Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
מרכז תקשורת

Newsroom

אתר האינטרנט של Tripadvisor –

 

שימוש בשירותים

מוצרים נוספים

פעילויות אסורות

מדיניות הפרטיות וגילוי מידע

חוות דעתתגובות ושימוש באזורים אינטראקטיביים אחריםהקצאת רישיון

-        הגבלה של זכויות הרישיון של Tripadvisor

הזמנה אצל ספקי צד שלישי באמצעות Tripadvisor

-        שימוש בשירותי ההזמנות של Tripadvisor

-        ספקים של צד שלישי

-        הזמנה של מקומות השכרה לטווח קצרשולחנות במסעדה וחוויות עם ספקים של צד שלישי שרשומים באתרים מסחריים מקושרים

יעדי טיולים

-        נסיעות בינלאומיות

מיאון אחריות

שיפוי

קישורים לאתרי צד שלישי

תוכנה כחלק מהשירותיםרישיונות נוספים למכשירים ניידים

זכויות יוצרים והודעות על סימנים מסחריים

-        מדיניות 'התראה והורדהלגבי תוכן בלתי חוקי

שינויים בשירותיםסיום

סמכות שיפוט והחוק השולט

המרת מטבע

הוראות כלליות

עזרה לגבי השירות

 

 

תנאיםהתניות והודעות של Tripadvisor

ברוך הבא אל אתרי Tripadvisor ואל הנכסים הניידים שממוקמים בכתובת www.Tripadvisor.co.il ובכל דומיינים עיקריים אחרים במדינות שונות (כולל תת-דומיינים שמקושרים אליהם), אפליקציות תוכנה מקושרות (לפעמים מתייחסים אל אלו בתור "יישומים"), נתוניםהודעות טקסט (SMS), ממשקי API, הודעות דוא"לשיחות צ'אט ושיחות טלפוןלחצניםוידג'טים ומודעות (יחדאנחנו נתייחס לכל אלו מעתה בתור "השירותים"; באופן כללי יותרלאתרי האינטרנט ולנכסים הניידים של Tripadvisor נתייחס מעתה בתור "אתרי האינטרנט"). השירותים עומדים לרשותך בתנאי שתיתן את הסכמתך לכל התנאים, ההתניות וההודעות המפורטים להלן (במקובץ, 'ההסכם'). בעצם הכניסה לשירותים או השימוש בהם בכל דרך שהיאאתה מסכים שהאמור בהסכם יחול עליך וכי קראת והבנת את הסעיפים הכלולים בואנא קרא את ההסכם בעיוןשכן הוא מכיל מידע הנוגע לזכויותיך המשפטיות ולהגבלות החלות עליהןכמו גם סעיף המתייחס לחוק החל ולמקום השיפוט לבירור מחלוקותאם תחליט שלא לקבל את כל התנאים וההתניותאינך מורשה להשתמש בשירותיםאם יש לך חשבון ב-Tripadvisor ואתה מעוניין לסיים את ההסכםתוכל לעשות זאת בכל עת על ידי סגירה של החשבון שלך וסיום הגישה או השימוש שלך בשירותים (הסבר על ביצוע הפעולות האלו זמין כאן.

כל מידעמללקישורתוכן גרפיתמונותשמעסרטוני וידאונתונים או קוד או כל חומרים אחרים בכל שילוב שיהיו זמינים לצפייהלגישה או לשיתוף פעולה כלשהו שלך דרך השירותים יחשבו בתור 'תוכן'. המושגים "אנחנו", "לנו", "שלנומתייחסים לחברת TripAdvisor LLC, חברת מע"מ הרשומה בדלוור וממוקמת בארצות הברית("Tripadvisor"). המושג "שירותיםכפי שמוגדר לעיל מתייחס לשירותים שמסופקים על ידי חברת Tripadvisor או החברות השותפות שלנו (Tripadvisor וישויות עסקיות דומותכאשר מוזכרות יחדיוגדרו במשותף בתור "חברות Tripadvisor"). למען הסר ספקהאתרים כולם בבעלות ובשליטה של Tripadvisor. עם זאתחלק מהשירותים שזמינים באתרים עשוי להיות בבעלות ובשליטה של שותף עסקי של Tripadvisor, לדוגמה שירותים שכוללים הזמנות של מקומות השכרה לטווח קצרהזמנות במסעדה וחוויות עם ספקים של צד שלישי (ראה להלן).

המונח "אתהמתייחס לאדם הפרטילחברהלעסק או לארגון או כל ישות חוקית אחרת שמשתמשים בשירותים ו/או מוספים תוכן לשירותים אלוהתוכן שתוכל להוסיףלפרסםלהעביר ו/או לרשום בשירותים או דרכם ייחשב בהכרח בתור "התוכן שלך", "תוכן ששייך אליךו/או "תוכן שפרסמת".

השירותים מסופקים באופן בלעדי כדי:

(A)  כדי לסייע ללקוחות באיסוף מידע על נסיעותפרסום תוכן וחיפוש והזמנה של שירותים הקשורים בנסיעותבנוסף,

(B)  כדי לסייע בכל הקשור לעסקי הטיוליםהתיירות והאירוח תוך שיתוף פעולה עם לקוחות ולקוחות פוטנציאליים על ידי שירותים בחינם ו/או בתשלום שמוצעים על ידי החברות של Tripadvisor או דרך החברות של Tripadvisor.

במועד עתידי אנו עשויים לשנות את ההסכם או לערוך בו תיקונים אחריםבהתאם לתנאים ולהתניות הכלולים בזהוהנך מבין ומאשר כי המשך השימוש שלך בשירותים לאחר שינויים שכאלהפירושו כי אתה מקבל על עצמך את האמור בהסכם המעודכן או המתוקןאנו נציין בתחתית הסכם זה את תאריך השינויים האחרונים בהסכם וכל שינוי כאמור ייכנס לתוקפו מיד עם פרסומואנחנו נודיע למשתמשים שרשומים לשירותים שלנו (משתמשים רשומים כאלו יכונו "בעלי חשבון") לגבי שינוי בתוכן של התנאים וההתניות האלו על ידי שליחה של הודעה לכתובת הדוא"ל שרשומה בפרופיל של בעל החשבון או על ידי פרסום של הודעה באתר האינטרנט שלנוהקפד לבקר בדף זה מדי פעם כדי לעבור על הגרסה העדכנית ביותר של ההסכם.

שימוש בשירותים

כתנאי לשימוש שלך בשירותים, אתה מצהיר כדלהלן: (א) כל המידע שתספק דרך השירותים לחברות Tripadvisor יהיה נכון, מדויק, עדכני ומלא, (ב) אם אתה בעל חשבון, אתה מתחייב לשמור על פרטי החשבון שלך ולפקח ולשאת באחריות מלאה על כל שימוש שייעשה בחשבון שלך בידי כל גורם אחר, (ג) גילך 13 שנים לפחות (בתחומי שיפוט מסוימים, בחוקים המקומיים עשויות להיות דרישות גיל שונות) לצורך ההרשמה ופתיחת החשבון, שימוש בשירותים ושליחת תוכן לאתר האינטרנט שלנו וכן (ד) הנך מחזיק בסמכות החוקית לערוך הסכם זה ולהשתמש בשירותים, כולל אתרי האינטרנט שלנו, בהתאם לכל התנאים וההתניות הכלולים בו. חברות Tripadvisor לא אוספותביודעין פרטים על מי שגילו פחות מ-13 שנים. אנו שומרים על הזכות, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, למנוע את הגישה לשירותים שאנו מציעים לכל אדם, בכל עת ומכל סיבה-שהיא, כולל, בין השאר, בגין הפרת הסכם זה. בשימוש בשירותים האלו, כולל במוצרים או בשירותים שכוללים את השיתוף של תוכן באתר של צד שלישי או מאתר כזה, אתה מבין שעליך מוטלת האחריות הבלעדית לכל מידע שאתה משתף עם חברות Tripadvisor. אתה רשאי לגשת לשירותים אך ורק לצורך השימוש לו יועדו דרך אפשרויות ההפעלה המוצעות של השירותים ובהתאם למותר בכפוף הסכם זה.

העתקהשידורשכפולפרסום או הפצה מחדש של (אתוכן או חלק מהתוכן ו/או (בהשירותים באופן כללי אסורים בהחלט ואפשריים רק באישור בכתב מראש מאת חברות Tripadvisor. כדי לקבל אישור זההעבר את בקשתך לכתובת:

Director, Partnerships and Business Development

TripAdvisor LLC

400 1st Avenue

Needham, MA 02494, USA

כדי לגשת לתכונות מסוימות בשירותיםתתבקש להירשם כבעל חשבון על ידי יצירת חשבון באתרבעת יצירה של החשבוןעליך לספק מידע שלם ומדויקמוטלת עליך האחריות הבלעדית לכל פעילות שמתרחשת בחשבון שלךכולל שיתופי הפעולה והשיחות שלך עם אחריםואתה חייב לשמור על האבטחה של חשבונךלמטרה זואם אתה בעל החשבוןאתה מסכים לעדכן את פרטי הקשר לפי הצורך.

