Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
מרכז תקשורת

Newsroom

תנאי השימוש ב-Tripadvisor לנייד

הודעות אישור:

חלקים מתוכנת Tripadvisor לנייד עשויים לעשות שימוש בחומרים הבאים המוגנים בזכויות יוצרים אשר השימוש בהם מאושר בזאת בהתאם לתנאים של הרישיונות המפורטים בהמשך.

רישיונות iOS

רישיון IGListKit:

רישיון BSD

תוכנת For IGListKit

זכויות יוצרים (ג) ‏Facebook, Inc, ‏2016, כל הזכויות שמורות.

הפצה ושימוש בצורת קוד מקור ובצורה בינארית, עם שינויים או בלעדיהם, מותרים בתנאי שימולאו התנאים הבאים: בהפצת קוד מקור יש לשמר את הודעת זכויות היוצרים לעיל, את רשימת תנאים זו ואת מיאון האחריות הבא. בהפצת קוד בינארי יש לשכפל את הודעת זכויות היוצרים לעיל, את רשימת תנאים זו ואת מיאון האחריות בתיעוד ו/או בחומרים שסופקו עם ההפצה. אין להשתמש בשם Facebook ובשמות התורמים כדי לאשר או לקדם מוצרים הנגזרים מתוכנה זו ללא אישור ספציפי מוקדם בכתב.

תוכנה זו מסופקת על ידי המחזיקים בזכויות היוצרים והתורמים "כפי שהיא" וללא כל אחריות מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת. בשום מקרה לא יישאו המחזיק בזכויות היוצרים או התורם בחבות כלשהי בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, לדוגמה או תוצאתי (לרבות, אך ללא הגבלה, רכישה או החלפה של סחורות או שירותים; אובדן שימוש, נתונים או רווחים; או הפרעה לעסקים), ללא קשר לנסיבות גרימתו ועל פי כל תיאוריית חבות, בין אם בחוזה, מתוך אחריות קפידה או בעוולה (לרבות רשלנות או אחרת) הנובע בכל צורה שהיא מתוך השימוש בתוכנה זו, אפילו אם יודעו לגבי האפשרות לנזק כזה.

תנאי שימוש

רישיון Alamofire:

זכויות יוצרים ‎(c) 2014-2016 Alamofire Software Foundation ( http://alamofire.org/ )‎

מוענק בזאת אישור, ללא עלות, לכל אדם שבבעלותו עותק של התוכנה ושל קובצי התיעוד המקושרים לה ("התוכנה"), להפעיל את התוכנה ללא הגבלות, לרבות, אך ללא הגבלה, הזכות להשתמש, להעתיק, לשנות, לשלב, לפרסם, להפיץ, להעניק רישיונות משניים ו/או למכור עותקים של התוכנה ולהעניק לאנשים גישה במידה שהתוכנה מקנה זאת, בכפוף לתנאים הבאים:

ההודעה לעיל בדבר זכויות יוצרים והודעת האישור הנוכחית יצורפו בהכרח לכל העותקים של התוכנה או עיקרה.

התוכנה מסופקת "כפי שהיא", ללא כל אחריות מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה. בשום מקרה לא יישאו המחבר או המחזיק בזכויות היוצרים באחריות לכל תביעה, נזיקין או כל חבות אחרת, בין שמפעולת חוזה, מעוולה או מנסיבות אחרות, שנובעים בעקבות התוכנה או השימוש בה או בהקשר אליהם.

תנאי שימוש

רישיון PromiseKit:

זכויות יוצרים שמורות ‎2016, Max Howell;‏ mxcl@me.com

מוענק בזאת אישור, ללא עלות, לכל אדם שבבעלותו עותק של התוכנה ושל קובצי התיעוד המקושרים לה ("התוכנה"), להפעיל את התוכנה ללא הגבלות, לרבות, אך ללא הגבלה, הזכות להשתמש, להעתיק, לשנות, לשלב, לפרסם, להפיץ, להעניק רישיונות משניים ו/או למכור עותקים של התוכנה ולהעניק לאנשים גישה במידה שהתוכנה מקנה זאת, בכפוף לתנאים הבאים:

ההודעה לעיל בדבר זכויות יוצרים והודעת האישור הנוכחית יצורפו בהכרח לכל העותקים של התוכנה או עיקרה.

התוכנה מסופקת "כפי שהיא", ללא כל אחריות מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה. בשום מקרה לא יישאו המחבר או המחזיק בזכויות היוצרים באחריות לכל תביעה, נזיקין או כל חבות אחרת, בין שמפעולת חוזה, מעוולה או מנסיבות אחרות, שנובעים בעקבות התוכנה או השימוש בה או בהקשר אליהם.

תנאי שימוש

רישיון MCSegmented Control:

זכויות יוצרים ‎(c) 2011, MCSegmented Control and Matteo Caldari
כל הזכויות שמורות.

הפצה ושימוש בצורת קוד מקור ובצורה בינארית, עם שינויים או בלעדיהם, מותרים בתנאי שימולאו התנאים הבאים:

 • בהפצת קוד מקור יש לשמר את הודעת זכויות היוצרים לעיל, את רשימת תנאים זו ואת מיאון האחריות הבא.
 • בהפצת קוד בינארי יש לשכפל את הודעת זכויות היוצרים לעיל, את רשימת תנאים זו ואת מיאון האחריות בתיעוד ו/או בחומרים שסופקו עם ההפצה.
 • אין להשתמש בשם MCSegmented Control או Matteo Caldari ובשמות התורמים כדי לאשר או לקדם מוצרים הנגזרים מתוכנה זו ללא אישור ספציפי מוקדם בכתב.

תוכנה זו מסופקת על ידי המחזיקים בזכויות היוצרים והתורמים "כפי שהיא" וללא כל אחריות מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת. בשום מקרה לא יישאו המחזיק בזכויות היוצרים או התורם בחבות כלשהי בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, לדוגמה או תוצאתי (לרבות, אך ללא הגבלה, רכישה או החלפה של סחורות או שירותים; אובדן שימוש, נתונים או רווחים; או הפרעה לעסקים), ללא קשר לנסיבות גרימתו ועל פי כל תיאוריית חבות, בין אם בחוזה, מתוך אחריות קפידה או בעוולה (לרבות רשלנות או אחרת) הנובע בכל צורה שהיא מתוך השימוש בתוכנה זו, אפילו אם יודעו לגבי האפשרות לנזק כזה.

