Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Centrum multimedialne

Newsroom

Warunki, zasady i powiadomienia dotyczące korzystania z serwisu TripAdvisor

Witamy w serwisie TripAdvisor lub na stronach urządzeń mobilnych wraz z odpowiednimi aplikacjami (łącznie zwanych „Witryną”). Niniejsza Witryna ma za zadanie wyłącznie pomóc klientom w zebraniu informacji na temat podróży, publikowaniu opinii na temat kwestii dotyczących podróżowania, udzielaniu się na interaktywnych forach podróżniczych, wyszukiwaniu informacji związanych z rezerwacją oraz dokonywaniu rezerwacji. Witryna nie służy żadnym innym celom. Zaimki „my”, „nas”, „nasz” oraz nazwa „TripAdvisor” odnoszą się do spółki TripAdvisor LLC, spółek zależnych i witryn (łącznie zwanych „TripAdvisor”). Zaimek „ty” odnosi się do klienta odwiedzającego Witrynę lub publikującego materiały w Witrynie.

Niniejsza Witryna jest udostępniana pod warunkiem wyrażenia zgody na przestrzeganie wszelkich warunków, zasad i powiadomień opisanych poniżej w niezmienionej formie (zwanych łącznie „Umową”). Odwiedzanie Witryny lub korzystanie z niej w dowolny sposób jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie warunków Umowy oraz zapoznaniem się z jej zapisami i zrozumieniem ich. Umowę należy przeczytać dokładnie, ponieważ zawiera ona informacje dotyczące ustawowych praw przysługujących użytkownikowi oraz ich ograniczeń, jak również część dotyczącą obowiązujących przepisów prawa i jurysdykcji na wypadek powstania sporów. Użytkownik, który nie akceptuje wszystkich warunków i zasad, nie może korzystać z Witryny.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zmodyfikowania treści Umowy w przyszłości, zgodnie z niniejszymi Warunkami i zasadami. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że kontynuowanie korzystania z niniejszej Witryny po wprowadzeniu wspomnianych zmian jest jednoznaczne z akceptacją zmienionych lub zmodyfikowanych warunków Umowy. Data zaktualizowania treści Umowy zostanie umieszczona w dolnej części niniejszej Witryny, a zaktualizowana treść wejdzie w życie po jej opublikowaniu. O istotnych zmianach w niniejszych warunkach i zasadach poinformujemy naszych członków, wysyłając na adres e-mail podany podczas rejestracji wiadomość zawierającą powiadomienie lub umieszczając informację w Witrynie. Należy regularnie sprawdzać tę stronę, aby mieć dostęp do najnowszej wersji Umowy.

KORZYSTANIE Z WITRYNY

Użytkownik korzystający z niniejszej Witryny zapewnia, że (i) wszelkie informacje dostarczone przez użytkownika w Witrynie są prawdziwe, aktualne i kompletne; (ii) w przypadku posiadania konta w serwisie TripAdvisor użytkownik nie będzie ujawniać informacji dotyczących konta innym osobom i będzie ponosić pełną odpowiedzialność za korzystanie ze swojego konta przez inne osoby; (iii) użytkownik dokonujący rejestracji konta i publikujący materiały w Witrynie ma co najmniej 13 lat oraz (iv) posiada zdolność do zawarcia niniejszej Umowy, a także korzystania z Witryny zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w tym dokumencie. TripAdvisor nie gromadzi świadomie informacji o osobach w wieku poniżej 13 lat. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do Witryny i oferowanych usług wybranym osobom według własnego uznania, w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, między innymi za naruszenie warunków niniejszej Umowy.

Kopiowanie, przekazywanie, odtwarzanie, powielanie, publikowanie lub ponowna dystrybucja zawartości Witryny albo jej części bez uprzedniej pisemnej zgody TripAdvisor są surowo zakazane. Prośbę o udzielenie zgody można przesłać na następujący adres:
Director, Partnerships and Business Development
TripAdvisor LLC
400 1st Avenue
Needham, MA 02494, USA

Zgodnie z niniejszymi Warunkami i zasadami, użytkownicy Witryny nie ponoszą żadnych opłat za korzystanie z Witryny. Jednak w Witrynie są umieszczone odnośniki do witryn stron trzecich, które są własnością i są prowadzone przez niezależnych dostawców usług lub sprzedawców. Wspomniane strony trzecie mogą pobierać opłaty za korzystanie z niektórych materiałów lub usług udostępnianych w Witrynie. Dlatego przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji ze stroną trzecią użytkownik powinien, w zakresie uznanym przez siebie za stosowny lub wskazany, upewnić się, czy zostaną pobrane opłaty. TripAdvisor może publikować w Witrynie informacje dotyczące należnych opłat, jednak takie działania mają wyłącznie cel informacyjny, w trosce o wygodę użytkowników. TripAdvisor w żadnym wypadku nie gwarantuje poprawności takich informacji ani nie ponosi odpowiedzialności za materiały czy usługi dostępne w witrynach stron trzecich.

DZIAŁANIA NIEDOZWOLONE

Materiały oraz informacje publikowane w Witrynie (w szczególności: wiadomości, dane, informacje, teksty, muzyka, dźwięki, zdjęcia, grafika, filmy, mapy, ikony, oprogramowanie, kod oraz inne), a także infrastruktura umożliwiająca dostarczanie takich materiałów i informacji należą do nas. Użytkownik niniejszym oświadcza, że nie będzie modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, wyświetlać, wykonywać, odtwarzać, publikować, licencjonować, tworzyć prac pochodnych, przekazywać, sprzedawać ani odsprzedawać żadnych informacji, oprogramowania, produktów ani usług uzyskanych z niniejszej Witryny lub za jej pośrednictwem. Ponadto, użytkownik oświadcza, że nie będzie:

korzystać z niniejszej Witryny ani jej zawartości w celach komercyjnych;
uzyskiwać dostępu, monitorować ani kopiować zawartości Witryny ani opublikowanych w niej informacji z wykorzystaniem robotów, programów typu spider, scraper ani innych zautomatyzowanych narzędzi bądź procesów manualnych w dowolnych celach, bez uzyskania wyraźnej zgody na piśmie;
naruszać ograniczeń zawartych w nagłówkach wykluczających działanie robotów ani obchodzić innych zabezpieczeń mających na celu uniemożliwienie bądź ograniczenie dostępu do Witryny;
podejmować działań, które spowodują lub mogą spowodować — w naszej ocenie — nadmierne lub nieproporcjonalnie duże obciążenie naszej infrastruktury;
tworzyć tzw. głębokich odsyłaczy do Witryny w dowolnym celu bez uzyskania wyraźnej zgody na piśmie;
ramkować ani tworzyć odbicia lustrzanego żadnej części Witryny w innej witrynie bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody, ani
podejmować prób modyfikowania, tłumaczenia, adaptowania, edycji, dekompilowania, dezasemblowania bądź inżynierii wstecznej żadnego oprogramowania używanego przez TripAdvisor w powiązaniu z Witryną lub świadczonymi usługami.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I UJAWNIANIE INFORMACJI

TripAdvisor dokłada starań, aby chronić prywatność użytkowników. Wszelkie dane osobowe, któr użytkownik umieści w naszej Witrynie będą przetwarzane zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności. Kliknij tutaj, aby wyświetlić naszą Politykę Prywatności.