אם אתה יוצא חשבון ב-Tripadvisor למטרות מסחריות ואתה מקבל את התנאים של הסכם זה מטעם החברההארגון או הישות החוקית האחרת שאתה מייצגאתה נחשב לנציג העסקי ומצהיר שאתה מורשה לבצע את הפעולה הזו ויש לך את הסמכות לחייב את הישות לפעול בכפוף להסכם זהבמקרה זההמילים "אתהו"שלךיתייחסו בהסכם זה לישות שאתה מייצג והאדם הפרטי שפועל מטעם החברה ייחשב בתור "נציג עסקי".

באמצעות השימוש שלך בשירותים אתה עשוי להיחשף לקישורים של אתרים או אפליקציות של צד שלישי או שתהיה לך אפשרות לשתף פעולה עם אתרים ואפליקציות של צד שלישיבזה נכללת גם האפשרות לשתף תוכן מהשירותיםכולל התוכן שלךעם אתרים ואפליקציות של צד שלישישים לבאתרים ואפליקציות של צד שלישי רשאים לפרסם באופן ציבורי את התוכן ששיתפתצדדים חיצוניים שכאלה עשויים לגבות תשלום תמורת השימוש בפריטי תוכן או בשירותים מסוימים המסופקים באתר האינטרנט או על ידיומשום כך עליך לעשות את כל הבירורים הנחוצים או הנאותיםלדעתךלפני שאתה ממשיך בביצוע עסקה עם צד שלישי כאמורוזאת כדי להיוודע אם הדבר כרוך בתשלוםבמקומות שבהם חברות Tripadvisor מספקות מידע אודות עמלות או חיובים על תוכן או שירותים של צד שלישיהמידע מסופק לנוחותך ולמטרות מידע בלבדכל שיתוף פעולה עם אתרים או אפליקציות של צד שלישי נעשה באחריותך בלבדאתה מצהיר ומסכים במפורש שחברות Tripadvisor לא אחראיות בשום אופן לאתרים ולאפליקציות של צד שלישי.

חלק מהתוכן שתראה או שאליו תוכל לגשת בשירותים או דרכם מפורסם לצורך מטרות מסחריותאתה מסכים שחברות Tripadvisor רשאיות למקם פרסומות וקידום שיווקי בשירותים לצד או ליד התוכן שלך או בקרבתו באופן כלשהו (כולל במהלךלפני או אחרי ההצגה או הניגון של סרטוני וידאו או תוכן דינאמי אחר), כמו גם ליד תוכן של אחרים ומבין את זכותן של החברות לעשות זאת.

מוצרים נוספים

חברות Tripadvisor רשאיות מעת לעת לשנותלעדכן או להפסיק מוצרים ותכונות מסוימים של השירותיםאתה מסכים ומבין שלחברות Tripadvisor אין כל מחויבות לאחסן או לתחזק את התוכן שלך או כל מידע נוסף שתספקלבד מהמחויבות הנדרשת על פי החוק החל.

אנחנו גם מציעים שירותים אחרים שעשויים להיות כפופים לתנאים או להסכמים נוספיםאם אתה משתמש בשירותים האחרים האלוהתנאים הנוספים יהיו זמינים לך ויהוו חלק מההסכם הזהלהוציא מקרים שבהם התנאים הנוספים במפורש לא כוללים או מחליפים באופן כלשהו את ההסכם הנוכחילדוגמהאם אתה רוכש שירותים נוספים לצרכים שיווקיים או מסחרייםעליך להסכים לתנאים החלים הנוספיםבמקרה של ניגוד בין התנאים וההתניות האחרים האלו וההסכם הזההתנאים הנוספים יהיו הקובעים בהקשר של ניגוד בין הסכם זה לשירותים המסוימים האלו.

פעילויות אסורות

התוכן והמידע המופיעים בשירותים או דרכם (כוללבין השארהודעותנתוניםמידעטקסטמוסיקהצליליםתמונותפריטי גרפיקהסרטוני וידאומפותסמליםתוכנהקוד או חומרים אחרים), כמו גם מערכות התשתית המשמשות לאספקת התוכן והמידע האמוריםהם קניינן הבלעדי של חברות Tripadvisor או שניתן לחברותTripadvisor הרישיון להשתמש בהם על ידי צד שלישילגבי על תוכן אחר שאינו התוכן שלךאתה מסכים שלא לעשות שום שינוי ולא להעתיקלהפיץלשדרלהציגלבצעלשכפללפרסםלהעביר ברישיוןליצור עבודות נגזרותלהעבירלמכור או לשווק מחדש שום מידעתוכנהמוצר או שירות שהתקבלו מהשירותים או דרכםבנוסףהנך מסכים להימנע מהדברים הבאים:

 • (אשימוש בשירותים או בתוכן לכל מטרה שיווקית שאינו נכלל במטרות השיווקיות שמורשות במפורש בכפוף להסכם זה ולהנחיות הקשורות כפי שפורסמו על ידי חברות Tripadvisor;
 • (בקבלת גישה אל תוכן מתוך השירותיםניטורפרסום מחדשהפצההעברהשידורהצגהמכירההענקת רישיוןהעתקה או כל ניצול אחר של התוכןכולל אך לא מוגבל לפרופילים ותמונות של משתמשיםבעזרת כלי איסוף מידע כמו רובוטעכבישסקרייפר או כל אמצעי אוטומטי אחר או תהליך ידני אחרלכל מטרה-שהיא שאינה בהתאם להסכם זה או ללא הרשאה מפורשת בכתב מאתנו;
 • (גהפרת ההגבלות הכלולות בכותרות להחרגת רובוטים בשירותים או עקיפה או הערמה על אמצעים אחרים המופעלים כדי למנוע או להגביל את הגישה לשירותים;
 • (דנקיטת פעולה המטילה או העלולה להטילעל פי שיקול דעתנועומס בלתי סביר או לא מידתי על מערכות התשתית שלנו;
 • (הקישור עמוק לכל חלק-שהוא בשירוים לכל מטרה-שהיאלמעט באישור מפורש בכתב מאתנו;
 • (ו) 'מסגוראו 'שיקוףאו שילוב של חלק כלשהו מהשירותים באמצעים אחרים באתרי אינטרנט או שירותים אחרים ללא הרשאה מראש מאתנו;
 • (זניסיון לשנותלתרגםלהתאיםלערוךלהפוך הידורלפרק או לבצע הנדסה הפוכה בפריטי תוכנה המשמשים את החברות של Tripadvisor בהקשר לשירותים אלו;
 • (חעקיפההשבתה או הפרעה אחרת כלשהי של תכונות שקשורות לאבטחת השירותים או התכונות שמונעות או מגבילות את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהואו
 • (טהורדה של כל תוכן אלא אם זמינותו של התוכן להורדה ניתנה במפורש על ידי חברות Tripadvisor.

מדיניות הפרטיות וגילוי מידע

השימוש בכל מידע אישי שאתה מפרסם או שולח באופן אחר בהקשר לשירותים אלו יתבצע בהתאם למדיניות הפרטיות שלנולחץ כאן כדי לעיין במדיניות הפרטיות שלנו.

חוות דעתתגובות ושימוש באזורים אינטראקטיביים אחריםהקצאת רישיון

אנו שמחים לשמוע ממךשים לבאם סיפקת את התוכן שלך לשירותים שלנו או דרכםבין שדרך דוא"לפרסום במוצר שמסונכרן באופן כלשהו עם Tripadvisor ובין שדרך שירותים או אפליקציות אחרים או בדרך אחרתכולל כל תוכן שאתה מעביר לחשבון שלך ב-Tripadvisor בזכות כל שירות או מוצרחוות דעתשאלותתמונות או סרטוני וידאותגובותהצעותרעיונות או כל תוכן דומה של חברות Tripadvisor, אתה מעניק בזאת לחברות Tripadvisor זכות לא בלעדיתללא תמלוגיםבלתי מוגבלתשניתנת להעברהשלא ניתן לבטלה ושניתן להקצות אותה לגורמים נוספים לבצע את הפעולות הבאות: (אלאחסן את התוכן שלךלהשתמש בולשנותולהפעילולהתאים אותו,לתרגם אותולהפיץ אותולפרסם אותוליצור עבודות שנגזרות ממנו ולהציגו באופן פומבי בעולם בכל אמצעי מדיה שידוע כיום או שיופעל בעתיד; (בלהפוך את התוכן שלך לזמין לשאר העולם ולאפשר לאחרים לעשות כך; (גלספקלקדם או לשפר את השירותים כדי להבטיח שהתוכן שלך ישותף בשירותים שזמינים לחברותלארגונים ולאנשים לצורך סנכרוןשידורהפצהקידום או פרסום של התוכן שלך באמצעי מדיה ושירותים אחריםבהתאם למדיניות הפרטיות שלנו ולהסכם זהוגם (דלהשתמש בשם ו/או בסימן המסחרי שאתה שולח בהקשר של התוכן שלךהנך מאשר כי Tripadvisor רשאית לבחורלפי שיקול דעתהלספק פרטי ייחוס לגבי התוכן שלךבנוסףהנך מעניק לחברות Tripadvisor את הזכות לפנות לערכאות ולתבוע כל אדם או גוף שיפר את הזכויות שלך או של חברות Tripadvisor בתוכן שלך על ידי הפרה של הסכם זההנך מאשר ומסכים כי התוכן שלך שנשלח אינו סודי ואינו קנייני. אתה מאשרמשקף ומצהיר שיש לך את הרישיונותהזכויות (כולל זכויות היוצרים או זכויות קניין אחרות),ההסכמה והרשות לפרסם או להשתמש בכל אופן אחר (ולאפשר לחברות Tripadvisor לפרסם או להשתמש בכל אופן אחרבתוכן שלך לפי השימוש שמותר בכפוף להסכם זה.

