Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Trung tâm truyền thông

Newsroom

Điều khoản sử dụng của Tripadvisor Mobile

Xác nhận:

Các phần của phần mềm di động Tripadvisor có thể sử dụng tài liệu có bản quyền, việc sử dụng này theo đây được Tripadvisor xác nhận, theo điều khoản của các giấy phép sau đây.

Giấy phép iOS

Giấy phép IGListKit:

Giấy phép BSD

Dành cho phần mềm IGListKit

Bản quyền (c) 2016, Facebook, Inc. Bảo lưu mọi quyền.

Được phép phân phối lại cũng như sử dụng ở dạng nguồn và dạng nhị phân, có hoặc không có sửa đổi, miễn là đáp ứng được các điều kiện sau: Việc phân phối lại mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền trên, danh sách điều kiện này và thông báo miễn trừ trách nhiệm theo sau. Việc phân phối lại ở dạng nhị phân phải sao chép lại thông báo bản quyền trên, danh sách điều kiện này và thông báo miễn trừ trách nhiệm theo sau trong tài liệu và/hoặc tài liệu khác được cung cấp cùng với việc phân phối. Không được sử dụng tên Facebook cũng như tên của những người đóng góp để xác nhận hay quảng bá các sản phẩm bắt nguồn từ phần mềm này mà không có văn bản cho phép cụ thể trước đó.

PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC NHỮNG NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN CŨNG NHƯ NGƯỜI ĐÓNG GÓP CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", ĐỒNG THỜI KHƯỚC TỪ MỌI SỰ BẢO ĐẢM, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC VÀ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN HOẶC NGƯỜI ĐÓNG GÓP KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, MANG TÍNH CHẤT CẢNH CÁO HAY DO HẬU QUẢ CỦA SỰ VIỆC NÀO ĐÓ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở VIỆC MUA SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ, MẤT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HAY LỢI NHUẬN; HOẶC GIÁN ĐOẠN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH), BẤT KỂ MỌI NGUYÊN NHÂN CŨNG NHƯ THUYẾT TRÁCH NHIỆM, DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT HAY SAI LẦM CÁ NHÂN (BAO GỒM HÀNH VI SƠ SUẤT HOẶC CÁC HÀNH VI KHÁC) PHÁT SINH DƯỚI MỌI HÌNH THỨC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ KHI ĐÃ ĐƯỢC KHUYẾN CÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI ĐÓ.

Điều khoản sử dụng

Giấy phép Almofire:

Bản quyền (c) 2014-2016 Tổ chức Phần mềm Alamofire ( http://alamofire.org/ )

Theo đây, Tripadvisor cấp miễn phí cho bất kỳ ai có bản sao của phần mềm này và các tập tin tài liệu có liên quan ("Phần mềm") quyền xử lý Phần mềm không hạn chế, bao gồm nhưng không giới hạn ở, quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, hợp nhất, công khai, phân phối, cấp phép bổ sung và/hoặc bán các bản sao của Phần mềm, cũng như cho phép những người được cung cấp Phần mềm thực hiện các công việc tương tự, dựa trên các điều kiện sau:

Thông báo bản quyền trên và thông báo cấp quyền này phải được đưa vào mọi bản sao hoặc phần quan trọng của Phần mềm.

PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CÁC TÁC GIẢ HAY NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, TỔN THẤT HAY TRÁCH NHIỆM NÀO KHÁC, DÙ TRONG VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG, SAI LẦM CÁ NHÂN HAY TRƯỜNG HỢP KHÁC, PHÁT SINH TỪ, DO HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM HAY VIỆC SỬ DỤNG HOẶC XỬ LÝ KHÁC TRONG PHẦN MỀM.

Điều khoản sử dụng

Giấy phép PromiseKit:

Bản quyền 2016, Max Howell; mxcl@me.com

Theo đây, Tripadvisor cấp miễn phí cho bất kỳ ai có bản sao của phần mềm này và các tập tin tài liệu có liên quan ("Phần mềm") quyền xử lý Phần mềm không hạn chế, bao gồm nhưng không giới hạn ở, quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, hợp nhất, công khai, phân phối, cấp phép bổ sung và/hoặc bán các bản sao của Phần mềm, cũng như cho phép những người được cung cấp Phần mềm thực hiện các công việc tương tự, dựa trên các điều kiện sau:

Thông báo bản quyền trên và thông báo cấp quyền này phải được đưa vào mọi bản sao hoặc phần quan trọng của Phần mềm.

PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CÁC TÁC GIẢ HAY NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, TỔN THẤT HAY TRÁCH NHIỆM NÀO KHÁC, DÙ TRONG VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG, SAI LẦM CÁ NHÂN HAY TRƯỜNG HỢP KHÁC, PHÁT SINH TỪ, DO HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM HAY VIỆC SỬ DỤNG HOẶC XỬ LÝ KHÁC TRONG PHẦN MỀM.

Điều khoản sử dụng

Giấy phép MCSegmented Control:

Bản quyền (c) 2011, MCSegmented Control và Matteo Caldari
Bảo lưu mọi quyền.

Được phép phân phối lại cũng như sử dụng ở dạng nguồn và dạng nhị phân, có hoặc không có sửa đổi, miễn là đáp ứng được các điều kiện sau:

 • Việc phân phối lại mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền trên, danh sách điều kiện này và thông báo miễn trừ trách nhiệm theo sau.
 • Việc phân phối lại ở dạng nhị phân phải sao chép lại thông báo bản quyền trên, danh sách điều kiện này và thông báo miễn trừ trách nhiệm theo sau trong tài liệu và/hoặc tài liệu khác được cung cấp cùng với việc phân phối.
 • Không được sử dụng tên của MCSegmented Control hoặc Matteo Caldari hoặc tên của những người đóng góp của nó để xác nhận hay quảng bá các sản phẩm bắt nguồn từ phần mềm này mà không có sự cho phép rõ ràng trước bằng văn bản.

PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC NHỮNG NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN CŨNG NHƯ NGƯỜI ĐÓNG GÓP CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", ĐỒNG THỜI KHƯỚC TỪ MỌI SỰ BẢO ĐẢM, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC VÀ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN HOẶC NGƯỜI ĐÓNG GÓP KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, MANG TÍNH CHẤT CẢNH CÁO HAY DO HẬU QUẢ CỦA SỰ VIỆC NÀO ĐÓ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở VIỆC MUA SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ, MẤT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HAY LỢI NHUẬN; HOẶC GIÁN ĐOẠN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH), BẤT KỂ MỌI NGUYÊN NHÂN CŨNG NHƯ THUYẾT TRÁCH NHIỆM, DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT HAY SAI LẦM CÁ NHÂN (BAO GỒM HÀNH VI SƠ SUẤT HOẶC CÁC HÀNH VI KHÁC) PHÁT SINH DƯỚI MỌI HÌNH THỨC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ KHI ĐÃ ĐƯỢC KHUYẾN CÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI ĐÓ.