רישיון ZipArchive

זכויות יוצרים ‎(c) 2010-2015, Sam Soffes, http://soff.es

מוענק בזאת אישור, ללא עלות, לכל אדם שבבעלותו עותק של התוכנה ושל קובצי התיעוד המקושרים לה ("התוכנה"), להפעיל את התוכנה ללא הגבלות, לרבות, אך ללא הגבלה, הזכות להשתמש, להעתיק, לשנות, לשלב, לפרסם, להפיץ, להעניק רישיונות משניים ו/או למכור עותקים של התוכנה ולהעניק לאנשים גישה במידה שהתוכנה מקנה זאת, בכפוף לתנאים הבאים:

ההודעה לעיל בדבר זכויות יוצרים והודעת האישור הנוכחית יצורפו בהכרח לכל העותקים של התוכנה או עיקרה.

התוכנה מסופקת "כפי שהיא", ללא כל אחריות מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה. בשום מקרה לא יישאו המחבר או המחזיק בזכויות היוצרים באחריות לכל תביעה, נזיקין או כל חבות אחרת, בין שמפעולת חוזה, מעוולה או מנסיבות אחרות, שנובעים בעקבות התוכנה או השימוש בה או בהקשר אליהם.

תנאי שימוש

הרישיון של SSZipArchive מותנה תחת רישיון MIT. גרסה שונה במקצת של Minizip 1.1 כלולה בנוסף ומורשת בחסות רישיון Zlib.

רישיון Appirater

זכויות יוצרים ‎(c) 2014 Arash Payan

מוענק בזאת אישור, ללא עלות, לכל אדם שבבעלותו עותק של התוכנה ושל קובצי התיעוד המקושרים לה ("התוכנה"), להפעיל את התוכנה ללא הגבלות, לרבות, אך ללא הגבלה, הזכות להשתמש, להעתיק, לשנות, לשלב, לפרסם, להפיץ, להעניק רישיונות משניים ו/או למכור עותקים של התוכנה ולהעניק לאנשים גישה במידה שהתוכנה מקנה זאת, בכפוף לתנאים הבאים:

ההודעה לעיל בדבר זכויות יוצרים והודעת האישור הנוכחית יצורפו בהכרח לכל העותקים של התוכנה או עיקרה.

התוכנה מסופקת "כפי שהיא", ללא כל אחריות מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה. בשום מקרה לא יישאו המחבר או המחזיק בזכויות היוצרים באחריות לכל תביעה, נזיקין או כל חבות אחרת, בין שמפעולת חוזה, מעוולה או מנסיבות אחרות, שנובעים בעקבות התוכנה או השימוש בה או בהקשר אליהם.

מידע על רישיונות נוספים

רישיון RestKit

זכויות יוצרים שמורות ‎2009-2012 The RestKit Project

ניתן ברישיון במסגרת רישיון Apache, גרסה 2.0 ("הרישיון"); אינך רשאי להשתמש בקובץ זה אלא בהתאם לרישיון. באפשרותך לקבל עותק של הרישיון בכתובת http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

אלא אם נדרש אחרת על פי חוק או אם התקבלה הסכמה בכתב, התוכנה שמופצת תחת רישיון זה מופצת "כפי שהיא", ללא אחריות או תנאים כלשהם, בין שמצוינים מפורשות ובין שמשתמעים. עיין ברישיון למידע נוסף אודות המסמך לפיו מוענקים האישורים וההגבלות תחת הרישיון.

תנאי שימוש

רישיון CocoaLumberjack

זכויות יוצרים ‎(c) 2010-2015, Deusty, LLC

כל הזכויות שמורות.

הפצה ושימוש בתוכנה זו בצורת קוד מקור ובצורה בינארית, עם שינויים או בלעדיהם, מותרים בתנאי שימולאו התנאים הבאים:

 • בהפצת קוד מקור יש לשמר את הודעת זכויות היוצרים לעיל, את רשימת תנאים זו ואת מיאון האחריות הבא.
 • אין להשתמש בשם Deusty ובשמות התורמים כדי לאשר או לקדם מוצרים הנגזרים מתוכנה זו ללא אישור ספציפי מוקדם בכתב מאת Deusty, LLC.‎.

תוכנה זו מסופקת על ידי המחזיקים בזכויות היוצרים והתורמים "כפי שהיא" וללא כל אחריות מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת. בשום מקרה לא יישאו בעל זכויות היוצרים או התורם בחבות כלשהי בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, לדוגמה או תוצאתי (לרבות, אך ללא הגבלה, רכישה או החלפה של סחורות או שירותים; אובדן שימוש, נתונים או רווחים; או הפרעה לעסקים), ללא קשר לנסיבות גרימתו ועל פי כל תיאוריית חבות, בין אם בחוזה, מתוך אחריות קפידה או בעוולה (לרבות רשלנות או אחרת) הנובע בכל צורה שהיא מתוך השימוש בתוכנה זו, אפילו אם יודעו לגבי האפשרות לנזק כזה.

תנאי שימוש

רישיון SOCKit

זכויות יוצרים שמורות ‎2011-2014 NimbusKit

ניתן ברישיון במסגרת רישיון Apache, גרסה 2.0 ("הרישיון"); אינך רשאי להשתמש בקובץ זה אלא בהתאם לרישיון. באפשרותך לקבל עותק של הרישיון בכתובת http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

אלא אם נדרש אחרת על פי חוק או אם התקבלה הסכמה בכתב, התוכנה שמופצת תחת רישיון זה מופצת "כפי שהיא", ללא אחריות או תנאים כלשהם, בין שמצוינים מפורשות ובין שמשתמעים. עיין ברישיון למידע נוסף אודות המסמך לפיו מוענקים האישורים וההגבלות תחת הרישיון.

תנאי שימוש

רישיון MagicalRecord

זכויות יוצרים ‎(c) 2010-2015, Magical Panda Software, LLC

מוענק בזאת אישור, ללא עלות, לכל אדם שבבעלותו עותק של התוכנה ושל קובצי התיעוד המקושרים לה ("התוכנה"), להפעיל את התוכנה ללא הגבלות, לרבות, אך ללא הגבלה, הזכות להשתמש, להעתיק, לשנות, לשלב, לפרסם, להפיץ, להעניק רישיונות משניים ו/או למכור עותקים של התוכנה ולהעניק לאנשים גישה במידה שהתוכנה מקנה זאת, בכפוף לתנאים הבאים:

ההודעה לעיל בדבר זכויות יוצרים והודעת האישור הנוכחית יצורפו בהכרח לכל העותקים של התוכנה או עיקרה.