RECENZJE, KOMENTARZE I KORZYSTANIE Z INNYCH PRZESTRZENI INTERAKTYWNYCH

Jesteśmy wdzięczni za przesłane opinie. Prosimy pamiętać, że przesyłanie materiałów (między innymi recenzji hoteli, pytań, zdjęć lub filmów, komentarzy, sugestii, pomysłów itp., zwanych łącznie „Przesłanymi Materiałami”) do Witryny za pośrednictwem poczty elektronicznej lub publikowanie ich w Witrynie jest jednoznaczne z przekazaniem TripAdvisor oraz jej spółkom zależnym niewyłącznych, nieodpłatnych, trwałych, zbywalnych, nieodwołalnych i podlegających sublicencjonowaniu praw do (a) wykorzystania Przesłanych Materiałów, odtwarzania ich, modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia, rozpowszechniania, publikowania, tworzenia prac pochodnych i publicznego udostępniania, a także upubliczniania Przesłanych Materiałów na całym świecie, za pośrednictwem dowolnych metod znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości, w dowolnym celu, a także (b) wykorzystania nazwy powiązanej z Przesłanymi Materiałami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że TripAdvisor może według własnego uznania zdecydować o przypisaniu użytkownikowi autorstwa jego komentarzy lub recenzji. Ponadto użytkownik upoważnia TripAdvisor do dochodzenia roszczeń od osób fizycznych lub prawnych, które naruszą prawa TripAdvisor w treści Przesłanych materiałów wskutek pogwałcenia warunków niniejszej Umowy. Użytkownik niniejszym oświadcza, że Przesłane materiały nie są poufne ani chronione prawem własności.

TripAdvisor nie edytuje ani nie kontroluje treści wiadomości użytkowników publikowanych oraz rozpowszechnianych za pośrednictwem Witryny, w tym w pokojach czatów, na tablicach ogłoszeń oraz na innych forach służących do komunikacji, i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w tych wiadomościach. Niemniej jednak, TripAdvisor zastrzega sobie prawo do usunięcia jakiejkolwiek wiadomości użytkownika lub materiałów opublikowanych w Witrynie z dowolnego powodu, bez powiadomienia i według własnego uznania.

Witryna może zawierać fora dyskusyjne, tablice ogłoszeń, usługi umożliwiające publikowanie recenzji oraz inne fora, na których użytkownik bądź strony trzecie mogą publikować recenzje dotyczące wrażeń z podróży lub inne treści, wiadomości, materiały albo inne elementy Witryny (zwane łącznie „Przestrzeniami Interaktywnymi”). Jeżeli TripAdvisor udostępnia Przestrzenie Interaktywne, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Przestrzeni Interaktywnych i korzysta z nich na własne ryzyko. Korzystanie z Przestrzeni interaktywnych jest jednoznaczne ze zobowiązaniem do nieumieszczania, nieprzesyłania, nieprzekazywania, nierozpowszechniania, nieprzechowywania i nietworzenia oraz niepublikowania w Witrynie następujących materiałów:

Wiadomości, danych, informacji, tekstów, muzyki, dźwięków, zdjęć, grafiki, kodów i innych materiałów (zwanych łącznie „Materiałami”) o treści fałszywej, niezgodnej z prawem, wprowadzającej w błąd, oszczerczej, szkalującej, obscenicznej, pornograficznej, nieprzyzwoitej, lubieżnej, sugestywnej, napastliwej bądź nawołującej do napastowania innej osoby, zawierających groźby, naruszających prywatność lub prawa do wizerunku, obelżywych, podżegających, lub w jakikolwiek inny sposób nieakceptowalnych.
Materiałów w oczywisty sposób uznawanych w społeczności internetowej za obraźliwe, np. materiałów promujących rasizm, bigoterię, fanatyzm, nienawiść lub przemoc fizyczną w dowolnej postaci, skierowanych przeciwko dowolnej grupie lub osobie.
Materiałów, które stanowiłyby, sprzyjałyby, promowały lub zawierały instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, czynów niedozwolonych, działań stanowiących podstawę do roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej, naruszenia praw stron w jakimkolwiek kraju świata lub które w jakikolwiek inny sposób stanowiłyby naruszenie przepisów lokalnych, krajowych lub międzynarodowych, w tym w szczególności przepisów amerykańskiej komisji Papierów Wartościowych i Giełdy (SEC) bądź jakichkolwiek innych zasad dotyczących wymiany papierów wartościowych, w tym między innymi Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych (NYSE), rynku akcji NASDAQ czy Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych.
Materiałów zawierających instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, np. produkcji bądź zakupu nielegalnej broni, naruszenia prywatności osób, dostarczania lub tworzenia wirusów komputerowych.
Materiałów mogących stanowić naruszenie patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw autorskich bądź innych praw własności intelektualnej i materialnej dowolnych stron. W szczególności Materiałów zawierających nielegalną lub utworzoną bez uzyskania zgody właściciela kopię pracy stanowiącej chronioną prawem autorskim własność innej osoby, np. pirackich programów komputerowych lub odnośników do nich zawierających informacje na temat obejścia fabrycznie zainstalowanych zabezpieczeń , nielegalnie pozyskanej muzyki lub pirackich plików muzycznych;
Materiałów, których autor podszywa się pod inną osobę fizyczną lub prawną bądź w jakikolwiek inny sposób przedstawia w fałszywym świetle powiązania z osobą fizyczną lub prawną, włączając w to TripAdvisor.
Niezamówionych promocji, wysyłanych masowo wiadomości, spamu, wiadomości-śmieci, tzw. łańcuszków, kampanii o treści politycznej, reklam, konkursów, loterii oraz ofert.
Materiałów zawierających treści marketingowe lub propozycje sprzedaży bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody, np. konkursów, zakładów pieniężnych, propozycji wymiany, reklam oraz piramid finansowych.
Prywatnych danych stron trzecich, w tym w szczególności nazwisk, adresów, numerów telefonów, adresów e-mail, numerów ubezpieczenia społecznego oraz kart kredytowych.
Treści zastrzeżonych lub dostępnych wyłącznie po podaniu hasła bądź ukrytych stron lub obrazów (niezawierających odnośników do lub z innej strony),wirusów, uszkodzonych danych oraz innych szkodliwych, niebezpiecznych i destrukcyjnych plików.
Materiałów niemających związku z tematem Przestrzeni Interaktywnej, w której zostały opublikowane, oraz
Materiałów ani odnośników, które — w ocenie TripAdvisor — (a) naruszają zapisy wcześniejszych podczęści, (b) są nieakceptowalne, (c) uniemożliwiają innym osobom swobodne korzystanie z Przestrzeni Interaktywnych lub Witryny oraz (d) mogą narazić TripAdvisor, jej spółki zależne lub użytkowników na szkody albo odpowiedzialność jakiegokolwiek rodzaju.