Giấy phép ZipArchive

Bản quyền (c) 2010-2015, Sam Soffes, http://soff.es

Theo đây, Tripadvisor cấp miễn phí cho bất kỳ ai có bản sao của phần mềm này và các tập tin tài liệu có liên quan ("Phần mềm") quyền xử lý Phần mềm không hạn chế, bao gồm nhưng không giới hạn ở, quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, hợp nhất, công khai, phân phối, cấp phép bổ sung và/hoặc bán các bản sao của Phần mềm, cũng như cho phép những người được cung cấp Phần mềm thực hiện các công việc tương tự, dựa trên các điều kiện sau:

Thông báo bản quyền trên và thông báo cấp quyền này phải được đưa vào mọi bản sao hoặc phần quan trọng của Phần mềm.

PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CÁC TÁC GIẢ HAY NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, TỔN THẤT HAY TRÁCH NHIỆM NÀO KHÁC, DÙ TRONG VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG, SAI LẦM CÁ NHÂN HAY TRƯỜNG HỢP KHÁC, PHÁT SINH TỪ, DO HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM HAY VIỆC SỬ DỤNG HOẶC XỬ LÝ KHÁC TRONG PHẦN MỀM.

Điều khoản sử dụng

SSZipArchive được cấp phép theo Giấy phép MI. Ngoài ra, phiên bản Minizip 1.1 có thay đổi nhỏ cũng được đưa vào và cấp phéo theo Giấy phép Zlib.

Giấy phép Appirater

Bản quyền (c) 2014 Arash Payan

Theo đây, Tripadvisor cấp miễn phí cho bất kỳ ai có bản sao của phần mềm này và các tập tin tài liệu có liên quan ("Phần mềm") quyền xử lý Phần mềm không hạn chế, bao gồm nhưng không giới hạn ở, quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, hợp nhất, công khai, phân phối, cấp phép bổ sung và/hoặc bán các bản sao của Phần mềm, cũng như cho phép những người được cung cấp Phần mềm thực hiện các công việc tương tự, dựa trên các điều kiện sau:

Thông báo bản quyền trên và thông báo cấp quyền này phải được đưa vào mọi bản sao hoặc phần quan trọng của Phần mềm.

PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CÁC TÁC GIẢ HAY NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, TỔN THẤT HAY TRÁCH NHIỆM NÀO KHÁC, DÙ TRONG VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG, SAI LẦM CÁ NHÂN HAY TRƯỜNG HỢP KHÁC, PHÁT SINH TỪ, DO HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM HAY VIỆC SỬ DỤNG HOẶC XỬ LÝ KHÁC TRONG PHẦN MỀM.

Thông tin về giấy phép bổ sung

Giấy phép RestKit

Bản quyền 2009-2012 The RestKit Project

Cấp phép theo Giấy phép Apache, Phiên bản 2.0 ("Giấy phép"); bạn không được sử dụng tập tin này, trừ trường hợp tuân thủ theo Giấy phép. Bạn có thể lấy bản sao Giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Trừ trường hợp theo yêu cầu của pháp luật hiện hành hoặc có thoả thuận bằng văn bản, phần mềm phân phối theo Giấy phép này được phân phối trên CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM HAY KÈM THEO ĐIỀU KIỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, dù rõ ràng hay ngụ ý. Xem Giấy phép để biết văn bản cụ thể điều chỉnh các quyền và giới hạn theo Giấy phép.

Điều khoản sử dụng

Giấy phép CocoaLumberjack

Bản quyền (c) 2010-2015, Deusty, LLC

Bảo lưu mọi quyền.

Được phép phân phối lại cũng như sử dụng phần mềm này ở dạng nguồn và dạng nhị phân, có hoặc không có sửa đổi, miễn là đáp ứng được các điều kiện sau:

 • Việc phân phối lại mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền trên, danh sách điều kiện này và thông báo miễn trừ trách nhiệm theo sau.
 • Không được sử dụng tên Deusty cũng như tên của những người đóng góp để xác nhận hay quảng bá các sản phẩm bắt nguồn từ phần mềm này mà không có văn bản cho phép cụ thể trước đó của Deusty, LLC.

PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC NHỮNG NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN CŨNG NHƯ NGƯỜI ĐÓNG GÓP CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", ĐỒNG THỜI KHƯỚC TỪ MỌI SỰ BẢO ĐẢM, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC VÀ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, NGƯỜI SỞ HỮU BẢN QUYỀN HOẶC NGƯỜI ĐÓNG GÓP ĐỀU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, MANG TÍNH CHẤT CẢNH CÁO HAY DO HẬU QUẢ CỦA SỰ VIỆC NÀO ĐÓ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở VIỆC MUA SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ, MẤT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HAY LỢI NHUẬN; HOẶC GIÁN ĐOẠN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH), BẤT KỂ MỌI NGUYÊN NHÂN CŨNG NHƯ THUYẾT TRÁCH NHIỆM, DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT HAY SAI LẦM CÁ NHÂN (BAO GỒM HÀNH VI SƠ SUẤT HOẶC CÁC HÀNH VI KHÁC) PHÁT SINH DƯỚI MỌI HÌNH THỨC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ KHI ĐÃ ĐƯỢC KHUYẾN CÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI ĐÓ.

Điều khoản sử dụng

Giấy phép SOCKit

Bản quyền 2011-2014 NimbusKit

Cấp phép theo Giấy phép Apache, Phiên bản 2.0 ("Giấy phép"); bạn không được sử dụng tập tin này, trừ trường hợp tuân thủ theo Giấy phép. Bạn có thể lấy bản sao Giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Trừ trường hợp theo yêu cầu của pháp luật hiện hành hoặc có thoả thuận bằng văn bản, phần mềm phân phối theo Giấy phép này được phân phối trên CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM HAY KÈM THEO ĐIỀU KIỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, dù rõ ràng hay ngụ ý. Xem Giấy phép để biết các quyền và giới hạn điều chỉnh ngôn ngữ cụ thể theo Giấy phép.

