práv povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, robiť to isté, pri splnení nasledujúcich podmienok:

Vyššie uvedené oznámenie o autorských právach a toto oznámenie o povolení musí byť zahrnuté do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH, VRÁTANE (OKREM INÉHO) ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA PRÍSLUŠNÝ ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁVNYCH USTANOVENÍ. AUTORI ALEBO DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NEBUDÚ ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ ZODPOVEDAŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, ŠKODY ALEBO INÉ ZÁVÄZKY, KTORÉ SÚVISIA SO ZMLUVOU, PORUŠENÍM PRÁVNYCH USTANOVENÍ ALEBO INÝMI PRÍPADMI, KTORÉ VYPLYNULI ZO SOFTVÉRU, JEHO POUŽÍVANIA ALEBO Z INÝCH ZÁLEŽITOSTÍ TÝKAJÚCICH SA SOFTVÉRU ALEBO VZNIKLI V SÚVISLOSTI S NIMI.

Podmienky používania

Knižnica SSZipArchive sa licenčne poskytuje na základe licencie MIT. Súčasťou je aj mierne upravená verzia knižnice MiniZip 1.1, ktorá sa licenčne poskytuje na základe licencie Zlib.

Licencia ku knižnici Appirater

Copyright (c) 2014 Arash Payan

Týmto sa udeľuje bezplatné povolenie ktorejkoľvek osobe, ktorá získa kópiu tohto softvéru a pridružené dokumentačné súbory (ďalej len „softvér“) zaobchádzať so softvérom bez obmedzení, vrátane (okrem iného) práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, zverejňovanie, distribúciu, sublicencovanie alebo predávanie kópií softvéru a práv povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, robiť to isté, pri splnení nasledujúcich podmienok:

Vyššie uvedené oznámenie o autorských právach a toto oznámenie o povolení musí byť zahrnuté do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH, VRÁTANE (OKREM INÉHO) ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA PRÍSLUŠNÝ ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁVNYCH USTANOVENÍ. AUTORI ALEBO DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NEBUDÚ ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ ZODPOVEDAŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, ŠKODY ALEBO INÉ ZÁVÄZKY, KTORÉ SÚVISIA SO ZMLUVOU, PORUŠENÍM PRÁVNYCH USTANOVENÍ ALEBO INÝMI PRÍPADMI, KTORÉ VYPLYNULI ZO SOFTVÉRU, JEHO POUŽÍVANIA ALEBO Z INÝCH ZÁLEŽITOSTÍ TÝKAJÚCICH SA SOFTVÉRU ALEBO VZNIKLI V SÚVISLOSTI S NIMI.

Dodatočné informácie o licencii

Licencia k aplikačnému rámcu RestKit

Copyright 2009 – 2012 The RestKit Project

Licenčne poskytnuté na základe licencie Apache, verzia 2.0 („licencia“). Tento súbor nie je možné používať inak než v súlade s ustanoveniami licencie. Kópiu licencie môžete získať na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Pokiaľ to nevyžaduje platný zákon alebo nie je dohodnuté v písomnej forme, softvér distribuovaný na základe tejto licencie sa distribuuje „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUK ALEBO PODMIENOK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, či už výslovných alebo implicitných. Konkrétny obsah, ktorý upravuje povolenia a obmedzenia na základe licencie, je uvedený v licencii.

Podmienky používania

Licencia k aplikačnému rámcu CocoaLumberjack

Copyright (c) 2010 – 2015 Deusty, LLC

Všetky práva vyhradené.

Opakovaná distribúcia a používanie tohto softvéru v zdrojových a binárnych formátoch s úpravami alebo bez nich sú povolené vtedy, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

 • Opakované distribúcie zdrojového kódu musia obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce právne informácie.
 • Na odporúčanie alebo podporu produktov odvodených z tohto softvéru sa bez špecifického predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti Deusty, LLC. nesmie používať meno Deusty ani mená príslušných prispievateľov.

TENTO SOFTVÉR JE POSKYTOVANÝ VLASTNÍKMI AUTORSKÝCH PRÁV A PRÍSLUŠNÝMI PRISPIEVATEĽMI „TAK, AKO JE“ A VŠETKY VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY, VRÁTANE (NIELEN) IMPLICITNÝCH ZÁRUK NA OBCHODOVATEĽNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL, SÚ VYLÚČENÉ. DRŽITEĽ AUTORSKÝCH PRÁV ANI PRISPIEVATELIA NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, PRÍPADNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE (NIELEN) OBSTARANIA NÁHRADNÉHO TOVARU ALEBO SLUŽIEB, STRATY MOŽNOSTI POUŽÍVANIA, ÚDAJOV, ZISKU ALEBO PRERUŠENIA OBCHODNÝCH ČINNOSTÍ), KTORÉ BOLI SPÔSOBENÉ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM A V RÁMCI AKEJKOĽVEK PRÁVNEJ TEÓRIE O ZODPOVEDNOSTI BEZ OHĽADU NA TO, ČI IDE O ZMLUVNÉ PORUŠENIE, STRIKTNÚ ZODPOVEDNOSŤ ALEBO ÚMYSELNÉ PORUŠENIE PRÁVNYCH USTANOVENÍ (VRÁTANE NEDBALOSTI ALEBO INAK), KTORÉ AKOKOĽVEK VYPLÝVAJÚ Z POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU, A TO AJ V PRÍPADE, AK BOLA PRÍSLUŠNÁ STRANA O TAKEJTO MOŽNOSTI VOPRED INFORMOVANÁ.

Podmienky používania

Licencia k aplikačnému rámcu SOCKit

Copyright 2011 – 2014 NimbusKit

Licenčne poskytnuté na základe licencie Apache, verzia 2.0 („licencia“). Tento súbor nie je možné používať inak než v súlade s ustanoveniami licencie. Kópiu licencie môžete získať na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Pokiaľ to nevyžaduje platný zákon alebo nie je dohodnuté v písomnej forme, softvér distribuovaný na základe tejto licencie sa distribuuje „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUK ALEBO PODMIENOK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, či už výslovných alebo implicitných. Konkrétny obsah, ktorý upravuje povolenia a obmedzenia na základe licencie, je uvedený v licencii.

