Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน

Newsroom

ใบอนุญาตสำหรับมือถือ

การยอมรับ:

บางส่วนของซอฟต์แวร์ Tripadvisor บนอุปกรณ์เคลื่อนที่อาจใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ ซึ่งการใช้งานข้อมูลดังกล่าวได้รับการยินยอมแล้ว ตามข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานต่อไปนี้

สิทธิ์การใช้งาน iOS

สิทธิ์การใช้งาน IGListKit:

สิทธิ์การใช้งาน BSD

สำหรับซอฟต์แวร์ IGListKit

Copyright (c) 2016, Facebook, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

การแจกจ่ายต่อและใช้ในรูปแบบต้นฉบับและไบนารี โดยที่มีหรือไม่มีการดัดแปลงแก้ไข ได้รับอนุญาตในกรณีที่เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ การแจกจ่ายโค้ดต้นฉบับจะต้องคงไว้ซึ่งข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้น รายการเงื่อนไขนี้ และข้อสงวนสิทธิ์ต่อไปนี้ การแจกจ่ายต่อในรูปแบบไบนารีต้องทำสำเนาข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้น รายการเงื่อนไขนี้ และข้อสงวนสิทธิ์ต่อไปนี้ในเอกสารประกอบและ/หรือสื่อวัสดุอื่นๆ ที่จัดให้พร้อมการแจกจ่าย ห้ามมิให้ใช้ชื่อ Facebook หรือชื่อผู้ร่วมให้การสนับสนุนในการรับรองหรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากซอฟต์แวร์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นการเฉพาะ

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหาให้โดยผู้ถือครองลิขสิทธิ์และผู้ร่วมให้การสนับสนุน "ตามสภาพที่เป็นอยู่" และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และความเหมาะสมในการใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ ผู้ถือครองลิขสิทธิ์หรือผู้ร่วมให้การสนับสนุนไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทั้งโดยตรง โดยอ้อม ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายจำเพาะ ค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือค่าเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน การสูญเสียโอกาสในการใช้งาน ข้อมูล หรือผลกำไร หรือการหยุดชะงักทางธุรกิจ) ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับหลักความรับผิด ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดโดยเคร่งครัดตามสัญญา หรือการละเมิด (ซึ่งรวมถึงความประมาทเลินเล่อหรือลักษณะอื่นใด) ซึ่งเกิดขึ้นในลักษณะใดๆ จากการใช้ซอฟต์แวร์นี้ แม้ว่าจะได้รับการบอกกล่าวถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายเหล่านั้นแล้วก็ตาม

ข้อกำหนดการใช้งาน

สิทธิ์การใช้งาน Alamofire:

Copyright (c) 2014-2016 Alamofire Software Foundation ( http://alamofire.org/ )

อนุญาตสิทธิ์ไว้ ณ ที่นี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้กับบุคคลที่ได้รับสำเนาของซอฟต์แวร์นี้และไฟล์เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ("ซอฟต์แวร์") เพื่อการจัดการซอฟต์แวร์โดยไม่มีข้อจำกัด ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะสิทธิ์ในการใช้ ทำสำเนา ดัดแปลงแก้ไข ผสาน เผยแพร่ แจกจ่าย อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ต่อ และ/หรือจำหน่ายสำเนาของซอฟต์แวร์ และให้อนุญาตบุคคลที่ได้รับการจัดหาซอฟต์แวร์ดังกล่าว โดยเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้นและข้อความอนุญาตนี้จะต้องรวมไว้ในสำเนาทั้งหมดหรือส่วนต่างๆ ที่มีความสำคัญของซอฟต์แวร์นี้

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมในการใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ และการไม่ละเมิด ผู้สร้างหรือผู้ถือครองลิขสิทธิ์ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ค่าเสียหาย หรือความรับผิดอื่นใดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการกระทำตามสัญญา การละเมิด และการกระทำอื่นใด ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ หรือการใช้หรือการจัดการอื่นๆ กับซอฟต์แวร์

ข้อกำหนดการใช้งาน

สิทธิ์การใช้งาน PromiseKit:

Copyright 2016, Max Howell; mxcl@me.com

อนุญาตสิทธิ์ไว้ ณ ที่นี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้กับบุคคลที่ได้รับสำเนาของซอฟต์แวร์นี้และไฟล์เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ("ซอฟต์แวร์") เพื่อการจัดการซอฟต์แวร์ได้โดยไม่มีข้อจำกัด ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะสิทธิ์ในการใช้ ทำสำเนา ดัดแปลงแก้ไข ผสาน เผยแพร่ แจกจ่าย อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ต่อ และ/หรือจำหน่ายสำเนาของซอฟต์แวร์ และให้อนุญาตบุคคลที่ได้รับการจัดหาซอฟต์แวร์ดังกล่าว โดยเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้นและข้อความอนุญาตนี้จะต้องรวมไว้ในสำเนาทั้งหมดหรือส่วนต่างๆ ที่มีความสำคัญของซอฟต์แวร์นี้

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมในการใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ และการไม่ละเมิด ผู้สร้างหรือผู้ถือครองลิขสิทธิ์ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ค่าเสียหาย หรือความรับผิดอื่นใดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการกระทำตามสัญญา การละเมิด และการกระทำอื่นใด ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ หรือการใช้หรือการจัดการอื่นๆ กับซอฟต์แวร์

ข้อกำหนดการใช้งาน

สิทธิ์การใช้งาน MCSegmented Control:

ลิขสิทธิ์ (c) 2011, MCSegmented Control และ Matteo Caldari
สงวนลิขสิทธิ์

การแจกจ่ายต่อและใช้ในรูปแบบต้นฉบับและไบนารี โดยที่มีหรือไม่มีการดัดแปลงแก้ไข ได้รับอนุญาตในกรณีที่เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 • การแจกจ่ายโค้ดต้นฉบับจะต้องคงไว้ซึ่งข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้น รายการเงื่อนไขนี้ และข้อสงวนสิทธิ์ต่อไปนี้
 • การแจกจ่ายต่อในรูปแบบไบนารีต้องทำสำเนาข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้น รายการเงื่อนไขนี้ และข้อสงวนสิทธิ์ต่อไปนี้ในเอกสารประกอบและ/หรือสื่อวัสดุอื่นๆ ที่จัดให้พร้อมการแจกจ่าย
 • ห้ามใช้ชื่อ MCSegmented Control หรือ Matteo Caldari หรือชื่อของผู้ร่วมให้การสนับสนุนเพื่อรับรองหรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มาจากซอฟต์แวร์นี้โดยไม่มีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหาให้โดยผู้ถือครองลิขสิทธิ์และผู้ร่วมให้การสนับสนุน "ตามสภาพที่เป็นอยู่" และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และความเหมาะสมในการใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ ผู้ถือครองลิขสิทธิ์หรือผู้ร่วมให้การสนับสนุนไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทั้งโดยตรง โดยอ้อม ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายจำเพาะ ค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือค่าเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน การสูญเสียโอกาสในการใช้งาน ข้อมูล หรือผลกำไร หรือการหยุดชะงักทางธุรกิจ) ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับหลักความรับผิด ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดโดยเคร่งครัดตามสัญญา หรือการละเมิด (ซึ่งรวมถึงความประมาทเลินเล่อหรือลักษณะอื่นใด) ซึ่งเกิดขึ้นในลักษณะใดๆ จากการใช้ซอฟต์แวร์นี้ แม้ว่าจะได้รับการบอกกล่าวถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายเหล่านั้นแล้วก็ตาม