אם נקבע שיש לך זכויות מוסריות (כולל זכויות יחוס או לשלמות הנתוניםלתוכן שלךאתה מצהיר שבכפוף למותר בחוק החל: (אאין לך דרישה לשימוש במידע שמזהה אותך אישית בהקשר לתוכן שלך או לכל עבודה אחרת שנגזרת ממנו או כל שדרוגים או עדכונים של אלו מעתה; (באין לך התנגדות לפרסוםלשימושלשינוילמחיקה או לניצול של התוכן שלך על ידי חברות Tripadvisor או מורשיהיורשיה ונמחיה; (גאתה מוותר לנצח על הרשות לכל זכות מוסרית של כל אחד מהכותבים של התוכן שלך ומסכים לא לתבוע או לקבוע את הרשות הזווגם (דאתה משחרר לצמיתות את חברות Tripadvisor ואת מורשיהיורשיה ונמחיה מכל תביעה שתוכל להגיש נגד חברותTripadvisor בחסות של זכויות מוסריות שכאלו.

שים לבאנחנו רשאים להשתמש בכל משוב ובכל ההצעות האחרות שאתה שולח בכל עת ואין לנו חובה לשמור את חסיונם.

השירותים עשויים לכלול פורומים לדיוניםלוחות מודעותשירותי חוות דעתפיד טיולים או פורומים אחרים שם אתה רשאי לפרסם בהם חוות דעת על חוויות נסיעההודעותחומרים או פריטים אחרים ('האזורים האינטראקטיביים'). כאשר Tripadvisor מספקת אזורים אינטראקטיביים שכאלה באתרי האינטרנטהנך נושא באופן בלעדי באחריות ובסיכונים הכרוכים בשימוש בהםחברות Tripadvisor לא מבטיחות שהסודיות שלך תשמר בהקשר לתוכן שאתה מספק לשירותים או לאזורים האינטראקטיבייםבמקרה שכל ישות שנחשבת לאחת מחברות Tripadvisor מספקת כל צורה של ערוץ תקשורת אישי בין בעלי החשבוןאתה מסכים שישות שכזו תעקוב אחר תוכן התקשורת כדי לאבטח את הקהילה והשירותים שלנואתה מבין שחברות Tripadvisor לא עורכות את הודעות המשתמשים המתפרסמות או מופצות בשירותים או שולטות בהןכולל אלה המגיעות דרך חדרי צ'אטלוחות מודעות או פורומים אחרים ולא נושאות בשום אחריות או חבות לגבי הודעות שכאלהבעיקרחברת Tripadvisor לא עורכת את התוכן של המשתמשים או שולטת באופן הצגתו באתריםעם זאתלחברות Tripadvisor שמורה הזכות להסיר ללא הודעה מוקדמת כל הודעה או תוכן אחר מהשירותים אם הן מאמינות בתום לב שהתוכן מפר את ההסכם או שיש להן סיבה סבירה להאמין שההסרה של התוכן נדרשת להגנה על הזכויות של חברות Tripadvisor ו/או משתמשים אחרים בשירותיםאם אתה מתנגד להסרה של התוכן שלך מהאתריםתוכל ליצור קשר עם Tripadvisor דרך מרכז העזרה כדי להביע את התנגדותךעל ידי שימוש באזורים האינטראקטיבייםאתה מסכים מפורשות שהתוכן שאתה שולח עומד בהנחיות שפורסמו של Tripadvisor, אשר תקפות במועד הפרסום ואשר הוצגו לך על ידי Tripadvisor. אתה מסכים שלא לפרסםלהעלותלשדרלהפיץלאחסןליצור או לפרסם באופן אחר דרך השירותים אף אחד מהפריטים הבאים:

 1. נתונים כוזביםשקריים או בלתי חוקייםתוכן שיש בו משום הטעיההוצאת דיבההשמצה או תוכן מגונהפורנוגרפיבוטהמיני או גסתוכן שיש בו משום הטרדה (או עידוד להטרדה של אדם אחר), איוםחדירה לפרטיות או לזכויות פרסוםתוכן פוגעניתוכן מסעירתוכן שמקורו בהונאה או תוכן בלתי נעים אחר;
 2. תוכן הפוגע באופן גלוי בקהילה המקוונתכמו למשל תוכן המעודד גזענותאפליהשנראה או נזק גופני מכל סוג ומין כלפי כל קבוצה או פרט;
 3. תוכן המהווה פעילות בלתי חוקית או אשר יש בו כדי לעודדלקדם או להנחות אחרים בביצוע פעילות בלתי חוקית או עבירה פליליתאו לגרום להיווצרות חבות אזרחיתהפרת זכויות של גורם כלשהו בכל מדינה בעולםאו תוכן העלול בדרך אחרת ליצור חבות או להפר חוקים ברמה המקומיתהמדינתיתהלאומית או הבינלאומיתכוללבין השארתקנות המועצה לני"ע של ארה"ב (SEC) או את הכללים של בורסה כלשהי לני"עכוללבין השארהבורסה לניירות ערך של ניו-יורק (NYSE), הנסד"ק או הבורסה לניירות ערך של לונדון;
 4. תוכן המספק מידע והנחיות לגבי פעילויות בלתי חוקיותכמו למשל ייצור או קנייה של נשק בלתי חוקיהפרת הפרטיות של גורם כלשהו או אספקה או יצירה של וירוסי מחשבים;
 5. תוכל שעלול להפר פטנטסימן מסחריסוד מסחריזכות יוצרים או כל קניין רוחני או זכות קניינית של גורם כלשהוהאמור לעיל מתייחס באופן מיוחד לתוכן המקדם העתקה בלתי חוקית או בלתי מורשית של יצירות המוגנות בזכויות יוצריםכמו למשל אספקה של תוכניות מחשב פירטיות או קישורים אל פריטים שכאלהאספקת מידע המנחה כיצד לעקוף מנגנוני והתקני הגנה מהעתקה שהותקנו על ידי היצרן או אספקה של מוסיקה פירטית או קישורים אל קובצי מוסיקה פירטית;
 6. תוכן שמהווה דיוור המוני או שליחת 'דואר זבל', 'מכתבי שרשרתאו 'תוכניות פירמידה';
 7. תוכן שיש בו משום התחזות לאדם או לגוף אחר או תוכן שיש בו בדרך אחרת ייצוג כוזב של השיוך שלך לאדם או לגוף כלשהםכולל חברות Tripadvisor;
 8. מידע פרטי של גורם שלישי כלשהוכוללבין השארכתובותמספרי טלפוניםכתובות דוא"למספרי ביטוח לאומי ומספרי כרטיסי אשראי. שים לבשם המשפחה של אדם עשוי להתפרסם באתרי האינטרנט שלנו אבל רק במקרים שניתנה לנו הזכות המפורשת לעשות זאת מראש על ידי האדם המזוהה;

i.       תוכן המכיל דפים שהגישה אליהם מוגבלת או מורשית באמצעות סיסמה בלבדאו תמונות/דפים מוסתרים (כאלה שאינם מקשרים או שאין קישור אליהם מדף נגיש אחר);

j.       תוכן שכולל או שמתכוון להכיל וירוסיםנתונים פגומים או קבצים אחרים שיש בהם כדי להזיקלשבש או להרוס;

 1. תוכן שאינו קשור לנושא של האזור או האזורים האינטראקטיביים שבהם פורסםאו
 2. לפי שיקול דעתה הבלעדי של חברת Tripadvisor, (אתוכן שמפר כל סעיפי משנה שכלולים בהסכם זה, (בתוכן שמפר את ההנחיות הקשורות של Tripadvisor כדי שהוצגו לך על ידי Tripadvisor, (גתוכן שניתן להתנגד לו, (דתוכן שמגביל את השימוש או ההנאה של כל אדם אחר באזורים האינטראקטיביים או במאפיינים אחרים של השירותים או מפריע לו להשתמש באלו או (התוכן שעלול לחשוף את חברות Tripadvisor או את המשתמשים שלהם לזנק או לחבות כלשהם.

חברות Tripadvisor לא מקבלות על עצמן שום אחריות וחבות בגין תוכן שאתה (בהקשר של התוכן שלךאו צד שלישי כלשהו (בהקשר של תוכן באופן כללי יותרתפרסמותאחסנותעבירו או תעלו לשירותים ואף לא בגין אובדן או נזק לתוכן האמורבנוסףחברות Tripadvisor לא יישאו באחריות לשום טעותהשמצההוצאת דיבההכפשה,השמטהכזבגסותפורנוגרפיה או ניבולי פה שאתה עשוי להיתקל בהםכספקית של שירותים אינטראקטיביים, Tripadvisor אינה אחראית לשום הצהרהמצג או תוכן שסופקו על ידי המשתמשים (כולל אתה והתוכן שלךבאתרי האינטרנט או בכל פורום אחראף כי לא חלה על Tripadvisor החובה לסנןלערוך או לפקח על אף אחד מפריטי התוכן המתפרסמים או מופצים באמצעות אזורים אינטראקטיביים כאמורשומרת Tripadvisor על זכותהעל פי שיקול דעתה המוחלטלהסירלסנןלתרגם או לערוך ללא התראה כל תוכן שיפורסם או יאוחסן בשירותים בכל עת ומכל סיבה-שהיאאו לגרום לביצוען של פעולות כאלה מטעמן באמצעות צדדים חיצונייםוהנך נושא באחריות הבלעדית ליצירת עותקים לגיבוי ולהחלפה של כל פריט תוכן שאתה מפרסםשולח לנו או מאחסן בשירותיםעל חשבונך הבלעדי.