Podmienky používania

Licencia ku knižnici MagicalRecord

Copyright (c) 2010 – 2015 Magical Panda Software, LLC

Týmto sa udeľuje bezplatné povolenie ktorejkoľvek osobe, ktorá získa kópiu tohto softvéru a pridružené dokumentačné súbory (ďalej len „softvér“) zaobchádzať so softvérom bez obmedzení, vrátane (okrem iného) práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, zverejňovanie, distribúciu, sublicencovanie alebo predávanie kópií softvéru a práv povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, robiť to isté, pri splnení nasledujúcich podmienok:

Vyššie uvedené oznámenie o autorských právach a toto oznámenie o povolení musí byť zahrnuté do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

Táto softvérová licencia je v súlade so štandardnou licenciou MIT.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH, VRÁTANE (OKREM INÉHO) ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA PRÍSLUŠNÝ ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁVNYCH USTANOVENÍ. AUTORI ALEBO DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NEBUDÚ ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ ZODPOVEDAŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, ŠKODY ALEBO INÉ ZÁVÄZKY, KTORÉ SÚVISIA SO ZMLUVOU, PORUŠENÍM PRÁVNYCH USTANOVENÍ ALEBO INÝMI PRÍPADMI, KTORÉ VYPLYNULI ZO SOFTVÉRU, JEHO POUŽÍVANIA ALEBO Z INÝCH ZÁLEŽITOSTÍ TÝKAJÚCICH SA SOFTVÉRU ALEBO VZNIKLI V SÚVISLOSTI S NIMI.

Podmienky používania

Licencia ku knižnici Masonry

Copyright (c) 2011 – 2012 Masonry Team – https://github.com/SnapKit/Masonry

Týmto sa udeľuje bezplatné povolenie ktorejkoľvek osobe, ktorá získa kópiu tohto softvéru a pridružené dokumentačné súbory (ďalej len „softvér“) zaobchádzať so softvérom bez obmedzení, vrátane (okrem iného) práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, zverejňovanie, distribúciu, sublicencovanie alebo predávanie kópií softvéru a práv povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, robiť to isté, pri splnení nasledujúcich podmienok:

Vyššie uvedené oznámenie o autorských právach a toto oznámenie o povolení musí byť zahrnuté do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH, VRÁTANE (OKREM INÉHO) ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA PRÍSLUŠNÝ ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁVNYCH USTANOVENÍ. AUTORI ALEBO DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NEBUDÚ ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ ZODPOVEDAŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, ŠKODY ALEBO INÉ ZÁVÄZKY, KTORÉ SÚVISIA SO ZMLUVOU, PORUŠENÍM PRÁVNYCH USTANOVENÍ ALEBO INÝMI PRÍPADMI, KTORÉ VYPLYNULI ZO SOFTVÉRU, JEHO POUŽÍVANIA ALEBO Z INÝCH ZÁLEŽITOSTÍ TÝKAJÚCICH SA SOFTVÉRU ALEBO VZNIKLI V SÚVISLOSTI S NIMI.

Podmienky používania

Licencia ku knižnici card.io

Copyright (c) 2013 – 2016 PayPal Holdings, Inc.

Týmto sa udeľuje bezplatné povolenie ktorejkoľvek osobe, ktorá získa kópiu tohto softvéru a pridružené dokumentačné súbory (ďalej len „softvér“) zaobchádzať so softvérom bez obmedzení, vrátane (okrem iného) práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, zverejňovanie, distribúciu, sublicencovanie alebo predávanie kópií softvéru a práv povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, robiť to isté, pri splnení nasledujúcich podmienok:

Vyššie uvedené oznámenie o autorských právach a toto oznámenie o povolení musí byť zahrnuté do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH, VRÁTANE (OKREM INÉHO) ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA PRÍSLUŠNÝ ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁVNYCH USTANOVENÍ. AUTORI ALEBO DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NEBUDÚ ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ ZODPOVEDAŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, ŠKODY ALEBO INÉ ZÁVÄZKY, KTORÉ SÚVISIA SO ZMLUVOU, PORUŠENÍM PRÁVNYCH USTANOVENÍ ALEBO INÝMI PRÍPADMI, KTORÉ VYPLYNULI ZO SOFTVÉRU, JEHO POUŽÍVANIA ALEBO Z INÝCH ZÁLEŽITOSTÍ TÝKAJÚCICH SA SOFTVÉRU ALEBO VZNIKLI V SÚVISLOSTI S NIMI.

Podmienky používania

Licencia ku knižnici uidevice-extension

Knižnica card.io obsahuje zdrojový kód odvodený od knižnice uidevice-extension Ericy Sadunovej.

Copyright (c) 2012 Erica Sadunová. Všetky práva vyhradené.

Opakovaná distribúcia a používanie v zdrojových a binárnych formátoch s úpravami alebo bez nich sú povolené vtedy, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

 • Opakované distribúcie zdrojového kódu musia obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce právne informácie.
 • Opakované distribúcie v binárnom formáte musia obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce právne informácie – to všetko v dokumentácii a v ďalších materiáloch, ktoré sa poskytujú spolu s distribúciou.
 • TENTO SOFTVÉR JE POSKYTOVANÝ VLASTNÍKMI AUTORSKÝCH PRÁV A PRÍSLUŠNÝMI PRISPIEVATEĽMI „TAK, AKO JE“ A VŠETKY VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY, VRÁTANE (NIELEN) IMPLICITNÝCH ZÁRUK NA OBCHODOVATEĽNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL, SÚ VYLÚČENÉ. VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV ANI PRISPIEVATELIA NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, PRÍPADNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE (NIELEN) OBSTARANIA NÁHRADNÉHO TOVARU ALEBO SLUŽIEB, STRATY MOŽNOSTI POUŽÍVANIA, ÚDAJOV, ZISKU ALEBO PRERUŠENIA OBCHODNÝCH ČINNOSTÍ), KTORÉ BOLI SPÔSOBENÉ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM A V RÁMCI AKEJKOĽVEK PRÁVNEJ TEÓRIE O ZODPOVEDNOSTI BEZ OHĽADU NA TO, ČI IDE O ZMLUVNÉ PORUŠENIE, STRIKTNÚ ZODPOVEDNOSŤ ALEBO ÚMYSELNÉ PORUŠENIE PRÁVNYCH USTANOVENÍ (VRÁTANE NEDBALOSTI ALEBO INAK), KTORÉ AKOKOĽVEK VYPLÝVAJÚ Z POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU, A TO AJ V PRÍPADE, AK BOLA PRÍSLUŠNÁ STRANA O TAKEJTO MOŽNOSTI VOPRED INFORMOVANÁ.