Điều khoản sử dụng

Giấy phép MagicalRecord

Bản quyền (c) 2010-2015, Magical Panda Software, LLC

Theo đây, Tripadvisor cấp miễn phí cho bất kỳ ai có bản sao của phần mềm này và các tập tin tài liệu có liên quan ("Phần mềm") quyền xử lý Phần mềm không hạn chế, bao gồm nhưng không giới hạn ở, quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, hợp nhất, công khai, phân phối, cấp phép bổ sung và/hoặc bán các bản sao của Phần mềm, cũng như cho phép những người được cung cấp Phần mềm thực hiện các công việc tương tự, dựa trên các điều kiện sau:

Thông báo bản quyền trên và thông báo cấp quyền này phải được đưa vào mọi bản sao hoặc phần quan trọng của Phần mềm.

Giấy phép phần mềm này phù hợp với Giấy phép MIT tiêu chuẩn.

PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CÁC TÁC GIẢ HAY NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, TỔN THẤT HAY TRÁCH NHIỆM NÀO KHÁC, DÙ TRONG VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG, SAI LẦM CÁ NHÂN HAY TRƯỜNG HỢP KHÁC, PHÁT SINH TỪ, DO HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM HAY VIỆC SỬ DỤNG HOẶC XỬ LÝ KHÁC TRONG PHẦN MỀM.

Điều khoản sử dụng

Giấy phép Masonry

Bản quyền (c) 2011-2012 Masonry Team - https://github.com/SnapKit/Masonry

Theo đây, Tripadvisor cấp miễn phí cho bất kỳ ai có bản sao của phần mềm này và các tập tin tài liệu có liên quan ("Phần mềm") quyền xử lý Phần mềm không hạn chế, bao gồm nhưng không giới hạn ở, quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, hợp nhất, công khai, phân phối, cấp phép bổ sung và/hoặc bán các bản sao của Phần mềm, cũng như cho phép những người được cung cấp Phần mềm thực hiện các công việc tương tự, dựa trên các điều kiện sau:

Thông báo bản quyền trên và thông báo cấp quyền này phải được đưa vào mọi bản sao hoặc phần quan trọng của Phần mềm.

PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CÁC TÁC GIẢ HAY NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, TỔN THẤT HAY TRÁCH NHIỆM NÀO KHÁC, DÙ TRONG VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG, SAI LẦM CÁ NHÂN HAY TRƯỜNG HỢP KHÁC, PHÁT SINH TỪ, DO HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM HAY VIỆC SỬ DỤNG HOẶC XỬ LÝ KHÁC TRONG PHẦN MỀM.

Điều khoản sử dụng

Giấy phép card.io

Bản quyền (c) 2013-2016 PayPal Holdings, Inc.

Theo đây, Tripadvisor cấp miễn phí cho bất kỳ ai có bản sao của phần mềm này và các tập tin tài liệu có liên quan ("Phần mềm") quyền xử lý Phần mềm không hạn chế, bao gồm nhưng không giới hạn ở, quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, hợp nhất, công khai, phân phối, cấp phép bổ sung và/hoặc bán các bản sao của Phần mềm, cũng như cho phép những người được cung cấp Phần mềm thực hiện các công việc tương tự, dựa trên các điều kiện sau:

Thông báo bản quyền trên và thông báo cấp quyền này phải được đưa vào mọi bản sao hoặc phần quan trọng của Phần mềm.

PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CÁC TÁC GIẢ HAY NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, TỔN THẤT HAY TRÁCH NHIỆM NÀO KHÁC, DÙ TRONG VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG, SAI LẦM CÁ NHÂN HAY TRƯỜNG HỢP KHÁC, PHÁT SINH TỪ, DO HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM HAY VIỆC SỬ DỤNG HOẶC XỬ LÝ KHÁC TRONG PHẦN MỀM.

Điều khoản sử dụng

Giấy phép uidevice-extension

Thư viện card.io chứa mã nguồn lấy từ thư viện idevice-extension của Erica Sadun

Bản quyền (c) 2012, Erica Sadun. Bảo lưu mọi quyền.

Được phép phân phối lại cũng như sử dụng ở dạng nguồn và dạng nhị phân, có hoặc không có sửa đổi, miễn là đáp ứng được các điều kiện sau:

 • Việc phân phối lại mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền trên, danh sách điều kiện này và thông báo miễn trừ trách nhiệm theo sau.
 • Việc phân phối lại ở dạng nhị phân phải sao chép lại thông báo bản quyền trên, danh sách điều kiện này và thông báo miễn trừ trách nhiệm theo sau trong tài liệu và/hoặc tài liệu khác được cung cấp cùng với việc phân phối.
 • PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC NHỮNG NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN CŨNG NHƯ NGƯỜI ĐÓNG GÓP CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", ĐỒNG THỜI KHƯỚC TỪ MỌI SỰ BẢO ĐẢM, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC VÀ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN HOẶC NGƯỜI ĐÓNG GÓP KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, MANG TÍNH CHẤT CẢNH CÁO HAY DO HẬU QUẢ CỦA SỰ VIỆC NÀO ĐÓ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở VIỆC MUA SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ, MẤT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HAY LỢI NHUẬN; HOẶC GIÁN ĐOẠN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH), BẤT KỂ MỌI NGUYÊN NHÂN CŨNG NHƯ THUYẾT TRÁCH NHIỆM, DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT HAY SAI LẦM CÁ NHÂN (BAO GỒM HÀNH VI SƠ SUẤT HOẶC CÁC HÀNH VI KHÁC) PHÁT SINH DƯỚI MỌI HÌNH THỨC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ KHI ĐÃ ĐƯỢC KHUYẾN CÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI ĐÓ.

Nguồn cho thư viện này có tại đây: https://github.com/erica/uidevice-extension

Giấy phép Eigen

Cấp phép chủ yếu theo Giấy phép Mozilla Public 2.0 ("Giấy phép"). Bạn có thể lấy bản sao giấy phép MPL 2.0 tại http://www.mozilla.org/MPL/2.0

Bản sao của mã nguồn có tại https://bitbucket.org/eigen/eigen/ hoặc qua http://eigen.tuxfamily.org/

Điều khoản sử dụng

Giấy phép OpenCV

Bản quyền (C) 2000-2016, Intel Corporation, bảo lưu mọi quyền.
Bản quyền (C) 2009-2011, Willow Garage Inc., bảo lưu mọi quyền.
Bản quyền (C) 2009-2016, NVIDIA Corporation, bảo lưu mọi quyền.
Bản quyền (C) 2010-2013, Advanced Micro Devices, Inc., bảo lưu mọi quyền.
Bản quyền (C) 2015-2016, OpenCV Foundation, bảo lưu mọi quyền.
Bản quyền (C) 2015-2016, Itseez Inc., bảo lưu mọi quyền.