כל שימוש באזורים האינטראקטיביים או במאפיינים אחרים של השירותים תוך הפרת האמור לעיל ייחשב להפרת תנאי ההסכם ועשוי לגרורבין השארסיום או השעיית זכויותיך להשתמש באזורים האינטראקטיביים ו/או בשירותים באופן כללי יותר.

הגבלה של זכויות הרישיון של Tripadvisor.תוכל לבחור בעתיד להגביל את השימוש של חברות Tripadvisor בתוכן שלך בכפוף להסכם זה (כמתואר לעילולספק מיוזמתך לחברות Tripadvisor רישיון מוגבל יותר לשימוש כפי שמתואר להלן (רישיון מוגבל שכזה ייחשב להלן: "רישיון מוגבל"). באפשרותך לבחור זאת על ידי בחירה בהענקה של רישיון מוגבל כאן. (שים לבכדי לעשות זאת עליך להתחבר לחשבון שלך). אם זו הבחירה שלךהזכויות שאתה מעניק לחברות Tripadvisor לתוכן שלך בכפוף לתנאי הרישיון שמתוארים לעיל (להלן, "רישיון רגיל") יוגבלו באופן משמעותיכפי שמתואר בפסקה 6-1 למטהלדוגמהלחברות Tripadvisor לא יהיה רישיון רגיל לתוכן שלך להוציא מחוות דעת שמבוססות על מלל ובועות דירוג מקושרות שאתה מפרסם (לחברות Tripadvisor עדיין יהיה רישיון רגיל למאפיינים אלו), אבל יהיה להן "רישיון מוגבלעל לחלק מהתוכן שלך כדלקמן:

1.     כאשר תפרסם את התוכן שלך לשירותיםהרישיון שאתה מעניק לחברות Tripadvisor בתוכן שלך יהיה מוגבל לרישיון לא בלעדיללא תגמוליםשניתן להעברה ושניתן להקצות אותו לגורמים נוספים לאחסוןלשימושלהפצהלשינוילהפעלהלפרסוםלהצגה באופן ציבורילתרגום וליצירה של עבודות נגזרות של התוכן שלך לצורך הצגתם של שירותים כאלוכמו גם השימוש בשם שלך ו/או בסימן המסחרי שלך בהקשר של התוכן הזהבכפוף לפסקה למטה הרישיון המוגבל חל על כל התוכן שלך (שובלהוציא חוות דעת מבוססות-מלל ובועות דירוג מקושרותשאתה או מישהו מטעמך (לדוגמהצד שלישי שתורם לחשבון או מנהל אותו בדרך כלשהישולחים לשירותים או בהקשר לשירותים

2.     לגבי פריטים אישיים של התוכן שלך שכפופים לרישיון המוגבלתוכל לבטל את זכויות הרישיון של חברות Tripadvisor על תוכן זה על ידי מחיקת הפרסום מהשירותיםבהתאם לאמור לעילאתה רשאי לבטל את זכויות הרישיון של חברות Tripadvisor על התוכן שלך שכפוף לרישיון המוגבל על ידי ביטול החשבון שלך (ניתן לקרוא על אופן ביצוע הפעולה כאן). חרף כל הנוגד את האמור לעילהתוכן שלך (איישאר בשירותים במקרה ששיתפת אותו עם אחרים והם העתיקו אותו או שמרו אותו לפני שמחקת אותו או לפני שביטלת את חשבונך, (בעשוי להיות מוצג בשירותים לתקופה סבירה לאחר שמחקת את התוכן או לאחר שביטלת החשבון שלך עד שנבצע את ההסרהו/או(געשוי להישמר (אך לא להיות מוצג באופן ציבורימסיבות טכניותלפיקוח על הונאהרגולטוריות או משפטיות בעותק גיבוי לתקופה מסוימת.
 

3.     חברות Tripadvisor לא ישתמשו בתוכן שלך בפרסומות למוצרים או לשירותים של צד שלישי בפני אחרים ללא הסכמתך הנפרדת (כולל תוכן ממומן). עם זאתאתה מסכים שחברות Tripadvisor רשאיות למקם פרסומות וקידום שיווקי בשירותים לצד או ליד התוכן שלך או בקרבתו באופן כלשהו (כולל במהלךלפני או אחרי ההצגה או הניגון של סרטוני וידאו או תוכן דינאמי אחר), כמו גם ליד תוכן של אחרים ומבין את זכותן של החברות לעשות זאתבכל המקרים שבהם התוכן שלך מוצג בשירותיםאנחנו נייחס אותו אליך על ידי שימוש בשם ו/או בסימן המסחרי ששלחת לנו בהקשר לתוכן שלך

4.     חברות Tripadvisor לא יעניקו לצד שלישי את הזכויות לפרסום של התוכן שלך מעבר למותנה בשירותיםעם זאתאם תשתף את התוכן שלך בשירותים (להוציא התכונה "טיולים", שניתן להגדירה כ'פרטי') התוכן שלך בהכרח יהפוך לציבורי ואנחנו נפעיל תכונה שמאפשרת לאחרים לשתף (על ידי הטבעה של הפרסום הציבורי או בדרך אחרתאת התוכן שלך (להוציאכאמורטיולים שהגדרת כ'פרטי') לשירותים של צד שלישי ואנחנו נאפשר למנועי החיפוש להציג את התוכן שלך באופן ציבורי כדי לאפשר למשתמשים למצוא אותו בשירותים שלהם

5.     לבד מהשינויים שמתוארים בפסקאות 6-1 בחלק זה של ההסכםהזכויות והמחויבויות שלך ושלנו יישארו כפופות לשאר התנאים של הסכם זההרישיון שאתה מעניק לחברות Tripadvisor, בהתאם לשינויים המתוארים בפסקאות 6-1, ייחשב ל"רישיון מוגבל".

6.     לצורך הבהרההתוכן שאתה שולח לשירותים בהקשר לשירותים או תוכניות אחרים של חברות Tripadvisor לא כפוף לרישיון המוגבלאלא כפוף לתנאים ולהתניות שמקושרים לשירות או לתוכנית המסוימים של Tripadvisor.

הזמנה אצל ספקי צד שלישי באמצעות Tripadvisor

שימוש בשירותי ההזמנות של Tripadvisor.חברות Tripadvisor מציעות לך את האפשרות לחפשלבחור ולהזמין אצל ספקי צד שלישי שירותים הקשורים בטיוליםמבלי להתנתק מהשירותיםבעצם ההזמנה של שירותי טיולים באתרי האינטרנטתהפוך לבעל חשבון אם עדיין אינך בעל חשבון.

בעצם ההזמנה דרך אתרי האינטרנטהנך מאשר כי הנהלים המתוארים במדיניות הפרטיות שלנו ובהסכם זה מקובלים עליךבנוסףהנך מאשר ומתחייבבין שבשמך ובין שבתור הנציג העסקיכי גילך 18 שנים לפחות וכי הנך מורשה מבחינה חוקית להיות צד בהסכם זה ולהשתמש בשירותים (כולל שירותי ההזמנות שזמינים דרך חברותTripadvisor) על פי האמור בתנאים ובהתניות האלה וכי כל המידע שתספק נכון ומדויקכמו כןאתה מסכים להשתמש בשירותי ההזמנות שזמינים דרך חברות Tripadvisor אך ורק לביצוע של הזמנות לגיטימיות לעצמך או לאחרים אשר אתה מוסמך כדין לפעול בשמםהזמנות שקריות או כוזבות אסורות בתכלית וכל משתמש שינסה לבצע הזמנה שכזו בביטול חשבונו.

בתור המשתמש בשירותיםכולל שירותי ההזמנות שזמינים דרך חברות Tripadvisor, אתה מבין את התנאים הבאים ומסכים להם: (1) לא תחול על חברות Tripadvisor חבות כלשהי כלפיך או כלפי אחרים בגין עסקאות לא מורשות שבוצעו באמצעות הסיסמה או החשבון שלךוכן (2) שימוש לא מורשה בסיסמתך או בחשבון שלך עלולים להטיל עליך חבות הן כלפי Tripadvisor, שותפיה ו/או כלפי אחרים.

כאשר אתה מבצע הזמנה באמצעות חברות Tripadvisor, אנו אוספים את פרטי התשלום שלך ומעבירים אותם אל הספק כדי להשלים את העסקהכמתואר במדיניות הפרטיות שלנו. לתשומת ליבךהספקולא חברות Tripadvisor, אחראי לעיבוד התשלום ולמילוי הזמנתך.

חברות Tripadvisor לא יתערבו באופן שרירותי בהזמנות ואולם אנו שומרים על הזכות לבטל שירותי הזמנות בשל נסיבות מקילות מסוימותכמו למשלמקרה שבו הזמנה אינה זמינה עוד או כאשר מתעורר חשד סביר כי בקשת הזמנה מסוימת עשויה להיות כוזבתבנוסףחברות Tripadvisor שומרות על הזכות לנקוט צעדים לאימות זהותך כדי להמשיך בעיבוד בקשת ההזמנה שלך.

