Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
מרכז תקשורת

תנאי השימוש ב-TripAdvisor לנייד

אישור:

חלקים מתוכנת TripAdvisor לנייד עשויים לעשות שימוש בחומרים הבאים המוגנים בזכויות יוצרים אשר השימוש בהם מאושר בזאת.

רישיון MCSegmented Control:

זכויות יוצרים (c) 2011, MCSegmented Control and Matteo Caldari
כל הזכויות שמורות.

הפצה ושימוש בצורת קוד מקור ובצורה בינארית, עם שינויים או בלעדיהם, מותרים בתנאי שימולאו התנאים הבאים:

  • בהפצת קוד מקור יש לשמר את הודעת זכויות היוצרים לעיל, את רשימת תנאים זו ואת מיאון האחריות הבא.
  • בהפצת קוד בינארי יש לשכפל את הודעת זכויות היוצרים לעיל, את רשימת תנאים זו ואת מיאון האחריות בתיעוד ו/או בחומרים שסופקו עם ההפצה.
  • אין להשתמש בשם MCSegmented Control או Matteo Caldari ובשמות התורמים כדי לאשר או לקדם מוצרים הנגזרים מתוכנה זו ללא אישור ספציפי מוקדם בכתב.

תוכנה זו מסופקת על ידי המחזיקים בזכויות היוצרים והתורמים "כפי שהיא" וללא כל אחריות מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת. בשום מקרה לא יישאו המחזיק בזכויות היוצרים או התורם בחבות כלשהי בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, לדוגמה או תוצאתי (לרבות, אך ללא הגבלה, רכישה או החלפה של סחורות או שירותים; אובדן שימוש, נתונים או רווחים; או הפרעה לעסקים), ללא קשר לנסיבות גרימתו ועל פי כל תיאוריית חבות, בין אם בחוזה, מתוך אחריות קפידה או בעוולה (לרבות רשלנות או אחרת) הנובע בכל צורה שהיא מתוך השימוש בתוכנה זו, אפילו אם יודעו לגבי האפשרות לנזק כזה.

רישיון מסגרת JSON:

זכויות יוצרים (c) 2007-2011 Stig Brautaset‏‎ 
כל הזכויות שמורות.

הפצה ושימוש בצורת קוד מקור ובצורה בינארית, עם שינויים או בלעדיהם, מותרים בתנאי שימולאו התנאים הבאים:

  • בהפצת קוד מקור יש לשמר את הודעת זכויות היוצרים לעיל, את רשימת תנאים זו ואת מיאון האחריות הבא.
  • בהפצת קוד בינארי יש לשכפל את הודעת זכויות היוצרים לעיל, את רשימת תנאים זו ואת מיאון האחריות בתיעוד ו/או בחומרים שסופקו עם ההפצה.
  • אין להשתמש בשם Stig Brautaset ובשמות התורמים כדי לאשר או לקדם מוצרים הנגזרים מתוכנה זו ללא אישור ספציפי מוקדם בכתב.

תוכנה זו מסופקת על ידי המחזיקים בזכויות היוצרים והתורמים "כפי שהיא" וללא כל אחריות מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת. בשום מקרה לא יישאו המחזיק בזכויות היוצרים או התורם בחבות כלשהי בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, לדוגמה או תוצאתי (לרבות, אך ללא הגבלה, רכישה או החלפה של סחורות או שירותים; אובדן שימוש, נתונים או רווחים; או הפרעה לעסקים), ללא קשר לנסיבות גרימתו ועל פי כל תיאוריית חבות, בין אם בחוזה, מתוך אחריות קפידה או בעוולה (לרבות רשלנות או אחרת) הנובע בכל צורה שהיא מתוך השימוש בתוכנה זו, אפילו אם יודעו לגבי האפשרות לנזק כזה.קפידה או בעוולה (לרבות רשלנות או אחרת) הנובע בכל צורה שהיא מתוך השימוש בתוכנה זו, אפילו אם יודעו לגבי האפשרות לנזק כזה.

רישיון מסגרת Stig Brautaset:

זכויות יוצרים (c) 2008-2009 Google Inc.‎

ניתן ברישיון במסגרת רישיון Apache, גרסה 2.0 ("הרישיון"); אינך רשאי להשתמש בקובץ זה אלא בהתאם לרישיון. באפשרותך לקבל עותק של הרישיון בכתובתhttp://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

תנאים נוספים הקשורים ליישום של TRIPADVISOR למערכת ההפעלה WINDOWS PHONE על גבי מכשירים של NOKIA:

מיאון אחריות. היישום ניתן ברישיון "כפי שהוא", "עם כל הפגמים" וגם "בהתאם לזמינות". אתה נושא בסיכון הכרוך בשימוש בו. TRIPADVISOR, מטעם עצמה, NOKIA, ‏MICROSOFT, כל חברות הסלולר שברשתותיהן מופץ היישום וכל אחד מהשותפים המתאימים שלנו, והספקים ("המפיצים"), אינם מעניקים כל אחריות מפורשת, ערבויות או תנאים במסגרת יישום זה או בהקשר אליו. ייתכן שלרשותך עומדות זכויות צרכניות נוספות במסגרת החוקים המקומיים החלים לגביך אותן הסכם זה אינו יכול לשנות. במידה המותרת במסגרת החוקים המקומיים החלים לגביך, המפיצים אינם מעניקים כל אחריות או תנאי משתמעים, לרבות לגבי סחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי הפרה.

הגבלה על הוצאת תרופות ונזקים. במידה שאינה אסורה בדין, באפשרותך להשיב מחברת MICROSOFT נזקים ישירים רק בסכום שאינו עולה על הסכום ששילמת תמורת היישום. אתה מסכים לא לבקש את השבתם של נזקים אחרים כלשהם, לרבות נזקים תוצאתיים, בגין אובדן רווחים, מיוחדים, עקיפים או משניים ממי מהמפיצים.

Attribution:

Maps © 2014 Telenav, Inc. – All rights reserved.
Map rendering powered by Scout – http://developer.scout.me
Data source for maps: © OpenStreetMaps contributors http://www.openstreetmap.org/copyright
Digital elevation data http://www.viewfinderpanoramas.org/
Wikipedia and Wikitravel Wikipedia and Wikitravel licensed under http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
Google breakpad © Google breakpad (see copyrights for details)
Bitstream font © Bitstream (see copyrights for details)
Architects Daughter font © Architects Daughter (see copyrights for details)
Open Sans font © Open Sans (see copyrights for details)