Zdrojový kód pre túto knižnicu je dostupný tu: https://github.com/erica/uidevice-extension

Licencia ku knižnici Eigen

Licenčne poskytnuté primárne na základe licencie Mozilla Public License, verzia 2.0 (ďalej len „licencia“). Kópiu licencie MPL 2.0 si môžete prevziať na adrese http://www.mozilla.org/MPL/2.0

Kópia zdrojového kódu je dostupná na adrese https://bitbucket.org/eigen/eigen/ alebo http://eigen.tuxfamily.org/

Podmienky používania

Licencia ku knižnici OpenCV

Copyright (c) 2000 – 2016 Intel Corporation, všetky práva vyhradené.
Copyright (c) 2009 – 2011 Willow Garage Inc., všetky práva vyhradené.
Copyright (c) 2009 – 2016 NVIDIA Corporation, všetky práva vyhradené.
Copyright (c) 2010 – 2013 Advanced Micro Devices, Inc., všetky práva vyhradené.
Copyright (c) 2015 – 2016 OpenCV Foundation, všetky práva vyhradené.
Copyright (c) 2015 – 2016 Itseez Inc., všetky práva vyhradené.

Opakovaná distribúcia a používanie v zdrojových a binárnych formátoch s úpravami alebo bez nich sú povolené vtedy, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

 • Opakované distribúcie zdrojového kódu musia obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce právne informácie.
 • Opakované distribúcie v binárnom formáte musia obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce právne informácie – to všetko v dokumentácii a v ďalších materiáloch, ktoré sa poskytujú spolu s distribúciou.
 • Na odporúčanie alebo podporu produktov odvodených z tohto softvéru sa bez špecifického predchádzajúceho písomného povolenia nesmie používať meno Facebook ani mená príslušných prispievateľov.

Tento softvér je poskytovaný vlastníkmi autorských práv a príslušnými prispievateľmi „tak, ako je“ a všetky výslovné alebo implicitné záruky, vrátane (nielen) implicitných záruk na obchodovateľnosť a vhodnosť na konkrétny účel, sú vylúčené. Držitelia autorských práv ani prispievatelia nebudú v žiadnom prípade zodpovední za žiadne priame, nepriame, náhodné, špeciálne, prípadné ani následné škody (vrátane (okrem iného) obstarania náhradného tovaru alebo služieb, straty možnosti používania, údajov, zisku alebo prerušenia obchodných činností), ktoré boli spôsobené akokoľvek a v rámci akejkoľvek právnej teórie o zodpovednosti bez ohľadu na to, či ide o zmluvné porušenie, striktnú zodpovednosť alebo úmyselné porušenie právnych ustanovení (vrátane z nedbalosti alebo inak), ktoré akokoľvek vyplývajú z používania tohto softvéru, a to aj v prípade, ak bola príslušná strana o takejto možnosti vopred informovaná.

Podmienky používania

Licencia ku knižnici Kahuna

Všetok text a dizajn je chránený autorskými právami (c) 2012 – 2014 Kahuna, Inc. Všetky práva vyhradené.

Podmienky používania

Licencia FMDB

Copyright (c) 2008 – 2014 Flying Meat Inc.

Týmto sa udeľuje bezplatné povolenie ktorejkoľvek osobe, ktorá získa kópiu tohto softvéru a pridružené dokumentačné súbory (ďalej len „softvér“) zaobchádzať so softvérom bez obmedzení, vrátane (okrem iného) práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, zverejňovanie, distribúciu, sublicencovanie alebo predávanie kópií softvéru a práv povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, robiť to isté, pri splnení nasledujúcich podmienok:

Vyššie uvedené oznámenie o autorských právach a toto oznámenie o povolení musí byť zahrnuté do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH, VRÁTANE (OKREM INÉHO) ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA PRÍSLUŠNÝ ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁVNYCH USTANOVENÍ. AUTORI ALEBO DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NEBUDÚ ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ ZODPOVEDAŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, ŠKODY ALEBO INÉ ZÁVÄZKY, KTORÉ SÚVISIA SO ZMLUVOU, PORUŠENÍM PRÁVNYCH USTANOVENÍ ALEBO INÝMI PRÍPADMI, KTORÉ VYPLYNULI ZO SOFTVÉRU, JEHO POUŽÍVANIA ALEBO Z INÝCH ZÁLEŽITOSTÍ TÝKAJÚCICH SA SOFTVÉRU ALEBO VZNIKLI V SÚVISLOSTI S NIMI.