במקרה הלא סביר שבו הזמנה מסוימת זמינה בעת ביצועה אך הופכת לבלתי זמינה לפני ההגעההפתרון האפשרי היחיד מבחינתך היא פנייה אל הספק כדי להגיע להסדרים חלופיים או לבטל את הזמנתך.

ספקי צד שלישי. חברות Tripadvisor הן לא סוכנויות נסיעות והן לא מספקות שירותי הסעותמקומות אירוחמסעדותסיוריםפעילויות או חוויותוהן גם לא הבעלים שלהםאף על פי שחברות Tripadvisor מציגות מידע לגבי הנכסים שבבעלות ספקי צד שלישי ומסייעות בביצוע הזמנות אצל ספקים מסוימים באתרי האינטרנט של חברותTripadvisor או דרכםבשום פנים ואופןפעולות שכאלו לא רומזותמציעות או מהוות חסות של חברות Tripadvisor או אישור של ספקי צד שלישי או כל שותפות שהיא בין חברות Tripadvisor לספקי צד שלישיאף על פי שבעלי חשבון יכולים לדרג שירותי הסעותמקומות אירוחמסעדותסיוריםפעילויות או חוויות מסוימים ולכתוב עליהם את חוות דעתם על בסיס הניסיון שלהםחברות Tripadvisor לא מאשרות את המוצרים או השירותים של ספקי צד שלישי או ממליצות עליהםפרט לכך ש-Tripadvisor כן מעניקה פרסים מסוימים לעסקים המבוססים על חוות דעת שפורסמו על ידי בעלי חשבוןחברות Tripadvisor לא מאשרות כל תוכן שפורסםנשלח או סופק בכל אמצעי אחר על ידי משתמש או עסק כלשהואו כל דעההמלצה או עצה הכלולים בוולחברות Tripadvisor אין כל חבות לגבי תוכן שכזההנך מסכים לכך שחברות Tripadvisor לא נושאות באחריות למידת הדיוק או השלמות של המידע שהן מקבלות מספקי צד שלישי ומציגות בשירותים.

אם תבצע הזמנה אצל ספק צד שלישיאזי בנוסף להסכם זהאתה מסכים לעיין בתנאים וההתניות של הספק לרכישות ולשימוש באתר האינטרנט שלובמדיניות הפרטיות ובכל כלל או מדיניות אחרים הקשורים לאתר או לנכס של אותו ספק ואתה מסכים כי אותם פריטים יחולו עליךהאחריות והסיכון בכל עסקה שתבצע עם ספק צד שלישי יחולו עליך בלבדלחברות של Tripadvisor לא תהיה חבות כלשהי בהקשר לפעולותלהשמטותלשגיאותלייצוגיםלהתחייבויותלהפרות או לרשלנות של ספקי צד שלישי או בגין נזקי גוףמוותנזקי רכוש או כל נזק או הוצאה אחרים כתוצאה מהעסקאות שלך עם ספקי צד שלישי.

השירותים עשויים לקשר אותך אל אתרים של ספקים או אל אתרים אחרים אשר Tripadvisor אינה מפעילה אותם או שולטת בהםלקבלת מידע נוסףעיין בסעיף 'קישורים אל אתרי צד שלישישלהלן.

הזמנת מקומות השכרה לטווח קצרהזמנות למסעדות וחוויות אצל ספקים של צד שלישי הרשומים באתרים של שותפים עסקיים. חלק מהשותפים העסקיים של Tripadvisor משמשים כשווקים כדי לסייע ליכולת של נוסעים (1) לבוא בהסכמים להשכרה לטווח קצר עם בעלים ומנהלים של נכסים ("מקומות השכרה לטווח קצר"), (2) לבצע הזמנות במסעדות ("מסעדות") ו/או (3) לבצע הזמנות של סיוריםפעילויות ואטרקציות (באופן כללי, "חוויות") אצל ספקי צד שלישי של חוויות שכאלו (כל ספק שכזה של השכרה לטווח קצר ו/או חוויה יכונה "מפרסם"). אותם שותפים עסקיים של Tripadvisor מאגדים את הפרסומות שלהם לישויות אחרות בתוך קבוצת החברות של Tripadvisorולכן הם מופיעים באתרי האינטרנט של חברות Tripadvisor. כמשתמשעליך להיות אחראי לשימוש שלך בשירותים (כוללבמיוחדבאתרי האינטרנט של חברות Tripadvisor) ולכל עסקה הכוללת מקומות השכרה לטווח קצרמסעדות וחוויות שמתבצעת דרך השותפים העסקיים של Tripadvisor. איננו מחזיקים בבעלות ואיננו מנהלים או כורתים חוזה לגבי אף נכס השכרה לטווח קצרמסעדה או חוויה המופיעים בשירותים שלנו.

הואיל ו-Tripadvisor והשותפים העסקיים שלה אינם צד לעסקאות השכרה לטווח קצרלעסקאות הקשורות להזמנות מקום במסעדות או לחוויותבין נוסעים למפרסמיםכל מחלוקת או סכסוך לגבי עסקה ממשית או פוטנציאלית בינך לבין מפרסםלרבות האיכותהתנאיםהבטיחות או החוקיות של השכרה לטווח קצרמסעדה או חוויה המופיעים ברשימותהדיוק של תוכן הפרופילהיכולת של המפרסם להשכיר נכס להשכרה לטווח קצרלספק לך הזמנהארוחה או שירות אחר במסעדה או לספק לך חוויהאו היכולת שלך לשלם עבור נכס להשכרה לטווח קצרארוחה או שירות במסעדה או חוויההם באחריותו הבלעדית של כל משתמש.

אחד משותפיה העסקיים של Tripadvisor יכול לשמש כנציג מוגבל של מפרסם למטרה הבלעדית של העברת התשלום שלך למפרסםהנך מסכים לשלם למפרסם או לשותף העסקי של Tripadvisor המשמש כנציג גביית התשלום המוגבל מטעם מפרסםאת כל התשלומים המצוינים המחויבים על ידי המפרסם עבור השכרה לטווח קצר או חוויה.

לקבלת מידע נוסף על תשלומים להשכרה לטווח קצרפיקדונותתשלומים עבור חוויותעיבוד תשלוםהחזרים כספיים וכן הלאהיש לעיין בתנאים וההתניות של השותפים שלנו (לחוויות יש לבקר ב-Viator, למסעדות יש לבקר ב-The Forkלמקומות השכרה לטווח קצריש לבקר במקומות להשכרה לטווח קצר של החברות של Tripadvisor.בעצם ההזמנה של השכרה לטווח קצרמקום במסעדה או חוויה באמצעות אחד מהשותפים העסקיים שלנוהנך מאשר ומסכים כי יחולו עליך התנאים וההתניות ומדיניות הפרטיות של אותו שותף.

במקרה של מחלוקת בינך לבין המפרסם באיחוד האירופישיטות חלופיות לפתרון המחלוקת זמינות באתר האינטרנט הבאhttp://ec.europa.eu/consumers/odr/‎.

יעדי טיולים

נסיעות בינלאומיות. בהזמנת נסיעות בינלאומיות אצל ספקי צד שלישי או בעת תכנון של נסיעות בינלאומיות באמצעות השירותיםהנך נושא באחריות לוודא שאתה עומד בכל דרישות הכניסה למדינות זרות ואת תקינותם של כל מסמכי הנסיעה שלךלרבות דרכונים ואשרות כניסה.

למידע על דרישות דרכון ואשרההתייעץ עם השגרירות או הקונסוליה הרלוונטיותהואיל ועשויים לחול שינויים בדרישות מעת לעתהקפד לבדוק את המידע העדכני לפני ההזמנה והיציאה לדרךחברות Tripadvisor אינן נושאות בשום חבות כלפי מטיילים אשר עלייתם לטיסה נמנעה או כניסתם למדינה כלשהי סורבה בשל כשל מצדו של מטייל לשאת עמו את מסמכי הנסיעה הנדרשים על ידי חברת התעופהרשות או מדינה כלשהילרבות מדינות שייתכן כי המטייל רק עובר בהן בדרכו אל היעד.

בנוסףהאחריות להתייעצות עם רופא כדי לקבל המלצות עדכניות לגבי חיסונים טרם יציאתך לנסיעה בינלאומית מוטלת עליךכמו גם האחריות לוודא שאתה עומד בכל דרישות הבריאות לכניסה והאחריות לפעול על פי כל ההנחיות הרפואיות הנוגעות לטיול שלך.

אף כי רוב הנסיעותכולל אלה ליעדים בינלאומייםיוצאות אל הפועל ללא שום בעיהטיולים ביעדים מסוימים עשויים להיות כרוכים בסיכון גדול יותר מאחרים. Tripadvisor מפצירה במטיילים לעיין באיסורי מסעבאזהרות מסעבהודעות ובהמלצות שמתפרסמים על ידי הממשלה בארצם ועל ידי הממשלות ביעדים שאליהם ייסעו לפני הזמנת הנסיעה ליעדים בינלאומייםלדוגמהמידע על התנאים במדינות מסוימות ועל רמת הסיכון בנסיעה ליעדים בינלאומיים מסוימים מפורסם על ידי ממשלת ארצות הברית בכתובות www.state.gov, ‏www.tsa.gov,‏www.dot.gov,‏ www.faa.gov,‏ www.cdc.gov, ‏www.treas.gov/ofac וwww.customs.gov.