רישיון התוכנה הזו תואם לתקן של רישיון MIT.

התוכנה מסופקת "כפי שהיא", ללא כל אחריות מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה. בשום מקרה לא יישאו המחבר או המחזיק בזכויות היוצרים באחריות לכל תביעה, נזיקין או כל חבות אחרת, בין שמפעולת חוזה, מעוולה או מנסיבות אחרות, שנובעים בעקבות התוכנה או השימוש בה או בהקשר אליהם.

תנאי שימוש

רישיון Masonry

זכויות יוצרים ‎(c) 2011-2012 Masonry Team - https://github.com/SnapKit/Masonry

מוענק בזאת אישור, ללא עלות, לכל אדם שבבעלותו עותק של התוכנה ושל קובצי התיעוד המקושרים לה ("התוכנה"), להפעיל את התוכנה ללא הגבלות, לרבות, אך ללא הגבלה, הזכות להשתמש, להעתיק, לשנות, לשלב, לפרסם, להפיץ, להעניק רישיונות משניים ו/או למכור עותקים של התוכנה ולהעניק לאנשים גישה במידה שהתוכנה מקנה זאת, בכפוף לתנאים הבאים:

ההודעה לעיל בדבר זכויות יוצרים והודעת האישור הנוכחית יצורפו בהכרח לכל העותקים של התוכנה או עיקרה.

התוכנה מסופקת "כפי שהיא", ללא כל אחריות מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה. בשום מקרה לא יישאו המחבר או המחזיק בזכויות היוצרים באחריות לכל תביעה, נזיקין או כל חבות אחרת, בין שמפעולת חוזה, מעוולה או מנסיבות אחרות, שנובעים בעקבות התוכנה או השימוש בה או בהקשר אליהם.

תנאי שימוש

רישיון card.io

זכויות יוצרים ‎(c) 2013-2016 PayPal Holdings, Inc.‎

מוענק בזאת אישור, ללא עלות, לכל אדם שבבעלותו עותק של התוכנה ושל קובצי התיעוד המקושרים לה ("התוכנה"), להפעיל את התוכנה ללא הגבלות, לרבות, אך ללא הגבלה, הזכות להשתמש, להעתיק, לשנות, לשלב, לפרסם, להפיץ, להעניק רישיונות משניים ו/או למכור עותקים של התוכנה ולהעניק לאנשים גישה במידה שהתוכנה מקנה זאת, בכפוף לתנאים הבאים:

ההודעה לעיל בדבר זכויות יוצרים והודעת האישור הנוכחית יצורפו בהכרח לכל העותקים של התוכנה או עיקרה.

התוכנה מסופקת "כפי שהיא", ללא כל אחריות מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה. בשום מקרה לא יישאו המחבר או המחזיק בזכויות היוצרים באחריות לכל תביעה, נזיקין או כל חבות אחרת, בין שמפעולת חוזה, מעוולה או מנסיבות אחרות, שנובעים בעקבות התוכנה או השימוש בה או בהקשר אליהם.

תנאי שימוש

רישיון uidevice-extension

ספריית card.io כוללת את קוד המקור שנגזר מספריית uidevice-extension של אריקה סדון (Erica Sadun)

זכויות יוצרים ‎(c) 2012, Erica Sadun.‎ כל הזכויות שמורות.

הפצה ושימוש בצורת קוד מקור ובצורה בינארית, עם שינויים או בלעדיהם, מותרים בתנאי שימולאו התנאים הבאים:

 • בהפצת קוד מקור יש לשמר את הודעת זכויות היוצרים לעיל, את רשימת תנאים זו ואת מיאון האחריות הבא.
 • בהפצת קוד בינארי יש לשכפל את הודעת זכויות היוצרים לעיל, את רשימת תנאים זו ואת מיאון האחריות בתיעוד ו/או בחומרים שסופקו עם ההפצה.
 • תוכנה זו מסופקת על ידי המחזיקים בזכויות היוצרים והתורמים "כפי שהיא" וללא כל אחריות מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת. בשום מקרה לא יישאו המחזיק בזכויות היוצרים או התורם בחבות כלשהי בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, לדוגמה או תוצאתי (לרבות, אך ללא הגבלה, רכישה או החלפה של סחורות או שירותים; אובדן שימוש, נתונים או רווחים; או הפרעה לעסקים), ללא קשר לנסיבות גרימתו ועל פי כל תיאוריית חבות, בין אם בחוזה, מתוך אחריות קפידה או בעוולה (לרבות רשלנות או אחרת) הנובע בכל צורה שהיא מתוך השימוש בתוכנה זו, אפילו אם יודעו לגבי האפשרות לנזק כזה.

המקור של ספרייה זו זמין בכתובת: https://github.com/erica/uidevice-extension

רישיון Eigen

רישיון מוענק בעיקר בחסות הרישיון הציבורי של Mozilla, גרסה 2.0 ("הרישיון"). באפשרותך לקבל עותק של רישיון MPL 2.0 בכתובת http://www.mozilla.org/MPL/2.0

עותק מקוד המקור זמין בכתובת https://bitbucket.org/eigen/eigen/‎ או דרך http://eigen.tuxfamily.org/‎

תנאי שימוש

רישיון OpenCV

זכויות יוצרים ‎(‎C) 2000-2016, Intel Corporation‎, כל הזכויות שמורות.
זכויות יוצרים ‎(C) 2009-2011, Willow Garage Inc.‎, כל הזכויות שמורות.
זכויות יוצרים‏‎ ‎‏‎(‎C‎) 2009-2016, NVIDIA Corporation, כל הזכויות שמורות.
זכויות יוצרים ‎(C) 2010-2013, Advanced Micro Devices, Inc.‎, כל הזכויות שמורות.
זכויות יוצרים ‎(C) 2015-2016, OpenCV Foundation, כל הזכויות שמורות.
זכויות יוצרים ‎(C) 2015-2016, Itseez Inc.‎, כל הזכויות שמורות.