Được phép phân phối lại cũng như sử dụng ở dạng nguồn và dạng nhị phân, có hoặc không có sửa đổi, miễn là đáp ứng được các điều kiện sau:

 • Việc phân phối lại mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền trên, danh sách điều kiện này và thông báo miễn trừ trách nhiệm theo sau.
 • Việc phân phối lại ở dạng nhị phân phải sao chép lại thông báo bản quyền trên, danh sách điều kiện này và thông báo miễn trừ trách nhiệm theo sau trong tài liệu và/hoặc tài liệu khác được cung cấp cùng với việc phân phối.
 • Không được sử dụng tên Facebook cũng như tên của những người đóng góp để xác nhận hay quảng bá các sản phẩm bắt nguồn từ phần mềm này mà không có văn bản cho phép cụ thể trước đó.

Phần mềm này được những người giữ bản quyền cũng như người đóng góp cung cấp "nguyên trạng", đồng thời khước từ mọi sự bảo đảm, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở, bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được và phù hợp với một mục đích cụ thể. Trong mọi trường hợp, những người giữ bản quyền hoặc người đóng góp đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mang tính chất cảnh cáo hay do hậu quả của sự việc nào đó (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mua sản phẩm hoặc dịch vụ thay thế, mất khả năng sử dụng, dữ liệu hay lợi nhuận, hoặc gián đoạn trong hoạt động kinh doanh), bất kể mọi nguyên nhân cũng như thuyết trách nhiệm, dù trong hợp đồng, trách nhiệm nghiêm ngặt hay sai lầm cá nhân (bao gồm hành vi sơ suất hoặc các hành vi khác) phát sinh dưới mọi hình thức liên quan đến việc sử dụng phần mềm này, ngay cả khi đã được khuyến cáo về khả năng xảy ra thiệt hại đó.

Điều khoản sử dụng

Giấy phép Kahuna

Mọi văn bản và thiết kế đều có bản quyền (c) 2012-2014 Kahuna, Inc. Bảo lưu mọi quyền.

Điều khoản sử dụng

Giấy phép FMDB

Bản quyền (c) 2008-2014 Flying Meat Inc.

Theo đây, Tripadvisor cấp miễn phí cho bất kỳ ai có bản sao của phần mềm này và các tập tin tài liệu có liên quan ("Phần mềm") quyền xử lý Phần mềm không hạn chế, bao gồm nhưng không giới hạn ở, quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, hợp nhất, công khai, phân phối, cấp phép bổ sung và/hoặc bán các bản sao của Phần mềm, cũng như cho phép những người được cung cấp Phần mềm thực hiện các công việc tương tự, dựa trên các điều kiện sau:

Thông báo bản quyền trên và thông báo cấp quyền này phải được đưa vào mọi bản sao hoặc phần quan trọng của Phần mềm.

PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CÁC TÁC GIẢ HAY NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, TỔN THẤT HAY TRÁCH NHIỆM NÀO KHÁC, DÙ TRONG VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG, SAI LẦM CÁ NHÂN HAY TRƯỜNG HỢP KHÁC, PHÁT SINH TỪ, DO HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM HAY VIỆC SỬ DỤNG HOẶC XỬ LÝ KHÁC TRONG PHẦN MỀM.

Điều khoản sử dụng

Giấy phép MBProgressHUD

Bản quyền (c) 2009-2015 Matej Bukovinski

Theo đây, Tripadvisor cấp miễn phí cho bất kỳ ai có bản sao của phần mềm này và các tập tin tài liệu có liên quan ("Phần mềm") quyền xử lý Phần mềm không hạn chế, bao gồm nhưng không giới hạn ở, quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, hợp nhất, công khai, phân phối, cấp phép bổ sung và/hoặc bán các bản sao của Phần mềm, cũng như cho phép những người được cung cấp Phần mềm thực hiện các công việc tương tự, dựa trên các điều kiện sau:

Thông báo bản quyền trên và thông báo cấp quyền này phải được đưa vào mọi bản sao hoặc phần quan trọng của Phần mềm.

PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CÁC TÁC GIẢ HAY NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, TỔN THẤT HAY TRÁCH NHIỆM NÀO KHÁC, DÙ TRONG VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG, SAI LẦM CÁ NHÂN HAY TRƯỜNG HỢP KHÁC, PHÁT SINH TỪ, DO HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM HAY VIỆC SỬ DỤNG HOẶC XỬ LÝ KHÁC TRONG PHẦN MỀM.

Điều khoản sử dụng

Giấy phép BlocksKit

Bản quyền (c) 2011-2015 Zachary Waldowski, Alexsander Akers, và những người đóng góp của BlocksKit

Theo đây, Tripadvisor cấp miễn phí cho bất kỳ ai có bản sao của phần mềm này và các tập tin tài liệu có liên quan ("Phần mềm") quyền xử lý Phần mềm không hạn chế, bao gồm nhưng không giới hạn ở, quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, hợp nhất, công khai, phân phối, cấp phép bổ sung và/hoặc bán các bản sao của Phần mềm, cũng như cho phép những người được cung cấp Phần mềm thực hiện các công việc tương tự, dựa trên các điều kiện sau:

Thông báo bản quyền trên và thông báo cấp quyền này phải được đưa vào mọi bản sao hoặc phần quan trọng của Phần mềm.

PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CÁC TÁC GIẢ HAY NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, TỔN THẤT HAY TRÁCH NHIỆM NÀO KHÁC, DÙ TRONG VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG, SAI LẦM CÁ NHÂN HAY TRƯỜNG HỢP KHÁC, PHÁT SINH TỪ, DO HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM HAY VIỆC SỬ DỤNG HOẶC XỬ LÝ KHÁC TRONG PHẦN MỀM.

Điều khoản sử dụng

Giấy phép pop - BSD

Bản quyền (c) 2014, Facebook, Inc. Bảo lưu mọi quyền.

Được phép phân phối lại cũng như sử dụng ở dạng nguồn và dạng nhị phân, có hoặc không có sửa đổi, miễn là đáp ứng được các điều kiện sau:

 • Việc phân phối lại mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền trên, danh sách điều kiện này và thông báo miễn trừ trách nhiệm theo sau.
 • Việc phân phối lại ở dạng nhị phân phải sao chép lại thông báo bản quyền trên, danh sách điều kiện này và thông báo miễn trừ trách nhiệm theo sau trong tài liệu và/hoặc tài liệu khác được cung cấp cùng với việc phân phối.
 • Không được sử dụng tên Facebook cũng như tên của những người đóng góp để xác nhận hay quảng bá các sản phẩm bắt nguồn từ phần mềm này mà không có văn bản cho phép cụ thể trước đó.

PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC NHỮNG NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN CŨNG NHƯ NGƯỜI ĐÓNG GÓP CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", ĐỒNG THỜI KHƯỚC TỪ MỌI SỰ BẢO ĐẢM, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC VÀ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN HOẶC NGƯỜI ĐÓNG GÓP KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, MANG TÍNH CHẤT CẢNH CÁO HAY DO HẬU QUẢ CỦA SỰ VIỆC NÀO ĐÓ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở VIỆC MUA SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ, MẤT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HAY LỢI NHUẬN; HOẶC GIÁN ĐOẠN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH), BẤT KỂ MỌI NGUYÊN NHÂN CŨNG NHƯ THUYẾT TRÁCH NHIỆM, DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT HAY SAI LẦM CÁ NHÂN (BAO GỒM HÀNH VI SƠ SUẤT HOẶC CÁC HÀNH VI KHÁC) PHÁT SINH DƯỚI MỌI HÌNH THỨC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ KHI ĐÃ ĐƯỢC KHUYẾN CÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI ĐÓ.

Điều khoản sử dụng

Giấy phép Bolts

Giấy phép BSD

Dành cho phền mềm Bolts

Bản quyền (c) 2013-hiện tại, Facebook, Inc. Bảo lưu mọi quyền.

Được phép phân phối lại cũng như sử dụng ở dạng nguồn và dạng nhị phân, có hoặc không có sửa đổi, miễn là đáp ứng được các điều kiện sau:

 • Việc phân phối lại mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền trên, danh sách điều kiện này và thông báo miễn trừ trách nhiệm theo sau.
 • Việc phân phối lại ở dạng nhị phân phải sao chép lại thông báo bản quyền trên, danh sách điều kiện này và thông báo miễn trừ trách nhiệm theo sau trong tài liệu và/hoặc tài liệu khác được cung cấp cùng với việc phân phối.
 • Không được sử dụng tên Facebook cũng như tên của những người đóng góp để xác nhận hay quảng bá các sản phẩm bắt nguồn từ phần mềm này mà không có văn bản cho phép cụ thể trước đó.

PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC NHỮNG NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN CŨNG NHƯ NGƯỜI ĐÓNG GÓP CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", ĐỒNG THỜI KHƯỚC TỪ MỌI SỰ BẢO ĐẢM, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC VÀ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN HOẶC NGƯỜI ĐÓNG GÓP KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, MANG TÍNH CHẤT CẢNH CÁO HAY DO HẬU QUẢ CỦA SỰ VIỆC NÀO ĐÓ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở VIỆC MUA SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ, MẤT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HAY LỢI NHUẬN; HOẶC GIÁN ĐOẠN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH), BẤT KỂ MỌI NGUYÊN NHÂN CŨNG NHƯ THUYẾT TRÁCH NHIỆM, DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT HAY SAI LẦM CÁ NHÂN (BAO GỒM HÀNH VI SƠ SUẤT HOẶC CÁC HÀNH VI KHÁC) PHÁT SINH DƯỚI MỌI HÌNH THỨC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ KHI ĐÃ ĐƯỢC KHUYẾN CÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI ĐÓ.

Điều khoản sử dụng

Giấy phép SFHFKeychainUtils

Tạo bởi Buzz Andersen vào 20/10/08. Một phần dựa trên mã viết bởi Jonathan Wight, Jon Crosby, và Mike Malone. Bản quyền 2008 Sci-Fi Hi-Fi. Bảo lưu mọi quyền.

Theo đây, Tripadvisor cấp miễn phí cho bất kỳ ai có bản sao của phần mềm này và các tập tin tài liệu có liên quan ("Phần mềm") quyền xử lý Phần mềm không hạn chế, bao gồm nhưng không giới hạn ở, quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, hợp nhất, công khai, phân phối, cấp phép bổ sung và/hoặc bán các bản sao của Phần mềm, cũng như cho phép những người được cung cấp Phần mềm thực hiện các công việc tương tự, dựa trên các điều kiện sau:

Thông báo bản quyền trên và thông báo cấp quyền này phải được đưa vào mọi bản sao hoặc phần quan trọng của Phần mềm.

PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CÁC TÁC GIẢ HAY NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, TỔN THẤT HAY TRÁCH NHIỆM NÀO KHÁC, DÙ TRONG VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG, SAI LẦM CÁ NHÂN HAY TRƯỜNG HỢP KHÁC, PHÁT SINH TỪ, DO HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM HAY VIỆC SỬ DỤNG HOẶC XỬ LÝ KHÁC TRONG PHẦN MỀM.

Thông tin về giấy phép bổ sung

Giấy phép khung JSON:

Bản quyền (c) 2007-2011 Stig Brautaset 
Bảo lưu mọi quyền.

Được phép phân phối lại cũng như sử dụng ở dạng nguồn và dạng nhị phân, có hoặc không có sửa đổi, miễn là đáp ứng được các điều kiện sau:

 • Việc phân phối lại mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền trên, danh sách điều kiện này và thông báo miễn trừ trách nhiệm theo sau.
 • Việc phân phối lại ở dạng nhị phân phải sao chép lại thông báo bản quyền trên, danh sách điều kiện này và thông báo miễn trừ trách nhiệm theo sau trong tài liệu và/hoặc tài liệu khác được cung cấp cùng với việc phân phối.
 • Không được sử dụng tên của Stig Brautaset hoặc tên của những người đóng góp của nó để xác nhận hay quảng bá các sản phẩm bắt nguồn từ phần mềm này mà không có sự cho phép rõ ràng trước bằng văn bản.

PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC NHỮNG NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN CŨNG NHƯ NGƯỜI ĐÓNG GÓP CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", ĐỒNG THỜI KHƯỚC TỪ MỌI SỰ BẢO ĐẢM, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC VÀ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN HOẶC NGƯỜI ĐÓNG GÓP KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, MANG TÍNH CHẤT CẢNH CÁO HAY DO HẬU QUẢ CỦA SỰ VIỆC NÀO ĐÓ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở VIỆC MUA SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ, MẤT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HAY LỢI NHUẬN; HOẶC GIÁN ĐOẠN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH), BẤT KỂ MỌI NGUYÊN NHÂN CŨNG NHƯ THUYẾT TRÁCH NHIỆM, DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT HAY SAI LẦM CÁ NHÂN (BAO GỒM HÀNH VI SƠ SUẤT HOẶC CÁC HÀNH VI KHÁC) PHÁT SINH DƯỚI MỌI HÌNH THỨC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ KHI ĐÃ ĐƯỢC KHUYẾN CÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI ĐÓ.


 

Giấy phép Android

Giấy phép Epoxy:

Bản quyền 2016 Airbnb, Inc.