TripAdvisor nie ponosi odpowiedzialności za Materiały umieszczone, przechowywane bądź przesłane przez użytkownika lub inne osoby, za utratę tych Materiałów ani ich zniszczenie. Ponadto TripAdvisor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, zniesławienia, oszczerstwa, pomówienia, zaniechania oraz nieprawdziwe, obsceniczne, pornograficzne lub obrazoburcze treści opublikowane w Witrynie. Jako dostawca usług interaktywnych, TripAdvisor nie odpowiada za oświadczenia, stwierdzenia ani Materiały opublikowane przez użytkowników na forach publicznych, stronach osób prywatnych czy w innej Przestrzeni Interaktywnej. Mimo że TripAdvisor nie jest zobowiązana do analizowania, edytowania ani monitorowania Materiałów publikowanych lub rozpowszechnianych za pośrednictwem Przestrzeni interaktywnej, TripAdvisor zastrzega sobie prawo do usuwania, analizowania, tłumaczenia lub edytowania, według własnego uznania i bez uprzedzenia, wszelkich Materiałów zamieszczonych lub przechowywanych w Witrynie w dowolnym momencie i z dowolnego powodu lub zlecenia realizacji tych działań w swoim imieniu osobom trzecim. Na użytkowniku spoczywa wyłączna odpowiedzialność za tworzenie na własny koszt kopii zapasowych oraz zastąpienie Materiałów zamieszczonych lub przechowywanych w Witrynie. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikowi przysługują autorskie prawa osobiste (w tym prawa do oznaczenia własnym nazwiskiem i prawo do integralności utworu) w związku z Materiałami, użytkownik niniejszym oświadcza, że (a) nie wymaga opatrzenia Materiałów, ewentualnych prac pochodnych, ich ulepszonych wersji ani aktualizacji informacjami identyfikującymi ich autora; (b) nie zgłasza zastrzeżeń przeciwko publikacji, wykorzystaniu, modyfikowaniu, usunięciu ani użyciu Materiałów przez TripAdvisor ani jej licencjobiorców, następców prawnych i cesjonariuszy; (c) na zawsze zrzeka się i potwierdza, że nie będzie dochodzić praw związanych z autorskimi prawami osobistymi do Materiałów oraz (d) na zawsze zwalnia TripAdvisor, jej licencjobiorców, następców prawnych i cesjonariuszy z roszczeń względem TripAdvisor, które w przeciwnym wypadku mogłyby przysługiwać posiadaczowi autorskich praw osobistych.

Wszelkie korzystanie z Przestrzeni Interaktywnych lub innych części Witryny w sposób naruszający powyższe zapisy stanowi naruszenie warunków Umowy i może być przyczyną, między innymi, wypowiedzenia lub zawieszenia prawa do korzystania z Przestrzeni interaktywnych albo Witryny.

DOKONYWANIE REZERWACJI U STRON TRZECICH ZA POŚREDNICTWEM SERWISU TRIPADVISOR

Korzystanie z opcji natychmiastowej rezerwacji. TripAdvisor oferuje użytkownikom możliwość wyszukiwania, wybierania i dokonywania rezerwacji etapów podróży u dostawców zewnętrznych bez konieczności opuszczania serwisu TripAdvisor. Jeśli użytkownik nie jest jeszcze członkiem społeczności korzystającej z serwisu TripAdvisor, dokonując rezerwacji za pośrednictwem opcji natychmiastowej rezerwacji staje się członkiem tej społeczności. Będąc członkiem społeczności TripAdvisor, użytkownik może publikować recenzje dotyczące podróży, udzielać się na forach dyskusyjnych, przesyłać materiały opublikowane w serwisie TripAdvisor na adres e-mail swój i innych osób, czytać oraz otrzymywać biuletyny przeznaczone wyłącznie dla członków społeczności i materiały ułatwiające planowanie podróży, a także brać udział w ankietach, konkursach lub loteriach promocyjnych.

Korzystanie z opcji natychmiastowej rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją praktyk opisanych w naszej Polityce Prywatności oraz wszystkich zawartych tutaj warunków i zasad. Ponadto użytkownik zapewnia, że ma ukończone 18 lat, posiada zdolność do zawarcia niniejszej Umowy i korzystania z opcji natychmiastowej rezerwacji zgodnie z niniejszymi warunkami i zasadami, a także, że wszystkie podane przez niego informacje są prawdziwe i dokładne. Ponadto, użytkownik zobowiązuje się korzystać z opcji natychmiastowej rezerwacji wyłącznie w celu dokonania w sposób zgodny z prawem rezerwacji dla siebie i innych osób, w imieniu których może działać, nie naruszając prawa. Niedozwolone jest dokonywanie rezerwacji z użyciem fałszywych lub oszukańczych danych, a użytkownik podejmujący taką próbę może zostać pozbawiony członkostwa w TripAdvisor. Użytkownik, który posiada konto w serwisie TripAdvisor, zobowiązuje się chronić informacje dotyczące konta, a także nadzorować ewentualne korzystanie z konta przez inne osoby oraz ponieść całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu.

UŻYTKOWNIK NINIEJSZEJ WITRYNY, A TAKŻE OPCJI NATYCHMIASTOWEJ REZERWACJI, PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE: (1) ANI TRIPADVISOR, ANI JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA BĄDŹ INNYCH OSÓB W PRZYPADKU PRZEPROWADZENIA NIEAUTORYZOWANYCH TRANSAKCJI PRZY UŻYCIU HASŁA LUB KONTA UŻYTKOWNIKA, ORAZ (2) NIEUPRAWNIONE WYKORZYSTANIE HASŁA LUB KONTA MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ POWSTANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI WZGLĘDEM TRIPADVISOR ORAZ INNYCH UŻYTKOWNIKÓW.

W przypadku dokonania rezerwacji za pośrednictwem opcji natychmiastowej rezerwacji pobieramy informacje dotyczące płatności i przesyłamy je do dostawcy w celu zrealizowania transakcji w sposób opisany w Polityce Prywatności. Prosimy zwrócić uwagę, że to dostawca, a nie TripAdvisor, przetwarza płatność i dokonuje rezerwacji.