สิทธิ์การใช้งาน ZipArchive

Copyright (c) 2010-2015, Sam Soffes, http://soff.es

อนุญาตสิทธิ์ไว้ ณ ที่นี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้กับบุคคลที่ได้รับสำเนาของซอฟต์แวร์นี้และไฟล์เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ("ซอฟต์แวร์") เพื่อการจัดการซอฟต์แวร์โดยไม่มีข้อจำกัด ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะสิทธิ์ในการใช้ ทำสำเนา ดัดแปลงแก้ไข ผสาน เผยแพร่ แจกจ่าย อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ต่อ และ/หรือจำหน่ายสำเนาของซอฟต์แวร์ และให้อนุญาตบุคคลที่ได้รับการจัดหาซอฟต์แวร์ดังกล่าว โดยเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้นและข้อความอนุญาตนี้จะต้องรวมไว้ในสำเนาทั้งหมดหรือส่วนต่างๆ ที่มีความสำคัญของซอฟต์แวร์นี้

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมในการใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ และการไม่ละเมิด ผู้สร้างหรือผู้ถือครองลิขสิทธิ์ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ค่าเสียหาย หรือความรับผิดอื่นใดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการกระทำตามสัญญา การละเมิด และการกระทำอื่นใด ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ หรือการใช้หรือการจัดการอื่นๆ กับซอฟต์แวร์

ข้อกำหนดการใช้งาน

SSZipArchive ได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ภายใต้ MIT License รุ่นที่ได้รับการดัดแปลงเล็กน้อยของ Minizip 1.1 รวมอยู่และได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ภายใต้ Zlib License

สิทธิ์การใช้งาน Appirater

Copyright (c) 2014 Arash Payan

อนุญาตสิทธิ์ไว้ ณ ที่นี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้กับบุคคลที่ได้รับสำเนาของซอฟต์แวร์นี้และไฟล์เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ("ซอฟต์แวร์") เพื่อการจัดการซอฟต์แวร์โดยไม่มีข้อจำกัด ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะสิทธิ์ในการใช้ ทำสำเนา ดัดแปลงแก้ไข ผสาน เผยแพร่ แจกจ่าย อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ต่อ และ/หรือจำหน่ายสำเนาของซอฟต์แวร์ และให้อนุญาตบุคคลที่ได้รับการจัดหาซอฟต์แวร์ดังกล่าว โดยเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้นและข้อความอนุญาตนี้จะต้องรวมไว้ในสำเนาทั้งหมดหรือส่วนต่างๆ ที่มีความสำคัญของซอฟต์แวร์นี้

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมในการใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ และการไม่ละเมิด ผู้สร้างหรือผู้ถือครองลิขสิทธิ์ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ค่าเสียหาย หรือความรับผิดอื่นใดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการกระทำตามสัญญา การละเมิด และการกระทำอื่นใด ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ หรือการใช้หรือการจัดการอื่นๆ กับซอฟต์แวร์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งาน

สิทธิ์การใช้งาน RestKit

Copyright 2009-2012 The RestKit Project

อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ภายใต้ Apache License รุ่น 2.0 ("สิทธิ์การใช้งาน") ห้ามมิให้ใช้งานไฟล์นี้ เว้นแต่จะสอดคล้องกับสิทธิ์การใช้งาน คุณสามารถขอรับสำเนาของสิทธิ์การใช้งานนี้ได้ที่ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

การแจกจ่ายซอฟต์แวร์ภายใต้สิทธิ์การใช้งานเป็นการแจกจ่าย "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้หรือตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร ดูสิทธิ์การใช้งานในข้อความเฉพาะ ซึ่งควบคุมการอนุญาตและการจำกัดภายใต้สิทธิ์การใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งาน

สิทธิ์การใช้งาน CocoaLumberjack

Copyright (c) 2010-2015, Deusty, LLC

สงวนลิขสิทธิ์

การแจกจ่ายต่อและใช้ซอฟต์แวร์นี้ในรูปแบบต้นฉบับและไบนารี โดยที่มีหรือไม่มีการดัดแปลงแก้ไข ได้รับอนุญาตในกรณีที่เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 • การแจกจ่ายโค้ดต้นฉบับจะต้องคงไว้ซึ่งข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้น รายการเงื่อนไขนี้ และข้อสงวนสิทธิ์ต่อไปนี้
 • ห้ามมิให้ใช้ชื่อ Deusty หรือชื่อผู้ร่วมให้การสนับสนุนในการรับรองหรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากซอฟต์แวร์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นการเฉพาะจาก Deusty, LLC

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหาให้โดยผู้ถือครองลิขสิทธิ์และผู้ร่วมให้การสนับสนุน "ตามสภาพที่เป็นอยู่" และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และความเหมาะสมในการใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ เจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ร่วมให้การสนับสนุนไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทั้งโดยตรง โดยอ้อม ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายจำเพาะ ค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือค่าเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน การสูญเสียโอกาสในการใช้งาน ข้อมูล หรือผลกำไร หรือการหยุดชะงักทางธุรกิจ) ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับหลักความรับผิด ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดโดยเคร่งครัดตามสัญญา หรือการละเมิด (ซึ่งรวมถึงความประมาทเลินเล่อหรือลักษณะอื่นใด) ซึ่งเกิดขึ้นในลักษณะใดๆ จากการใช้ซอฟต์แวร์นี้ แม้ว่าจะได้รับการบอกกล่าวถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายเหล่านั้นแล้วก็ตาม

ข้อกำหนดการใช้งาน

สิทธิ์การใช้งาน SOCKit

Copyright 2011-2014 NimbusKit

อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ภายใต้ Apache License รุ่น 2.0 ("สิทธิ์การใช้งาน") ห้ามมิให้ใช้งานไฟล์นี้ เว้นแต่จะสอดคล้องกับสิทธิ์การใช้งาน คุณสามารถขอรับสำเนาของสิทธิ์การใช้งานนี้ได้ที่ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

การแจกจ่ายซอฟต์แวร์ภายใต้สิทธิ์การใช้งานเป็นการแจกจ่าย "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้หรือตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร ดูสิทธิ์การใช้งานในข้อความเฉพาะ ซึ่งควบคุมการอนุญาตและการจำกัดภายใต้สิทธิ์การใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งาน