אין בהצגת מידע רלוונטי לנסיעות אל יעדים בינלאומיים מסוימים על ידי חברות Tripadvisor משום ייצוג או התחייבות מצד חברות Tripadvisor כי נסיעה ליעדים אלה מומלצת או נטולת סיכונים וחברות Tripadvisor לא יישאו בחבות בגין נזק או אובדן העלולים להיגרם כתוצאה מנסיעות ליעדים כגון אלה.

מיאון אחריות

אנא קרא סעיף זה ביסודיותסעיף זה מגביל את החבות של חברות Tripadvisor כלפיך בגין בעיות שעלולות להתעורר בהקשר לשימוש שלך בשירותיםאם התנאים בסעיף זה או בכל מקום אחר בהסכם זה לא מובנים לךמומלץ להתייעץ עם עורך דין לשם הבהרה לפני גישה לשירותים או לשימוש בהם.

המידעהתוכנההמוצרים והשירותים המתפרסמים בשירותים או המסופקים על ידיהם בכל צורה אחרתעשויים להכיל חוסר דיוקים או שגיאותכולל זמינות של הזמנות ושגיאות תמחירחברות Tripadvisor אינן ערבות למידת הדיוק של הפרטים ומסייגות מכל חבות בגין שגיאות או חוסר דיוקים אחרים הקשורים למידע ולתיאור של מקום האירוחחוויותטיסההפלגהמסעדה או כל מוצר נסיעה אחר המוצג בשירותים (לרבותאך ללא הגבלההתמחורהזמינותהתמונותרשימת מקומות האירוחהחוויותהטיסותההפלגותהמסעדות או מתקנים של מוצרי נסיעה אחריםתיאורי מוצר כללייםחוות דעתציונים וכו'). בנוסףחברות Tripadvisor שומרות במפורש על זכותן לערוך תיקונים בשגיאות זמינות ותמחור בשירותים ו/או בהזמנות במצב המתנה שבוצעו תחת הרושם של מחיר שגוי.

Tripadvisor אינה מציעה שום מצג ביחס למידת ההתאמה של השירותיםכולל המידע הכלול באתר האינטרנט שלה או בחלק כלשהו ממנו למטרה כלשהי וההכללה או ההצעה של מוצרים או שירותים באתרי האינטרנט שלה או דרך השירותיםאין בהן משום אישור או המלצה על אותם מוצרים או שירותים מטעם Tripadvisor, חרף כל פרס שהוענק על סמך חוות דעת של משתמשיםכל הצעות המידעהתוכנההמוצרים והשירותים הללו המוצעות על ידי השירותים או דרכם מסופקות 'כמות שהן', ללא אחריות מכל סוג שהוא. Tripadvisor מסתייגת מכל אחריותתנאי או התניה אחרת מכל סוג שהואשלפיה השירותיםהשרתים שלה או כל מידע (כולל דוא"להנשלחים מ-Tripadvisor נקיים מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחריםבמידה המרבית שמתיר החוק הרלוונטימסתייגת Tripadvisor בזה מכל אחריות ותנאי בנוגע למידעלתוכנהלמוצרים ולשירותים האמוריםכולל כל אחריות מכללא ומכל תנאי או התניה מכל סוג שהוא באשר לסחירותלהתאמה למטרה מסוימתלקנייןלחופש הבעלות השלווה ולאי-הפרה של פריטים אלה.

בנוסףחברות Tripadvisor מסתייגות במפורש מכל אחריותמצג או תנאי אחר מכל סוג שהוא באשר למידת הדיוק או האופי הקנייני של התוכן הזמין באמצעות השירותים ודרכם.

ספקי צד שלישי המספקים מידע על מקומות אירוחטיסותמקומות השכרה לטווח קצרחוויותמסעדות או פרטי הפלגותנסיעות או שירותים אחרים בשירותים או דרכם הם קבלנים עצמאיים ואינם נציגים או עובדים של חברות Tripadvisor. לא חלה על חברות Tripadvisor כל חבות בגין פעולותשגיאותהשמטותמצגיםהתחייבויות,להפרות או רשלנות מצד ספקים אלה או בגין נזקי גוףמוותנזקי רכוש או כל נזק או הוצאה אחרים שייגרמו כתוצאה מאלהלא חלה על Tripadvisor חבות והיא לא תספק החזר כספי במקרה של עיכובביטולהזמנת יתרשביתהכוח עליון או גורמים אחרים שאינם בשליטתן הישירה ואף לא בגין כל הוצאה נוספתהשמטהעיכובשינויי מסלול או פעולות של ממשלה או רשות.

בכפוף לאמור לעילהנך משתמש בשירותים באחריותך ובשום מקרה לא תחול חבות על חברות Tripadvisor (או על בעלי התפקידיםהדירקטורים ו/או העובדים שלהן) בגין אובדן או נזקים ישיריםעקיפיםפיצויים עונשייםנזקים מקרייםמיוחדים או תוצאתייםאו כל אובדן של הכנסהרווחיםשם טובנתוניםחוזיםשימוש בכסף או אובדן או נזקים כתוצאה משיבוש עסקי מכל סוג שהוא או הקשורים באופן כלשהו אליושמקורם בגישה שלך לשירותיםלתצוגה שלהם או לשימוש בהם או שקשורים אליהםאו הקשור לעיכוב או לחוסר היכולת לגשת לשירותיםלהציג אותם או להשתמש בהם (כוללבין השארהסתמכותך על חוות דעת ודעות המתפרסמות בשירותים או דרכםכל וירוסבאגסוס טרויאנימידעתוכנהאתרים מקושריםמוצרים ושירותים המושגים באמצעות השירותים (כוללבין השארמוצרי סנכרון של חברות Tripadvisor); פציעה אישית או נזק לרכושמכל סוג שהואהנובע מהשימוש לך בשרתים של השירותים ו/או כל מידע אישי ו/או מידע פיננסי המאוחסן בהםכל שגיאה או השמטה בכל תוכן שהוא או כל אובדן או נזק מכל סוג שהוא הנגרמים כתוצאה משימוש בתוכן כלשהו או שמקורם בגישה לשירותיםבהצגתם או בשימוש בהםבין שהדבר מבוסס על הלכה משפטית של רשלנותחוזהנזיקין או אחריות קפידה ובין שעל הלכה משפטית אחרתגם אם נודע ל-Tripadvisor או לשותפים העסקיים שלה על האפשרות של נזקים מעין אלה.

אם יימצא שיש לחברות Tripadvisor חבות בגין אובדן או נזק כלשהו שנובע מהשימוש שלך בשירותים או שקשור לו באופן כלשהואזי בשום מקרה החבות של חברות Tripadvisor לא תסתכםבאופן מצטברבסכום הגדול מבין אלה שלהלן: (אדמי העסקה ששולמו לחברות Tripadvisor תמורת העסקה או העסקאות שבוצעו בשירותים או דרכם ויצרו את התביעה מלכתחילהאו (במאה דולר (US $100.00).

הגבלת החבות משקפת את חלוקת הסיכונים בין הצדדיםההגבלות המפורטות בסעיף זה יעמדו בתוקפן ויחולו גם אם ייקבע שפתרון מוגבל כלשהו הכלול בתנאים אלה לא מילא את מטרתו המהותיתהגבלות החבות המפורטות בתנאים אלה ייזקפו לטובת החברות של Tripadvisor.

תנאים והתניות אלה וההסתייגות מהחבות שלעילאין בהם כדי להשפיע על זכויות משפטיות מחייבות אשר החוק הרלוונטי החל אינו מתיר להחריגןלדוגמהבמסגרת חוקי הגנת הצרכן החלים במדינות מסוימות.

אם החוק במדינה שבה אתה מתגורר לא מאפשר לקבוע הגבלה מסוימת או אי הכללה של חבות שנמנית בסעיף זההגבלה זו לא תחולההסתייגות מהחבות תחול על הסכום המקסימלי המורשה לפי החוק המקומי במדינתך.

שיפוי

הנך מסכים להגן על חברות Tripadvisor ועל כל אחד מנושאי המשרההדירקטוריםהעובדים והנציגים שלהן ולשפות אותם כנגד כל התביעותעילות התביעה, הדרישותההחזריםההפסדיםהנזקיםהקנסותהעונשים או עלויות או הוצאות אחרות מכל סוג או אופילרבותבין השארהוצאות משפטיות והוצאות חשבונאות סבירותשהועלו על ידי צדדים חיצוניים כתוצאה מהדברים הבאים:

 •  (אהפרה מצדך של הסכם זה או של המסמכים הנזכרים בו;
 • (בהפרה מצדך של חוק מסוים או של זכויות צד שלישיאו
 • (3) השימוש שלך בשירותיםכולל באתרי האינטרנט של Tripadvisor.