TripAdvisor i jej spółki zależne nie ingerują w dowolny sposób w dokonywane rezerwacje, jednak zastrzegają sobie prawo do anulowania lub nieprzetworzenia rezerwacji ze względu na wystąpienie pewnych istotnych okoliczności, np. gdy rezerwacja nie jest już dostępna lub gdy istnieją uzasadnione podstawy, aby przypuszczać, że prośba o dokonanie rezerwacji ma charakter oszukańczy. TripAdvisor zastrzega sobie również prawo do podjęcia kroków mających na celu zweryfikowanie tożsamości użytkownika w celu przetworzenia rezerwacji.

Gdyby zaistniała sytuacja, w której rezerwacja byłaby dostępna w momencie złożenia zamówienia, ale w chwili meldowania się w hotelu okazałaby się niedostępna, jedynym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z dostawcą w celu dokonania innej rezerwacji albo anulowanie rezerwacji.

Dostawcy zewnętrzni. TripAdvisor nie jest biurem podróży i nie świadczy ani nie posiada usług z zakresu transportu czy zakwaterowania. Chociaż w serwisie TripAdvisor są wyświetlane informacje na temat obiektów będących w posiadaniu dostawców zewnętrznych, a witryna umożliwia dokonywanie rezerwacji u niektórych z nich, korzystanie z opcji natychmiastowej rezerwacji i witryn partnerskich, działania te w żaden sposób nie implikują, nie sugerują ani nie oznaczają poręczenia ani akceptacji TripAdvisor dla tych dostawców, ani powiązań pomiędzy TripAdvisor a tymi dostawcami. Chociaż członkowie społeczności TripAdvisor mogą oceniać i pisać recenzje konkretnych obiektów, opisując własne doświadczenia, TripAdvisor nie udziela aprobaty ani nie poleca produktów ani usług dostawców zewnętrznych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że TripAdvisor nie odpowiada za dokładność ani kompletność informacji uzyskanych od dostawców zewnętrznych i wyświetlanych w swoich witrynach oraz aplikacjach.W przypadku dokonania rezerwacji u dostawcy zewnętrznego użytkownik wyraża zgodę na zapoznanie się z warunkami i zasadami regulującymi dokonywanie zakupów i korzystanie z Witryny („Warunki Korzystania”), Polityką Prywatności i innymi zasadami lub regułami obowiązującymi w witrynie albo obiekcie dostawcy oraz ich przestrzeganie. Użytkownik podejmuje interakcje z dostawcami zewnętrznymi na własne ryzyko. TripAdvisor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania, zaniechania, błędy, oświadczenia, gwarancje, naruszenia ani zaniedbania dostawców zewnętrznych, ani za uszkodzenie ciała, śmierć, zniszczenie mienia lub inne szkody bądź wydatki wynikające z interakcji użytkownika z dostawcami zewnętrznymi.

Niniejsza Witryna może zawierać odnośniki do witryn dostawców lub innych witryn, którymi nie zarządza i nad którymi nie ma kontroli TripAdvisor. Więcej informacji zawiera poniższa część, zatytułowana „Odnośniki do witryn stron trzecich”.

Dokonywanie rezerwacji w obiektach wakacyjnych u dostawców zewnętrznych ogłaszających się w witrynach partnerskich

TripAdvisor i niektóre z jej spółek zależnych funkcjonują jako platforma, która umożliwia podróżnym zawieranie umów z właścicielami obiektów wakacyjnych lub zawieranie transakcji z menedżerami lub właścicielami hoteli (każdy z nich określany jest jako „Reklamodawca”). Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z niniejszej Witryny i witryn naszych spółek zależnych, a także wszelkie transakcje z właścicielami obiektów wakacyjnych dokonane za pośrednictwem opcji natychmiastowej rezerwacji lub oferowane w witrynach partnerskich. Nie jesteśmy właścicielami obiektów wakacyjnych umieszczonych na liście w Witrynie lub w witrynach partnerskich, nie zarządzamy nimi ani nie jesteśmy z nimi związani umową.

Ponieważ ani TripAdvisor, ani jej spółki zależne nie są stronami transakcji obejmujących wynajem miejsc zakwaterowania pomiędzy podróżnymi i Reklamodawcą, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie spory lub konflikty dotyczące faktycznej bądź potencjalnej transakcji pomiędzy użytkownikiem i Reklamodawcą, w tym dotyczące jakości, warunków, bezpieczeństwa albo legalności usług świadczonych przez właściciela obiektu umieszczonego na liście w Witrynie, dokładności treści oferty, możliwości wynajęcia obiektu wynajmu wakacyjnego po stronie Reklamodawcy lub możliwości uiszczenia opłaty za wynajem obiektu wakacyjnego po stronie użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przed dokonaniem rezerwacji lub zakupem produktu bądź usługi może zaistnieć konieczność zawarcia z Reklamodawcą oddzielnej umowy, dla której mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia w zakresie rezerwacji, produktu albo usługi.

Warunki płatności na rzecz właścicieli obiektów wakacyjnych

Użytkownik zobowiązuje się uiścić na rzecz Reklamodawcy lub spółki zależnej TripAdvisor działającej w imieniu Reklamodawcy opłatę za usługę rezerwacji w obiekcie wakacyjnym zgodnie z Warunkami korzystania obowiązującymi w witrynie spółki zależnej. Spółka zależna TripAdvisor może działać jako przedstawiciel Reklamodawcy posiadający ograniczone uprawnienia jedynie na potrzeby przesłania należności do Reklamodawcy.

Więcej informacji na temat opłat należnych za wynajem obiektów wakacyjnych, depozytów, kaucyjih, przetwarzania płatności, anulowania i zwrotu należności zawierają Warunki korzystania zamieszczone w naszych witrynach partnerskich. Dokonanie rezerwacji w obiekcie wakacyjnym za pośrednictwem jednej z naszych witryn partnerskich jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie Warunków korzystania oraz Polityki prywatności zamieszczonych w tych witrynach.

CELE PODRÓŻY

Podróże międzynarodowe

W przypadku dokonywania rezerwacji międzynarodowych podróży u dostawców zewnętrznych lub planowania międzynarodowych podróży z wykorzystaniem Witryny użytkownik ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymogów wjazdu do krajów, które planuje odwiedzić. Musi się również upewnić, że posiada wszelkie niezbędne dokumenty podróży, w tym paszport i wizy.

Informacje na temat wymogów paszportowych i wizowych można uzyskać w odpowiedniej ambasadzie lub konsulacie. Przed dokonaniem rezerwacji i wyjazdem należy sprawdzić aktualność informacji, ponieważ mogą one ulec zmianie. TripAdvisor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za odmowę wstępu na pokład samolotu lub wjazdu do kraju z powodu braku dokumentów podróży wymaganych przez linię lotniczą, władze lub organy państwowe, w tym również w krajach, przez które podróżny przejeżdża w drodze do celu podróży. Użytkownik jest także zobowiązany uzyskać od lekarza informacje na temat aktualnie zalecanych szczepień przed wyruszeniem poza granice swojego kraju, jak również upewnić się, że spełnia wszelkie wymogi zdrowotne i przestrzegać wszelkich zaleceń medycznych dotyczących podróży.