สิทธิ์การใช้งาน MagicalRecord

Copyright (c) 2010-2015, Magical Panda Software, LLC

อนุญาตสิทธิ์ไว้ ณ ที่นี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้กับบุคคลที่ได้รับสำเนาของซอฟต์แวร์นี้และไฟล์เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ("ซอฟต์แวร์") เพื่อการจัดการซอฟต์แวร์โดยไม่มีข้อจำกัด ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะสิทธิ์ในการใช้ ทำสำเนา ดัดแปลงแก้ไข ผสาน เผยแพร่ แจกจ่าย อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ต่อ และ/หรือจำหน่ายสำเนาของซอฟต์แวร์ และให้อนุญาตบุคคลที่ได้รับการจัดหาซอฟต์แวร์ดังกล่าว โดยเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้นและข้อความอนุญาตนี้จะต้องรวมไว้ในสำเนาทั้งหมดหรือส่วนต่างๆ ที่มีความสำคัญของซอฟต์แวร์นี้

สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์นี้สอดคล้องกับ MIT License มาตรฐาน

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมในการใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ และการไม่ละเมิด ผู้สร้างหรือผู้ถือครองลิขสิทธิ์ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ค่าเสียหาย หรือความรับผิดอื่นใดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการกระทำตามสัญญา การละเมิด และการกระทำอื่นใด ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ หรือการใช้หรือการจัดการอื่นๆ กับซอฟต์แวร์

ข้อกำหนดการใช้งาน

สิทธิ์การใช้งาน Masonry

Copyright (c) 2011-2012 Masonry Team - https://github.com/SnapKit/Masonry

อนุญาตสิทธิ์ไว้ ณ ที่นี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้กับบุคคลที่ได้รับสำเนาของซอฟต์แวร์นี้และไฟล์เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ("ซอฟต์แวร์") เพื่อการจัดการซอฟต์แวร์โดยไม่มีข้อจำกัด ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะสิทธิ์ในการใช้ ทำสำเนา ดัดแปลงแก้ไข ผสาน เผยแพร่ แจกจ่าย อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ต่อ และ/หรือจำหน่ายสำเนาของซอฟต์แวร์ และให้อนุญาตบุคคลที่ได้รับการจัดหาซอฟต์แวร์ดังกล่าว โดยเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้นและข้อความอนุญาตนี้จะต้องรวมไว้ในสำเนาทั้งหมดหรือส่วนต่างๆ ที่มีความสำคัญของซอฟต์แวร์นี้

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมในการใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ และการไม่ละเมิด ผู้สร้างหรือผู้ถือครองลิขสิทธิ์ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ค่าเสียหาย หรือความรับผิดอื่นใดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการกระทำตามสัญญา การละเมิด และการกระทำอื่นใด ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ หรือการใช้หรือการจัดการอื่นๆ กับซอฟต์แวร์

ข้อกำหนดการใช้งาน

สิทธิ์การใช้งาน card.io

Copyright (c) 2013-2016 PayPal Holdings, Inc.

อนุญาตสิทธิ์ไว้ ณ ที่นี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้กับบุคคลที่ได้รับสำเนาของซอฟต์แวร์นี้และไฟล์เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ("ซอฟต์แวร์") เพื่อการจัดการซอฟต์แวร์โดยไม่มีข้อจำกัด ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะสิทธิ์ในการใช้ ทำสำเนา ดัดแปลงแก้ไข ผสาน เผยแพร่ แจกจ่าย อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ต่อ และ/หรือจำหน่ายสำเนาของซอฟต์แวร์ และให้อนุญาตบุคคลที่ได้รับการจัดหาซอฟต์แวร์ดังกล่าว โดยเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้นและข้อความอนุญาตนี้จะต้องรวมไว้ในสำเนาทั้งหมดหรือส่วนต่างๆ ที่มีความสำคัญของซอฟต์แวร์นี้

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมในการใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ และการไม่ละเมิด ผู้สร้างหรือผู้ถือครองลิขสิทธิ์ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ค่าเสียหาย หรือความรับผิดอื่นใดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการกระทำตามสัญญา การละเมิด และการกระทำอื่นใด ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ หรือการใช้หรือการจัดการอื่นๆ กับซอฟต์แวร์

ข้อกำหนดการใช้งาน

สิทธิ์การใช้งาน uidevice-extension

ไลบรารี card.io มีโค้ดต้นฉบับที่ได้จากไลบรารี uidevice-extension ของ Erica Sadun

Copyright (c) 2012, Erica Sadun สงวนลิขสิทธิ์

การแจกจ่ายต่อและใช้ในรูปแบบต้นฉบับและไบนารี โดยที่มีหรือไม่มีการดัดแปลงแก้ไข ได้รับอนุญาตในกรณีที่เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 • การแจกจ่ายโค้ดต้นฉบับจะต้องคงไว้ซึ่งข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้น รายการเงื่อนไขนี้ และข้อสงวนสิทธิ์ต่อไปนี้
 • การแจกจ่ายต่อในรูปแบบไบนารีต้องทำสำเนาข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้น รายการเงื่อนไขนี้ และข้อสงวนสิทธิ์ต่อไปนี้ในเอกสารประกอบและ/หรือสื่อวัสดุอื่นๆ ที่จัดให้พร้อมการแจกจ่าย
 • ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหาให้โดยผู้ถือครองลิขสิทธิ์และผู้ร่วมให้การสนับสนุน "ตามสภาพที่เป็นอยู่" และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และความเหมาะสมในการใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ ผู้ถือครองลิขสิทธิ์หรือผู้ร่วมให้การสนับสนุนไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทั้งโดยตรง โดยอ้อม ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายจำเพาะ ค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือค่าเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน การสูญเสียโอกาสในการใช้งาน ข้อมูล หรือผลกำไร หรือการหยุดชะงักทางธุรกิจ) ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับหลักความรับผิด ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดโดยเคร่งครัดตามสัญญา หรือการละเมิด (ซึ่งรวมถึงความประมาทเลินเล่อหรือลักษณะอื่นใด) ซึ่งเกิดขึ้นในลักษณะใดๆ จากการใช้ซอฟต์แวร์นี้ แม้ว่าจะได้รับการบอกกล่าวถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายเหล่านั้นแล้วก็ตาม

ใช้งานต้นฉบับสำหรับไลบรารีนี้ได้ที่นี่: https://github.com/erica/uidevice-extension

สิทธิ์การใช้งาน Eigen

ในเบื้องต้นอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ภายใต้ Mozilla Public License รุ่น 2.0 ("สิทธิ์การใช้งาน") คุณสามารถขอรับสำเนาของสิทธิ์การใช้งาน MPL 2.0 ได้ที่ http://www.mozilla.org/MPL/2.0

ใช้งานสำเนาของโค้ดต้นฉบับได้ที่นี่ https://bitbucket.org/eigen/eigen/ หรือทาง http://eigen.tuxfamily.org/