הפצה ושימוש בצורת קוד מקור ובצורה בינארית, עם שינויים או בלעדיהם, מותרים בתנאי שימולאו התנאים הבאים:

 • בהפצת קוד מקור יש לשמר את הודעת זכויות היוצרים לעיל, את רשימת תנאים זו ואת מיאון האחריות הבא.
 • בהפצת קוד בינארי יש לשכפל את הודעת זכויות היוצרים לעיל, את רשימת תנאים זו ואת מיאון האחריות בתיעוד ו/או בחומרים שסופקו עם ההפצה.
 • אין להשתמש בשם Facebook ובשמות התורמים כדי לאשר או לקדם מוצרים הנגזרים מתוכנה זו ללא אישור ספציפי מוקדם בכתב.

תוכנה זו מסופקת על ידי המחזיקים בזכויות היוצרים והתורמים "כפי שהיא" וללא כל אחריות מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת. בשום מקרה לא יישאו המחזיקים בזכויות היוצרים או התורמים בחבות כלשהי בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, לדוגמה או תוצאתי (לרבות, אך ללא הגבלה, רכישה או החלפה של סחורות או שירותים; אובדן שימוש, נתונים או רווחים; או הפרעה לעסקים), ללא קשר לנסיבות גרימתו ועל פי כל תיאוריית חבות, בין אם בחוזה, מתוך אחריות קפידה או בעוולה (לרבות רשלנות או אחרת) הנובע בכל צורה שהיא מתוך השימוש בתוכנה זו, אפילו אם יודעו לגבי האפשרות לנזק כזה.

תנאי שימוש

רישיונות Kahuna

כל המלל והעיצוב מוגנים בזכויות יוצרים ‎(c) 2012-2014 Kahuna, Inc.‎ כל הזכויות שמורות.

תנאי שימוש

רישיון FMDB

זכויות יוצרים ‎(c) 2008-2014 Flying Meat Inc.‎

מוענק בזאת אישור, ללא עלות, לכל אדם שבבעלותו עותק של התוכנה ושל קובצי התיעוד המקושרים לה ("התוכנה"), להפעיל את התוכנה ללא הגבלות, לרבות, אך ללא הגבלה, הזכות להשתמש, להעתיק, לשנות, לשלב, לפרסם, להפיץ, להעניק רישיונות משניים ו/או למכור עותקים של התוכנה ולהעניק לאנשים גישה במידה שהתוכנה מקנה זאת, בכפוף לתנאים הבאים:

ההודעה לעיל בדבר זכויות יוצרים והודעת האישור הנוכחית יצורפו בהכרח לכל העותקים של התוכנה או עיקרה.

התוכנה מסופקת "כפי שהיא", ללא כל אחריות מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה. בשום מקרה לא יישאו המחבר או המחזיק בזכויות היוצרים באחריות לכל תביעה, נזיקין או כל חבות אחרת, בין שמפעולת חוזה, מעוולה או מנסיבות אחרות, שנובעים בעקבות התוכנה או השימוש בה או בהקשר אליהם.

תנאי שימוש

רישיון MBProgressHUD

זכויות יוצרים ‎(c) 2009-2015 Matej Bukovinski

מוענק בזאת אישור, ללא עלות, לכל אדם שבבעלותו עותק של התוכנה ושל קובצי התיעוד המקושרים לה ("התוכנה"), להפעיל את התוכנה ללא הגבלות, לרבות, אך ללא הגבלה, הזכות להשתמש, להעתיק, לשנות, לשלב, לפרסם, להפיץ, להעניק רישיונות משניים ו/או למכור עותקים של התוכנה ולהעניק לאנשים גישה במידה שהתוכנה מקנה זאת, בכפוף לתנאים הבאים:

ההודעה לעיל בדבר זכויות יוצרים והודעת האישור הנוכחית יצורפו בהכרח לכל העותקים של התוכנה או עיקרה.

התוכנה מסופקת "כפי שהיא", ללא כל אחריות מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה. בשום מקרה לא יישאו המחבר או המחזיק בזכויות היוצרים באחריות לכל תביעה, נזיקין או כל חבות אחרת, בין שמפעולת חוזה, מעוולה או מנסיבות אחרות, שנובעים בעקבות התוכנה או השימוש בה או בהקשר אליהם.

תנאי שימוש

רישיון BlocksKit

זכויות יוצרים ‎(c) 2011-2015 Zachary Waldowski, Alexsander Akers, and the BlocksKit Contributors

מוענק בזאת אישור, ללא עלות, לכל אדם שבבעלותו עותק של התוכנה ושל קובצי התיעוד המקושרים לה ("התוכנה"), להפעיל את התוכנה ללא הגבלות, לרבות, אך ללא הגבלה, הזכות להשתמש, להעתיק, לשנות, לשלב, לפרסם, להפיץ, להעניק רישיונות משניים ו/או למכור עותקים של התוכנה ולהעניק לאנשים גישה במידה שהתוכנה מקנה זאת, בכפוף לתנאים הבאים:

ההודעה לעיל בדבר זכויות יוצרים והודעת האישור הנוכחית יצורפו בהכרח לכל העותקים של התוכנה או עיקרה.

התוכנה מסופקת "כפי שהיא", ללא כל אחריות מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה. בשום מקרה לא יישאו המחבר או המחזיק בזכויות היוצרים באחריות לכל תביעה, נזיקין או כל חבות אחרת, בין שמפעולת חוזה, מעוולה או מנסיבות אחרות, שנובעים בעקבות התוכנה או השימוש בה או בהקשר אליהם.

תנאי שימוש

רישיון pop‏ - BSD

זכויות יוצרים ‎(c) 2014, Facebook, Inc.‎ כל הזכויות שמורות.

הפצה ושימוש בצורת קוד מקור ובצורה בינארית, עם שינויים או בלעדיהם, מותרים בתנאי שימולאו התנאים הבאים:

 • בהפצת קוד מקור יש לשמר את הודעת זכויות היוצרים לעיל, את רשימת תנאים זו ואת מיאון האחריות הבא.
 • בהפצת קוד בינארי יש לשכפל את הודעת זכויות היוצרים לעיל, את רשימת תנאים זו ואת מיאון האחריות בתיעוד ו/או בחומרים שסופקו עם ההפצה.
 • אין להשתמש בשם Facebook ובשמות התורמים כדי לאשר או לקדם מוצרים הנגזרים מתוכנה זו ללא אישור ספציפי מוקדם בכתב.