Podmienky používania

Licencia k rámcu MBProgressHUD

Copyright (c) 2009 – 2015 Matej Bukovinski

Týmto sa udeľuje bezplatné povolenie ktorejkoľvek osobe, ktorá získa kópiu tohto softvéru a pridružené dokumentačné súbory (ďalej len „softvér“) zaobchádzať so softvérom bez obmedzení, vrátane (okrem iného) práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, zverejňovanie, distribúciu, sublicencovanie alebo predávanie kópií softvéru a práv povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, robiť to isté, pri splnení nasledujúcich podmienok:

Vyššie uvedené oznámenie o autorských právach a toto oznámenie o povolení musí byť zahrnuté do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH, VRÁTANE (OKREM INÉHO) ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA PRÍSLUŠNÝ ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁVNYCH USTANOVENÍ. AUTORI ALEBO DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NEBUDÚ ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ ZODPOVEDAŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, ŠKODY ALEBO INÉ ZÁVÄZKY, KTORÉ SÚVISIA SO ZMLUVOU, PORUŠENÍM PRÁVNYCH USTANOVENÍ ALEBO INÝMI PRÍPADMI, KTORÉ VYPLYNULI ZO SOFTVÉRU, JEHO POUŽÍVANIA ALEBO Z INÝCH ZÁLEŽITOSTÍ TÝKAJÚCICH SA SOFTVÉRU ALEBO VZNIKLI V SÚVISLOSTI S NIMI.

Podmienky používania

Licencia k nástrojom BlocksKit

Copyright (c) 2011 – 2015 Zachary Waldowski, Alexsander Akers a prispievatelia do nástrojov BlocksKit

Týmto sa udeľuje bezplatné povolenie ktorejkoľvek osobe, ktorá získa kópiu tohto softvéru a pridružené dokumentačné súbory (ďalej len „softvér“) zaobchádzať so softvérom bez obmedzení, vrátane (okrem iného) práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, zverejňovanie, distribúciu, sublicencovanie alebo predávanie kópií softvéru a práv povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, robiť to isté, pri splnení nasledujúcich podmienok:

Vyššie uvedené oznámenie o autorských právach a toto oznámenie o povolení musí byť zahrnuté do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH, VRÁTANE (OKREM INÉHO) ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA PRÍSLUŠNÝ ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁVNYCH USTANOVENÍ. AUTORI ALEBO DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NEBUDÚ ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ ZODPOVEDAŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, ŠKODY ALEBO INÉ ZÁVÄZKY, KTORÉ SÚVISIA SO ZMLUVOU, PORUŠENÍM PRÁVNYCH USTANOVENÍ ALEBO INÝMI PRÍPADMI, KTORÉ VYPLYNULI ZO SOFTVÉRU, JEHO POUŽÍVANIA ALEBO Z INÝCH ZÁLEŽITOSTÍ TÝKAJÚCICH SA SOFTVÉRU ALEBO VZNIKLI V SÚVISLOSTI S NIMI.

Podmienky používania

Licencia ku knižnici pop – BSD

Copyright (c) 2014 Facebook, Inc. Všetky práva vyhradené.

Opakovaná distribúcia a používanie v zdrojových a binárnych formátoch s úpravami alebo bez nich sú povolené vtedy, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

 • Opakované distribúcie zdrojového kódu musia obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce právne informácie.
 • Opakované distribúcie v binárnom formáte musia obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce právne informácie – to všetko v dokumentácii a v ďalších materiáloch, ktoré sa poskytujú spolu s distribúciou.
 • Na odporúčanie alebo podporu produktov odvodených z tohto softvéru sa bez špecifického predchádzajúceho písomného povolenia nesmie používať meno Facebook ani mená príslušných prispievateľov.

TENTO SOFTVÉR JE POSKYTOVANÝ VLASTNÍKMI AUTORSKÝCH PRÁV A PRÍSLUŠNÝMI PRISPIEVATEĽMI „TAK, AKO JE“ A VŠETKY VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY, VRÁTANE (NIELEN) IMPLICITNÝCH ZÁRUK NA OBCHODOVATEĽNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL, SÚ VYLÚČENÉ. VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV ANI PRISPIEVATELIA NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, PRÍPADNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE (NIELEN) OBSTARANIA NÁHRADNÉHO TOVARU ALEBO SLUŽIEB, STRATY MOŽNOSTI POUŽÍVANIA, ÚDAJOV, ZISKU ALEBO PRERUŠENIA OBCHODNÝCH ČINNOSTÍ), KTORÉ BOLI SPÔSOBENÉ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM A V RÁMCI AKEJKOĽVEK PRÁVNEJ TEÓRIE O ZODPOVEDNOSTI BEZ OHĽADU NA TO, ČI IDE O ZMLUVNÉ PORUŠENIE, STRIKTNÚ ZODPOVEDNOSŤ ALEBO ÚMYSELNÉ PORUŠENIE PRÁVNYCH USTANOVENÍ (VRÁTANE NEDBALOSTI ALEBO INAK), KTORÉ AKOKOĽVEK VYPLÝVAJÚ Z POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU, A TO AJ V PRÍPADE, AK BOLA PRÍSLUŠNÁ STRANA O TAKEJTO MOŽNOSTI VOPRED INFORMOVANÁ.

Podmienky používania

Licencia k aplikačnému rámcu Bolts

Licencia BSD

Pre softvér Bolts

Copyright (c) 2013 – súčasnosť, Facebook, Inc. Všetky práva vyhradené.

Opakovaná distribúcia a používanie v zdrojových a binárnych formátoch s úpravami alebo bez nich sú povolené vtedy, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

 • Opakované distribúcie zdrojového kódu musia obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce právne informácie.
 • Opakované distribúcie v binárnom formáte musia obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce právne informácie – to všetko v dokumentácii a v ďalších materiáloch, ktoré sa poskytujú spolu s distribúciou.
 • Na odporúčanie alebo podporu produktov odvodených z tohto softvéru sa bez špecifického predchádzajúceho písomného povolenia nesmie používať meno Facebook ani mená príslušných prispievateľov.