ข้อกำหนดการใช้งาน

สิทธิ์การใช้งาน OpenCV

Copyright (C) 2000-2016, Intel Corporation สงวนลิขสิทธิ์
Copyright (C) 2009-2011, Willow Garage Inc. สงวนลิขสิทธิ์
Copyright (C) 2009-2016, NVIDIA Corporation สงวนลิขสิทธิ์
Copyright (C) 2010-2013, Advanced Micro Devices สงวนลิขสิทธิ์
Copyright (C) 2015-2016, OpenCV Foundation สงวนลิขสิทธิ์
Copyright (C) 2015-2016, Itseez Inc. สงวนลิขสิทธิ์

การแจกจ่ายต่อและใช้ในรูปแบบต้นฉบับและไบนารี โดยที่มีหรือไม่มีการดัดแปลงแก้ไข ได้รับอนุญาตในกรณีที่เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 • การแจกจ่ายโค้ดต้นฉบับจะต้องคงไว้ซึ่งข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้น รายการเงื่อนไขนี้ และข้อสงวนสิทธิ์ต่อไปนี้
 • การแจกจ่ายต่อในรูปแบบไบนารีต้องทำสำเนาข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้น รายการเงื่อนไขนี้ และข้อสงวนสิทธิ์ต่อไปนี้ในเอกสารประกอบและ/หรือสื่อวัสดุอื่นๆ ที่จัดให้พร้อมการแจกจ่าย
 • ห้ามมิให้ใช้ชื่อ Facebook หรือชื่อผู้ร่วมให้การสนับสนุนในการรับรองหรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากซอฟต์แวร์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นการเฉพาะ

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหาให้โดยผู้ถือครองลิขสิทธิ์และผู้ร่วมให้การสนับสนุน "ตามสภาพที่เป็นอยู่" และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และความเหมาะสมในการใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ ผู้ถือครองลิขสิทธิ์หรือผู้ร่วมให้การสนับสนุนไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทั้งโดยตรง โดยอ้อม ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายจำเพาะ ค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือค่าเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน การสูญเสียโอกาสในการใช้งาน ข้อมูล หรือผลกำไร หรือการหยุดชะงักทางธุรกิจ) ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับหลักความรับผิด ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดโดยเคร่งครัดตามสัญญา หรือการละเมิด (ซึ่งรวมถึงความประมาทเลินเล่อหรือลักษณะอื่นใด) ซึ่งเกิดขึ้นในลักษณะใดๆ จากการใช้ซอฟต์แวร์นี้ แม้ว่าจะได้รับการบอกกล่าวถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายเหล่านั้นแล้วก็ตาม

ข้อกำหนดการใช้งาน

สิทธิ์การใช้งาน Kahuna

ข้อความและการออกแบบทั้งหมดมีลิขสิทธิ์ (c) 2012-2014 Kahuna, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อกำหนดการใช้งาน

สิทธิ์การใช้งาน FMDB

Copyright (c) 2008-2014 Flying Meat Inc.

อนุญาตสิทธิ์ไว้ ณ ที่นี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้กับบุคคลที่ได้รับสำเนาของซอฟต์แวร์นี้และไฟล์เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ("ซอฟต์แวร์") เพื่อการจัดการซอฟต์แวร์โดยไม่มีข้อจำกัด ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะสิทธิ์ในการใช้ ทำสำเนา ดัดแปลงแก้ไข ผสาน เผยแพร่ แจกจ่าย อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ต่อ และ/หรือจำหน่ายสำเนาของซอฟต์แวร์ และให้อนุญาตบุคคลที่ได้รับการจัดหาซอฟต์แวร์ดังกล่าว โดยเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้นและข้อความอนุญาตนี้จะต้องรวมไว้ในสำเนาทั้งหมดหรือส่วนต่างๆ ที่มีความสำคัญของซอฟต์แวร์นี้

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมในการใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ และการไม่ละเมิด ผู้สร้างหรือผู้ถือครองลิขสิทธิ์ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ค่าเสียหาย หรือความรับผิดอื่นใดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการกระทำตามสัญญา การละเมิด และการกระทำอื่นใด ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ หรือการใช้หรือการจัดการอื่นๆ กับซอฟต์แวร์

ข้อกำหนดการใช้งาน

สิทธิ์การใช้งาน MBProgressHUD

Copyright (c) 2009-2015 Matej Bukovinski

อนุญาตสิทธิ์ไว้ ณ ที่นี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้กับบุคคลที่ได้รับสำเนาของซอฟต์แวร์นี้และไฟล์เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ("ซอฟต์แวร์") เพื่อการจัดการซอฟต์แวร์โดยไม่มีข้อจำกัด ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะสิทธิ์ในการใช้ ทำสำเนา ดัดแปลงแก้ไข ผสาน เผยแพร่ แจกจ่าย อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ต่อ และ/หรือจำหน่ายสำเนาของซอฟต์แวร์ และให้อนุญาตบุคคลที่ได้รับการจัดหาซอฟต์แวร์ดังกล่าว โดยเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้นและข้อความอนุญาตนี้จะต้องรวมไว้ในสำเนาทั้งหมดหรือส่วนต่างๆ ที่มีความสำคัญของซอฟต์แวร์นี้

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมในการใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ และการไม่ละเมิด ผู้สร้างหรือผู้ถือครองลิขสิทธิ์ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ค่าเสียหาย หรือความรับผิดอื่นใดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการกระทำตามสัญญา การละเมิด และการกระทำอื่นใด ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ หรือการใช้หรือการจัดการอื่นๆ กับซอฟต์แวร์

ข้อกำหนดการใช้งาน

สิทธิ์การใช้งาน BlocksKit

Copyright (c) 2011-2015 Zachary Waldowski, Alexsander Akers, and the BlocksKit Contributors

อนุญาตสิทธิ์ไว้ ณ ที่นี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้กับบุคคลที่ได้รับสำเนาของซอฟต์แวร์นี้และไฟล์เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ("ซอฟต์แวร์") เพื่อการจัดการซอฟต์แวร์โดยไม่มีข้อจำกัด ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะสิทธิ์ในการใช้ ทำสำเนา ดัดแปลงแก้ไข ผสาน เผยแพร่ แจกจ่าย อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ต่อ และ/หรือจำหน่ายสำเนาของซอฟต์แวร์ และให้อนุญาตบุคคลที่ได้รับการจัดหาซอฟต์แวร์ดังกล่าว โดยเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้นและข้อความอนุญาตนี้จะต้องรวมไว้ในสำเนาทั้งหมดหรือส่วนต่างๆ ที่มีความสำคัญของซอฟต์แวร์นี้

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมในการใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ และการไม่ละเมิด ผู้สร้างหรือผู้ถือครองลิขสิทธิ์ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ค่าเสียหาย หรือความรับผิดอื่นใดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการกระทำตามสัญญา การละเมิด และการกระทำอื่นใด ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ หรือการใช้หรือการจัดการอื่นๆ กับซอฟต์แวร์