קישורים לאתרי צד שלישי

השירותים עשויים לכלול קישורים לאתרי אינטרנט שמופעלים על ידי גורמים שאינם חברות Tripadvisor. אנו מספקים קישורים אלה לנוחותך בלבדחברות Tripadvisor לא שולטות באתרי אינטרנט אלה ולא נושאות באחריות לתכנים שלהםלנוהלי הפרטיות שלהם או לנהלים אחרים החלים בהםיתרה מזוהאחריות לנקיטת אמצעי זהירות כדי להבטיח שהקישורים שתבחר או התוכנה שתוריד (בין שמאתר אינטרנט זה ובין שמאתר אחריהיו נקיים מפריטים כמו וירוסיםתולעיםסוסים טרויאנייםליקויים ופריטים אחרים בעלי אופי הרסני – מוטלת עליךההכללה של קישורים לאתרי אינטרנט אלה מצד חברות Tripadvisor אין בה משום אישור או המלצה מכללא על החומרים שאותם אתרים או אפליקציות של צד שלישי כוללים או על התקשרות עם מפעיליהם.

במקרים מסוימיםייתכן שתתבקש על ידי אתר או אפליקציה של צד שלישי לקשר את הפרופיל של החשבון שלך ב-Tripadvisor לפרופיל באתר של צד שלישי אחרהאחריות לקבלת ההחלטה אם ברצונך לבצע זאת נתונה בידיך והיא בגדר רשות בלבדבאפשרותך לבטל בכל עת את החלטתך להתיר את הקישור של מידע זה (אל אתר או אפליקציה של צד שלישי). אם תבחר לקשר את החשבון שלך ב-Tripadvisor לאתר או לאפליקציה של צד שלישיהאתר או האפליקציה של הצד השלישי יוכלו לגשת למידע שמאוחסן בחשבון שלך ב-Tripadvisor, לרבות מידע לגבי משתמשים אחרים שאותם אתה משתף במידעעליך לקרוא את התנאים וההתניות ואת מדיניות הפרטיות של האתרים והאפליקציות של הצד השלישי שבהם אתה מבקר מאחר שיש להם כללים והרשאות לגבי האופן שבו הם משתמשים במידע שלך שעשויים להיות שונים מהשירותיםכולל אתרי האינטרנט שלנואנחנו ממליצים לעיין באתרים ובאפליקציות של הצד השלישיהשימוש בהם מתבצע באחריותך בלבד.

תוכנה כחלק מהשירותיםרישיונות נוספים למכשירים ניידים

פריטי תוכנה מהשירותים כפופה גם למנגנוני בקרת הייצוא של ארצות הבריתלא ניתן להוריד פריטי תוכנה מהשירותים וגם לא לייצא אותם או לייצא אותם מחדש באופן אחר (אאל (או לידי אזרח או תושב שלקובהעיראקסודאןצפון קוריאהאיראןסוריה או כל מדינה אחרת אשר ארצות הברית הטילה אמברגו על הסחורות שלהםאו (ב)לכל גורם המופיע ברשימת 'אזרחים שצוינו במיוחדשל משרד האוצר של ארה"ב של ב'טבלת מנוּעי הזמנהשל משרד המסחר של ארה"בבעצם השימוש בשירותיםהנך מייצג ומתחייב כי אינך נמצא באף מדינה מאותן רשימות וכי אינך אזרח או תושב של מדינה שכזאת או נתון לשליטתו של אדם שכזה.

כפי שצוין לעילהשירותים כוללים פריטי תוכנה שמעת לעת עשויים להיקרא 'אפליקציות'. כל תוכנה שתהיה זמינה להורדה מהשירותים ('תוכנה') היא פריט מוגן בזכויות יוצרים של Tripadvisor או של גורמים אחריםכפי שיצויןהשימוש שלך באותם פריטי תוכנה מוסדר על פי התנאים של הסכם הרישיון למשתמש הקצה (אם יש), הנלווה או הכלול בתוכנהאינך רשאי להתקין או להפעיל פריטי תוכנה המלווים בהסכם רישיון או הכוללים אותואלא אם כן הסכמת תחילה לתנאי הסכם הרישיון האמוראשר לפריטי תוכנה שזמינים להורדה דרך השירותים ואשר אינם מלווים בהסכם רישיוןאנו מעניקים לך בזהכמשתמשרישיון מוגבלאישי ובלתי ניתן להעברהלשימוש בתוכנה לצורך הצגת השירותים והשימוש בהם בכל אופן אחר בהתאם לתנאים וההתניות של ההסכם (כולל לקווי המדיניות המוזכרים בזאתולא לשום מטרה אחרת.

לתשומת לבךכל פריטי התוכנהכוללבין השארכל קוד ה-HTML, ה-XML וה-Java ופקדי ה-ActiveX הכלולים בשירותים הם בבעלות Tripadvisor ומוגנים מתוקף חוקי זכויות יוצרים ואמנות בינלאומיות שונותכל שכפול או הפצה חוזרת של התוכנה אסורים במפורש והפרת סעיף זה עלולה לגרור עונשים אזרחיים ופליליים חמורים.המפירים יועמדו לדין בהיקף המרבי המותר בחוק.

בחלקים מתוכנת Tripadvisor ייתכן שימוש בחומרים המוגנים בזכויות יוצרים ו-Tripadvisor מאשרת שימוש זהבנוסףיש תנאים ספציפיים החלים על השימוש באפליקציות מסוימות של Tripadvisor לניידכדי לעיין בהודעות הספציפיות לאפליקציות Tripadvisor לניידבקר בדף רישיונות למכשירים ניידים.

מבלי להגביל את האמור לעילהעתקה או שכפול של התוכנה לכל שרת או מיקום אחר לצורך המשך השכפול או ההפצה – אסורים במפורשהאחריות לתוכנה זואם קיימתהיא אך ורק בהתאם לתנאים של הסכם הרישיון או של הסכם זה (אם רלוונטי).

זכויות יוצרים והודעות על סימנים מסחריים

השם Tripadvisor, סמליל (לוגוהינשוףבועות הדירוג וכל יתר שמות המוצרים או השירותים או הסיסמאות המוצגים בשירותים הם סימנים מסחריים של TripAdvisor LLC ו/או של ספקיה או של הגורמים המעניקים לה רישיונות ואין להעתיקםלחקות אותם או להשתמש בהםאם באופן מלא ואם באופן חלקיללא הרשאה מוקדמת בכתב מאת Tripadvisor או מבעל הסימן המסחרי הרלוונטיבנוסףהמראה והתחושה של השירותיםכולל אתרי האינטרנט שלנוכמו גם כל כותרות הדפיםפריטי הגרפיקה המיוחדים וסמלי וכיתובי הלחצנים הקשורים אליהםהם סימני שירותסימנים מסחריים ו/או מראה מסחרי של Tripadvisor ואין להעתיקםלחקות אותם או להשתמש בהם,בין שבאופן מלא ובין שבאופן חלקיללא הרשאה מוקדמת בכתב מאת Tripadvisor. כל יתר הסימנים המסחרייםהסימנים המסחריים הרשומיםשמות המוצרים והשמות או סימני הלוגו של החברות הנזכרים בשירותים הם קניינם של בעליהם השוניםפרט למידה המצוינת במקום אחר בהסכם זההתייחסות למוצריםלשירותיםלתהליכים או למידע אחרלפי שם מסחריסימן מסחרייצרןספק או פרטים אחרים אינה מרמזת על מתן חסות או המלצה עליהם מצד Tripadvisor ואינה מהווה אישור להם.

כל הזכויות שמורות. Tripadvisor אינה נושאת באחריות לתוכן המתפרסם באתרי אינטרנט המופעלים על ידי גורמים שאינם Tripadvisor.

מדיניות 'התראה והורדהלגבי תוכן בלתי חוקי

Tripadvisor פועלת על בסיס 'התראה והורדה'. אם יש לך תלונות על התוכן או הסתייגויות לגביוכולל הודעות משתמשים המתפרסמות בשירותיםאו אם אתה סבור שהחומר או התוכן המתפרסם בשירותים מפר זכויות יוצרים שאתה מחזיק בהןהנך מוזמן לפנות אלינו באופן מיידי באמצעות נוהל ההתראה וההורדה שלנולחץ כאן להצגת מדיניות זכויות היוצרים והנוהללאחר שנוהל זה יבוצע, Tripadvisor תגיב לתלונות התקפות ושהוכחו באופן ראוי על ידי השקעת כל מאמץ סביר כדי להסיר את התוכן הבלתי חוקי באופן ברור בפרק זמן סביר.

שינויים בשירותיםסיום

מעת לעת Tripadvisor עשויה לשנותלערוך או למחוק את התנאים וההתניות של הסכם זה או כל חלק ממנו לפי שיקול דעתה הבלעדי כשאנחנו סבורים שפעולה זו נחוצה למטרה משפטיתרגולטורית-כללית וטכנית או בשל שינויים בשירותים המסופקים או באופי או בעיצוב של השירותיםלאחר מכןהנך מסכים במפורש שיחולו עליך התנאים וההתניות של הסכם זה בהתאם לתיקון.

חברות Tripadvisor עשויות בכל עת לשנותלהשעות או להפסיק כל היבט של השירותיםלרבות הזמינות של התכונותמאגרי הנתונים או התוכן של השירותיםבנוסףחברות Tripadvisor עשויות להטיל מגבלות על הגישה שלך לכל השירותים או לחלק מהם או להגביל אותה באופן אחרוזאת ללא התראה וללא חבותבשל סיבות טכניות או סיבות אבטחהכדי למנוע גישה לא מורשיתאובדן או הרס של נתונים או במקרים שבהם Tripadvisor ו/או השותפים העסקיים שלה סבוריםלפי שיקול דעתם הבלעדיכי הנך מפר הוראה של הסכם זה או של חוק או תקנה כלשהםוכאשר Tripadvisor ו/או השותפים העסקיים שלה מחליטים להפסיק לספק לך היבט כלשהו של השירותים.