TENTO SOFTVÉR JE POSKYTOVANÝ VLASTNÍKMI AUTORSKÝCH PRÁV A PRÍSLUŠNÝMI PRISPIEVATEĽMI „TAK, AKO JE“ A VŠETKY VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY, VRÁTANE (NIELEN) IMPLICITNÝCH ZÁRUK NA OBCHODOVATEĽNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL, SÚ VYLÚČENÉ. VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV ANI PRISPIEVATELIA NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, PRÍPADNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE (NIELEN) OBSTARANIA NÁHRADNÉHO TOVARU ALEBO SLUŽIEB, STRATY MOŽNOSTI POUŽÍVANIA, ÚDAJOV, ZISKU ALEBO PRERUŠENIA OBCHODNÝCH ČINNOSTÍ), KTORÉ BOLI SPÔSOBENÉ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM A V RÁMCI AKEJKOĽVEK PRÁVNEJ TEÓRIE O ZODPOVEDNOSTI BEZ OHĽADU NA TO, ČI IDE O ZMLUVNÉ PORUŠENIE, STRIKTNÚ ZODPOVEDNOSŤ ALEBO ÚMYSELNÉ PORUŠENIE PRÁVNYCH USTANOVENÍ (VRÁTANE NEDBALOSTI ALEBO INAK), KTORÉ AKOKOĽVEK VYPLÝVAJÚ Z POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU, A TO AJ V PRÍPADE, AK BOLA PRÍSLUŠNÁ STRANA O TAKEJTO MOŽNOSTI VOPRED INFORMOVANÁ.

Podmienky používania

Licencia k nástrojom SFHFKeychainUtils

Vytvoril Buzz Andersen 20.10.2008. Čiastočne založené na kóde od Jonathana Wighta, Jona Crosbyho a Mika Maloneho. Copyright 2008 Sci-Fi Hi-Fi. Všetky práva vyhradené.

Týmto sa udeľuje bezplatné povolenie ktorejkoľvek osobe, ktorá získa kópiu tohto softvéru a pridružené dokumentačné súbory (ďalej len „softvér“) zaobchádzať so softvérom bez obmedzení, vrátane (okrem iného) práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, zverejňovanie, distribúciu, sublicencovanie alebo predávanie kópií softvéru a práv povoliť osobám, ktorým je softvér poskytnutý, robiť to isté, pri splnení nasledujúcich podmienok:

Vyššie uvedené oznámenie o autorských právach a toto oznámenie o povolení musí byť zahrnuté do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH, VRÁTANE (OKREM INÉHO) ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA PRÍSLUŠNÝ ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁVNYCH USTANOVENÍ. AUTORI ALEBO DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NEBUDÚ ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ ZODPOVEDAŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, ŠKODY ALEBO INÉ ZÁVÄZKY, KTORÉ SÚVISIA SO ZMLUVOU, PORUŠENÍM PRÁVNYCH USTANOVENÍ ALEBO INÝMI PRÍPADMI, KTORÉ VYPLYNULI ZO SOFTVÉRU, JEHO POUŽÍVANIA ALEBO Z INÝCH ZÁLEŽITOSTÍ TÝKAJÚCICH SA SOFTVÉRU ALEBO VZNIKLI V SÚVISLOSTI S NIMI.

Dodatočné informácie o licencii

Licencia na architektúru JSON:

Copyright (c) 2007 – 2011 Stig Brautaset 
Všetky práva vyhradené.

Opakovaná distribúcia a používanie v zdrojových a binárnych formátoch s úpravami alebo bez nich sú povolené vtedy, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

 • Opakované distribúcie zdrojového kódu musia obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce právne informácie.
 • Opakované distribúcie v binárnom formáte musia obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce právne informácie – to všetko v dokumentácii a v ďalších materiáloch, ktoré sa poskytujú spolu s distribúciou.
 • Na odporúčanie alebo podporu produktov odvodených z tohto softvéru sa bez špecifického predchádzajúceho písomného povolenia nesmie používať meno Stig Brautaset ani mená príslušných prispievateľov.

TENTO SOFTVÉR JE POSKYTOVANÝ VLASTNÍKMI AUTORSKÝCH PRÁV A PRÍSLUŠNÝMI PRISPIEVATEĽMI „TAK, AKO JE“ A VŠETKY VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY, VRÁTANE (NIELEN) IMPLICITNÝCH ZÁRUK NA OBCHODOVATEĽNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL, SÚ VYLÚČENÉ. VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV ANI PRISPIEVATELIA NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, PRÍPADNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE (NIELEN) OBSTARANIA NÁHRADNÉHO TOVARU ALEBO SLUŽIEB, STRATY MOŽNOSTI POUŽÍVANIA, ÚDAJOV, ZISKU ALEBO PRERUŠENIA OBCHODNÝCH ČINNOSTÍ), KTORÉ BOLI SPÔSOBENÉ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM A V RÁMCI AKEJKOĽVEK PRÁVNEJ TEÓRIE O ZODPOVEDNOSTI BEZ OHĽADU NA TO, ČI IDE O ZMLUVNÉ PORUŠENIE, STRIKTNÚ ZODPOVEDNOSŤ ALEBO ÚMYSELNÉ PORUŠENIE PRÁVNYCH USTANOVENÍ (VRÁTANE NEDBALOSTI ALEBO INAK), KTORÉ AKOKOĽVEK VYPLÝVAJÚ Z POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU, A TO AJ V PRÍPADE, AK BOLA PRÍSLUŠNÁ STRANA O TAKEJTO MOŽNOSTI VOPRED INFORMOVANÁ.


 

Licencie systému Android

Licencia ku knižnici Epoxy:

Copyright 2016 Airbnb, Inc.

Licenčne poskytnuté na základe licencie Apache, verzia 2.0 („licencia“). Tento súbor nie je možné používať inak než v súlade s ustanoveniami licencie. Kópiu licencie môžete získať na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Pokiaľ to nevyžaduje platný zákon alebo nie je dohodnuté v písomnej forme, softvér distribuovaný na základe tejto licencie sa distribuuje „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUK ALEBO PODMIENOK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, či už výslovných alebo implicitných. Konkrétny obsah, ktorý upravuje povolenia a obmedzenia na základe licencie, je uvedený v licencii.

Podmienky používania

Licencia k softvéru OkHttp

Copyright 2016 Square, Inc.