תוכנה זו מסופקת על ידי המחזיקים בזכויות היוצרים והתורמים "כפי שהיא" וללא כל אחריות מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת. בשום מקרה לא יישאו המחזיק בזכויות היוצרים או התורם בחבות כלשהי בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, לדוגמה או תוצאתי (לרבות, אך ללא הגבלה, רכישה או החלפה של סחורות או שירותים; אובדן שימוש, נתונים או רווחים; או הפרעה לעסקים), ללא קשר לנסיבות גרימתו ועל פי כל תיאוריית חבות, בין אם בחוזה, מתוך אחריות קפידה או בעוולה (לרבות רשלנות או אחרת) הנובע בכל צורה שהיא מתוך השימוש בתוכנה זו, אפילו אם יודעו לגבי האפשרות לנזק כזה.

תנאי שימוש

רישיון Bolts

רישיון BSD

תוכנת For Bolts

זכויות יוצרים Facebook, Inc.‎‏, 2013-ואילך (c). כל הזכויות שמורות.

הפצה ושימוש בצורת קוד מקור ובצורה בינארית, עם שינויים או בלעדיהם, מותרים בתנאי שימולאו התנאים הבאים:

 • בהפצת קוד מקור יש לשמר את הודעת זכויות היוצרים לעיל, את רשימת תנאים זו ואת מיאון האחריות הבא.
 • בהפצת קוד בינארי יש לשכפל את הודעת זכויות היוצרים לעיל, את רשימת תנאים זו ואת מיאון האחריות בתיעוד ו/או בחומרים שסופקו עם ההפצה.
 • אין להשתמש בשם Facebook ובשמות התורמים כדי לאשר או לקדם מוצרים הנגזרים מתוכנה זו ללא אישור ספציפי מוקדם בכתב.

תוכנה זו מסופקת על ידי המחזיקים בזכויות היוצרים והתורמים "כפי שהיא" וללא כל אחריות מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת. בשום מקרה לא יישאו המחזיק בזכויות היוצרים או התורם בחבות כלשהי בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, לדוגמה או תוצאתי (לרבות, אך ללא הגבלה, רכישה או החלפה של סחורות או שירותים; אובדן שימוש, נתונים או רווחים; או הפרעה לעסקים), ללא קשר לנסיבות גרימתו ועל פי כל תיאוריית חבות, בין אם בחוזה, מתוך אחריות קפידה או בעוולה (לרבות רשלנות או אחרת) הנובע בכל צורה שהיא מתוך השימוש בתוכנה זו, אפילו אם יודעו לגבי האפשרות לנזק כזה.

תנאי שימוש

רישיון SFHFKeychainUtils

נוצר על ידי באז אנדרסן (Buzz Andersen) בתאריך 10/20/08. מבוסס בחלקו על קוד מאת ג'ונתן רייט (Jonathan Wight), ג'ון קרוסבי (Jon Crosby) ומייק מאלון (Mike Malone). זכויות יוצרים שמורות ‎2008 Sci-Fi Hi-Fi. כל הזכויות שמורות.

מוענק בזאת אישור, ללא עלות, לכל אדם שבבעלותו עותק של התוכנה ושל קובצי התיעוד המקושרים לה ("התוכנה"), להפעיל את התוכנה ללא הגבלות, לרבות, אך ללא הגבלה, הזכות להשתמש, להעתיק, לשנות, לשלב, לפרסם, להפיץ, להעניק רישיונות משניים ו/או למכור עותקים של התוכנה ולהעניק לאנשים גישה במידה שהתוכנה מקנה זאת, בכפוף לתנאים הבאים:

ההודעה לעיל בדבר זכויות יוצרים והודעת האישור הנוכחית יצורפו בהכרח לכל העותקים של התוכנה או עיקרה.

התוכנה מסופקת "כפי שהיא", ללא כל אחריות מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה. בשום מקרה לא יישאו המחבר או המחזיק בזכויות היוצרים באחריות לכל תביעה, נזיקין או כל חבות אחרת, בין שמפעולת חוזה, מעוולה או מנסיבות אחרות, שנובעים בעקבות התוכנה או השימוש בה או בהקשר אליהם.

מידע על רישיונות נוספים

רישיון מסגרת JSON:

זכויות יוצרים ‎(c) 2007-2011 Stig Brautaset‎ 
כל הזכויות שמורות.

הפצה ושימוש בצורת קוד מקור ובצורה בינארית, עם שינויים או בלעדיהם, מותרים בתנאי שימולאו התנאים הבאים:

 • בהפצת קוד מקור יש לשמר את הודעת זכויות היוצרים לעיל, את רשימת תנאים זו ואת מיאון האחריות הבא.
 • בהפצת קוד בינארי יש לשכפל את הודעת זכויות היוצרים לעיל, את רשימת תנאים זו ואת מיאון האחריות בתיעוד ו/או בחומרים שסופקו עם ההפצה.
 • אין להשתמש בשם Stig Brautaset ובשמות התורמים כדי לאשר או לקדם מוצרים הנגזרים מתוכנה זו ללא אישור ספציפי מוקדם בכתב.

תוכנה זו מסופקת על ידי המחזיקים בזכויות היוצרים והתורמים "כפי שהיא" וללא כל אחריות מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת. בשום מקרה לא יישאו המחזיק בזכויות היוצרים או התורם בחבות כלשהי בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, לדוגמה או תוצאתי (לרבות, אך ללא הגבלה, רכישה או החלפה של סחורות או שירותים; אובדן שימוש, נתונים או רווחים; או הפרעה לעסקים), ללא קשר לנסיבות גרימתו ועל פי כל תיאוריית חבות, בין אם בחוזה, מתוך אחריות קפידה או בעוולה (לרבות רשלנות או אחרת) הנובע בכל צורה שהיא מתוך השימוש בתוכנה זו, אפילו אם יודעו לגבי האפשרות לנזק כזה.