Cấp phép theo Giấy phép Apache, Phiên bản 2.0 ("Giấy phép"); bạn không được sử dụng tập tin này, trừ trường hợp tuân thủ theo Giấy phép. Bạn có thể lấy bản sao Giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Trừ trường hợp theo yêu cầu của pháp luật hiện hành hoặc có thoả thuận bằng văn bản, phần mềm phân phối theo Giấy phép này được phân phối trên CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM HAY KÈM THEO ĐIỀU KIỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, dù rõ ràng hay ngụ ý. Xem Giấy phép để biết các quyền và giới hạn điều chỉnh ngôn ngữ cụ thể theo Giấy phép.

Điều khoản sử dụng

Giấy phép OkHttp

Bản quyền 2016 Square, Inc.

Cấp phép theo Giấy phép Apache, Phiên bản 2.0 ("Giấy phép"); bạn không được sử dụng tập tin này, trừ trường hợp tuân thủ theo Giấy phép. Bạn có thể lấy bản sao Giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Trừ trường hợp theo yêu cầu của pháp luật hiện hành hoặc có thoả thuận bằng văn bản, phần mềm phân phối theo Giấy phép này được phân phối trên CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM HAY KÈM THEO ĐIỀU KIỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, dù rõ ràng hay ngụ ý. Xem Giấy phép để biết các quyền và giới hạn điều chỉnh ngôn ngữ cụ thể theo Giấy phép.

Điều khoản sử dụng

Giấy phép Retrofit

Bản quyền 2013 Square, Inc.

Cấp phép theo Giấy phép Apache, Phiên bản 2.0 ("Giấy phép"); bạn không được sử dụng tập tin này, trừ trường hợp tuân thủ theo Giấy phép. Bạn có thể lấy bản sao Giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Trừ trường hợp theo yêu cầu của pháp luật hiện hành hoặc có thoả thuận bằng văn bản, phần mềm phân phối theo Giấy phép này được phân phối trên CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM HAY KÈM THEO ĐIỀU KIỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, dù rõ ràng hay ngụ ý. Xem Giấy phép để biết các quyền và giới hạn điều chỉnh ngôn ngữ cụ thể theo Giấy phép.

Điều khoản sử dụng

Giấy phép StickyGridHeaders

Bản quyền (c) 2013 Tonic Artos

Cấp phép theo Giấy phép Apache, Phiên bản 2.0 ("Giấy phép"); bạn không được sử dụng tập tin này, trừ trường hợp tuân thủ theo Giấy phép. Bạn có thể lấy bản sao Giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Trừ trường hợp theo yêu cầu của pháp luật hiện hành hoặc có thoả thuận bằng văn bản, phần mềm phân phối theo Giấy phép này được phân phối trên CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM HAY KÈM THEO ĐIỀU KIỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, dù rõ ràng hay ngụ ý. Xem Giấy phép để biết các quyền và giới hạn điều chỉnh ngôn ngữ cụ thể theo Giấy phép.

Điều khoản sử dụng

Giấy phép Dagger

Bản quyền 2013 Square, Inc.

Cấp phép theo Giấy phép Apache, Phiên bản 2.0 ("Giấy phép"); bạn không được sử dụng tập tin này, trừ trường hợp tuân thủ theo Giấy phép. Bạn có thể lấy bản sao Giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Trừ trường hợp theo yêu cầu của pháp luật hiện hành hoặc có thoả thuận bằng văn bản, phần mềm phân phối theo Giấy phép này được phân phối trên CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM HAY KÈM THEO ĐIỀU KIỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, dù rõ ràng hay ngụ ý. Xem Giấy phép để biết các quyền và giới hạn điều chỉnh ngôn ngữ cụ thể theo Giấy phép.

Điều khoản sử dụng

Giấy phép Signpost

Bản quyền (c) 2009 Matthias Kaeppler

Cấp phép theo Giấy phép Apache, Phiên bản 2.0 ("Giấy phép"); bạn không được sử dụng tập tin này, trừ trường hợp tuân thủ theo Giấy phép. Bạn có thể lấy bản sao Giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Trừ trường hợp theo yêu cầu của pháp luật hiện hành hoặc có thoả thuận bằng văn bản, phần mềm phân phối theo Giấy phép này được phân phối trên CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM HAY KÈM THEO ĐIỀU KIỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, dù rõ ràng hay ngụ ý. Xem Giấy phép để biết các quyền và giới hạn điều chỉnh ngôn ngữ cụ thể theo Giấy phép.

Thông tin về giấy phép bổ sung

Giấy phép commons-logging Apache

Bản quyền 2003-2014 Tổ chức Phần mềm Apache

Sản phẩm này bao gồm phần mềm được phát triển tại Tổ chức Phần mềm Apache (http://www.apache.org).

Cấp phép theo Giấy phép Apache, Phiên bản 2.0 ("Giấy phép"); bạn không được sử dụng tập tin này, trừ trường hợp tuân thủ theo Giấy phép. Bạn có thể lấy bản sao Giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Trừ trường hợp theo yêu cầu của pháp luật hiện hành hoặc có thoả thuận bằng văn bản, phần mềm phân phối theo Giấy phép này được phân phối trên CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM HAY KÈM THEO ĐIỀU KIỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, dù rõ ràng hay ngụ ý. Xem Giấy phép để biết các quyền và giới hạn điều chỉnh ngôn ngữ cụ thể theo Giấy phép.

Điều khoản sử dụng

Giấy phép xmlrpc Apache xmlrpc

Bản quyền Tổ chức Phần mềm Apache

Sản phẩm này bao gồm phần mềm được phát triển tại Tổ chức Phần mềm Apache (http://www.apache.org).

Cấp phép theo Giấy phép Apache, Phiên bản 2.0 ("Giấy phép"); bạn không được sử dụng tập tin này, trừ trường hợp tuân thủ theo Giấy phép. Bạn có thể lấy bản sao Giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Trừ trường hợp theo yêu cầu của pháp luật hiện hành hoặc có thoả thuận bằng văn bản, phần mềm phân phối theo Giấy phép này được phân phối trên CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM HAY KÈM THEO ĐIỀU KIỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, dù rõ ràng hay ngụ ý. Xem Giấy phép để biết các quyền và giới hạn điều chỉnh ngôn ngữ cụ thể theo Giấy phép.

Điều khoản sử dụng

Giấy phép ws-commons-util Apache

Bản quyền 2003, 2005 Tổ chức Phần mềm Apache

Cấp phép theo Giấy phép Apache, Phiên bản 2.0 ("Giấy phép"); bạn không được sử dụng tập tin này, trừ trường hợp tuân thủ theo Giấy phép.