Chociaż większość podróży, również międzynarodowych, odbywa się bez nieoczekiwanych zdarzeń, podróż do niektórych regionów może wiązać się z większym ryzykiem. TripAdvisor zachęca pasażerów do uzyskania informacji na temat obowiązujących zakazów, ostrzeżeń, ogłoszeń i porad publikowanych przez ich władze krajowe oraz władze kraju docelowego przed dokonaniem rezerwacji podróży do obcego kraju. PUBLIKUJĄC INFORMACJE DOTYCZĄCE PODRÓŻY DO WYBRANYCH MIEJSC NA MAPIE ŚWIATA, TRIPADVISOR NIE TWIERDZI ANI NIE GWARANTUJE, ŻE PODRÓŻE DO NICH SĄ WSKAZANE LUB NIEOBARCZONE RYZYKIEM I NIE PRZYJMUJE NA SIEBIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY ANI STRATY, JAKIE MOGĄ WYNIKNĄĆ NA SKUTEK PODJĘCIA PODRÓŻY DO TYCH MIEJSC.

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

NINIEJSZĄ CZĘŚĆ NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ. NINIEJSZA CZĘŚĆ ZAWIERA WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI TRIPADVISOR WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA W PRZYPADKU EWENTUALNEGO WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW PODCZAS KORZYSTANIA Z WITRYNY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. W PRZYPADKU NIEZROZUMIENIA WARUNKÓW ZAWARTYCH W TEJ CZĘŚCI LUB W INNYCH CZĘŚCIACH UMOWY NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PRAWNIKIEM W CELU WYJAŚNIENIA WĄTPLIWOŚCI PRZED UZYSKANIEM DOSTĘPU DO WITRYNY LUB SKORZYSTANIEM Z NIEJ.

INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I USŁUGI PUBLIKOWANE W WITRYNIE MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI LUB BŁĘDY, W TYM BŁĘDY W TREŚCI DOSTĘPNOŚCI OBIEKTÓW I CENACH. TRIPADVISOR, JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE ORAZ SPÓŁKI PARTNERSKIE (ŁĄCZNIE OKREŚLANE JAKO „SPÓŁKI NALEŻĄCE DO GRUPY TRIPADVISOR MEDIA”) NIE GWARANTUJĄ DOKŁADNOŚCI PUBLIKOWANYCH TREŚCI I NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE BŁĘDY ORAZ INNE NIEŚCISŁOŚCI W INFORMACJACH I OPISACH HOTELI, OBIEKTACH WAKACYJNYCH, PRZELOTÓW, REJSÓW, SAMOCHODÓW I INNYCH PRODUKTÓW WYŚWIETLANYCH W WITRYNIE (W TYM W CENACH, INFORMACJACH O DOSTĘPNOŚCI, ZDJĘCIACH, LISTACH UDOGODNIEŃ DOSTĘPNYCH W HOTELACH CZY OBIEKTACH WAKACYJNYCH, OGÓLNYCH OPISACH PRODUKTÓW, RECENZJACH I OCENACH ITP.). PONADTO RIPADVISOR ZASTRZEGA SOBIE WYRAŹNIE PRAWO DO USUNIĘCIA EWENTUALNYCH BŁĘDÓW W INFORMACJACH O DOSTĘPNOŚCI I CENACH W NASZEJ WITRYNIE LUB W OCZEKUJĄCYCH REZERWACJACH Z NIEPRAWIDŁOWĄ CENĄ.

SPÓŁKI NALEŻĄCE DO GRUPY TRIPADVISOR MEDIA W ŻADEN SPOSÓB NIE GWARANTUJĄ PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK CELU INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW I USŁUG ZAWARTYCH W WITRYNIE (ZAWARTOŚĆ WITRYNY) ANI W ŻADNEJ JEJ CZĘŚCI, A ZAWARCIE LUB OFEROWANIE W WITRYNIE JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW LUB USŁUG NIE OZNACZA APROBATY ANI POLECANIA TYCH PRODUKTÓW I USŁUG PRZEZ SPÓŁKI NALEŻĄCE DO GRUPY TRIPADVISOR MEDIA. WSZELKIE WSPOMNIANE INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I USŁUGI SĄ DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE SĄ”, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. SPÓŁKI NALEŻĄCE DO GRUPY TRIPADVISOR MEDIA WYKLUCZAJĄ GWARANCJE, WARUNKI BĄDŹ INNE ZASADY STANOWIĄCE, ŻE NINIEJSZA WITRYNA, JEJ SERWERY ORAZ WIADOMOŚCI E-MAIL WYSŁANE PRZEZ SPÓŁKI NALEŻĄCE DO GRUPY TRIPADVISOR MEDIA SĄ WOLNE OD WIRUSÓW I INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA, TRIPADVISOR NINIEJSZYM WYKLUCZA WSZELKIE GWARANCJE I ZASADY DOTYCZĄCE TYCH INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW I USŁUG, W TYM WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE I WARUNKI LUB ZASADY DOTYCZĄCE POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU, NIEZAKŁÓCONEGO POSIADANIA ORAZ NIENARUSZANIA PRAW. TRIPADVISOR WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, OŚWIADCZENIA ORAZ JAKIEKOLWIEK INNE WARUNKI DOTYCZĄCE DOKŁADNOŚCI ORAZ MAJĄTKOWEGO CHARAKTERU ZAWARTOŚCI WITRYNY. ŻADNE POSTANOWIENIE NINIEJSZEJ UMOWY NIE POWODUJE WYŁĄCZENIA ANI OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TRIPADVISOR ZA (I) ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA SPOWODOWANE PRZEZ ZANIEDBANIE; (II) OSZUSTWO; (III) ZŁOŻENIE OSZUKAŃCZEGO OŚWIADCZENIA; (IV) CELOWE NARUSZENIE WARUNKÓW UMOWY LUB RAŻĄCE ZANIEDBANIE ORAZ (V) WSZELKIEJ INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓREJ NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