Licenčne poskytnuté na základe licencie Apache, verzia 2.0 („licencia“). Tento súbor nie je možné používať inak než v súlade s ustanoveniami licencie. Kópiu licencie môžete získať na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Pokiaľ to nevyžaduje platný zákon alebo nie je dohodnuté v písomnej forme, softvér distribuovaný na základe tejto licencie sa distribuuje „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUK ALEBO PODMIENOK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, či už výslovných alebo implicitných. Konkrétny obsah, ktorý upravuje povolenia a obmedzenia na základe licencie, je uvedený v licencii.

Podmienky používania

Licencia k softvéru Retrofit

Copyright 2013 Square, Inc.

Licenčne poskytnuté na základe licencie Apache, verzia 2.0 („licencia“). Tento súbor nie je možné používať inak než v súlade s ustanoveniami licencie. Kópiu licencie môžete získať na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Pokiaľ to nevyžaduje platný zákon alebo nie je dohodnuté v písomnej forme, softvér distribuovaný na základe tejto licencie sa distribuuje „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUK ALEBO PODMIENOK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, či už výslovných alebo implicitných. Konkrétny obsah, ktorý upravuje povolenia a obmedzenia na základe licencie, je uvedený v licencii.

Podmienky používania

Licencia ku knižnici StickyGridHeaders

Copyright (c) 2013 Tonic Artos

Licenčne poskytnuté na základe licencie Apache, verzia 2.0 („licencia“). Tento súbor nie je možné používať inak než v súlade s ustanoveniami licencie. Kópiu licencie môžete získať na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Pokiaľ to nevyžaduje platný zákon alebo nie je dohodnuté v písomnej forme, softvér distribuovaný na základe tejto licencie sa distribuuje „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUK ALEBO PODMIENOK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, či už výslovných alebo implicitných. Konkrétny obsah, ktorý upravuje povolenia a obmedzenia na základe licencie, je uvedený v licencii.

Podmienky používania

Licencia k aplikačnému rámcu Dagger

Copyright 2013 Square, Inc.

Licenčne poskytnuté na základe licencie Apache, verzia 2.0 („licencia“). Tento súbor nie je možné používať inak než v súlade s ustanoveniami licencie. Kópiu licencie môžete získať na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Pokiaľ to nevyžaduje platný zákon alebo nie je dohodnuté v písomnej forme, softvér distribuovaný na základe tejto licencie sa distribuuje „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUK ALEBO PODMIENOK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, či už výslovných alebo implicitných. Konkrétny obsah, ktorý upravuje povolenia a obmedzenia na základe licencie, je uvedený v licencii.

Podmienky používania

Licencia ku knižnici Signpost

Copyright (c) 2009 Matthias Kaeppler

Licenčne poskytnuté na základe licencie Apache, verzia 2.0 („licencia“). Tento súbor nie je možné používať inak než v súlade s ustanoveniami licencie. Kópiu licencie môžete získať na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Pokiaľ to nevyžaduje platný zákon alebo nie je dohodnuté v písomnej forme, softvér distribuovaný na základe tejto licencie sa distribuuje „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUK ALEBO PODMIENOK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, či už výslovných alebo implicitných. Konkrétny obsah, ktorý upravuje povolenia a obmedzenia na základe licencie, je uvedený v licencii.

Dodatočné informácie o licencii

Licencia ku knižnici Apache Commons Logging

Copyright 2003 – 2014 The Apache Software Foundation

Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý organizáciou The Apache Software Foundation (http://www.apache.org).

Licenčne poskytnuté na základe licencie Apache, verzia 2.0 („licencia“). Tento súbor nie je možné používať inak než v súlade s ustanoveniami licencie. Kópiu licencie môžete získať na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Pokiaľ to nevyžaduje platný zákon alebo nie je dohodnuté v písomnej forme, softvér distribuovaný na základe tejto licencie sa distribuuje „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUK ALEBO PODMIENOK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, či už výslovných alebo implicitných. Konkrétny obsah, ktorý upravuje povolenia a obmedzenia na základe licencie, je uvedený v licencii.

Podmienky používania

Licencia k softvéru Apache XML-RPC

Copyright The Apache Software Foundation

Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý organizáciou The Apache Software Foundation (http://www.apache.org).

Licenčne poskytnuté na základe licencie Apache, verzia 2.0 („licencia“). Tento súbor nie je možné používať inak než v súlade s ustanoveniami licencie. Kópiu licencie môžete získať na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Pokiaľ to nevyžaduje platný zákon alebo nie je dohodnuté v písomnej forme, softvér distribuovaný na základe tejto licencie sa distribuuje „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUK ALEBO PODMIENOK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, či už výslovných alebo implicitných. Konkrétny obsah, ktorý upravuje povolenia a obmedzenia na základe licencie, je uvedený v licencii.

Podmienky používania

Licencia k nástrojom Apache WS Common Utilities

Copyright 2003, 2005 The Apache Software Foundation

Licenčne poskytnuté na základe licencie Apache, verzia 2.0 („licencia“). Tento súbor nie je možné používať inak než v súlade s ustanoveniami licencie.

Kópiu licencie môžete získať na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Pokiaľ to nevyžaduje platný zákon alebo nie je dohodnuté v písomnej forme, softvér distribuovaný na základe tejto licencie sa distribuuje „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUK ALEBO PODMIENOK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, či už výslovných alebo implicitných. Konkrétny obsah, ktorý upravuje povolenia a obmedzenia na základe licencie, je uvedený v licencii.

Podmienky používania

Licencia ku knižnici Apache http-mime

Copyright The Apache Software Foundation

Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý organizáciou The Apache Software Foundation (http://www.apache.org).

Licenčne poskytnuté na základe licencie Apache, verzia 2.0 („licencia“). Tento súbor nie je možné používať inak než v súlade s ustanoveniami licencie. Kópiu licencie môžete získať na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Pokiaľ to nevyžaduje platný zákon alebo nie je dohodnuté v písomnej forme, softvér distribuovaný na základe tejto licencie sa distribuuje „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUK ALEBO PODMIENOK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, či už výslovných alebo implicitných. Konkrétny obsah, ktorý upravuje povolenia a obmedzenia na základe licencie, je uvedený v licencii.