 

רישיונות Android

רישיון Epoxy:

זכויות יוצרים שמורות ‎2016 Airbnb, Inc.‎

ניתן ברישיון במסגרת רישיון Apache, גרסה 2.0 ("הרישיון"); אינך רשאי להשתמש בקובץ זה אלא בהתאם לרישיון. באפשרותך לקבל עותק של הרישיון בכתובת http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 אלא אם נדרש אחרת על פי חוק או אם התקבלה הסכמה בכתב, התוכנה שמופצת תחת רישיון זה מופצת כמות שהיא, ללא אחריות או תנאים כלשהם, בין שמצוינים מפורשות ובין שמשתמעים. עיין ברישיון למידע נוסף אודות המסמך לפיו מוענקים האישורים וההגבלות תחת הרישיון.

תנאי שימוש

רישיון OkHttp

זכויות יוצרים שמורות 2016‎ Square, Inc.‎

ניתן ברישיון במסגרת רישיון Apache, גרסה 2.0 ("הרישיון"); אינך רשאי להשתמש בקובץ זה אלא בהתאם לרישיון. באפשרותך לקבל עותק של הרישיון בכתובת http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

אלא אם נדרש אחרת על פי חוק או אם התקבלה הסכמה בכתב, התוכנה שמופצת תחת רישיון זה מופצת "כפי שהיא", ללא אחריות או תנאים כלשהם, בין שמצוינים מפורשות ובין שמשתמעים. עיין ברישיון למידע נוסף אודות המסמך לפיו מוענקים האישורים וההגבלות תחת הרישיון.

תנאי שימוש

רישיון Retrofit

זכויות יוצרים שמורות 2013‎ Square, Inc.‎

ניתן ברישיון במסגרת רישיון Apache, גרסה 2.0 ("הרישיון"); אינך רשאי להשתמש בקובץ זה אלא בהתאם לרישיון. באפשרותך לקבל עותק של הרישיון בכתובת http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

אלא אם נדרש אחרת על פי חוק או אם התקבלה הסכמה בכתב, התוכנה שמופצת תחת רישיון זה מופצת "כפי שהיא", ללא אחריות או תנאים כלשהם, בין שמצוינים מפורשות ובין שמשתמעים. עיין ברישיון למידע נוסף אודות המסמך לפיו מוענקים האישורים וההגבלות תחת הרישיון.

תנאי שימוש

רישיון StickyGridHeaders

זכויות יוצרים ‎(c) 2013 Tonic Artos

ניתן ברישיון במסגרת רישיון Apache, גרסה 2.0 ("הרישיון"); אינך רשאי להשתמש בקובץ זה אלא בהתאם לרישיון. באפשרותך לקבל עותק של הרישיון בכתובת http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

אלא אם נדרש אחרת על פי חוק או אם התקבלה הסכמה בכתב, התוכנה שמופצת תחת רישיון זה מופצת "כפי שהיא", ללא אחריות או תנאים כלשהם, בין שמצוינים מפורשות ובין שמשתמעים. עיין ברישיון למידע נוסף אודות המסמך לפיו מוענקים האישורים וההגבלות תחת הרישיון.

תנאי שימוש

רישיון Dagger

זכויות יוצרים שמורות 2013‎ Square, Inc.‎

ניתן ברישיון במסגרת רישיון Apache, גרסה 2.0 ("הרישיון"); אינך רשאי להשתמש בקובץ זה אלא בהתאם לרישיון. באפשרותך לקבל עותק של הרישיון בכתובת http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

אלא אם נדרש אחרת על פי חוק או אם התקבלה הסכמה בכתב, התוכנה שמופצת תחת רישיון זה מופצת "כפי שהיא", ללא אחריות או תנאים כלשהם, בין שמצוינים מפורשות ובין שמשתמעים. עיין ברישיון למידע נוסף אודות המסמך לפיו מוענקים האישורים וההגבלות תחת הרישיון.

תנאי שימוש

רישיון Signpost

זכויות יוצרים ‎(c) 2009 Matthias Kaeppler

ניתן ברישיון במסגרת רישיון Apache, גרסה 2.0 ("הרישיון"); אינך רשאי להשתמש בקובץ זה אלא בהתאם לרישיון. באפשרותך לקבל עותק של הרישיון בכתובת http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

אלא אם נדרש אחרת על פי חוק או אם התקבלה הסכמה בכתב, התוכנה שמופצת תחת רישיון זה מופצת "כפי שהיא", ללא אחריות או תנאים כלשהם, בין שמצוינים מפורשות ובין שמשתמעים. עיין ברישיון למידע נוסף אודות המסמך לפיו מוענקים האישורים וההגבלות תחת הרישיון.

מידע על רישיונות נוספים

רישיון Apache commons-logging

זכויות יוצרים שמורות ‎2003-2014 The Apache Software Foundation‏

מוצר זה כולל תוכנה שפותחה על ידי The Apache Software Foundation‏ (http://www.apache.org).

ניתן ברישיון במסגרת רישיון Apache, גרסה 2.0 ("הרישיון"); אינך רשאי להשתמש בקובץ זה אלא בהתאם לרישיון. באפשרותך לקבל עותק של הרישיון בכתובת http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

אלא אם נדרש אחרת על פי חוק או אם התקבלה הסכמה בכתב, התוכנה שמופצת תחת רישיון זה מופצת "כפי שהיא", ללא אחריות או תנאים כלשהם, בין שמצוינים מפורשות ובין שמשתמעים. עיין ברישיון למידע נוסף אודות המסמך לפיו מוענקים האישורים וההגבלות תחת הרישיון.

תנאי שימוש

רישיון Apache xmlrpc

זכויות יוצרים שמורות The Apache Software Foundation‏.

מוצר זה כולל תוכנה שפותחה על ידי The Apache Software Foundation‏ (http://www.apache.org).

ניתן ברישיון במסגרת רישיון Apache, גרסה 2.0 ("הרישיון"); אינך רשאי להשתמש בקובץ זה אלא בהתאם לרישיון. באפשרותך לקבל עותק של הרישיון בכתובת http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

אלא אם נדרש אחרת על פי חוק או אם התקבלה הסכמה בכתב, התוכנה שמופצת תחת רישיון זה מופצת "כפי שהיא", ללא אחריות או תנאים כלשהם, בין שמצוינים מפורשות ובין שמשתמעים. עיין ברישיון למידע נוסף אודות המסמך לפיו מוענקים האישורים וההגבלות תחת הרישיון.

תנאי שימוש

רישיון Apache ws-commons-util

זכויות יוצרים שמורות ‎2003,‎ ‎2005 The Apache Software Foundation‏.