DOSTAWCY ZEWNĘTRZNI, DOSTARCZAJĄCY W NINIEJSZEJ WITRYNIE INFORMACJE NA TEMAT HOTELI LUB OBIEKTÓW WAKACYJNYCH, PODRÓŻY ORAZ INNYCH USŁUG, SĄ NIEZALEŻNYMI DOSTAWCAMI, A NIE PRZEDSTAWICIELAMI ANI PRACOWNIKAMI SPÓŁEK NALEŻĄCYCH DO GRUPY TRIPADVISOR MEDIA. SPÓŁKI NALEŻĄCE DO GRUPY TRIPADVISOR MEDIA NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁANIA, BŁĘDY, ZANIECHANIA, OŚWIADCZENIA, GWARANCJE, NARUSZENIA ANI ZANIEDBANIA TYCHŻE DOSTAWCÓW, ANI ZA USZKODZENIE CIAŁA, ŚMIERĆ, ZNISZCZENIE MIENIA I INNE SZKODY ORAZ WYDATKI BĘDĄCE ICH WYNIKIEM. SPÓŁKI NALEŻĄCE DO GRUPY TRIPADVISOR MEDIA NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI I NIE ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO ZWROTU KOSZTÓW W PRZYPADKU OPÓŹNIENIA, ANULOWANIA, NADKOMPLETU GOŚCI, STRAJKU, DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ LUB WYSTĄPIENIA INNYCH OKOLICZNOŚCI, NA KTÓRE NIE MAJĄ BEZPOŚREDNIEGO WPŁYWU. NIE PONOSZĄ TAKŻE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DODATKOWE WYDATKI, POMINIĘCIA, OPÓŹNIENIA, ZMIANĘ TRASY LUB DZIAŁANIA JAKIEGOKOLWIEK RZĄDU BĄDŹ WŁADZ. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO. SPÓŁKI NALEŻĄCE DO GRUPY TRIPADVISOR MEDIA (ORAZ CZŁONKOWIE ICH ZARZĄDU, DYREKTORZY I SPÓŁKI ZALEŻNE) NIE PONOSZĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY ANI SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, DOMNIEMANE, WYPADKOWE, SPECJALNE LUB WYNIKOWE; ZA UTRATĘ PRZYCHODU, ZYSKÓW, RENOMY, DANYCH, KONTRAKTÓW; ZA PONIESIONE KOSZTY; ZA SZKODY CZY STRATY WYNIKAJĄCE Z PRZERWANIA DZIAŁAŃ BIZNESOWYCH LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z NIM POWIĄZANE; ZA SZKODY LUB STRATY W JAKIKOLWIEK SPOSÓB POWIĄZANE Z DOSTĘPEM DO NINIEJSZEJ WITRYNY, WYŚWIETLANIEM JEJ LUB KORZYSTANIEM Z NIEJ, Z OPÓŹNIENIEM LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOSTĘPU, WYŚWIETLENIA LUB KORZYSTANIA Z WITRYNY (W TYM W ZWIĄZKU Z ZAUFANIEM DO TREŚCI RECENZJI I OPINII PUBLIKOWANYCH W WITRYNIE, OBECNOŚCIĄ WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH, INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, POWIĄZANYCH WITRYN, PRODUKTÓW I USŁUG UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB WYNIKAJĄCYCH Z UZYSKANIA DOSTĘPU DO WITRYNY, WYŚWIETLANIA JEJ BĄDŹ KORZYSTANIA Z NIEJ) Z TYTUŁU ZANIEDBANIA, UMOWY, WYKROCZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZWZGLĘDNEJ CZY INNYCH PRZYCZYN, NAWET JEŻELI TRIPADVISOR ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

NINIEJSZE WARUNKI I ZASADY ORAZ POWYŻSZE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE MAJĄ WPŁYWU NA OBOWIĄZYWANIE OBLIGATORYJNYCH PRZEPISÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

Jeśli spółki należące do grupy TripAdvisor Media zostaną uznane za odpowiedzialne za spowodowanie strat lub szkód wynikających z korzystania przez użytkownika z naszych witryn lub usług lub w jakikolwiek sposób powiązanych z korzystaniem przez użytkownika z naszych witryn lub usług, łączna odpowiedzialność spółek należących do grupy TripAdvisor Media w żadnym wypadku nie przekroczy (a) opłat transakcyjnych uiszczonych na rzecz TripAdvisor w Witrynie (będących podstawą roszczenia) lub (b) kwoty stu dolarów amerykańskich (100 USD).

Ograniczenie odpowiedzialności odzwierciedla podział ryzyka pomiędzy stronami. Ograniczenia określone w tej części będą nadal obowiązywać, nawet jeśli ograniczone środki zaradcze zdefiniowane w niniejszych warunkach nie spełnią swojego podstawowego celu. Ograniczenia odpowiedzialności zawarte w niniejszych warunkach obowiązują z korzyścią dla spółek należących do grupy TripAdvisor Media.

REKOMPENSATA

Użytkownik wyraża zgodę na zrekompensowanie TripAdvisor, jego podmiotom zależnym, a także kierownictwu, dyrektorom, osobom zatrudnionym przez te podmioty i ich przedstawicielom oraz zwolnienie ich z odpowiedzialności związanej z wszelkimi roszczeniami, podstawami roszczeń, żądaniami, odszkodowaniami, stratami, szkodami, grzywnami, karami lub innymi kosztami bądź wydatkami wszelkiego rodzaju, w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej i księgowej poniesionymi przez osoby trzecie na skutek:

naruszenia przez użytkownika warunków niniejszej Umowy lub warunków zapisanych w dokumentach, do których odniesienia są zawarte w niniejszym dokumencie;
naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek przepisów lub praw stron trzecich lub
korzystania przez użytkownika z niniejszej Witryny.

ODNOŚNIKI DO WITRYN STRON TRZECICH

Niniejsza Witryna może zawierać hiperłącza do witryn zarządzanych przez inne strony niż TripAdvisor. Wspomniane hiperłącza mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie kontrolujemy tych witryn i nie ponosimy odpowiedzialności za publikowane w nich treści ani obowiązujące zasady między innymi dotyczące prywatności. Co więcej, użytkownik jest zobowiązany podjąć środki ostrożności mające na celu upewnienie się, że kliknięte odnośniki lub pobierane oprogramowanie (z niniejszej Witryny lub innych witryn) są wolne od wirusów, robaków, koni trojańskich, wad oraz innych szkodliwych elementów. Zawarcie w Witrynie hiperłączy nie implikuje aprobaty dla materiałów opublikowanych w tych witrynach ani żadnych powiązań z podmiotami prowadzącymi te strony. Może się zdarzyć, że użytkownik zostanie poproszony o powiązanie profilu w serwisie TripAdvisor z profilem w innej witrynie. Taka operacja jest opcjonalna, a decyzję o powiązaniu profili można w dowolnym momencie wycofać (w witrynie strony trzeciej).