Podmienky používania

Licencia ku knižnici RxJava

Copyright (c) 2016 – súčasnosť, prispievatelia knižnice RxJava.

Licenčne poskytnuté na základe licencie Apache, verzia 2.0 („licencia“). Tento súbor nie je možné používať inak než v súlade s ustanoveniami licencie. Kópiu licencie môžete získať na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Pokiaľ to nevyžaduje platný zákon alebo nie je dohodnuté v písomnej forme, softvér distribuovaný na základe tejto licencie sa distribuuje „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUK ALEBO PODMIENOK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, či už výslovných alebo implicitných. Konkrétny obsah, ktorý upravuje povolenia a obmedzenia na základe licencie, je uvedený v licencii.

Podmienky používania

Licencia k projektu Android Open Source Project:

Copyright (c) 2005 – 2008 Google Inc. Licenčne poskytnuté na základe licencie Apache, verzia 2.0 („licencia“). Tento súbor nie je možné používať inak než v súlade s ustanoveniami licencie. Kópiu licencie môžete získať na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Pokiaľ to nevyžaduje platný zákon alebo nie je dohodnuté v písomnej forme, softvér distribuovaný na základe tejto licencie sa distribuuje „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUK ALEBO PODMIENOK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, či už výslovných alebo implicitných. Konkrétny obsah, ktorý upravuje povolenia a obmedzenia na základe licencie, je uvedený v licencii.

Licencia k balíku ormlite

Týmto sa udeľuje povolenie na používanie, kopírovanie, upravovanie alebo distribúciu tohto softvéru na akýkoľvek účel za poplatok alebo bez neho, za predpokladu, že sa toto oznámenie o povolení bude nachádzať vo všetkých kópiách.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE“ A JEHO AUTOR SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK TÝKAJÚCICH SA TOHTO SOFTVÉRU, VRÁTANE VŠETKÝCH IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. AUTOR NIE JE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÝ ZA AKÉKOĽVEK ŠPECIÁLNE, PRIAME, NEPRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ALEBO ŠKODY, KTORÉ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM VYPLYNULI ZO STRATY MOŽNOSTI POUŽÍVANIA, ÚDAJOV ALEBO ZISKOV, ČI UŽ V SÚVISLOSTI SO ZMLUVOU, NEDBANLIVOSŤOU ALEBO INOU NEZÁKONNOU AKTIVITOU, A KTORÉ VYPLYNULI PRIAMO ALEBO ZO SPOJITOSTI S POUŽÍVANÍM ALEBO VÝKONOM TOHTO SOFTVÉRU.

Autora možno kontaktovať prostredníctvom stránky http://ormlite.com/

Podmienky používania

Licencia ku knižnici UrlImageViewHelper

Copyright 2012 Koushik Dutta

Licenčne poskytnuté na základe licencie Apache, verzia 2.0 („licencia“). Tento súbor nie je možné používať inak než v súlade s ustanoveniami licencie. Kópiu licencie môžete získať na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Pokiaľ to nevyžaduje platný zákon alebo nie je dohodnuté v písomnej forme, softvér distribuovaný na základe tejto licencie sa distribuuje „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUK ALEBO PODMIENOK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, či už výslovných alebo implicitných. Konkrétny obsah, ktorý upravuje povolenia a obmedzenia na základe licencie, je uvedený v licencii.

Podmienky používania

Licencia k architektúre Google-GSON:

Copyright (c) 2008 – 2009 Google Inc.

Licenčne poskytnuté na základe licencie Apache, verzia 2.0 („licencia“). Tento súbor nie je možné používať inak než v súlade s ustanoveniami licencie. Kópiu licencie môžete získať na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Podmienky používania

Licencia ku knižnici Joda-Time

Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý organizáciou Joda.org (http://www.joda.org/).

Licenčne poskytnuté na základe licencie Apache, verzia 2.0 („licencia“). Tento súbor nie je možné používať inak než v súlade s ustanoveniami licencie. Kópiu licencie môžete získať na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Pokiaľ to nevyžaduje platný zákon alebo nie je dohodnuté v písomnej forme, softvér distribuovaný na základe tejto licencie sa distribuuje „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUK ALEBO PODMIENOK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, či už výslovných alebo implicitných. Konkrétny obsah, ktorý upravuje povolenia a obmedzenia na základe licencie, je uvedený v licencii.

Podmienky používania


 

Licencie k viacerým platformám

Licencia k Google Mobile Ads SDK pre systémy iOS a Android

Copyright (c) 2015 Google Inc.

Licenčne poskytnuté na základe licencie Apache, verzia 2.0 („licencia“). Tento súbor nie je možné používať inak než v súlade s ustanoveniami licencie. Kópiu licencie môžete získať na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Podmienky používania

Licencia k Google App Indexing SDK pre systémy iOS a Android

Copyright (c) 2015 Google Inc.

Licenčne poskytnuté na základe licencie Apache, verzia 2.0 („licencia“). Tento súbor nie je možné používať inak než v súlade s ustanoveniami licencie. Kópiu licencie môžete získať na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Podmienky používania

Licencia k aplikácii Distimo

Copyright (c) 2012 Distimo. Všetky práva vyhradené.

Licenčne poskytnuté na základe licencie Apache, verzia 2.0 („licencia“). Tento súbor nie je možné používať inak než v súlade s ustanoveniami licencie. Kópiu licencie môžete získať na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Pokiaľ to nevyžaduje platný zákon alebo nie je dohodnuté v písomnej forme, softvér distribuovaný na základe tejto licencie sa distribuuje „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUK ALEBO PODMIENOK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, či už výslovných alebo implicitných. Konkrétny obsah, ktorý upravuje povolenia a obmedzenia na základe licencie, je uvedený v licencii.

Podmienky používania

Licencia k SDK pre Facebook a systémy iOS a Android

Copyright (c) 2014 – súčasnosť, Facebook, Inc. Všetky práva vyhradené.