ניתן ברישיון במסגרת רישיון Apache, גרסה 2.0 ("הרישיון"); אינך רשאי להשתמש בקובץ זה אלא בהתאם לרישיון.

באפשרותך לקבל עותק של הרישיון בכתובת http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

אלא אם נדרש אחרת על פי חוק או אם התקבלה הסכמה בכתב, התוכנה שמופצת תחת רישיון זה מופצת "כפי שהיא", ללא אחריות או תנאים כלשהם, בין שמצוינים מפורשות ובין שמשתמעים. עיין ברישיון למידע נוסף אודות המסמך לפיו מוענקים האישורים וההגבלות תחת הרישיון.

תנאי שימוש

רישיון Apache http-mime

זכויות יוצרים שמורות The Apache Software Foundation‏

מוצר זה כולל תוכנה שפותחה על ידי The Apache Software Foundation‏ (http://www.apache.org).

ניתן ברישיון במסגרת רישיון Apache, גרסה 2.0 ("הרישיון"); אינך רשאי להשתמש בקובץ זה אלא בהתאם לרישיון. באפשרותך לקבל עותק של הרישיון בכתובת http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

אלא אם נדרש אחרת על פי חוק או אם התקבלה הסכמה בכתב, התוכנה שמופצת תחת רישיון זה מופצת "כפי שהיא", ללא אחריות או תנאים כלשהם, בין שמצוינים מפורשות ובין שמשתמעים. עיין ברישיון למידע נוסף אודות המסמך לפיו מוענקים האישורים וההגבלות תחת הרישיון.

תנאי שימוש

רישיון RxJava

זכויות יוצרים RxJava Contributors‏, 2013-ואילך (c).

ניתן ברישיון במסגרת רישיון Apache, גרסה 2.0 ("הרישיון"); אינך רשאי להשתמש בקובץ זה אלא בהתאם לרישיון. באפשרותך לקבל עותק של הרישיון בכתובת http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

אלא אם נדרש אחרת על פי חוק או אם התקבלה הסכמה בכתב, התוכנה שמופצת תחת רישיון זה מופצת "כפי שהיא", ללא אחריות או תנאים כלשהם, בין שמצוינים מפורשות ובין שמשתמעים. עיין ברישיון למידע נוסף אודות המסמך לפיו מוענקים האישורים וההגבלות תחת הרישיון.

תנאי שימוש

רישיון Android Open Source Project:

זכויות יוצרים ‎(‎c) 2005-2008 Google Inc‎.‎, ניתן ברישיון במסגרת רישיון Apache, גרסה 2.0 ("הרישיון"); אינך רשאי להשתמש בקובץ זה אלא בהתאם לרישיון. באפשרותך לקבל עותק של הרישיון בכתובת http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

אלא אם נדרש אחרת על פי חוק או אם התקבלה הסכמה בכתב, התוכנה שמופצת תחת רישיון זה מופצת "כפי שהיא", ללא אחריות או תנאים כלשהם, בין שמצוינים מפורשות ובין שמשתמעים. עיין ברישיון למידע נוסף אודות המסמך לפיו מוענקים האישורים וההגבלות תחת הרישיון.

רישיון ormlite

האישור לשימוש, להעתקה, לשינוי ו/או להפצה של התוכנה הזו לכל מטרה שהיא, עם עמלה או ללא עמלה, ניתנת בזאת, בתנאי שהודעת האישור תופיע בכל העותקים.

תוכנה זו מסופקת "כפי שהיא" והמחבר מוותר על כל אחריות בהקשר לתוכנה זו, כולל כל אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת. בשום מקרה לא יישא המחבר בחבות כלשהי בגין כל נזק ישיר, עקיף או מקרי או בגין כל נזק שהוא שנגרם כתוצאה מאבדן שימוש, נתונים או רווח, בין שמפעולת חוזה, בעקבות הזנחה או בעקבות פעולת נזיקין אחרת שנובעים בעקבות התוכנה או השימוש בה או בהקשר אליהם.

ניתן ליצור קשר עם המחבר דרך הכתובת http://ormlite.com/‎

תנאי שימוש

רישיון UrlImageViewHelper

זכויות יוצרים שמורות ‎2012 Koushik Dutta

ניתן ברישיון במסגרת רישיון Apache, גרסה 2.0 ("הרישיון"); אינך רשאי להשתמש בקובץ זה אלא בהתאם לרישיון. באפשרותך לקבל עותק של הרישיון בכתובת http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

אלא אם נדרש אחרת על פי חוק או אם התקבלה הסכמה בכתב, התוכנה שמופצת תחת רישיון זה מופצת "כפי שהיא", ללא אחריות או תנאים כלשהם, בין שמצוינים מפורשות ובין שמשתמעים. עיין ברישיון למידע נוסף אודות המסמך לפיו מוענקים האישורים וההגבלות תחת הרישיון.

תנאי שימוש

רישיון מסגרת Google-GSON:

זכויות יוצרים ‎(c) 2008-2009 Google Inc.‎

ניתן ברישיון במסגרת רישיון Apache, גרסה 2.0 ("הרישיון"); אינך רשאי להשתמש בקובץ זה אלא בהתאם לרישיון. באפשרותך לקבל עותק של הרישיון בכתובת http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

תנאי שימוש

רישיונות Joda-Time

מוצר זה כולל תוכנה שפותחה על ידי Joda.org ‎‏ ‎(http://www.joda.org/)‎.

ניתן ברישיון במסגרת רישיון Apache, גרסה 2.0 ("הרישיון"); אינך רשאי להשתמש בקובץ זה אלא בהתאם לרישיון. באפשרותך לקבל עותק של הרישיון בכתובת http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

אלא אם נדרש אחרת על פי חוק או אם התקבלה הסכמה בכתב, התוכנה שמופצת תחת רישיון זה מופצת "כפי שהיא", ללא אחריות או תנאים כלשהם, בין שמצוינים מפורשות ובין שמשתמעים. עיין ברישיון למידע נוסף אודות המסמך לפיו מוענקים האישורים וההגבלות תחת הרישיון.