Bạn có thể lấy bản sao Giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Trừ trường hợp theo yêu cầu của pháp luật hiện hành hoặc có thoả thuận bằng văn bản, phần mềm phân phối theo Giấy phép này được phân phối trên CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM HAY KÈM THEO ĐIỀU KIỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, dù rõ ràng hay ngụ ý. Xem Giấy phép để biết các quyền và giới hạn điều chỉnh ngôn ngữ cụ thể theo Giấy phép.

Điều khoản sử dụng

Giấy phép http-mime Apache

Bản quyền Tổ chức Phần mềm Apache

Sản phẩm này bao gồm phần mềm được phát triển tại Tổ chức Phần mềm Apache (http://www.apache.org).

Cấp phép theo Giấy phép Apache, Phiên bản 2.0 ("Giấy phép"); bạn không được sử dụng tập tin này, trừ trường hợp tuân thủ theo Giấy phép. Bạn có thể lấy bản sao Giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Trừ trường hợp theo yêu cầu của pháp luật hiện hành hoặc có thoả thuận bằng văn bản, phần mềm phân phối theo Giấy phép này được phân phối trên CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM HAY KÈM THEO ĐIỀU KIỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, dù rõ ràng hay ngụ ý. Xem Giấy phép để biết các quyền và giới hạn điều chỉnh ngôn ngữ cụ thể theo Giấy phép.

Điều khoản sử dụng

Giấy phép RxJava

Bản quyền (c) 2016-hiện tại, Những người đóng góp của RxJava

Cấp phép theo Giấy phép Apache, Phiên bản 2.0 ("Giấy phép"); bạn không được sử dụng tập tin này, trừ trường hợp tuân thủ theo Giấy phép. Bạn có thể lấy bản sao Giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Trừ trường hợp theo yêu cầu của pháp luật hiện hành hoặc có thoả thuận bằng văn bản, phần mềm phân phối theo Giấy phép này được phân phối trên CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM HAY KÈM THEO ĐIỀU KIỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, dù rõ ràng hay ngụ ý. Xem Giấy phép để biết các quyền và giới hạn điều chỉnh ngôn ngữ cụ thể theo Giấy phép.

Điều khoản sử dụng

Giấy phép dự án mã nguồn mở Android:

Bản quyền (c) 2005-2008 Google Inc., cấp phép theo Giấy phép Apache, Phiên bản 2.0 ("Giấy phép"); bạn không được sử dụng tập tin này, trừ trường hợp tuân thủ theo Giấy phép. Bạn có thể lấy bản sao Giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Trừ trường hợp theo yêu cầu của pháp luật hiện hành hoặc có thoả thuận bằng văn bản, phần mềm phân phối theo Giấy phép này được phân phối trên CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM HAY KÈM THEO ĐIỀU KIỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, dù rõ ràng hay ngụ ý. Xem Giấy phép để biết các quyền và giới hạn điều chỉnh ngôn ngữ cụ thể theo Giấy phép.

Giấy phép ormlite

Theo đây, Tripadvisor cấp quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi và/hoặc phân phối phần mềm này cho bất kỳ mục đích nào, tính hoặc không tính phí, miễn là thông báo cấp quyền này có trong mọi bản sao.

PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ TÁC GIẢ KHƯỚC TỪ MỌI BẢO ĐẢM VỀ PHẦN MỀM, BAO GỒM MỌI BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC VÀ TÍNH PHÙ HỢP. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TÁC GIẢ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ MỌI THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP HAY DO HẬU QUẢ CỦA SỰ VIỆC NÀO ĐÓ HOẶC MỌI THIỆT HẠI DO VIỆC MẤT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HAY LỢI NHUẬN, DÙ TRONG VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG, SƠ SUẤT HAY HÀNH VI SAI SÓT KHÁC, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC HIỆU SUẤT CỦA PHẦN MỀM NÀY.

Bạn có thể liên hệ với tác giả qua http://ormlite.com/

Điều khoản sử dụng

Giấy phép UrlImageViewHelper

Bản quyền 2012 Koushik Dutta

Cấp phép theo Giấy phép Apache, Phiên bản 2.0 ("Giấy phép"); bạn không được sử dụng tập tin này, trừ trường hợp tuân thủ theo Giấy phép. Bạn có thể lấy bản sao Giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Trừ trường hợp theo yêu cầu của pháp luật hiện hành hoặc có thoả thuận bằng văn bản, phần mềm phân phối theo Giấy phép này được phân phối trên CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM HAY KÈM THEO ĐIỀU KIỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, dù rõ ràng hay ngụ ý. Xem Giấy phép để biết các quyền và giới hạn điều chỉnh ngôn ngữ cụ thể theo Giấy phép.

Điều khoản sử dụng

Giấy phép khung Google-GSON:

Bản quyền (c) 2008-2009 Google Inc.

Cấp phép theo Giấy phép Apache, Phiên bản 2.0 ("Giấy phép"); bạn không được sử dụng tập tin này, trừ trường hợp tuân thủ theo Giấy phép. Bạn có thể lấy bản sao Giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Điều khoản sử dụng

Giấy phép Joda-Time

Sản phẩm này bao gồm phần mềm được phát triển bởi Joda.org (http://www.joda.org/).

Cấp phép theo Giấy phép Apache, Phiên bản 2.0 ("Giấy phép"); bạn không được sử dụng tập tin này, trừ trường hợp tuân thủ theo Giấy phép. Bạn có thể lấy bản sao Giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Trừ trường hợp theo yêu cầu của pháp luật hiện hành hoặc có thoả thuận bằng văn bản, phần mềm phân phối theo Giấy phép này được phân phối trên CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM HAY KÈM THEO ĐIỀU KIỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, dù rõ ràng hay ngụ ý. Xem Giấy phép để biết các quyền và giới hạn điều chỉnh ngôn ngữ cụ thể theo Giấy phép.

Điều khoản sử dụng


 

Giấy phép đa nền tảng

Giấy phép Google Mobile Ads SDK dành cho iOS và Android

Bản quyền (c) 2015 Google Inc.

Cấp phép theo Giấy phép Apache, Phiên bản 2.0 ("Giấy phép"); bạn không được sử dụng tập tin này, trừ trường hợp tuân thủ theo Giấy phép. Bạn có thể lấy bản sao Giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Điều khoản sử dụng

Giấy phép Google App Indexing SDK dành cho iOS và Android

Bản quyền (c) 2015 Google Inc.

