Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Trung tâm truyền thông

Điều khoản sử dụng của TripAdvisor Mobile

Xác nhận:

Các phần của phần mềm TripAdvisor Mobile có thể sử dụng tài liệu có bản quyền sau, việc sử dụng bằng cách này đã được chấp nhận.

Giấy phép MCSegmented Control:

Bản quyền (c) 2011, MCSegmented Control và Matteo Caldari
Bảo lưu mọi quyền.

Được phép phân phối lại và sử dụng ở dạng nguồn và nhị phân, có hoặc không có sửa đổi, miễn là các điều kiện sau được đáp ứng:

  • Phân phối lại mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố khước từ trách nhiệm sau.
  • Phân phối lại ở dạng nhị phân phải tái tạo thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố khước từ trách nhiệm sau trong tài liệu và/hoặc các tài liệu khác được cung cấp cùng với việc phân phối.
  • Không được sử dụng tên của MCSegmented Control hoặc Matteo Caldari hoặc tên của những người đóng góp của nó để xác nhận hay quảng bá các sản phẩm bắt nguồn từ phần mềm này mà không có sự cho phép rõ ràng trước bằng văn bản.

PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" BỞI CHỦ BẢN QUYỀN VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÓNG GÓP VÀ KHƯỚC TỪ MỌI BẢO HÀNH RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẢO HÀNH NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN VÀ TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CHỦ BẢN QUYỀN HAY NHỮNG NGƯỜI ĐÓNG GÓP SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, ĐIỂN HÌNH HOẶC DO HẬU QUẢ (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI MUA SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ; MẤT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, MẤT DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN; HOẶC GIÁN ĐOẠN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH) DÙ GÂY RA BỞI BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO VÀ THEO BẤT KỲ LÝ THUYẾT NÀO VỀ TRÁCH NHIỆM, DÙ LÀ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT HAY SAI LẦM (BAO GỒM SƠ SUẤT HOẶC KHÁC) NẢY SINH THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO TỪ VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ KHI ĐƯỢC BIẾT VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY.

Giấy phép khung JSON:

Bản quyền (c) 2007-2011 Stig Brautaset 
Bảo lưu mọi quyền.

Được phép phân phối lại và sử dụng ở dạng nguồn và nhị phân, có hoặc không có sửa đổi, miễn là các điều kiện sau được đáp ứng:

  • Phân phối lại mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố khước từ trách nhiệm sau.
  • Phân phối lại ở dạng nhị phân phải tái tạo thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố khước từ trách nhiệm sau trong tài liệu và/hoặc các tài liệu khác được cung cấp cùng với việc phân phối.
  • Không được sử dụng tên của Stig Brautaset hoặc tên của những người đóng góp của nó để xác nhận hay quảng bá các sản phẩm bắt nguồn từ phần mềm này mà không có sự cho phép rõ ràng trước bằng văn bản.

PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" BỞI CHỦ BẢN QUYỀN VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÓNG GÓP VÀ KHƯỚC TỪ MỌI BẢO HÀNH RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẢO HÀNH NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN VÀ TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CHỦ BẢN QUYỀN HAY NHỮNG NGƯỜI ĐÓNG GÓP SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, ĐIỂN HÌNH HOẶC DO HẬU QUẢ (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI MUA SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ; MẤT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, MẤT DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN; HOẶC GIÁN ĐOẠN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH) DÙ GÂY RA BỞI BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO VÀ THEO BẤT KỲ LÝ THUYẾT NÀO VỀ TRÁCH NHIỆM, DÙ LÀ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT HAY SAI LẦM (BAO GỒM SƠ SUẤT HOẶC KHÁC) NẢY SINH THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO TỪ VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ KHI ĐƯỢC BIẾT VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY.

Giấy phép khung Google-GSON:

Bản quyền (c) 2008-2009 Google Inc.

Được cấp phép theo Giấy phép Apache, Phiên bản 2.0 ("Giấy phép"); quý vị không được sử dụng tập tin này ngoại trừ tuân theo Giấy phép. Quý vị có thể nhận được bản sao của Giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG DỤNG ĐIỆN THOẠI WINDOWS CỦA TRIPADVISOR TRÊN THIẾT BỊ NOKIA:

TUYÊN BỐ KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH. ỨNG DỤNG ĐƯỢC CẤP PHÉP "NGUYÊN TRẠNG", "CÓ TẤT CẢ CÁC LỖI", VÀ "NHƯ SẴN CÓ". QUÝ VỊ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG ỨNG DỤNG. TRIPADVISOR, ĐẠI DIỆN CHO CHÍNH MÌNH, NOKIA, MICROSOFT, TẤT CẢ CÁC NHÀ CUNG CẤP MẠNG KHÔNG DÂY TRONG ĐÓ ỨNG DỤNG ĐƯỢC PHÂN PHỐI VÀ MỖI CHI NHÁNH TƯƠNG ỨNG CỦA CHÚNG TÔI VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP (“NHÀ PHÂN PHỐI”) KHÔNG CUNG CẤP BẢO HÀNH, ĐẢO BẢO HOẶC ĐIỀU KIỆN RÕ RÀNG NÀO TRONG HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG DỤNG. QUÝ VỊ CÓ THÊM QUYỀN NGƯỜI TIÊU DÙNG THEO LUẬT ĐỊA PHƯƠNG CỦA QUÝ VỊ MÀ THỎA THUẬN NÀY KHÔNG THỂ THAY ĐỔI. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT ĐỊA PHƯƠNG CỦA QUÝ VỊ CHO PHÉP, NHÀ PHÂN PHỐI LOẠI TRỪ MỌI BẢO HÀNH HOẶC ĐIỀU KIỆN NGỤ Ý, BAO GỒM BẢO HÀNH HOẶC ĐIỀU KIỆN VỀ KHẢ NĂNG BÁN, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM.

GIỚI HẠN VÀ LOẠI TRỪ VỀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VÀ THIỆT HẠI. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA KHÔNG BỊ CẤM THEO LUẬT, QUÝ VỊ CÓ THỂ THU HỒI TỪ MICROSOFT CHỈ CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP TỐI ĐA LÊN TỚI SỐ TIỀN MÀ QUÝ VỊ THANH TOÁN CHO ỨNG DỤNG. QUÝ VỊ ĐỒNG Ý KHÔNG TÌM KIẾM KHẮC PHỤC TỪ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO KHÁC, BAO GỒM THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ, MẤT LỢI NHUẬN, ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC NGẪU NHIÊN TỪ BẤT KỲ NHÀ PHÂN PHỐI NÀO.

Attribution:

Maps © 2014 Telenav, Inc. – All rights reserved.
Map rendering powered by Scout – http://developer.scout.me
Data source for maps: © OpenStreetMaps contributors http://www.openstreetmap.org/copyright
Digital elevation data http://www.viewfinderpanoramas.org/
Wikipedia and Wikitravel Wikipedia and Wikitravel licensed under http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
Google breakpad © Google breakpad (see copyrights for details)
Bitstream font © Bitstream (see copyrights for details)
Architects Daughter font © Architects Daughter (see copyrights for details)
Open Sans font © Open Sans (see copyrights for details)