Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
กลับไปที่ TripAdvisor
ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน

ใบอนุญาตสำหรับมือถือ

การยอมรับ

หลายส่วนของซอฟต์แวร์บนมือถือของ TripAdvisor อาจใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ต่อไปนี้ซึ่งเป็นที่ยอมรับตามข้อกำหนดนี้

สิทธิ์การใช้งาน MCSegmented Control:

ลิขสิทธิ์ (c) 2011, MCSegmented Control และ Matteo Caldari 
สงวนลิขสิทธิ์

การแจกจ่ายใหม่หรือใช้ในรูปแบบต้นฉบับและแบบไบนารี (โดยมีหรือไม่มีการแก้ไข) ได้รับอนุญาตถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 • การแจกจ่ายซอสโค้ดใหม่ต้องสงวนไว้ซึ่งขอความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้น รายการเงื่อนไขนี้ และขอสงวนสิทธิ์ต่อไปนี้
 • การแจกจ่ายใหม่ในรูปแบบไบนารีต้องทำสำเนาขอความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้น รายการเงื่อนไขนี้ และขอสงวนสิทธิ์ต่อไปนี้ในเอกสารประกอบและ/หรือวัสดุอื่น ๆ ที่จัดให้พร้อมกับการแจกจ่าย
 • ทั้งชื่อ MCSegmented Control หรือ Matteo Caldari หรือชื่อของผู้ร่วมให้การสนับสนุนไม่สามารถใช้เพื่อสนับสนุนหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่มาจากซอฟต์แวร์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าที่เฉพาะเจาะจง

ซอฟต์แวร์นี้จัดให้โดยผู้ถือครองลิขสิทธิ์และผู้ร่วมให้การสนับสนุน "ตามลักษณะปัจจุบัน" และสงวนสิทธิ์การรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันโดยนัยของความสามารถในการค้าเพื่อหวังผลกำไร และความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้ถือครองลิขสิทธิ์หรือผู้ร่วมให้การสนับสนุนจะไม่ต้องรับผิดต่อค่าเสียหายโดยตรง โดยอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ เพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง หรืออันเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน การสูญเสียการใช้งาน ข้อมูล หรือกำไร หรือการหยุดชะงักของธุรกิจ) ซึ่งเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามและ (ตามทฤษฎีความรับผิดใด ๆ ไม่ว่าในสัญญา ความรับผิดเด็ดขาด หรือการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อหรือประการอื่น)) เป็นผลแต่ประการใดจากการใช้ซอฟต์แวร์นี้ แม้ว่ารับทราบความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้ว

สิทธิ์การใช้งาน JSON framework:

ลิขสิทธิ์ (c) 2007-2011 Stig Brautaset 
สงวนลิขสิทธิ์

การแจกจ่ายใหม่หรือใช้ในรูปแบบต้นฉบับและแบบไบนารี (โดยมีหรือไม่มีการแก้ไข) ได้รับอนุญาตถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 • การแจกจ่ายซอสโค้ดใหม่ต้องสงวนไว้ซึ่งขอความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้น รายการเงื่อนไขนี้ และขอสงวนสิทธิ์ต่อไปนี้
 • การแจกจ่ายใหม่ในรูปแบบไบนารีต้องทำสำเนาขอความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้น รายการเงื่อนไขนี้ และขอสงวนสิทธิ์ต่อไปนี้ในเอกสารประกอบและ/หรือวัสดุอื่น ๆ ที่จัดให้พร้อมกับการแจกจ่าย
 • ทั้งชื่อ Stig Brautaset หรือชื่อของผู้ร่วมให้การสนับสนุนไม่สามารถใช้เพื่อสนับสนุนหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่มาจากซอฟต์แวร์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าที่เฉพาะเจาะจง

ซอฟต์แวร์นี้จัดให้โดยผู้ถือครองลิขสิทธิ์และผู้ร่วมให้การสนับสนุน "ตามลักษณะปัจจุบัน" และสงวนสิทธิ์การรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันโดยนัยของความสามารถในการค้าเพื่อหวังผลกำไร และความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้ถือครองลิขสิทธิ์หรือผู้ร่วมให้การสนับสนุนจะไม่ต้องรับผิดต่อค่าเสียหายโดยตรง โดยอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ เพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง หรืออันเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน การสูญเสียการใช้งาน ข้อมูล หรือกำไร หรือการหยุดชะงักของธุรกิจ) ซึ่งเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามและ (ตามทฤษฎีความรับผิดใด ๆ ไม่ว่าในสัญญา ความรับผิดเด็ดขาด หรือการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อหรือประการอื่น)) เป็นผลแต่ประการใดจากการใช้ซอฟต์แวร์นี้ แม้ว่ารับทราบความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้ว

สิทธิ์การใช้งาน Google-GSON framework:

ลิขสิทธิ์ (c) 2008-2009 Google Inc.