Cấp phép theo Giấy phép Apache, Phiên bản 2.0 ("Giấy phép"); bạn không được sử dụng tập tin này, trừ trường hợp tuân thủ theo Giấy phép. Bạn có thể lấy bản sao Giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Điều khoản sử dụng

Giấy phép Distimo

Bản quyền (c) 2012 Distimo. Bảo lưu mọi quyền.

Cấp phép theo Giấy phép Apache, Phiên bản 2.0 ("Giấy phép"); bạn không được sử dụng tập tin này, trừ trường hợp tuân thủ theo Giấy phép. Bạn có thể lấy bản sao Giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Trừ trường hợp theo yêu cầu của pháp luật hiện hành hoặc có thoả thuận bằng văn bản, phần mềm phân phối theo Giấy phép này được phân phối trên CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM HAY KÈM THEO ĐIỀU KIỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, dù rõ ràng hay ngụ ý. Xem Giấy phép để biết các quyền và giới hạn điều chỉnh ngôn ngữ cụ thể theo Giấy phép.

Điều khoản sử dụng

Giấy phép SDK Facebook iOS và Android

Bản quyền (c) 2014-hiện tại, Facebook, Inc. Bảo lưu mọi quyền.

Theo đây, bạn được cấp giấy phép không độc quyền, có phạm vi toàn cầu và miễn phí bản quyền để sử dụng, sao chép, sửa đổi và phân phối phần mềm này ở dạng mã nguồn hoặc nhị phân để sử dụng có liên quan đến các dịch vụ web và API do Facebook cung cấp.

Tương tự như mọi phần mềm tích hợp với nền tảng Facebook, bạn phải sử dụng phần mềm này theo Nguyên tắc và chính sách của Nhà phát triển Facebook [http://developers.facebook.com/policy/]. Thông báo bản quyền này phải được đưa vào mọi bản sao hoặc phần quan trọng của phần mềm.

PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CÁC TÁC GIẢ HAY NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, TỔN THẤT HAY TRÁCH NHIỆM NÀO KHÁC, DÙ TRONG VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG, SAI LẦM CÁ NHÂN HAY TRƯỜNG HỢP KHÁC, PHÁT SINH TỪ, DO HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM HAY VIỆC SỬ DỤNG HOẶC XỬ LÝ KHÁC TRONG PHẦN MỀM.

Điều khoản sử dụng: iOS Android

Giấy phép Skobbler

Bản quyền 2014 Telenav, Inc. - Bảo lưu mọi quyền.

Việc tạo bản đồ được hỗ trợ bởi Scout – http://developer.skobbler.com

Nguồn dữ liệu cho bản đồ: Bản quyền từ những người đóng góp của OpenStreetMaps http://www.openstreetmap.org/copyright

Dữ liệu hình chiếu kỹ thuật số: http://www.viewfinderpanoramas.org/

Wikipedia và Wikitravel được cấp phép theo http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

Bản quyền Google breakpad (xem bản quyền để biết chi tiết)

Phông chữ gồm có (c) Bitstream (xem bản quyền để biết chi tiết), (c) Architects Daughter (xem bản quyền để biết chi tiết), (c) Roboto (xem bản quyền để biết chi tiết) và (c) Open Sans (xem bản quyền để biết chi tiết)

ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG DỤNG DÀNH CHO ĐIỆN THOẠI CHẠY WINDOWS CỦA Tripadvisor TRÊN CÁC THIẾT BỊ NOKIA:

TUYÊN BỐ KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM ĐẢM BẢO. ỨNG DỤNG ĐƯỢC CẤP PHÉP "NGUYÊN TRẠNG", "CÓ THỂ CÓ LỖI" VÀ "NHƯ TÌNH TRẠNG VỐN CÓ". BẠN TỰ CHỊU RỦI RO TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG. Tripadvisor, ĐẠI DIỆN CHO CHÍNH Tripadvisor, NOKIA, MICROSOFT, TẤT CẢ CÁC NHÀ MẠNG KHÔNG DÂY CUNG CẤP MẠNG TRONG ĐÓ ỨNG DỤNG ĐƯỢC PHÂN PHỐI, VÀ MỖI CHI NHÁNH TƯƠNG ỨNG CỦA CHÚNG TÔI, CŨNG NHƯ CÁC NHÀ CUNG CẤP ("NHÀ PHÂN PHỐI"), KHÔNG ĐƯA RA CAM ĐOAN, BẢO ĐẢM HAY ĐIỀU KIỆN RÕ RÀNG NÀO THEO HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG DỤNG. BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN KHÁCH HÀNG KHÁC THEO LUẬT PHÁP ĐỊA PHƯƠNG MÀ THOẢ THUẬN NÀY KHÔNG THỂ THAY ĐỔI. TRONG PHẠM VI CHO PHÉP THEO LUẬT PHÁP ĐỊA PHƯƠNG, CÁC NHÀ PHÂN PHỐI KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ BẢO ĐẢM HAY ĐIỀU KIỆN NGỤ Ý NÀO, BAO GỒM BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM.

GIỚI HẠN VÀ LOẠI TRỪ VỀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VÀ THIỆT HẠI. TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHO PHÉP, BẠN CÓ THỂ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG CHO NHỮNG THIỆT HẠI TRỰC TIẾP CHỈ LIÊN QUAN ĐẾN MICROSOFT VỚI MỨC BỒI THƯỜNG TỐI ĐA BẰNG VỚI MỨC BẠN CHI TRẢ CHO ỨNG DỤNG. BẠN ĐỒNG Ý KHÔNG YÊU CẦU BỒI THƯỜNG CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO KHÁC, BAO GỒM THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP, DO HẬU QUẢ CỦA SỰ VIỆC NÀO ĐÓ, GIẢM LỢI NHUẬN HOẶC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN TỪ BẤT KỲ NHÀ PHÂN PHỐI NÀO KHÁC.

Thẩm quyền:

Bản đồ

© 2014 Telenav, Inc. – Bảo lưu mọi quyền.
Việc tạo bản đồ được hỗ trợ bởi Scout – http://developer.scout.me
Nguồn dữ liệu cho bản đồ: Những người đóng góp của © OpenStreetMaps http://www.openstreetmap.org/copyright

Dữ liệu hình chiếu kỹ thuật số

http://www.viewfinderpanoramas.org/

Wikipedia và Wikitravel

Wikipedia và Wikitravel được cấp phép theo http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

Google breakpad

© Google breakpad (xem bản quyền để biết chi tiết)

Phông chữ Bitstream

© Bitstream (xem bản quyền để biết chi tiết)

Phông chữ Architects Daughter

© Architects Daughter (xem bản quyền để biết chi tiết)

Phông chữ Open Sans

© Open Sans (xem bản quyền để biết chi tiết)