OPROGRAMOWANIE DOSTĘPNE W WITRYNIE

Jeżeli nie określono inaczej, materiały publikowane w Witrynie mają charakter wyłącznie informacyjny i promocyjny w zakresie usług, witryn, partnerów i innych produktów TripAdvisor dostępnych w Stanach Zjednoczonych, na terytoriach zależnych i w posiadłościach zależnych, a także w protektoratach. Witryny TripAdvisor są kontrolowane i zarządzane przez TripAdvisor w biurach w stanie Massachusetts w Stanach Zjednoczonych. TripAdvisor nie gwarantuje, że materiały publikowane w witrynach TripAdvisor są odpowiednie lub dostępne poza granicami Stanów Zjednoczonych. Użytkownicy, którzy zdecydują się uzyskać dostęp do serwisu TripAdvisor poza granicami Stanów Zjednoczonych, działają z własnej inicjatywy i są zobowiązani do przestrzegania lokalnych przepisów prawa, jeśli takie obowiązują, w zakresie, w jakim obowiązują. Oprogramowanie dostępne w witrynach TripAdvisor podlega ponadto przepisom kontroli eksportowej Stanów Zjednoczonych. Nie wolno pobierać żadnego oprogramowania dostępnego w witrynach TripAdvisor, eksportować ani reeksportować (a) do następujących krajów (oraz ich obywateli lub mieszkańców): Kuba, Irak, Sudan, Korea Północna, Iran, Syria, a także wszelkie inne kraje, na które Stany Zjednoczone nałożyły embargo na towary (b) do osób wymienionych na liście Departamentu Skarbu USA dotyczącej specjalnych krajów przeznaczenia lub w tabeli zakazu zamówień (Table of Denial Orders) Departamentu Handlu USA. Korzystanie z witryn TripAdvisor jest równoznaczne z oświadczeniem i zapewnieniem, że użytkownik nie znajduje się w wymienionym kraju ani na wymienionej liście, nie podlega kontroli takiego kraju, nie jest obywatelem tego kraju ani jego mieszkańcem. Wszelkie oprogramowanie dostępne do pobrania z witryn TripAdvisor („Oprogramowanie”) stanowi objęty prawami autorskimi utwórTripAdvisor lub spółek zależnych TripAdvisor lub podmiotów zewnętrznych (jak wskazano). Korzystanie z Oprogramowania przez użytkownika regulują warunki umowy licencyjnej użytkownika końcowego, jeśli taka istnieje, dołączonej do Oprogramowania („Umowa Licencyjna”) lub w nim zawartej. Użytkownik nie może zainstalować Oprogramowania, do którego została dołączona Umowa Licencyjna lub które taką umowę zawiera, ani korzystać z niego, jeśli uprzednio nie zobowiąże się do przestrzegania jej warunków. W przypadku Oprogramowania dostępnego do pobrania w Witrynie, do którego nie została dołączona Umowa Licencyjna, niniejszym udzielamy użytkownikowi ograniczonej, osobistej, niezbywalnej licencji na użytkowanie Oprogramowania do przeglądania i korzystania z Witryny zgodnie z niniejszymi warunkami oraz zasadami i tylko w tym celu.

Należy zwrócić uwagę, że całe Oprogramowanie, w tym między innymi kod HTML, XML i Java oraz kontrolki Active X, zawarte w Witrynie stanowi własność TripAdvisor lub jej spółek zależnych i jest chronione prawami autorskimi oraz postanowieniami międzynarodowych traktatów. Wszelkie próby odtwarzania lub redystrybucji Oprogramowania są bezwzględnie zabronione, a podjęcie ich może skutkować nałożeniem surowych kar wynikających z przepisów prawa cywilnego lub karnego. Osoby łamiące zasady będą ścigane w maksymalnym możliwym zakresie.

BEZ OGRANICZEŃ DLA POWYŻSZEGO, KOPIOWANIE LUB REPRODUKOWANIE OPROGRAMOWANIA NA DOWOLNYM SERWERZE ALBO W DOWOLNEJ LOKALIZACJI W CELU DALSZEGO ODTWARZANIA BĄDŹ PONOWNEJ DYSTRYBUCJI JEST WYRAŹNIE ZABRONIONE. JEŻELI OPROGRAMOWANIE JEST OBJĘTE GWARANCJĄ, TO WYŁĄCZNIE NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W UMOWIE LICENCYJNEJ. INFORMACJE O PRAWACH AUTORSKICH I ZNAKACH TOWAROWYCH

Cała zawartość niniejszej Witryny objęta jest: ©2016 TripAdvisor. Wszelkie prawa zastrzeżone. TripAdvisor nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron prowadzonych przez podmioty inne niż TripAdvisor. TRIPADVISOR, logo z sową, znaczki ratingowe, jak również wszelkie nazwy produktów i usług oraz slogany prezentowane w Witrynie są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami objętymi ochroną w systemie common law i stanowią własność TripAdvisor lub jego dostawców bądź licencjodawców i nie mogą być kopiowane, odtwarzane ani wykorzystywane w całości czy w części bez uprzedniej pisemnej zgody TripAdvisor albo odpowiedniego uprawnionego właściciela znaku. Ponadto układ i wygląd Witryny, w tym poszczególne nagłówki zakładek, zindywidualizowana grafika, ikony i skrypty, stanowią znak usługowy, znak towarowy lub wizerunek handlowy TripAdvisor i nie mogą być kopiowane, naśladowane ani wykorzystywane, w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody TripAdvisor. Wszelkie pozostałe znaki, zarejestrowane znaki towarowe, nazwy produktów, firmy spółek i logo zawarte w Witrynie stanowią własność odpowiednich uprawnionych osób. Odniesienia do jakichkolwiek produktów, usług, procedur lub innych informacji poprzez nazwę handlową, znak towarowy, nazwę producenta lub dostawcy bądź w inny sposób nie są równoważne z ich poparciem, sponsorowaniem ani rekomendowaniem przez serwis TripAdvisor ani nie mogą być w ten sposób interpretowane.

Procedura zgłaszania i usuwania nielegalnych treści

TripAdvisor działa zgodnie z procedurą zgłaszania i usuwania treści. Jeśli użytkownik sprzeciwia się jakimkolwiek materiałom lub treściom, w tym wiadomościom użytkowników zamieszczanym w Witrynie, albo uważa, że materiały i treści umieszczane w Witrynie naruszają jego prawa autorskie, powinien niezwłocznie skontaktować się z nami zgodnie z zasadami procedury zgłaszania i usuwania treści. Kliknij tutaj, aby wyświetlić procedurę zgłaszania i usuwania treści.. Po spełnieniu wymogów wspomnianej procedury TripAdvisor podejmie wszelkie uzasadnione działania mające na celu usunięcie nielegalnych treści w rozsądnym terminie.

Modyfikacje

TripAdvisor może zmieniać, dodawać lub usuwać niniejsze Warunki i zasady w całości lub w części, w dowolnym czasie, według własnego uznania, jeśli uzna takie działania za konieczne z przyczyn prawnych, wymogów regulacyjnych lub technicznych lub z powodu zmian w zakresie świadczonych usług bądź układu Witryny. Niniejszym użytkownik wyraźnie zobowiązuje się do przestrzegania zmienionych Warunków i zasad.

TripAdvisor może zmienić, zawiesić lub zaprzestać świadczenia usług w każdym czasie i w każdym zakresie, w tym w zakresie dostępności wszelkich funkcji, baz danych i treści. TripAdvisor może również nałożyć ograniczenia na pewne funkcje i usługi lub dostęp użytkownika do wszystkich lub wybranych elementów Witryny lub innej strony TripAdvisor, bez uprzedzenia oraz bez ponoszenia odpowiedzialności – z powodów technicznych lub związanych z bezpieczeństwem, w celu zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi, utracie lub zniszczeniu danych lub w sytuacji, gdy według własnego uznania stwierdzi, że użytkownik naruszył jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków i zasad albo jakikolwiek przepis prawa, w wyniku czego podejmie decyzję o zaprzestaniu świadczenia usługi.