המשך השימוש שלך בשירותים עכשיו או בעקבות הפרסום של הודעה כאמור על שינויים שחלותיחשב לקבלה מצדך של כל השינויים האמורים.

Tripadvisor עשויה לבטל את ההסכם אתך בכל עת ללא התראה מוקדמתכשהיא סבורה בתום לב שהפרת את ההסכם או מאמינה מסיבה אחרת שהביטול נדרש כדי לשמור על הזכויות של החברות של Tripadvisor ו/או משתמשים אחרים בשירותיםכלומרשאנחנו עשויים להפסיק לספק לך את השירותים.

סמכות שיפוט והחוק השולט

אתר אינטרנט זה הוא בבעלות ובשליטה של TripAdvisor LLC, חברה בע"מ הממוקמת בארצות הבריתהסכם זה וכל מחלוקת או תביעה (כולל מחלוקות או תביעות שאינן קשורות לחוזההנובעות ממנומהנושא או מהמבנה שלו או הקשורות באלויוסדרו ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת מסצ'וסטס שבארה"בהנך מסכים בזה לסמכות השיפוט ולמקום השיפוט הבלעדיים של בתי המשפט של מדינת מסצ'וסטס שבארה"ב ומאשר את הגינות ואת נוחות ההליכים בבתי משפט אלה בכל מחלוקתהן חוזית והן לא חוזיתהעשויה להתעורר מהשימוש בשירותים על ידיך או על ידי כל צד שלישי או הקשורה לוהנך מסכים כי כל תביעה שתהיה לך כלפי TripAdvisor LLC כתוצאה מהשירותים או בהקשר להםתישמע ותיושב בבית המשפט המוסמך לדון בעניינים מהסוג הרלוונטיבמדינת מסצ'וסטסהשימוש בשירותים אלו אינו מורשה במקומות שיפוט אשר אינם מכירים בתוקפן של כל ההוראות הכלולות בתנאים והתניות אלהכוללבין השארהאמור בפסקה זואין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של TripAdvisor LLC לקיים תהליכים משפטיים נגדך בכל בית משפט מוסמך אחרהאמור לעיל לא יחול אם החוק הרלוונטי במדינת מגוריך מחייב החלה של חוק ו/או סמכות שיפוט אחרים – במיוחד אם הנך משתמש בשירותים כצרכן – ואין אפשרות להחריג את האמור לעיל באמצעים חוזיים והוא לא יהיה כפוף לאמנות האו"ם לגבי חוזים למכירה בינלאומית של סחורה,אם הם רלוונטיים באופן אחראם הנך משתמש בשירותים כצרכן ולא כעסק או כנציג עסקיייתכן שהנך זכאי להגיש תביעות נגד Tripadvisor בבתי המשפט במדינת מגוריךסעיף זה יחול במידה המקסימלית המורשית במדינת מגוריך.

המרת מטבע

שערי החליפין של מטבעות מבוססים על מקורות שונים הזמינים לציבור ויש לראות בהם הנחיה בלבדשערי החליפין אינם מאומתים ומדויקים וייתכן ששערי החליפין בפועל יהיו שוניםהצעות מחיר במטבעות שונים אינן מתעדכנות על בסיס יומיהמידע המסופק נחשב כמדויקאך החברות של Tripadvisor אינן מתחייבות או ערבות לדיוק זה.בעת השימוש במידע זה למטרות כספיותמומלץ להתייעץ עם מומחה מוסמך כדי לאמת את מידת הדיוק של שערי החליפיןאיננו מאשרים את השימוש במידע זה לשום מטרה מלבד שימוש אישי ונאסר עליך במפורש למכורלהפיץ ולהשתמש במידע זה למטרות מסחריות.

הוראות כלליות

אנחנו שומרים על הזכות לשחזר שמות משתמששמות חשבונותכינוייםמזהים ייחודיים או כל מזהה משתמש אחר מכל סיבה שהיא ללא כל חבות כלפיך.

הנך מסכים ומאשר כי אין בהסכם זה או בשימוש בשירותים כדי ליצור מיזם משותףקשרי סוכנותשותפות או יחסי עובד-מעביד בינך לבין Tripadvisor ו/או שותפיה העסקיים.

קיום הסכם זה מצדנו כפוף לחוקים ולתהליכים המשפטיים הקיימים ואין בדבר מן האמור בו כדי להגביל את זכותנו להיענות לבקשות ולדרישות מצד רשויות אכיפת החוק או מצד גופים ממשלתיים או משפטיים אחרים בנוגע לשימוש שלך בשירותים או במידע שמסופק לנו או שאנו אוספים בנוגע לשימוש כאמורבמידה המותרת בחוק הרלוונטי,הנך מסכים להגיש כל תביעה או עילת תובענה הנובעת מהגישה שלך לשירותים או מהשימוש שלך בהם או הקשורה אליהם בתוך שנתיים (2 שניםמהתאריך שבו לטענתך נוצרה התביעה או עילת התביעה או לוותר לצמיתות על התביעה האמורה.

והיה אם ייקבע כי הסכם זה אינו תקף או בלתי אכיף על פי החוק הרלוונטיכוללבין השארההסתייגויות מאחריות והגבלות החבות המפורטות לעילאזי ההוראה נעדרת התוקף או הבלתי אכיפה תיחשב כאילו הוחלפה בהוראה תקפה ואכיפה אשר תשקף באופן המדויק ביותר את כוונת ההוראה המקורית ואילו יתר ההוראות בהסכם זה ישמרו על תוקפן.

הסכם זה (וכל תנאי והתניה אחרים הנזכרים בוהוא ההסכם המלא והשלם בינך לבין Tripadvisor בנוגע לשירותים והוא מחליף כל תכתובת והצעה קודמת או קיימתבין שבמתכונת אלקטרוניתבעל פה ובין שבכתב בינך לבין Tripadvisor בהקשר לשירותיםגרסה בדפוס של הסכם זה ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהיו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מינהלתיים המבוססים על או נוגעים להסכם זהבמידה ובכפוף לאותם תנאים החלים על רשומות ומסמכים עסקיים שהופקו ונשמרו במקור בדפוס.

הסעיפים הבאים יישארו תקפים גם לאחר סיום חוזה זה:

·       מוצרים נוספים

·       פעילויות אסורות

·       חוות דעתתגובות ושימוש באזורים אינטראקטיביים אחריםהקצאת רישיון

o      הגבלה של זכויות הרישיון של Tripadvisor

·       יעדי טיולים

o      נסיעות בינלאומיות

·       מיאון אחריות

·       שיפוי

·       תוכנה כחלק מהשירותיםרישיונות נוספים למכשירים ניידים

·       זכויות יוצרים והודעות על סימנים מסחריים

o      מדיניות 'התראה והורדהלגבי תוכן בלתי חוקי

·       שינויים בשירותיםסיום

·       תחומי שיפוט והחוק השולט

·       הוראות כלליות

·       עזרה לגבי השירות

התנאים וההתניות של הסכם זה זמינים בשפה של אתרי האינטרנט ו/או האפליקציות של Tripadvisor שדרכם ניתן לגשת לשירותים.

ייתכן שאתרי האינטרנט ו/או האפליקציות שדרכם ניתן לגשת לשירותיםלא יתעדכנו תמיד באופן תקופתי או על בסיס קבועוכתוצאה מכך הם אינם נדרשים להירשם כמוצר מערכת תחת חוק רלוונטי כלשהו.

שמות בדיוניים של חברותמוצריםאנשיםדמויות ו/או נתונים הנזכרים בשירותים או דרכם אינם מיועדים לייצג אף אדםחברהמוצר או אירוע אמיתיים.

אף סעיף בהסכם זה לא יספק מקום לסברה כי מוענקות זכויות או הטבות צד שלישיפרט לכך שהשותפים העסקיים של Tripadvisor ייחשבו כמוטבי צד שלישי מפורשים של הסכם זה.

נאסר עליך להעביר את הזכויות או את ההתחייבויות שלך תחת הסכם זה לכל אדם אחר ללא הסכמתנו.

כל זכות שלא הוענקה במפורש בהסכם זה שמורה.

עזרה לגבי השירות

לקבלת תשובות לשאלותיך או הנחיות כיצד ליצור עמנו קשרבקר במרכז העזרה שלנולחלופיןאתה מוזמן לכתוב אלינו לכתובת:

TripAdvisor LLC
400 1st Avenue
Needham, MA 02494, USA

שים לב ש-TripAdvisor LLC לא מקבלת הודעות משפטיות או שירות של תהליך משפטי בכל אמצעי שאינו דואר מודפס שנשלח לכתובת המופיעה לעיללמען הסר ספק וללא הגבלהלא נקבל הודעות או שירות משפטי שנשלחים אל השותפים או החברות הבנות שלנו.

‏‎© 2018 TripAdvisor LLC‎‎.‎ כל הזכויות שמורות.

עודכן לאחרונה בתאריך באוקטובר 2018.