תנאי שימוש


 

רישיונות למספר פלטפורמות

ערכת פיתוח תוכנה של Google Mobile Ads עבור רישיונות iOS ו-Android

זכויות יוצרים ‎(c) 2015 Google Inc.‎

ניתן ברישיון במסגרת רישיון Apache, גרסה 2.0 ("הרישיון"); אינך רשאי להשתמש בקובץ זה אלא בהתאם לרישיון. באפשרותך לקבל עותק של הרישיון בכתובת http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

תנאי שימוש

ערכת פיתוח תוכנה של Google App Indexing עבור רישיונות iOS ו-Android

זכויות יוצרים ‎(c) 2015 Google Inc.‎

ניתן ברישיון במסגרת רישיון Apache, גרסה 2.0 ("הרישיון"); אינך רשאי להשתמש בקובץ זה אלא בהתאם לרישיון. באפשרותך לקבל עותק של הרישיון בכתובת http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

תנאי שימוש

רישיון Distimo

זכויות יוצרים ‎(c) 2012 Distimo. כל הזכויות שמורות.

ניתן ברישיון במסגרת רישיון Apache, גרסה 2.0 ("הרישיון"); אינך רשאי להשתמש בקובץ זה אלא בהתאם לרישיון. באפשרותך לקבל עותק של הרישיון בכתובת http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

אלא אם נדרש אחרת על פי חוק או אם התקבלה הסכמה בכתב, התוכנה שמופצת תחת רישיון זה מופצת "כפי שהיא", ללא אחריות או תנאים כלשהם, בין שמצוינים מפורשות ובין שמשתמעים. עיין ברישיון למידע נוסף אודות המסמך לפיו מוענקים האישורים וההגבלות תחת הרישיון.

תנאי שימוש

רישיונות ערכת פיתוח תוכנה של Facebook iOS ו-Android

זכויות יוצרים Facebook, Inc.‎‏, 2014-ואילך (c). כל הזכויות שמורות.

מוענק לך בזאת רישיון ללא בלעדיות, ללא תגמולים ובינלאומי להשתמש להעתיק לשנות ולהפיץ את התוכנה הזו בקוד המקור או בפורמט בינארי לצורך שימוש שקשור בשירותי הרשת וממשק ה-API שמסופקים על ידי Facebook.

בדומה לכל תוכנה שמשתלבת בפלטפורמה של Facebook, השימוש שלך בתוכנה מותנה לעקרונות ולמדיניות הפיתוח של Facebook ‏[http://developers.facebook.com/policy/‎]. הודעה זו בדבר הודעת זכויות יוצרים תצורף בהכרח לכל העותקים של התוכנה או עיקרה.

התוכנה מסופקת "כפי שהיא", ללא כל אחריות מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה. בשום מקרה לא יישאו המחבר או המחזיק בזכויות היוצרים באחריות לכל תביעה, נזיקין או כל חבות אחרת, בין שמפעולת חוזה, מעוולה או מנסיבות אחרות, שנובעים בעקבות התוכנה או השימוש בה או בהקשר אליהם.

תנאי שימוש: iOS‏ Android

רישיון Skobbler

זכויות יוצרים שייכות לחברת ‎2014 Telenav, Inc.‎ - כל ‏הזכויות שמורות.

עיבוד מפה מופעל על ידי Scout - ‏http://developer.skobbler.com

מקור נתונים עבור המפה: זכויות יוצרים למבקרים של OpenStreetMaps‏ http://www.openstreetmap.org/copyright

נתוני העלאה דיגיטלית: http://www.viewfinderpanoramas.org/‎

אתר Wikipedia ואתר Wikitravel מורשים על ידי http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

זכויות יוצרים שייכות ל-Google Breakpad (ראה זכויות יוצרים לקבלת פרטים),

הגופנים הם ‎(c) Bitstream (ראה זכויות יוצרים לקבלת פרטים), ‎(c) Architects Daughter (ראה זכויות יוצרים לקבלת פרטים), ‎(c) Roboto (ראה זכויות יוצרים לקבלת פרטים) ו- ‎(c) Open Sans (ראה זכויות יוצרים לקבלת פרטים)

תנאים נוספים הקשורים ליישום של Tripadvisor למערכת ההפעלה WINDOWS PHONE על גבי מכשירים של NOKIA:

מיאון אחריות. היישום ניתן ברישיון "כפי שהוא", "עם כל הפגמים" וגם "בהתאם לזמינות". אתה נושא בסיכון הכרוך בשימוש בו. Tripadvisor, מטעם עצמה, NOKIA, ‏MICROSOFT, כל חברות הסלולר שברשתותיהן מופץ היישום וכל אחד מהשותפים המתאימים שלנו, והספקים ("המפיצים"), אינם מעניקים כל אחריות מפורשת, ערבויות או תנאים במסגרת יישום זה או בהקשר אליו. ייתכן שלרשותך עומדות זכויות צרכניות נוספות במסגרת החוקים המקומיים החלים לגביך אותן הסכם זה אינו יכול לשנות. במידה המותרת במסגרת החוקים המקומיים החלים לגביך, המפיצים אינם מעניקים כל אחריות או תנאי משתמעים, לרבות לגבי סחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי הפרה.

הגבלה על הוצאת תרופות ונזקים. במידה שאינה אסורה בדין, באפשרותך להשיב מחברת MICROSOFT נזקים ישירים רק בסכום שאינו עולה על הסכום ששילמת תמורת היישום. אתה מסכים לא לבקש את השבתם של נזקים אחרים כלשהם, לרבות נזקים תוצאתיים, בגין אובדן רווחים, מיוחדים, עקיפים או משניים ממי מהמפיצים

שיוך:

מפות

‎2014 Telenav, Inc.‎ © - כל ‏הזכויות שמורות.
עיבוד מפה מופעל על ידי Scout - ‏http://developer.scout.me
מקור נתונים עבור המפה: התורמים של OpenStreetMaps‏ © http://www.openstreetmap.org/copyright

נתוני העלאה דיגיטלית

http://www.viewfinderpanoramas.org/

Wikipedia ו-Wikitravel

אתר Wikipedia ואתר Wikitravel מורשים על ידי http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

Google breakpad

Google Breakpad © (ראה זכויות יוצרים לקבלת פרטים)

גופן Bitstream

‎© Bitstream (ראה זכויות יוצרים לקבלת פרטים)

גופן Architects Daughter

‎© Architects Daughter (ראה זכויות יוצרים לקבלת פרטים)

גופן Open Sans

‎© Open Sans (ראה זכויות יוצרים לקבלת פרטים)