DALSZE KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z SERWISU TRIPADVISOR W TYM MOMENCIE LUB PO OPUBLIKOWANIU INFORMACJI O JAKIEJKOLWIEK ZMIANIE OZNACZA ZAAKCEPTOWANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA TAKICH MODYFIKACJI.

JURYSDYKCJA I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Niniejsza Witryna jest prowadzona przez podmiot amerykański, a niniejsza Umowa podlega prawu stanu Massachusetts w Stanach Zjednoczonych. Niniejszym użytkownik wyraża zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów w amerykańskim stanie Massachusetts oraz zgadza się na przeprowadzenie postępowania w tych sądach w przypadku wszelkich sporów wynikających z korzystania z niniejszej Witryny lub z tym związanych. Użytkownik zgadza się, że wszelkie sprawy dotyczące roszczeń wobec TripAdvisor, wynikających z korzystania z niniejszej Witryny lub z tym związanych, muszą być rozpatrzone i rozstrzygnięte wyłącznie przed właściwym rzeczowo sądem w stanie Massachusetts. Korzystanie z niniejszej Witryny jest niedozwolone we wszelkich jurysdykcjach, w których zastosowania nie mają wszystkie postanowienia niniejszych warunków i zasad, w tym postanowienia niniejszego akapitu. Powyższe zapisy nie mają zastosowania w zakresie, w którym prawo właściwe w kraju zamieszkania użytkownika wymaga zastosowania innych przepisów lub jurysdykcji oraz w którym takie postanowienia nie mogą zostać wyłączone umownie.

PRZELICZNIK WALUT

Kursy walut oparte są na danych pochodzących z powszechnie dostępnych źródeł i mają wyłącznie charakter informacyjny. Prawidłowość kursów nie jest weryfikowana i rzeczywiste kursy mogą się różnić. Dane na temat kursów mogą nie być aktualizowane codziennie. Informacje udostępniane za pośrednictwem tej aplikacji uważa się za dokładne, jednak ani TripAdvisor, ani jej podmioty zależne nie gwarantują takiej dokładności. Korzystając z tych informacji do celów finansowych, użytkownik powinien zasięgnąć opinii wykwalifikowanego specjalisty w celu zweryfikowania prawidłowości podanych kursów. Nie udzielamy użytkownikowi prawa do wykorzystania tych informacji do celów innych niż prywatne. Użytkownika obowiązuje również wyraźny zakaz odsprzedaży, redystrybucji i wykorzystania tych informacji w celach handlowych.

DODATKOWE LICENCJE NA URZĄDZENIA MOBILNE

W niektórych elementach oprogramowania TripAdvisor na urządzenia mobilne mogą być wykorzystywane materiały chronione prawami autorskimi, o czym TripAdvisor niniejszym informuje. Ponadto korzystanie z niektórych aplikacji przeznaczonych na urządzenia mobilne jest uregulowane szczegółowymi warunkami. Strona Licencje na urządzenia przenośne zawiera informacje dotyczące korzystania z aplikacji TripAdvisor przeznaczonych na urządzenia mobilne.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Użytkownik potwierdza, że zawarcie Umowy lub korzystanie z Witryny nie prowadzi do zawarcia spółki joint venture, spółki cywilnej, założenia przedstawicielstwa ani nawiązania stosunku pracy pomiędzy użytkownikiem a którąkolwiek ze spółek należących do grupy TripAdvisor Media lub jej spółek zależnych. Realizacja przez nas niniejszej Umowy podlega przepisom obowiązującego prawa oraz stosownym procedurom prawnym i żadne postanowienie niniejszej Umowy nie ogranicza naszego prawa do zastosowania się do wniosków ani wymogów organów ścigania, instytucji państwowych lub sądów, związanych z korzystaniem przez użytkownika z niniejszej Witryny lub z informacjami otrzymywanymi albo gromadzonymi przez nas w związku z takim korzystaniem. W zakresie dozwolonym w świetle obowiązujących przepisów prawa użytkownik zobowiązuje się zgłosić wszelkie roszczenia lub wnieść powództwa wynikające z dostępu lub korzystania z niniejszej Witryny albo z tym związane w terminie dwóch (2) lat od daty powstania przyczyny takiego roszczenia lub powództwa. W przeciwnym wypadku uznaje się, że użytkownik nieodwołalnie zrzeka się prawa do wniesienia takiego roszczenia lub powództwa. Jeżeli okaże się, że jakakolwiek część niniejszej Umowy jest nieważna lub niewykonalna zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w zakresie wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności opisane powyżej, wtedy takie nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione przez ważne, wykonalne postanowienie, które jak najwierniej oddaje założenie pierwotnego postanowienia, a pozostałe postanowienia Umowy zachowają moc.

Niniejsza Umowa (oraz wszelkie warunki i zasady, o których jest w niej mowa) stanowią całość uzgodnień pomiędzy użytkownikiem i TripAdvisor w odniesieniu do niniejszej Witryny i zastępują wszelkie wcześniejsze lub bieżące oświadczenia i propozycje, w formie elektronicznej, ustnej i pisemnej, pomiędzy klientem i TripAdvisor w odniesieniu do niniejszej Witryny. Wydrukowane wersje niniejszej Umowy oraz wszelkich powiadomień w wersji elektronicznej będą akceptowane we wszelkich postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z niniejszą Umową w takim samym zakresie oraz z zastrzeżeniem tych samych warunków co inne dokumenty biznesowe i rejestry pierwotnie stworzone i przechowywane w formie drukowanej.

Niniejsze Warunki i zasady są dostępne w języku Witryny. Konkretne Warunki i zasady, na podstawie których użytkownik zawiera Umowę, nie będą indywidualnie przechowywane przez TripAdvisor.

Niniejsza Witryna może nie być aktualizowana cyklicznie i regularnie, dlatego nie wymaga rejestracji jako produkt wydawniczy na mocy odpowiednich przepisów prawa. Fikcyjne nazwy firm, produktów, osób, postaci lub dane wymienione w niniejszej Witrynie nie odnoszą się do rzeczywistych osób, firm, produktów ani wydarzeń. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszym dokumencie, uznaje się za zastrzeżone.

POMOC W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z USŁUG

Aby uzyskać odpowiedzi na pytania lub znaleźć dane do kontaktu z nami, należy przejść do Centrum pomocy. Można także przesłać wiadomość na adres:
TripAdvisor LLC
400 1st Avenue
Needham, MA 02494, USA

© 2016 TripAdvisor LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.