Týmto je vám udelená nevýlučná, celosvetová, bezplatná licencia na používanie, kopírovanie, upravovanie a distribúciu tohto softvéru v zdrojovej alebo binárnej forme na použitie v spojitosti s webovými službami a rozhraniami API poskytnutými spoločnosťou Facebook.

Podobne ako každý iný softvér, ktorý sa integruje s platformou Facebook, podlieha vaše používanie tohto softvéru princípom a pravidlám spoločnosti Facebook pre vývojárov [http://developers.facebook.com/policy/]. Toto oznámenie o autorských právach musí byť zahrnuté do všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH, VRÁTANE (OKREM INÉHO) ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA PRÍSLUŠNÝ ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁVNYCH USTANOVENÍ. AUTORI ALEBO DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NEBUDÚ ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ ZODPOVEDAŤ ZA ŽIADNE NÁROKY, ŠKODY ALEBO INÉ ZÁVÄZKY, KTORÉ SÚVISIA SO ZMLUVOU, PORUŠENÍM PRÁVNYCH USTANOVENÍ ALEBO INÝMI PRÍPADMI, KTORÉ VYPLYNULI ZO SOFTVÉRU, JEHO POUŽÍVANIA ALEBO Z INÝCH ZÁLEŽITOSTÍ TÝKAJÚCICH SA SOFTVÉRU ALEBO VZNIKLI V SÚVISLOSTI S NIMI.

Podmienky používania: iOS Android

Licencia k technológii skobbler

Copyright 2014 Telenav, Inc. Všetky práva vyhradené.

Vykresľovanie máp zabezpečuje platforma Scout – http://developer.skobbler.com

Zdroj dát pre mapy: chráněné autorskými právami prispievateľov platformy OpenStreetMap http://www.openstreetmap.org/copyright

Digitálne údaje o nadmorskej výške: http://www.viewfinderpanoramas.org/

Služby Wikipedia a Wikitravel sú licenčne poskytnuté na základe licencie http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

Copyright Google Breakpad (podrobné informácie sa dozviete v autorských právach)

Použité písma: (c) BitStream (podrobné informácie sa dozviete v autorských právach), (c) Architects Daughter (podrobné informácie sa dozviete v autorských právach), (c) Roboto (podrobné informácie sa dozviete v autorských právach) a (c) Open Sans (podrobné informácie sa dozviete v autorských právach).

ĎALŠIE PODMIENKY TÝKAJÚCE SA APLIKÁCIE TRIPADVISOR PRE SYSTÉM WINDOWS PHONE V ZARIADENIACH OD SPOLOČNOSTI NOKIA:

VYLÚČENIE ZÁRUKY. APLIKÁCIA JE LICENČNE POSKYTOVANÁ „TAKÁ, AKÁ JE“, „SO VŠETKÝMI CHYBAMI“ A „V TAKOM STAVE, V AKOM JE DOSTUPNÁ“. RIZIKO SÚVISIACE S POUŽÍVANÍM APLIKÁCIE NESIE POUŽÍVATEĽ. SPOLOČNOSŤ TRIPADVISOR V MENE SVOJOM, V MENE SPOLOČNOSTÍ NOKIA, MICROSOFT, VŠETKÝCH POSKYTOVATEĽOV BEZDRÔTOVEJ KOMUNIKÁCIE, PROSTREDNÍCTVOM KTORÝCH SA APLIKÁCIA DISTRIBUUJE, AKO AJ V MENE NAŠICH PRÍSLUŠNÝCH PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ A DODÁVATEĽOV („DISTRIBÚTORI“) NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ZÁRUKY ANI PODMIENKY V RÁMCI DANEJ APLIKÁCIE ANI ZÁRUKY A PODMIENKY, KTORÉ SA APLIKÁCIE TÝKAJÚ. V RÁMCI MIESTNYCH ZÁKONOV MÔŽETE DISPONOVAŤ ĎALŠÍMI PRÁVAMI, NA KTORÉ TÁTO ZMLUVA NEMÁ VPLYV. V ROZSAHU POVOLENÉHO MIESTNYMI ZÁKONMI DISTRIBÚTORI VYLUČUJÚ VŠETKY IMPLICITNÉ ZÁRUKY A PODMIENKY VRÁTANE ZÁRUK A PODMIENOK TÝKAJÚCICH SA OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA ZÁKONNÝCH USTANOVENÍ.

OBMEDZENIE A VYLÚČENIE OPRAVNÝCH KROKOV A NÁHRADY ŠKÔD. V ROZSAHU, KTORÝ NIE JE ZAKÁZANÝ ZÁKONMI, MÔŽETE OD SPOLOČNOSTI MICROSOFT POŽADOVAŤ NÁHRADU IBA PRIAMYCH ŠKÔD DO VÝŠKY SUMY, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA APLIKÁCIU. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE NEBUDETE VYHĽADÁVAŤ ANI POŽADOVAŤ NÁHRADU ZA ŽIADNE INÉ ŠKODY VRÁTANE NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, STRATY ZISKU, ŠPECIÁLNYCH, NEPRIAMYCH ALEBO NÁHODNÝCH ŠKÔD OD ŽIADNEHO DISTRIBÚTORA.

Uvedenie autorov:

Mapy

© 2014 Telenav, Inc. – Všetky práva vyhradené.
Vykresľovanie máp zabezpečuje platforma Scout – http://developer.scout.me
Zdroj dát pre mapy: Chránené autorskými právami prispievateľov platformy OpenStreetMap http://www.openstreetmap.org/copyright

Digitálne údaje o nadmorskej výške

http://www.viewfinderpanoramas.org/

Wikipedia a Wikitravel

Služby Wikipedia a Wikitravel sú licenčne poskytnuté na základe licencie http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

Google Breakpad

© Google Breakpad (podrobné informácie sa dozviete v autorských právach)

Písmo Bitstream

© BitStream (podrobné informácie sa dozviete v autorských právach)

Písmo Architects Daughter

© Architects Daughter (podrobné informácie sa dozviete v autorských právach)

Písmo Open Sans

© Open Sans (podrobné informácie sa dozviete v autorských právach)