ข้อกำหนดการใช้งาน

สิทธิ์การใช้งาน pop - BSD

Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

การแจกจ่ายต่อและใช้ในรูปแบบต้นฉบับและไบนารี โดยที่มีหรือไม่มีการดัดแปลงแก้ไข ได้รับอนุญาตในกรณีที่เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 • การแจกจ่ายโค้ดต้นฉบับจะต้องคงไว้ซึ่งข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้น รายการเงื่อนไขนี้ และข้อสงวนสิทธิ์ต่อไปนี้
 • การแจกจ่ายต่อในรูปแบบไบนารีต้องทำสำเนาข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้น รายการเงื่อนไขนี้ และข้อสงวนสิทธิ์ต่อไปนี้ในเอกสารประกอบและ/หรือสื่อวัสดุอื่นๆ ที่จัดให้พร้อมการแจกจ่าย
 • ห้ามมิให้ใช้ชื่อ Facebook หรือชื่อผู้ร่วมให้การสนับสนุนในการรับรองหรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากซอฟต์แวร์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นการเฉพาะ

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหาให้โดยผู้ถือครองลิขสิทธิ์และผู้ร่วมให้การสนับสนุน "ตามสภาพที่เป็นอยู่" และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และความเหมาะสมในการใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ ผู้ถือครองลิขสิทธิ์หรือผู้ร่วมให้การสนับสนุนไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทั้งโดยตรง โดยอ้อม ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายจำเพาะ ค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือค่าเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน การสูญเสียโอกาสในการใช้งาน ข้อมูล หรือผลกำไร หรือการหยุดชะงักทางธุรกิจ) ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับหลักความรับผิด ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดโดยเคร่งครัดตามสัญญา หรือการละเมิด (ซึ่งรวมถึงความประมาทเลินเล่อหรือลักษณะอื่นใด) ซึ่งเกิดขึ้นในลักษณะใดๆ จากการใช้ซอฟต์แวร์นี้ แม้ว่าจะได้รับการบอกกล่าวถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายเหล่านั้นแล้วก็ตาม

ข้อกำหนดการใช้งาน

สิทธิ์การใช้งาน Bolts

สิทธิ์การใช้งาน BSD

สำหรับซอฟต์แวร์ Bolts

Copyright (c) 2013-ปัจจุบัน, Facebook, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

การแจกจ่ายต่อและใช้ในรูปแบบต้นฉบับและไบนารี โดยที่มีหรือไม่มีการดัดแปลงแก้ไข ได้รับอนุญาตในกรณีที่เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 • การแจกจ่ายโค้ดต้นฉบับจะต้องคงไว้ซึ่งข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้น รายการเงื่อนไขนี้ และข้อสงวนสิทธิ์ต่อไปนี้
 • การแจกจ่ายต่อในรูปแบบไบนารีต้องทำสำเนาข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้น รายการเงื่อนไขนี้ และข้อสงวนสิทธิ์ต่อไปนี้ในเอกสารประกอบและ/หรือสื่อวัสดุอื่นๆ ที่จัดให้พร้อมการแจกจ่าย
 • ห้ามมิให้ใช้ชื่อ Facebook หรือชื่อผู้ร่วมให้การสนับสนุนในการรับรองหรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากซอฟต์แวร์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นการเฉพาะ

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหาให้โดยผู้ถือครองลิขสิทธิ์และผู้ร่วมให้การสนับสนุน "ตามสภาพที่เป็นอยู่" และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และความเหมาะสมในการใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ ผู้ถือครองลิขสิทธิ์หรือผู้ร่วมให้การสนับสนุนไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทั้งโดยตรง โดยอ้อม ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายจำเพาะ ค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือค่าเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน การสูญเสียโอกาสในการใช้งาน ข้อมูล หรือผลกำไร หรือการหยุดชะงักทางธุรกิจ) ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับหลักความรับผิด ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดโดยเคร่งครัดตามสัญญา หรือการละเมิด (ซึ่งรวมถึงความประมาทเลินเล่อหรือลักษณะอื่นใด) ซึ่งเกิดขึ้นในลักษณะใดๆ จากการใช้ซอฟต์แวร์นี้ แม้ว่าจะได้รับการบอกกล่าวถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายเหล่านั้นแล้วก็ตาม

ข้อกำหนดการใช้งาน

สิทธิ์การใช้งาน SFHFKeychainUtils

สร้างโดย Buzz Andersen เมื่อ 10/20/08 โดยบางส่วนอ้างอิงจากโค้ดของ Jonathan Wight, Jon Crosby และ Mike Malone Copyright 2008 Sci-Fi Hi-Fi สงวนลิขสิทธิ์

อนุญาตสิทธิ์ไว้ ณ ที่นี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้กับบุคคลที่ได้รับสำเนาของซอฟต์แวร์นี้และไฟล์เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ("ซอฟต์แวร์") เพื่อการจัดการซอฟต์แวร์โดยไม่มีข้อจำกัด ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะสิทธิ์ในการใช้ ทำสำเนา ดัดแปลงแก้ไข ผสาน เผยแพร่ แจกจ่าย อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ต่อ และ/หรือจำหน่ายสำเนาของซอฟต์แวร์ และให้อนุญาตบุคคลที่ได้รับการจัดหาซอฟต์แวร์ดังกล่าว โดยเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้นและข้อความอนุญาตนี้จะต้องรวมไว้ในสำเนาทั้งหมดหรือส่วนต่างๆ ที่มีความสำคัญของซอฟต์แวร์นี้

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมในการใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ และการไม่ละเมิด ผู้สร้างหรือผู้ถือครองลิขสิทธิ์ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ค่าเสียหาย หรือความรับผิดอื่นใดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการกระทำตามสัญญา การละเมิด และการกระทำอื่นใด ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ หรือการใช้หรือการจัดการอื่นๆ กับซอฟต์แวร์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งาน

ขอบข่ายสิทธิ์การใช้งาน JSON:

ลิขสิทธิ์ (c) 2007-2011 Stig Brautaset 
สงวนลิขสิทธิ์

การแจกจ่ายต่อและใช้ในรูปแบบต้นฉบับและไบนารี โดยที่มีหรือไม่มีการดัดแปลงแก้ไข ได้รับอนุญาตในกรณีที่เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 • การแจกจ่ายโค้ดต้นฉบับจะต้องคงไว้ซึ่งข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้น รายการเงื่อนไขนี้ และข้อสงวนสิทธิ์ต่อไปนี้
 • การแจกจ่ายต่อในรูปแบบไบนารีต้องทำสำเนาข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้น รายการเงื่อนไขนี้ และข้อสงวนสิทธิ์ต่อไปนี้ในเอกสารประกอบและ/หรือสื่อวัสดุอื่นๆ ที่จัดให้พร้อมการแจกจ่าย
 • ห้ามใช้ชื่อ Stig Brautaset หรือชื่อของผู้ร่วมให้การสนับสนุนเพื่อรับรองหรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มาจากซอฟต์แวร์นี้โดยไม่มีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหาให้โดยผู้ถือครองลิขสิทธิ์และผู้ร่วมให้การสนับสนุน "ตามสภาพที่เป็นอยู่" และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และความเหมาะสมในการใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ ผู้ถือครองลิขสิทธิ์หรือผู้ร่วมให้การสนับสนุนไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทั้งโดยตรง โดยอ้อม ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายจำเพาะ ค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือค่าเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน การสูญเสียโอกาสในการใช้งาน ข้อมูล หรือผลกำไร หรือการหยุดชะงักทางธุรกิจ) ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับหลักความรับผิด ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดโดยเคร่งครัดตามสัญญา หรือการละเมิด (ซึ่งรวมถึงความประมาทเลินเล่อหรือลักษณะอื่นใด) ซึ่งเกิดขึ้นในลักษณะใดๆ จากการใช้ซอฟต์แวร์นี้ แม้ว่าจะได้รับการบอกกล่าวถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายเหล่านั้นแล้วก็ตาม


 

สิทธิ์การใช้งาน Android

สิทธิ์การใช้งาน Epoxy:

Copyright 2016 Airbnb, Inc.

อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ภายใต้ Apache License รุ่น 2.0 ("สิทธิ์การใช้งาน") ห้ามมิให้ใช้งานไฟล์นี้ เว้นแต่จะสอดคล้องกับสิทธิ์การใช้งาน คุณสามารถขอรับสำเนาของสิทธิ์การใช้งานนี้ได้ที่ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้หรือตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร การแจกจ่ายซอฟต์แวร์ภายใต้สิทธิ์การใช้งานเป็นการแจกจ่าย "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ดูสิทธิ์การใช้งานในข้อความเฉพาะ ซึ่งควบคุมการอนุญาตและการจำกัดภายใต้สิทธิ์การใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งาน

สิทธิ์การใช้งาน OkHttp

Copyright 2016 Square, Inc.

อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ภายใต้ Apache License รุ่น 2.0 ("สิทธิ์การใช้งาน") ห้ามมิให้ใช้งานไฟล์นี้ เว้นแต่จะสอดคล้องกับสิทธิ์การใช้งาน คุณสามารถขอรับสำเนาของสิทธิ์การใช้งานนี้ได้ที่ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

การแจกจ่ายซอฟต์แวร์ภายใต้สิทธิ์การใช้งานเป็นการแจกจ่าย "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้หรือตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร ดูสิทธิ์การใช้งานในข้อความเฉพาะ ซึ่งควบคุมการอนุญาตและการจำกัดภายใต้สิทธิ์การใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งาน

สิทธิ์การใช้งาน Retrofit

Copyright 2013 Square, Inc.

อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ภายใต้ Apache License รุ่น 2.0 ("สิทธิ์การใช้งาน") ห้ามมิให้ใช้งานไฟล์นี้ เว้นแต่จะสอดคล้องกับสิทธิ์การใช้งาน คุณสามารถขอรับสำเนาของสิทธิ์การใช้งานนี้ได้ที่ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

การแจกจ่ายซอฟต์แวร์ภายใต้สิทธิ์การใช้งานเป็นการแจกจ่าย "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้หรือตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร ดูสิทธิ์การใช้งานในข้อความเฉพาะ ซึ่งควบคุมการอนุญาตและการจำกัดภายใต้สิทธิ์การใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งาน

สิทธิ์การใช้งาน StickyGridHeaders

Copyright (c) 2013 Tonic Artos

อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ภายใต้ Apache License รุ่น 2.0 ("สิทธิ์การใช้งาน") ห้ามมิให้ใช้งานไฟล์นี้ เว้นแต่จะสอดคล้องกับสิทธิ์การใช้งาน คุณสามารถขอรับสำเนาของสิทธิ์การใช้งานนี้ได้ที่ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

การแจกจ่ายซอฟต์แวร์ภายใต้สิทธิ์การใช้งานเป็นการแจกจ่าย "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้หรือตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร ดูสิทธิ์การใช้งานในข้อความเฉพาะ ซึ่งควบคุมการอนุญาตและการจำกัดภายใต้สิทธิ์การใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งาน

สิทธิ์การใช้งาน Dagger

Copyright 2013 Square, Inc.

อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ภายใต้ Apache License รุ่น 2.0 ("สิทธิ์การใช้งาน") ห้ามมิให้ใช้งานไฟล์นี้ เว้นแต่จะสอดคล้องกับสิทธิ์การใช้งาน คุณสามารถขอรับสำเนาของสิทธิ์การใช้งานนี้ได้ที่ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

การแจกจ่ายซอฟต์แวร์ภายใต้สิทธิ์การใช้งานเป็นการแจกจ่าย "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้หรือตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร ดูสิทธิ์การใช้งานในข้อความเฉพาะ ซึ่งควบคุมการอนุญาตและการจำกัดภายใต้สิทธิ์การใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งาน

สิทธิ์การใช้งาน Signpost

Copyright (c) 2009 Matthias Kaeppler

อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ภายใต้ Apache License รุ่น 2.0 ("สิทธิ์การใช้งาน") ห้ามมิให้ใช้งานไฟล์นี้ เว้นแต่จะสอดคล้องกับสิทธิ์การใช้งาน คุณสามารถขอรับสำเนาของสิทธิ์การใช้งานนี้ได้ที่ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

การแจกจ่ายซอฟต์แวร์ภายใต้สิทธิ์การใช้งานเป็นการแจกจ่าย "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้หรือตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร ดูสิทธิ์การใช้งานในข้อความเฉพาะ ซึ่งควบคุมการอนุญาตและการจำกัดภายใต้สิทธิ์การใช้งาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งาน

สิทธิ์การใช้งาน Apache commons-logging

Copyright 2003-2014 The Apache Software Foundation

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ซึ่งพัฒนาขึ้นที่ The Apache Software Foundation (http://www.apache.org)

อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ภายใต้ Apache License รุ่น 2.0 ("สิทธิ์การใช้งาน") ห้ามมิให้ใช้งานไฟล์นี้ เว้นแต่จะสอดคล้องกับสิทธิ์การใช้งาน คุณสามารถขอรับสำเนาของสิทธิ์การใช้งานนี้ได้ที่ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

การแจกจ่ายซอฟต์แวร์ภายใต้สิทธิ์การใช้งานเป็นการแจกจ่าย "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้หรือตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร ดูสิทธิ์การใช้งานในข้อความเฉพาะ ซึ่งควบคุมการอนุญาตและการจำกัดภายใต้สิทธิ์การใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งาน

สิทธิ์การใช้งาน Apache xmlrpc

ลิขสิทธิ์ The Apache Software Foundation

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ซึ่งพัฒนาขึ้นที่ The Apache Software Foundation (http://www.apache.org)

อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ภายใต้ Apache License รุ่น 2.0 ("สิทธิ์การใช้งาน") ห้ามมิให้ใช้งานไฟล์นี้ เว้นแต่จะสอดคล้องกับสิทธิ์การใช้งาน คุณสามารถขอรับสำเนาของสิทธิ์การใช้งานนี้ได้ที่ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