เนื่องจากได้รับสิทธิ์การใช้งานตาม Apache License, Version 2.0 ("ใบอนุญาต") คุณไม่สามารถใช้ไฟล์นี้ได้นอกจากปฏิบัติตามใบอนุญาต คุณสามารถรับสำเนาของใบอนุญาตได้ที่ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

เว้นแต่กำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับหรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์ที่แจกจ่ายตามใบอนุญาตได้รับการแจกจ่ายตามหลักการ "ตามลักษณะปัจจุบัน" โดยไม่มีการประกันหรือเงื่อนไขประเภทใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ดูใบอนุญาตสำหรับภาษาเฉพาะ ซึ่งกำหนดสิทธิ์และข้อจำกัดตามใบอนุญาต

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอพพลิเคชัน Windows Phone ของ TripAdvisor บนอุปกรณ์ Nokia

ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน แอพพลิเคชันได้รับสิทธิ์การใช้งาน "ตามลักษณะปัจจุบัน" "โดยต้องรับเอาความชำรุดบกพร่อง" และ "ตามที่พร้อมใช้งาน" คุณยอมรับความเสี่ยงในการใช้แอพพลิเคชัน TRIPADVISOR (ในนามของตนเอง, Nokia, Microsoft, ผู้ให้บริการไร้สายทั้งหมดผ่านเครือข่ายที่มีการแจกจ่ายแอพพลิเคชัน และบริษัทแต่ละแห่งในเครือของเรา ตลอดจนซัพพลายเออร์ (“ผู้แจกจ่าย”)) มิได้ให้การรับประกัน การค้ำประกัน หรือเงื่อนไขโดยชัดแจ้งภายใต้หรือเกี่ยวกับแอพพลิเคชัน คุณอาจมีสิทธิผู้บริโภคเพิ่มเติมตามกฎหมายท้องถิ่นของคุณ ซึ่งข้อตกลงนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ในขอบเขตที่อนุญาตตามกฎหมายท้องถิ่นของคุณ ผู้แจกจ่ายละเว้นการรับประกันหรือเงื่อนไขโดยนัยใด ๆ รวมถึงการรับประกันความสามารถในการค้าเพื่อหวังผลกำไร ความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิ

การจำกัดและละเว้นการเยียวยาและค่าเสียหาย ในขอบเขตที่มิได้ห้ามโดยกฎหมาย คุณสามารถเรียกค่าเสียหายจาก MICROSOFT เฉพาะค่าเสียหายโดยตรงจนถึงจำนวนที่คุณจ่ายไปสำหรับแอพพลิเคชัน คุณตกลงที่จะไม่พยายามเรียกค่าเสียหายอื่นใด รวมถึงค่าเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายจากกำไรที่สูญเสีย พิเศษ โดยอ้อม หรือโดยบังเอิญจากผู้แจกจ่ายใด ๆ

Android Open Source License

The openSourceLIcenseInfo should not be translated, and can be retrieved from the API call to Google Play Services. http://developer.android.com/reference/com/google/android/gms/common/GooglePlayServicesUtil.html#getOpenSourceSoftwareLicenseInfo(android.content.Context)

This product includes software from the The Android Open Source Project Copyright (c) 2005-2008, The Android Open Source Project Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Apache License Version 2.0, January 2004 http://www.apache.org/licenses/ TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

 • Definitions. "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document. "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License. "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity. "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License. "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files. "Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types. "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below). "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof. "Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution." "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

 

 • Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

 

 • Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

 

 • Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions: (a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and (b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License. You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

 

 • Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

 

 • Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

 

 • Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

 

 • Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

 

 • Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

 

END OF TERMS AND CONDITIONS ==========================================================================

This product includes software from Google, inc. Copyright 2008, Google Inc. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Code generated by the Protocol Buffer compiler is owned by the owner of the input file used when generating it. This code is not standalone and requires a support library to be linked with it. This support library is itself covered by the above license. 
END OF TERMS AND CONDITIONS ==========================================================================

This product includes the XMP Toolkit software from Adobe Systems Incorporated. The BSD License Copyright (c) 1999 - 2010, Adobe Systems Incorporated All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution Neither the name of Adobe Systems Incorporated, nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 
END OF TERMS AND CONDITIONS ==========================================================================

This product includes software from the JSR305 expert group Copyright (c) 2007-2009, JSR305 expert group All rights reserved. http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistr ibutions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribu tion. Neither the name of the JSR305 expert group nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permi ssion. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY , OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY T HEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILIT Y OF SUCH DAMAGE. 
END OF TERMS AND CONDITIONS ==========================================================================

This product includes software from Lucent Technologies The authors of this software are Rob Pike and Ken Thompson. Copyright (c) 2002 by Lucent Technologies. Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose without fee is hereby granted, provided that this entire notice is included in all copies of any software which is or includes a copy or modification of this software and in all copies of the supporting documentation for such software. THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. IN PARTICULAR, NEITHER THE AUTHORS NOR LUCENT TECHNOLOGIES MAKE ANY REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND CONCERNING THE MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

Attribution:

Maps © 2014 Telenav, Inc. – All rights reserved.
Map rendering powered by Scout – http://developer.scout.me
Data source for maps: © OpenStreetMaps contributors http://www.openstreetmap.org/copyright
Digital elevation data http://www.viewfinderpanoramas.org/
Wikipedia and Wikitravel Wikipedia and Wikitravel licensed under http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
Google breakpad © Google breakpad (see copyrights for details)
Bitstream font © Bitstream (see copyrights for details)
Architects Daughter font © Architects Daughter (see copyrights for details)
Open Sans font © Open Sans (see copyrights for details)