การแจกจ่ายซอฟต์แวร์ภายใต้สิทธิ์การใช้งานเป็นการแจกจ่าย "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้หรือตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร ดูสิทธิ์การใช้งานในข้อความเฉพาะ ซึ่งควบคุมการอนุญาตและการจำกัดภายใต้สิทธิ์การใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งาน

สิทธิ์การใช้งาน Apache ws-commons-util

Copyright 2003, 2005 The Apache Software Foundation

อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ภายใต้ Apache License รุ่น 2.0 ("สิทธิ์การใช้งาน") ห้ามมิให้ใช้งานไฟล์นี้ เว้นแต่จะสอดคล้องกับสิทธิ์การใช้งาน

คุณสามารถขอรับสำเนาของสิทธิ์การใช้งานนี้ได้ที่ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

การแจกจ่ายซอฟต์แวร์ภายใต้สิทธิ์การใช้งานเป็นการแจกจ่าย "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้หรือตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร ดูสิทธิ์การใช้งานในข้อความเฉพาะ ซึ่งควบคุมการอนุญาตและการจำกัดภายใต้สิทธิ์การใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งาน

สิทธิ์การใช้งาน Apache http-mime

ลิขสิทธิ์ The Apache Software Foundation

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ซึ่งพัฒนาขึ้นที่ The Apache Software Foundation (http://www.apache.org)

อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ภายใต้ Apache License รุ่น 2.0 ("สิทธิ์การใช้งาน") ห้ามมิให้ใช้งานไฟล์นี้ เว้นแต่จะสอดคล้องกับสิทธิ์การใช้งาน คุณสามารถขอรับสำเนาของสิทธิ์การใช้งานนี้ได้ที่ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

การแจกจ่ายซอฟต์แวร์ภายใต้สิทธิ์การใช้งานเป็นการแจกจ่าย "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้หรือตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร ดูสิทธิ์การใช้งานในข้อความเฉพาะ ซึ่งควบคุมการอนุญาตและการจำกัดภายใต้สิทธิ์การใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งาน

สิทธิ์การใช้งาน RxJava

Copyright (c) 2016-ปัจจุบัน, RxJava Contributors

อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ภายใต้ Apache License รุ่น 2.0 ("สิทธิ์การใช้งาน") ห้ามมิให้ใช้งานไฟล์นี้ เว้นแต่จะสอดคล้องกับสิทธิ์การใช้งาน คุณสามารถขอรับสำเนาของสิทธิ์การใช้งานนี้ได้ที่ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

การแจกจ่ายซอฟต์แวร์ภายใต้สิทธิ์การใช้งานเป็นการแจกจ่าย "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้หรือตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร ดูสิทธิ์การใช้งานในข้อความเฉพาะ ซึ่งควบคุมการอนุญาตและการจำกัดภายใต้สิทธิ์การใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งาน

สิทธิ์การใช้งาน Android Open Source Project:

Copyright (c) 2005-2008 Google Inc. อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ภายใต้ Apache License รุ่น 2.0 ("สิทธิ์การใช้งาน") ห้ามมิให้ใช้งานไฟล์นี้ เว้นแต่จะสอดคล้องกับสิทธิ์การใช้งาน คุณสามารถขอรับสำเนาของสิทธิ์การใช้งานนี้ได้ที่ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

การแจกจ่ายซอฟต์แวร์ภายใต้สิทธิ์การใช้งานเป็นการแจกจ่าย "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้หรือตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร ดูสิทธิ์การใช้งานในข้อความเฉพาะ ซึ่งควบคุมการอนุญาตและการจำกัดภายใต้สิทธิ์การใช้งาน

สิทธิ์การใช้งาน ormlite

อนุญาตให้ใช้ ทำสำเนา ดัดแปลงแก้ไข และ/หรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์นี้สำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ โดยมีหรือไม่มีค่าธรรมเนียมในกรณีที่ข้อความอนุญาตนี้ปรากฎอยู่ในสำเนาทั้งหมด

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" ผู้สร้างขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อการรับประกันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์นี้ ซึ่งรวมถึงการรับประกันโดยนัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และความเหมาะสมในการใช้งาน ผู้สร้างไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายจำเพาะ ค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายโดยอ้อม หรือค่าเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง หรือค่าเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดจากการสูญเสียโอกาสในการใช้งาน ข้อมูล หรือผลกำไร ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการกระทำตามสัญญา การเพิกเฉย หรือการกระทำที่เป็นละเมิดอื่นใด ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์นี้

สามารถติดต่อผู้สร้างผ่านทาง http://ormlite.com/

ข้อกำหนดการใช้งาน

สิทธิ์การใช้งาน UrlImageViewHelper

Copyright 2012 Koushik Dutta

อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ภายใต้ Apache License รุ่น 2.0 ("สิทธิ์การใช้งาน") ห้ามมิให้ใช้งานไฟล์นี้ เว้นแต่จะสอดคล้องกับสิทธิ์การใช้งาน คุณสามารถขอรับสำเนาของสิทธิ์การใช้งานนี้ได้ที่ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

การแจกจ่ายซอฟต์แวร์ภายใต้สิทธิ์การใช้งานเป็นการแจกจ่าย "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้หรือตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร ดูสิทธิ์การใช้งานในข้อความเฉพาะ ซึ่งควบคุมการอนุญาตและการจำกัดภายใต้สิทธิ์การใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งาน

ขอบข่ายสิทธิ์การใช้งาน Google-GSON:

ลิขสิทธิ์ (c) 2008-2009 Google Inc.

อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ภายใต้ Apache License รุ่น 2.0 ("สิทธิ์การใช้งาน") ห้ามมิให้ใช้งานไฟล์นี้ เว้นแต่จะสอดคล้องกับสิทธิ์การใช้งาน คุณสามารถขอรับสำเนาของสิทธิ์การใช้งานนี้ได้ที่ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

ข้อกำหนดการใช้งาน

สิทธิ์การใช้งาน Joda-Time

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Joda.org (http://www.joda.org/)

อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ภายใต้ Apache License รุ่น 2.0 ("สิทธิ์การใช้งาน") ห้ามมิให้ใช้งานไฟล์นี้ เว้นแต่จะสอดคล้องกับสิทธิ์การใช้งาน คุณสามารถขอรับสำเนาของสิทธิ์การใช้งานนี้ได้ที่ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

การแจกจ่ายซอฟต์แวร์ภายใต้สิทธิ์การใช้งานเป็นการแจกจ่าย "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้หรือตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร ดูสิทธิ์การใช้งานในข้อความเฉพาะ ซึ่งควบคุมการอนุญาตและการจำกัดภายใต้สิทธิ์การใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งาน


 

สิทธิ์การใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม

Google Mobile Ads SDK สำหรับสิทธิ์การใช้งาน iOS และ Android

Copyright (c) 2015 Google Inc.

อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ภายใต้ Apache License รุ่น 2.0 ("สิทธิ์การใช้งาน") ห้ามมิให้ใช้งานไฟล์นี้ เว้นแต่จะสอดคล้องกับสิทธิ์การใช้งาน คุณสามารถขอรับสำเนาของสิทธิ์การใช้งานนี้ได้ที่ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

ข้อกำหนดการใช้งาน

Google App Indexing SDK สำหรับสิทธิ์การใช้งาน iOS และ Android

Copyright (c) 2015 Google Inc.

อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ภายใต้ Apache License รุ่น 2.0 ("สิทธิ์การใช้งาน") ห้ามมิให้ใช้งานไฟล์นี้ เว้นแต่จะสอดคล้องกับสิทธิ์การใช้งาน คุณสามารถขอรับสำเนาของสิทธิ์การใช้งานนี้ได้ที่ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

ข้อกำหนดการใช้งาน

สิทธิ์การใช้งาน Distimo

Copyright (c) 2012 Distimo สงวนลิขสิทธิ์

อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ภายใต้ Apache License รุ่น 2.0 ("สิทธิ์การใช้งาน") ห้ามมิให้ใช้งานไฟล์นี้ เว้นแต่จะสอดคล้องกับสิทธิ์การใช้งาน คุณสามารถขอรับสำเนาของสิทธิ์การใช้งานนี้ได้ที่ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

การแจกจ่ายซอฟต์แวร์ภายใต้สิทธิ์การใช้งานเป็นการแจกจ่าย "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้หรือตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร ดูสิทธิ์การใช้งานในข้อความเฉพาะ ซึ่งควบคุมการอนุญาตและการจำกัดภายใต้สิทธิ์การใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งาน

สิทธิ์การใช้งาน Facebook iOS และ Android SDK

Copyright (c) 2014-ปัจจุบัน, Facebook, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

คุณให้สิทธิ์ที่ไม่จำเพาะ ใช้ได้ทั่วโลก และไม่มีค่าลิขสิทธิ์ในการใช้ ทำสำเนา ดัดแปลงแก้ไข และแจกจ่ายซอฟต์แวร์นี้ในรูปแบบต้นฉบับหรือไบนารีสำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับบริการเว็บและ API ที่จัดหาให้โดย Facebook

เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ผสานรวมกับแพลตฟอร์ม Facebook การใช้ซอฟต์แวร์นี้อยู่ภายใต้หลักการและนโยบายสำหรับผู้พัฒนาของ Facebook [http://developers.facebook.com/policy/] ข้อความสงวนลิขสิทธิ์นี้จะต้องรวมไว้ในสำเนาทั้งหมดหรือส่วนต่างๆ ที่มีความสำคัญของซอฟต์แวร์นี้

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมในการใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ และการไม่ละเมิด ผู้สร้างหรือผู้ถือครองลิขสิทธิ์ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ค่าเสียหาย หรือความรับผิดอื่นใดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการกระทำตามสัญญา การละเมิด และการกระทำอื่นใด ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ หรือการใช้หรือการจัดการอื่นๆ กับซอฟต์แวร์

ข้อกำหนดการใช้งาน: iOS Android

สิทธิ์การใช้งาน Skobbler

Copyright 2014 Telenav, Inc. - สงวนลิขสิทธิ์

การแสดงแผนที่ดำเนินการโดย Scout – http://developer.skobbler.com

แหล่งข้อมูลสำหรับแผนที่: ลิขสิทธิ์ผู้ร่วมให้การสนับสนุน OpenStreetMaps http://www.openstreetmap.org/copyright

ข้อมูลแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข: http://www.viewfinderpanoramas.org/

Wikipedia และ Wikitravel อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ภายใต้ http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

ลิขสิทธิ์ Google breakpad (ดูรายละเอียดในข้อความลิขสิทธิ์)

แบบอักษร ได้แก่ (c) Bitstream (ดูรายละเอียดในข้อความลิขสิทธิ์), (c) Architects Daughter (ดูรายละเอียดในข้อความลิขสิทธิ์) (c) Roboto (ดูรายละเอียดในข้อความลิขสิทธิ์) และ (c) Open Sans (ดูรายละเอียดในข้อความลิขสิทธิ์)

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอพพลิเคชัน Tripadvisor ของ Windows Phone บนอุปกรณ์ Nokia:

ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน แอพพลิเคชันได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" "พร้อมข้อผิดพลาดทั้งหมด" และ "ตามที่พร้อมใช้งาน" คุณยอมรับความเสี่ยงในการใช้งาน Tripadvisor ในนามของบริษัท NOKIA MICROSOFT ผู้ให้บริการไร้สายผ่านเครือข่ายที่มีการแจกจ่ายแอพพลิเคชันทั้งหมด และบริษัทแต่ละแห่งในเครือของเรา และซัพพลายเออร์ (“ผู้แจกจ่าย”) มิได้ให้การรับประกัน การค้ำประกัน หรือเงื่อนไขโดยชัดแจ้งภายใต้หรือเกี่ยวกับแอพพลิเคชัน คุณอาจมีสิทธิ์ผู้บริโภคเพิ่มเติมภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของคุณ ซึ่งข้อตกลงนี้ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ผู้แจกจ่ายละเว้นการรับประกันหรือเงื่อนไขโดยนัยใดๆ ซึ่งรวมถึงการรับประกันเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมในการใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ และการไม่ละเมิด ในขอบเขตที่อนุญาตตามกฎหมายท้องถิ่นของคุณ

การจำกัดและการละเว้นการเยียวยาและค่าเสียหาย คุณสามารถเรียกร้อง MICROSOFT ได้เฉพาะค่าเสียหายโดยตรง ไม่เกินจำนวนที่คุณจ่ายไปสำหรับแอพพลิเคชัน ในขอบเขตที่มิได้ห้ามโดยกฎหมาย คุณตกลงที่จะไม่พยายามเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดจากผู้แจกจ่ายใดๆ ซึ่งรวมถึงค่าเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง การสูญเสียผลกำไร ค่าเสียหายจำเพาะ ค่าเสียหายโดยอ้อม หรือค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา

ข้อมูลที่มา:

แผนที่

© 2014 Telenav, Inc. – สงวนลิขสิทธิ์
สนับสนุนการแปลงแผนที่โดย Scout – http://developer.scout.me
แหล่งข้อมูลสำหรับแผนที่: ผู้ร่วมให้การสนับสนุน © OpenStreetMaps http://www.openstreetmap.org/copyright

ข้อมูลระดับสูงเชิงเลข

http://www.viewfinderpanoramas.org/

Wikipedia และ Wikitravel

Wikipedia และ Wikitravel อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ภายใต้ http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

Google breakpad

© Google breakpad (ดูรายละเอียดในข้อความลิขสิทธิ์)

แบบอักษร Bitstream

© Bitstream (ดูรายละเอียดในข้อความลิขสิทธิ์)

แบบอักษร Architects Daughter

© Architects Daughter (ดูรายละเอียดในข้อความลิขสิทธิ์)

แบบอักษร Open Sans

© Open Sans (ดูรายละเอียดในข้อความลิขสิทธิ์)